Centrum Badań Ryzyka Systemowego

AktualnościZespółInformacjeProjekty

18.04.2020

Modelowanie strategii wychodzenia z kwarantanny COVID-19 w Polsce

Badacze z Centrum Badań Ryzyka Systemowego (prof. Andrzej Nowak, prof. Yehuda Band (Israel), prof. Marek Trippenbach, prof. Szymon Malinowski, prof. Marek Kuś, dr. hab. Fabian Welc, prof. Marek Konarzewski, dr. Sebastian Szymański, dr. Jacek Rogala, dr. hab Marcin Napiórkowski, dr. Joanna Dreszer, prof. Andrzej Wróbel, dr. Grzegorz Łach) złożyli w Narodowym Centrum Nauki  wniosek o sfinansowanie grantu „Modelowanie strategii wychodzenia z kwarantanny COVID-19 w Polsce”.

Obecnie dostępne modele symulacyjne trwającej epidemii COVID-19 w Polsce mają charakter krótkoterminowy i nie obejmują strategii wyjścia z narzuconych ograniczeń, zapewniającej zrównoważoną, choć ograniczoną, aktywność gospodarczą. Jednakże, zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z modelowania (Ferguson i in. 2020 r. ) złagodzenie ograniczeń, w szczególności zdystansowania społecznego, za około 1 lub 2 miesiące spowoduje serię nawrotów epidemii, trwających do momentu uzyskania przez ludność odporności grupowej. Biorąc pod uwagę, że skuteczna szczepionka lub leczenie będą prawdopodobnie niedostępne w najbliższym czasie, istnieje pilna potrzeba opracowania matematycznych modeli długofalowych skutków pandemii COVID-19 dostosowanych do polskich warunków. Rozumiemy, że modelowanie pandemii nie jest szczególnie oryginalnym pomysłem, a wiele grup profesjonalistów i amatorów podejmuje się takiego zadania. W związku z tym proponujemy bardziej kompleksowe, transdyscyplinarne podejście, obejmujące szeroki zakres czynników wykraczających poza metodologię czysto epidemiologiczną.

Opis i założenia projektu w j. angielskim: Description_of_the_project


Andrzej Nowak (kierownik)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Andrzej NowakSTANOWISKO

Andrzej Nowak jest profesorem psychologii zatrudnionym na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie  Warszawskim, gdzie w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych.  Pełni też funkcję profesora na Wydziale Psychologii Florida Atlantic University.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Prof. Andrzej Nowak jest autorem lub redaktorem 16 książek, i ponad 250 artykułów i rozdziałów. Jego zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą pogranicza nauk społecznych, fizyki i informatyki. Specjalizuje się w w komputerowych symulacjach procesów społecznych, wpływie społecznym, zmianie społecznej, procesach grupowych, konfliktu, struktury “Ja”, synchronizacji interpersonalnej i procesów społecznych zachodzących w Internecie ale też sztuczną inteligencją, zwłaszcza sztucznymi sieciami neuronowymi.  Interesuje się też pograniczem sztuki i nauki. Jest jednym z twórców podejścia Dynamicznej Psychologii Społecznej, współautorem Dynamicznej Teorii Wpływu Społecznego i teorii “Bąbli Zmiany Społecznej”.

Marek Trippenbach

Prof. dr hab. Marek Trippenbach <Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl>

Marek TrippenbachSTANOWISKO

Marek Trippenbach jest profesorem Wydziału Fizyki, Instytutu Fizyki Teoretycznej, Katedry Modelowania Układów Złożonych Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Prof. Trippenbach zajmuje się modelowaniem układów złożonych, optyką kwantową i nieliniową oraz teorią zimnych atomów.

Szymon Malinowski

Prof. dr hab. Szymon Malinowski <Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl>

STANOWISKO

Szymon Malinowski jest dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem Instytutu Geofizyki, Zakładu Fizyki Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego. W powstajacym Centrum Badań Ryzyka Systemowego w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS) planuje zająć się tematyką zagrożeń klimatycznych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Prof. Malinowski zajmuje się fizyką chmur i opadów, turbulencją atmosferyczną, modelowaniem numerycznym procesów atmosferycznych, pomiarami atmosferyczntmi z pokładu samolotu, pomiarami zdalnymi, nieliniowymi procesami w atmosferze.

Tomasz Zarycki

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki

Tomasz Zarycki

Fot. Piotr Malecki

STANOWISKO

Profesor i Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW. Kierownik Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Socjologia polityki, kultury, elit i wiedzy, teoria krytyczna, analiza dyskursu, socjologia historyczna, geografia społeczna.

Marek Kuś

Prof. dr hab. Marek Kuś

Marek KuśSTANOWISKO

Profesor, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk
Profesor, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska – Dyrektor

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

fizyka matematyczna, teoria informacji kwantowej, podstawy mechaniki kwantowej, zastosowania metod matematycznych i fizycznych w naukach społecznych

Andrzej Wróbel

Prof. dr hab. Andrzej Wróbel

STANOWISKO

Profesor zwyczajny zatrudniony na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Nenckiego PAN.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Dynamika aktywności systemów neuronalnych zwierząt i ludzi. Korelacje danych doświadczalnych opisujących aktywność komórek nerwowych, małych obwodów neuronalnych oraz większych systemów funkcjonalnych mózgu, z ich kontekstem behawioralnym.

Fabian Welc

Dr hab. Fabian Welc, prof. nzw. UKSW

STANOWISKO

Profesor i Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca na Wydziale Geologii UW.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Fabian Welc jest z wyksztalcenia archeologiem i geologiem specjalizującym się w szeroko pojętych badaniach geoarcheologicznych, za szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wpływu klimatu na kultury i cywilizacje dawnego człowieka w okresie holocenu. Jest autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu badań geoarcheologicznych realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Marek Konarzewski

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

STANOWISKO

Profesor zwyczajny, zatrudniony na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej) oraz Wydziale Artes Liberales UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym

Joanna Dreszer

Dr Joanna Dreszer

STANOWISKO

adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Dynamika czasowego przetwarzania informacji, zastosowanie teorii układów złożonych w psychofizjologii, problem różnic indywidualnych w badaniach neuropoznawczych, diagnoza funkcjonowania poznawczego w naturalnym otoczeniu badanego.

Sebastian Szymański

Dr Sebastian Szymański

STANOWISKO

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Sebastian Szymański jest filozofem specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją oraz etyki ryzyka. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Zajmuje się również filozofią nauki, w szczególności filozofią nauk biologicznych.

Jacek Rogala

Dr Jacek Rogala

STANOWISKO

Neurobiolog w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i kontraktowy lider projektów badawczych w Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Jacek Rogala specjalizuje  się w neurobiologii poznawczej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków pomiędzy aktywnością struktur mózgu a zachowaniem. W szczególności interesuje go możliwość praktycznego zastosowania metody EEG i fMRI neurofeedback w terapii.

Marcin Napiórkowski

Dr hab. Marcin Napiórkowski

STANOWISKO

Adiunkt w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Marcin Napiórkowski wykorzystuje metody semiotyki do badania kulturowych praktyk radzenia sobie ze złożonością. Specjalizuje się w badaniach mitów jako narracji upraszczających rzeczywistość. Pomaga naukowcom, legislatorom i markom komunikować się skutecznie z nieekspercką publicznością, w szczególności w sytuacjach kryzysowych.

Grzegorz Łach

Dr Grzegorz Łach

STANOWISKO

Adiunkt w Katedrze Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej w Instytucie Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Grzegorz Łach zajmuje się elektrodynamiką kwantową atomów i cząsteczek oraz szeroko pojętą fizyką obliczeniową. Interesuje się także zjawiskami z pogranicza mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, a także zastosowaniami metod obliczeniowych fizyki statystycznej w bioinformatyce i modelowaniu układów biologicznych.

Magda Roszczyńska-Kurasińska

Magda Roszczyńska-Kurasińska

STANOWISKO

Magda Roszczyńska-Kurasińska jest członkiem Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Finanse behawioralne, psychologia podejmowania decyzji, rola zaufania w relacjach interpersonalnych, eksperymentalna psychologia ekonomiczna, modelowanie linii politycznych oraz e-partycypacja.

 • Jerzy Hausner
 • Stanisław Janeczko
 • Jorgen Vitting Andersen

 • Centrum Badań Ryzyka Systemowego działa w ramach Instytutu Studiów Społecznych UW im. Professora Roberta Zajnoca Uniwersytetu Warszawskiego, ale ma charakter otwarty, być jego członkami i prowadzić badania oraz występować o granty, mogą także naukowcy spoza UW.
 • Centrum Badań Ryzyka Systemowego skupia się na badaniu zagrożeń systemów, od których w dużej mierze zależy funkcjonowanie człowieka i społeczeństw, oraz na szukaniu i wspomaganiu sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Centrum ma charakter transdyscyplinarny. Łączy badaczy z różnych dziedzin i tradycji badawczych starając się tworzyć spójną perspektywę teoretyczną wykraczającą poza perspektywy poszczególnych dyscyplin nauki. W obszarze zainteresowań Centrum są następujące klasy systemów:
  1. Środowisko naturalne i społeczne konsekwencje jego zmian,
  2. Systemy ekonomiczne i finansowe
  3. Systemy społeczne i etyka

  W ramach tych szeroko określonych ram systemów określane są węższe obszary, na których skupia się aktualna bieżąca działalność Centrum. Mogą być dodawane nowe tematy lub zamykane istniejące. Wyjściowymi tematami, którymi chce się zająć Centrum są w poszczególnych obszarach tematycznych:

  1. Zmiana klimatu i jego społeczne konsekwencje
  2. Zrównoważona ekonomia i stabilność rynków finansowych. Ekonomia nastawiona na długotrwały wzrost i minimalizację szkód dla środowiska.
  3. Kapitał społeczny i współpraca versus konflikt, polaryzacja i radykalizacja. Społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii. Społeczne skutki starzenia się.

  Te trzy obszary tematyczne są sobą połączone, badania będą też dotyczyć związków między procesami z tych obszarów.

Centrum otrzyma wsparcie projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

 • Łączenie podejścia nauk społecznych i ścisłych. Centrum łączy podejście nauk społecznych i ścisłych. Te dwa podejścia będą ze sobą ściśle współpracować.
 • Procesy społeczne i etyka. We wszystkich tematach podstawowe znaczenie mają procesy społeczne, ale też bardzo wyraźne są zagadnienie etyczne. Zadaniem grupy społecznej jest coraz lepsze rozumienie procesów społecznych odnoszących się do wszystkich obszarach tematycznych działalności Centrum, w szczególności problematyki zmiany społecznej. Rozwijają też metody badawcze służące badaniu funkcjonowania systemów społecznych, np. narracji w mediach tradycyjnych i społecznych. Prowadzą też badania dotyczące skutecznych metod komunikacji zagrożeń systemowych i sposobów ich unikania lub zmniejszania. Część społeczno-humanistyczna poza rozwijaniem teorii, będzie na bieżąco śledzić narracje społeczne w obszarze interesujących nas zagadnień (automatyczny monitoring prasy i mediów społecznościowych, badać kwestie etyczne w tych obszarach i określać skuteczne sposoby odziaływania np. jak zmieniać postawy i zachowania wobec zmian klimatycznych.
 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe Istotą działalności Centrum jest łączenie głębokiego wglądu nauk społecznych i humanistycznych oraz bogactwa danych empirycznych z precyzyjnymi modelami matematycznymi i symulacjami komputerowymi. W Centrum rozwijane są metody modelowania i symulacji ryzyka systemów oraz modelowane są specyficzne systemy aktualnie badane przez Centrum.

Centrum otrzyma wsparcie projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”