Statute

REGULAMIN INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
Instytut Studiów Społecznych (ISS), zwany dalej “Instytutem”, jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna w rozumieniu § 23 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu § 18 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego, działającą na podstawie Statutu oraz Regulaminu Instytutu, zwanego dalej “Regulaminem”.

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Warszawskiego;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Warszawskiego;
3) ustawie o szkolnictwie wyższym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

§ 3
Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1) prowadzenie i koordynacja badań podstawowych i stosowanych w zakresie socjologii, psychologii, ekonomii, politologii, demografii, geografii społecznej i systemów złożonych, a zwłaszcza badań interdyscyplinarnych;
2) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształcenie kadry naukowej w tym zakresie;
3) opracowywanie i upowszechnianie standardów zbierania i analizy danych empirycznych;
4) sporządzanie ekspertyz naukowych;
5) prowadzenie centrum wymiany informacji naukowej w dziedzinie nauk społecznych i behawioralnych;
6) rozwijanie współpracy w dziedzinie nauk społecznych między Instytutem a polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
7) wykonywanie innych zadań określonych w uchwałach Senatu lub zarządzeniach Rektora.

§ 4
Zadania, o których mowa w § 4, są realizowane w szczególności poprzez:
1) rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań i edukacji;
2) organizację seminariów i szkół letnich dla badaczy i studentów z kraju i zagranicy;
3) gromadzenie danych z badań polskich i międzynarodowych oraz ich upowszechnianie;
4) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działania Instytutu.

Rozdział 2. Struktura organizacyjna Instytutu

§ 5
1. W skład Instytutu wchodzą ośrodki i zespoły badawcze, administracja Instytutu i obsługa techniczna.
2. Utworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Instytutu następuje na drodze uchwały Rady Naukowej Instytutu. Dyrektor zobowiązany jest sporządzić aktualny wykaz istniejących w Instytucie jednostek organizacyjnych i podać go do publicznej wiadomości.
3. Kierowników ośrodków i zespołów powołuje Dyrektor Instytutu. Przepisów dotyczących kadencyjności nie stosuje się.
4. Kierownik ośrodka lub zespołu jest bezpośrednim przełożonym pracowników zespołu.

§ 6
1. Instytutem kieruje Dyrektor wraz z dwoma zastępcami.
2. Organem Instytutu jest Rada Naukowa.

Rozdział 3. Rada Naukowa Instytutu

§ 7
1. W Instytucie działa Rada Naukowa, zwana dalej “Radą”.
2. W skład Rady wchodzą:
1) Dyrektor i jego zastępcy;
2) kierownicy jednostek, o których mowa w § 5 ust. 3;
3) Dziekani Wydziału Psychologii i Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Dyrektor Instytutu Socjologii
na Wydziale Filozofii i Socjologii;
4) pracownicy Uniwersytetu, w tym co najmniej trzech samodzielnych nauczycieli akademickich;
5) osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego spoza Uniwersytetu stanowiący nie więcej niż 50% członków Rady.
3. Członków Rady, o których mowa w ust. 2, pkt 4 i 5, powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu.
4. Kadencja Rady jest zgodna z postanowieniami § 57 Statutu.

§ 8
Do kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie działań Instytutu;
2) określanie głównych kierunków działań edukacyjnych i organizacyjno-rozwojowych Instytutu;
3) wyrażanie opinii w sprawach, o których mowa w § 94 ust. 4 i 6 Statutu;
4) uchwalanie Regulaminu Instytutu i dokonywanie w nim zmian.

§ 9
Rada wybiera spośród swoich członków na okres swej kadencji Przewodniczącego Rady.
O dokonanym wyborze Dyrektor Instytutu zawiadamia Rektora.

§ 10
Przewodniczący Rady w szczególności:
1) kieruje pracami Rady;
2) reprezentuje Radę na zewnątrz;
3) zwołuje posiedzenia Rady.

§ 11
1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rektora, Dyrektora Instytutu lub co najmniej 30% regulaminowej liczby członków Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Dyrektor Instytutu i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
4. Na zaproszenie Przewodniczącego Rady w posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu.
5. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. Dotyczy to także uchwalenia Regulaminu Instytutu i dokonywania w nim zmian. W sprawach personalnych Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
6. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej jednego członka Rady, a także wtedy, gdy przedmiotem głosowania są sprawy personalne.

Rozdział 4. Dyrektor Instytutu i jego zastępcy

§ 12
1. Dyrektora Instytutu powołuje Rektor spośród samodzielnych pracowników naukowych na wniosek ustępującej Rady, przyjęty bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
2. Kandydatów na stanowisko Dyrektora mogą wysuwać wszyscy członkowie Rady.
3. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa cztery lata; rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja.
4. Funkcji Dyrektora Instytutu oraz jego zastępcy nie można łączyć z funkcją rektora, prorektora, dziekana, prodziekana oraz mandatem członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.
5. Dyrektora Instytutu może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony przez Radę, przyjęty bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady.

§ 13
Dyrektor:
1) kieruje Instytutem i jest odpowiedzialny za jego działalność przed Rektorem;
2) jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Instytucie;
3) reprezentuje Instytut na zewnątrz;
4) występuje z wnioskiem o nawiązanie albo rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami
zatrudnionymi w Instytucie;
5) ustala szczegółowy zakres i wymiar obowiązków pracowników zatrudnionych w Instytucie;
6) określa tryb i udziela urlopów pracownikom zatrudnionym w Instytucie;
7) ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego, powołuje komisję konkursową i jej
przewodniczącego;
8) podejmuje decyzje dotyczące wewnętrznej struktury ośrodków oraz zespołów badawczych na
wniosek kierowników tych jednostek,
9) składa Rektorowi wnioski w sprawie zmian w regulaminie Instytutu za zgodą Rady;
10) przedstawia Rektorowi, zaopiniowane przez Radę, coroczne sprawozdanie z działalności
Instytutu.

§ 14
1. Zastępców dyrektora Instytutu w liczbie dwóch powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu zaopiniowany przez Radę.
2. Wyłączne prawo do wysuwania kandydatów na stanowisko zastępców dyrektora przysługuje
Dyrektorowi Instytutu.

Rozdział 5. Komisja Konkursowa

§ 15
1. Komisję konkursową, o której mowa w § 94 ust. 4 i 5 Statutu, i jej przewodniczącego, powołuje Dyrektor Instytutu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.
2. W skład Komisji konkursowej wchodzą wyłącznie członkowie Rady.
3. Komisja Konkursowa liczy od trzech do pięciu członków.
4. Komisja Konkursowa powoływana jest na okres kadencji władz Instytutu.

Rozdział 6. Administracja Instytutu§ 16

W skład administracji Instytutu wchodzą:
1) Sekretariat Dyrektora Instytutu,
2) Obsługa techniczna Instytutu.

§ 17
Sekretariat Dyrektora Instytutu:
1) prowadzi sprawy pracownicze i współpracę z zagranicą,
2) zapewnia obsługę posiedzeń Rady,
3) zapewnia obsługę Dyrektora i zastępców Dyrektora.

§ 18
Obsługa techniczna Instytutu zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sieci informatycznej w Instytucie.

Rozdział 7. Finanse Instytutu

§ 19
Środki finansowe i techniczne na prowadzenie działalności Instytutu pochodzą z grantów lub dotacji instytucji właściwych dla badań naukowych, a także z innych dotacji krajowych lub zagranicznych, jak i z darowizn.