Centrum Badania Ryzyka Systemów

AktualnościZespółInformacjeProjekty

Wpisów nie znaleziono

WKRÓTCE SIĘ POJAWIĄ


Andrzej Nowak (kierownik)

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

Andrzej NowakSTANOWISKO

Andrzej Nowak jest profesorem psychologii zatrudnionym na Wydziale Psychologii w Uniwersytecie  Warszawskim, gdzie w Instytucie Studiów Społecznych im. Roberta Zajonca kieruje Ośrodkiem Badania Układów Złożonych.  Pełni też funkcję profesora na Wydziale Psychologii Florida Atlantic University.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Prof. Andrzej Nowak jest autorem lub redaktorem 16 książek, i ponad 250 artykułów i rozdziałów. Jego zainteresowania naukowe mają charakter interdyscyplinarny, dotyczą pogranicza nauk społecznych, fizyki i informatyki. Specjalizuje się w w komputerowych symulacjach procesów społecznych, wpływie społecznym, zmianie społecznej, procesach grupowych, konfliktu, struktury “Ja”, synchronizacji interpersonalnej i procesów społecznych zachodzących w Internecie ale też sztuczną inteligencją, zwłaszcza sztucznymi sieciami neuronowymi.  Interesuje się też pograniczem sztuki i nauki. Jest jednym z twórców podejścia Dynamicznej Psychologii Społecznej, współautorem Dynamicznej Teorii Wpływu Społecznego i teorii “Bąbli Zmiany Społecznej”.

Marek Trippenbach

Prof. dr hab. Marek Trippenbach <Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl>

Marek TrippenbachSTANOWISKO

Marek Trippenbach jest profesorem Wydziału Fizyki, Instytutu Fizyki Teoretycznej, Katedry Modelowania Układów Złożonych Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Peof. Trippenbach zajmuje się modelowaniem układów złożonych, optyką kwantową i nieliniową oraz teorią zimnych atomów.

Szymon Malinowski

Prof. dr hab. Szymon Malinowski <Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl>

STANOWISKO

Szymon Malinowski jest dyrektorem Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesorem Instytutu Geofizyki, Zakładu Fizyki Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego. W powstajacym Centrum Badania Ryzyka Systemów w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS) planuje zająć się tematyką zagrożeń klimatycznych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Prof. Malinowski zajmuje się fizyką chmur i opadów, turbulencją atmosferyczną, modelowaniem numerycznym procesów atmosferycznych, pomiarami atmosferyczntmi z pokładu samolotu, pomiarami zdalnymi, nieliniowymi procesami w atmosferze.

Tomasz Zarycki

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki

Tomasz Zarycki

Fot. Piotr Malecki

STANOWISKO

Profesor i Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW. Kierownik Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Socjologia polityki, kultury, elit i wiedzy, teoria krytyczna, analiza dyskursu, socjologia historyczna, geografia społeczna.

Marek Kuś

Prof. dr hab. Marek Kuś

STANOWISKO

Profesor, Centrum Fizyki Teoretycznej, Polska Akademia Nauk
Profesor, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej,
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska – Dyrektor

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

fizyka matematyczna, teoria informacji kwantowej, podstawy mechaniki kwantowej, zastosowania metod matematycznych i fizycznych w naukach społecznych

Fabian Welc

Dr hab. Fabian Welc, prof. nzw. UKSW

STANOWISKO

Profesor i Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz wykładowca na Wydziale Geologii UW.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Fabian Welc jest z wyksztalcenia archeologiem i geologiem specjalizującym się w szeroko pojętych badaniach geoarcheologicznych, za szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wpływu klimatu na kultury i cywilizacje dawnego człowieka w okresie holocenu. Jest autorem i współautorem licznych opracowań z zakresu badań geoarcheologicznych realizowanych zarówno w kraju jak i za granicą.

Marek Konarzewski

Prof. dr hab. Marek Konarzewski

STANOWISKO

Profesor zwyczajny, zatrudniony na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej) oraz Wydziale Artes Liberales UW, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

zagadnienia z pogranicza ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki zwierząt, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym

Sebastian Szymański

Dr Sebastian Szymański

STANOWISKO

Adiunkt na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Sebastian Szymański jest filozofem specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności robotyzacją i sztuczną inteligencją oraz etyki ryzyka. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. Zajmuje się również filozofią nauki, w szczególności filozofią nauk biologicznych.

Jacek Rogala

Dr Jacek Rogala

STANOWISKO

Neurobiolog w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i kontraktowy lider projektów badawczych w Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Jacek Rogala specjalizuje  się w neurobiologii poznawczej i behawioralnej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół związków pomiędzy aktywnością struktur mózgu a zachowaniem. W szczególności interesuje go możliwość praktycznego zastosowania metody EEG i fMRI neurofeedback w terapii.

Magda Roszczyńska-Kurasińska

Magda Roszczyńska-Kurasińska

STANOWISKO

Magda Roszczyńska-Kurasińska jest członkiem Ośrodka Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii oraz Ośrodka Badania Systemów Globalnych w Instytucie Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca (ISS)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Finanse behawioralne, psychologia podejmowania decyzji, rola zaufania w relacjach interpersonalnych, eksperymentalna psychologia ekonomiczna, modelowanie linii politycznych oraz e-partycypacja.

 • Marcin Napiórkowski
 • Jerzy Hausner
 • Stanisław Janeczko
 • Jorgen Vitting Andersen

 • Centrum Badania Ryzyka Systemów działa w ramach Instytutu Studiów Społecznych UW im. Professora Roberta Zajnoca Uniwersytetu Warszawskiego, ale ma charakter otwarty, być jego członkami i prowadzić badania oraz występować o granty, mogą także naukowcy spoza UW.
 • Centrum Badania Ryzyka Systemów skupia się na badaniu zagrożeń systemów, od których w dużej mierze zależy funkcjonowanie człowieka i społeczeństw, oraz na szukaniu i wspomaganiu sposobów minimalizowania tych zagrożeń. Centrum ma charakter transdyscyplinarny. Łączy badaczy z różnych dziedzin i tradycji badawczych starając się tworzyć spójną perspektywę teoretyczną wykraczającą poza perspektywy poszczególnych dyscyplin nauki. W obszarze zainteresowań Centrum są następujące klasy systemów:
  1. Środowisko naturalne i społeczne konsekwencje jego zmian,
  2. Systemy ekonomiczne i finansowe
  3. Systemy społeczne i etyka

  W ramach tych szeroko określonych ram systemów określane są węższe obszary, na których skupia się aktualna bieżąca działalność Centrum. Mogą być dodawane nowe tematy lub zamykane istniejące. Wyjściowymi tematami, którymi chce się zająć Centrum są w poszczególnych obszarach tematycznych:

  1. Zmiana klimatu i jego społeczne konsekwencje
  2. Zrównoważona ekonomia i stabilność rynków finansowych. Ekonomia nastawiona na długotrwały wzrost i minimalizację szkód dla środowiska.
  3. Kapitał społeczny i współpraca versus konflikt, polaryzacja i radykalizacja. Społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii. Społeczne skutki starzenia się.

  Te trzy obszary tematyczne są sobą połączone, badania będą też dotyczyć związków między procesami z tych obszarów.

 • Łączenie podejścia nauk społecznych i ścisłych. Centrum łączy podejście nauk społecznych i ścisłych. Te dwa podejścia będą ze sobą ściśle współpracować.
 • Procesy społeczne i etyka. We wszystkich tematach podstawowe znaczenie mają procesy społeczne, ale też bardzo wyraźne są zagadnienie etyczne. Zadaniem grupy społecznej jest coraz lepsze rozumienie procesów społecznych odnoszących się do wszystkich obszarach tematycznych działalności Centrum, w szczególności problematyki zmiany społecznej. Rozwijają też metody badawcze służące badaniu funkcjonowania systemów społecznych, np. narracji w mediach tradycyjnych i społecznych. Prowadzą też badania dotyczące skutecznych metod komunikacji zagrożeń systemowych i sposobów ich unikania lub zmniejszania. Część społeczno-humanistyczna poza rozwijaniem teorii, będzie na bieżąco śledzić narracje społeczne w obszarze interesujących nas zagadnień (automatyczny monitoring prasy i mediów społecznościowych, badać kwestie etyczne w tych obszarach i określać skuteczne sposoby odziaływania np. jak zmieniać postawy i zachowania wobec zmian klimatycznych.
 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe Istotą działalności Centrum jest łączenie głębokiego wglądu nauk społecznych i humanistycznych oraz bogactwa danych empirycznych z precyzyjnymi modelami matematycznymi i symulacjami komputerowymi. W Centrum rozwijane są metody modelowania i symulacji ryzyka systemów oraz modelowane są specyficzne systemy aktualnie badane przez Centrum.