Centrum Badania Ryzyka Systemów

PeopleInformacjeProjects

 • Andrzej Nowak (kierownik / head)
 • Marek Trippenbach (vice head) <Marek.Trippenbach@fuw.edu.pl>
 • Szymon Malinowski (vice head) <Szymon.Malinowski@fuw.edu.pl>
 • Sebastian Szymański
 • Jacek Rogala
 • Marek Kuś
 • Marcin Napiórkowski
 • Fabian Welc
 • Magdalena Roszczyńska
 • Jacek Rogala
 • Jerzy Hausner
 • Marek Konarzewski
 • Tomasz Zarycki
 • Stanisław Janeczko
 • Jorgen Vitting Andersen

 • Centrum Badania Ryzyka Systemów działa w ramach Instytutu Studiów Społecznych UW im. Professora Roberta Zajnoca. Działa w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, ale ma charakter otwarty, mogą jego członkami być, prowadzić badania i występować o granty naukowcy spoza UW.

 

 • Centrum Badania Ryzyka Systemów skupia się na badaniu zagrożeń systemów, od których krytycznie zależy funkcjonowanie człowieka i społeczeństw, oraz na szukaniu i wspomaganiu sposobów minimalizowania tych zagrożeń Centrum ma charakter transdyscyplinarny. Łączy badaczy z różnych dziedzin i tradycji badawczych starając się tworzyć tworząc spójną perspektywę teoretyczną wykraczającą poza perspektywy poszczególnych dyscyplin nauki. W obszarze zainteresowań Centrum są następujące klasy systemów:
  1. Środowisko naturalne i społeczne konsekwencje jego zmian,
  2. Systemy ekonomiczne i finansowe
  3. Systemy społeczne i etyka

  W ramach tych szeroko określonych ram systemów określane są węższe obszary, na których skupia się aktualna bieżąca działalność Centrum. Mogą być dodawane nowe tematy lub zamykane istniejące. Wyjściowymi tematami, którymi chce się zając Centrum są w poszczególnych obszarach tematycznych:

  1. Zmiana klimatu i jego społeczne konsekwencje
  2. Zrównoważona ekonomia i stabilność rynków finansowych. Ekonomia nastawiona na długotrwały wzrost i minimalizację szkód dla środowiska.
  3. Kapitał społeczny i współpraca versus konflikt, polaryzacja i radykalizacja. Społeczne konsekwencje rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii. Społeczne skutki starzenia się.

  Te trzy obszary tematyczne są sobą połączone, badania też będą dotyczyć związków między procesami z tych obszarów.

 • Łączenie podejścia nauk społecznych i ścisłych. Centrum łączy podejście nauk społecznych i ścisłych. Te dwa podejścia będą ze sobą ściśle współpracować.
 • Procesy społeczne i etyka. We wszystkich tematach podstawowe znaczenie mają procesy społeczne, ale też bardzo wyraźne są zagadnienie etyczne. Zadaniem grupy społecznej jest coraz lepsze rozumienie procesów społecznych odnoszących się do wszystkich obszarach tematycznych działalności Centrum, w szczególności problematyki zmiany społecznej. Rozwijają też metody badawcze służące badaniu funkcjonowania systemów społecznych, np. narracji w mediach tradycyjnych i społecznych. Prowadzą też badania dotyczące skutecznych metod komunikacji zagrożeń systemowych i sposobów ich unikania lub zmniejszania. Część społeczno-humanistyczna poza rozwijaniem teorii, będzie na bieżąco śledzić narracje społeczne w obszarze interesujących nas zagadnień (automatyczny monitoring prasy i mediów społecznościowych, badać kwestie etyczne w tych obszarach i określać skuteczne sposoby odziaływania np. jak zmieniać postawy i zachowania wobec zmian klimatycznych.
 • Modelowanie matematyczne i symulacje komputerowe Istotą działalności Centrum jest łączenie głębokiego wglądu nauk społecznych i humanistycznych oraz bogactwa danych empirycznych z precyzyjnymi modelami matematycznymi i symulacjami komputerowymi. W Centrum rozwijane są metody modelowania i symulacji ryzyka systemów oraz modelowane są specyficzne systemy aktualnie badane przez Centrum.