Center of Interdisciplinary Gender Studies

TeamBadaniaKonferencjePublikacjeInformacje

HEAD OF THE CENTER

Prof. dr hab. Renata Siemieńska

RESEARCH TEAM

 • Dr Anna Domaradzka
 • Dr David Dueñas i Cid
 • Joanna Jasińska
 • Dr Marta Łazarowicz-Kowalik
 • Dr Agnieszka Majcher
 • Dr Ilona Matysiak
 • Dr Krzysztof Podwójcic
 • Dr Filip Raciborski
 • Dr Dominika Walczak
 • Mgr Bartosz Ślosarski

STUDY GROUP

Prace badawcze

W 2016 roku zespół zakończył prace przy projekcie GendEQU- Gender Equality at the University.
GendEQU – Gender Equality at the University (2013-2016)
Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich, polskimi partnerami był Wydział Ekonomii UW (koordynator) i Instytut Studiów Społecznych UW, po stronie norweskiej Nordic Institute for studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Celem projektu było zebranie danych i upowszechnienie wyników badań dotyczących równości płci na uniwersytetach, a następnie sformułowanie rekomendacji dla polityków i pracodawców, a także w zakresie systemu kształcenia i finansowania nauki sprzyjających wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn w nauce. Istniejące badania sugerują, że ze względu na istniejące bariery społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, potencjał kobiet pracujących w nauce wciąż nie jest całkowicie wykorzystany. Projekt opierał się na perspektywie „gender mainstreaming” i skupiał się na odkryciu różnego rodzaju powiązanych ze sobą czynników wpływających na różnice w ścieżkach kariery w zawodzie naukowca oraz wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. Projekt dotyczył więc przede wszystkim problematyki nierównego traktowania ze względu na płeć w środowisku naukowym (m.in. dostęp do grantów, stypendiów, udział w zespołach badawczych). W 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono badanie ilościowe z osobami 5 lat po doktoracie, badające trajektorie ich karier zawodowych w i poza nauką (N=800), którego wyniki były porównywane z danymi z Norwegii. Przygotowano również opis systemu finansowania nauki w obu krajach i zebrano dostępne dane dotyczące wnioskodawców, jak i beneficjantów konkursów grantowych organizowanych przez NCN, NCBiR i FNP, które poddano dalszym analizom. W wyniku projektu w 2016 roku powstały: anglojęzyczne raporty z WP1: Applicants, Beneficiaries and Reviewers. Does Gender Make a Difference? i WP2: Paths Through Graduate Studies and Their Evaluation by Women and Men Five Years After Getting Diploma oraz publikacja porównująca sytuację doktorantów w Polsce i Norwegii: Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market. Polskie opracowania wyników badań ukażą się drukiem w wydawnictwie Scholar w 2017 roku. W ISS projekt realizowany był przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak, w ramach zespołu badawczego kierowanego przez dr Michała Krawczyka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW; http://grape.uw.edu.pl/gendequ

Dr Anna Domaradzka realizowała grant SONATA „Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych” (2014-2017)
Głównym celem projektu jest uchwycenie kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców miasta, rozumianą tutaj jako poziom realizacji ich potrzeb, zarówno tych związanych ze zdrowiem, edukacją czy pracą, jak i społecznych, wynikających z potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z innymi. Szczególny nacisk zostanie położony na zbadanie związku między różnego rodzaju inicjatywami na rzecz rewitalizacji określonych obszarów miasta a jakością życia okolicznych mieszkańców. Przez rewitalizację rozumie się tutaj proces mający na celu doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w zdegradowanym obszarze miasta. W szczególności badanie koncentruje się na przetestowaniu hipotezy o tym, że sposób organizacji przestrzeni miejskiej jest ściśle powiązany z gęstością i jakością relacji międzyludzkich. Z hipotezą tą wiążą się trzy główne pytania badawcze: 1) Czy sposób organizacji przestrzeni miejskiej wpływa na gęstość i jakość relacji międzyludzkich?; 2) Czy gęstość i jakość relacji międzyludzkich przekłada się na zaangażowanie społeczne i wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu?; 3) Od czego zależy sukces miejskich interwencji w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców?

W latach 2011-2014 zespół prof. Renaty Siemieńskiej (dr Anna Domaradzka i dr Ilona Matysiak) w ramach projektu WILCO – Welfare innovations at the local level in favour of cohesion badał czynniki występowania innowacji społecznych w obszarze opieki, zatrudnienia, mieszkalnictwa i imigrantów w Warszawie i Płocku. Przeprowadzone badania wskazują na to jak ważnym czynnikiem pojawienia się innowacji społecznej jest obecność oddolnych inicjatyw trzeciego sektora, będących emanacją potrzeb obywateli nierealizowanych przez wycofujące się ze swojej roli państwo opiekuńcze. Z kolei kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu innowacji jest zdolność tworzenia lokalnych koalicji między przedstawicielami biznesu, samorządu i organizacji społecznych.
Projekt realizowany od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, dotyczący innowacji w zakresie polityki społecznej. W ramach projektu WILCO przeprowadzono międzynarodowe badania porównawcze poświęcone polityce społecznej oraz systemom usług i świadczeń społecznych w 20 miastach różnych państw UE. W przypadku Polski była to Warszawa i Płock. Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią wdrażane lokalnie innowacyjne projekty i działania w zakresie polityki społecznej oraz możliwości wykorzystania tych rozwiązań w innych miastach czy krajach. Koncentrowano się przede wszystkim na czterech obszarach polityki społecznej: opiece, mieszkalnictwie, rynku pracy oraz polityce wobec imigrantów. Starano się uchwycić proces powstawania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej w Warszawie i Płocku, poznać perspektywy i punkty widzenia różnych aktorów lokalnych – przedstawicieli rady miasta, urzędników miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji. http://www.wilcoproject.eu

W 2014 roku dr Anna Domaradzka zakończyła badania inicjatyw sąsiedzkich w Warszawie realizowane w ramach grantu MNiSW „Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza” (2013-2014), których efektem jest pogłębiony opis genezy oraz przyczyn aktywności na rzecz najbliższego otoczenia, na przykładzie wybranych wspólnot sąsiedzkich. Badania sąsiedzkich działań lokalnych w Warszawie posłużyły przy tym wyjaśnieniu zjawiska aktywności społecznej zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, z punktu widzenia socjologii miasta z jednej, i teorii społeczeństwa obywatelskiego z drugiej strony. Przestrzeń miejska została tu potraktowana zarówno jako kontekst, jak i czynnik sprzyjający, bądź utrudniający różnego rodzaju działania o charakterze grupowym, w szczególności zaś działalność lokalnych grup sąsiedzkich. Podsumowując, można powiedzieć, że za badanymi inicjatywami stoją cztery główne, niewykluczające się czynniki: 1) protest – obrona dobra wspólnego; 2) rewitalizacja przestrzeni – estetyzacja otoczenia; 3) rewitalizacja społeczna – tworzenie miejsca spotkań; 4) lokalny patriotyzm – wzmacnianie tożsamości. W ramach przeprowadzonych wywiadów wyłoniono też trzy podstawowe typy przestrzeni w zależności od generowanej aktywności sąsiedzkiej i tworzących się inicjatyw. Typ pierwszy występuje, gdy przestrzeń publiczna i pół-publiczna ułatwia codzienne kontakty i wzajemne poznawanie się mieszkańców. W takim kontekście największe szanse ma powstać lokalna inicjatywa oddolna o większej trwałości i różnorodności. Typ drugi dotyczy sytuacji, gdy problemy związane z niską jakością przestrzeni stanowią impuls do wspólnego działania. Wówczas generowane działanie ma zwykle charakter oddolnej interwencji, zwykle krótkoterminowej, o charakterze ad hoc. Typ trzeci zaobserwowano wówczas, gdy przestrzeń utrudnia nawiązywanie spontanicznych kontaktów między sąsiadami. Wtedy najczęściej powstają grupy interesu oparte o wspólnotę potrzeb czy podobny sposób spędzania czasu, jak to może być w przypadku właścicieli psów czy rodziców małych dzieci.

Oprócz tego członkowie zespołu brali udział w realizacji następujących projektów międzynarodowych:

EFELSE – Evaluation Framework for the Evaluation of LLL Strategies in Europe (finansowane ze środków zewn.);

CINEFOGO – Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments: the impact of commercialization on organizational legitimacy and the quality of services;

Workcare Synergies – A support action with the aim of disseminating research findings of previous EU Framework Programme projects in the field of work-care (finansowanie ze środków zewn.);

ENRI-East – Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union”, FP7-SSH collaborative research project.


Organizacja konferencji

Zespół prof. Renaty Siemieńskiej wraz z norweskimi partnerami (prof. A. Vabo i dr D. Southerland) zorganizował polsko-norweską konferencję naukową w projekcie GendEQU w maju 2015 r. w Oslo. W spotkaniu uczestniczyły osoby z NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) – norweskiego instytutu, który jest partnerem w projekcie.

Publikacje
 • Żbikowska A. (2019). Nastolatek jako „trudny klient” w perspektywie przedstawicieli gminnych instytucji kultury.. Społeczeństwo. Edukacja. Język. Płock:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • Domaradzka, A. (2018). Urban Social Movements and the Right to the City: An Introduction to the Special Issue on Urban Mobilization, VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 29, 607–620.
 • Domaradzka, A. (2018). Livable or lovable? Framing the revitalization projects in Warsaw, Poland, in R. Caves and F. Wagner (eds) Livable Cities from a Global Perspective. Routledge, 79-92.
 • Krzyworzeka-Jelinowska A. (2018). Historia polityczna i ekonomiczna mediów we Francji. Wczesne kształtowanie się mediów 1631-1870, Naukowy Przegląd Dziennikarski (nr 4/2018).
 • Roszczyńska-Kurasińska, M., Domaradzka, Anna (2018). The influence of values on the composition of well-being indexes from the perspective of cultural heritage and circular models. Urbanistica Informazioni, 278, 25-27.
 • Siemieńska, R; Matysiak, I.; Domaradzka, A.; Vabø, A. (2017) Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market NIFU Working Paper 2016-20, http://hdl.handle.net/11250/2434056
 • Domaradzka, A. (2017). Leveling the Playfield: Urban Movement in the Strategic Action Field of Urban Policy in Poland, in J. Hou, S. Knierbein (eds.) City Unsilenced: Urban Resistance and Public Space in the Age of Shrinking Democracy. Routledge, 106-118.
 • Domaradzka, A., K. Domaradzki (2017). Wyzwania planowania – w poszukiwaniu synergii działań planistów i mieszkańców, “Zielone Wiadomości” nr 27/2017, 9.
 • Domaradzka, A., Ł. Widła-Domaradzki (2017). Finansowanie niepublicznych szkół wyższych w Polsce i na świecie w kontekście kryzysów ekonomicznego i demograficznego, in R. Siemieńska (ed) Uniwersytety, naukowcy, studenci w zglobalizowanym świecie. Wybrane zagadnienia, Scholar, 101-122.
 • Szczepańska D., Matki z Placu Majowego – czterdzieści lat w ruchu – publikacja w numerze 3/2017 czasopisma „Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny” .
 • Domaradzka A., Żbikowska A. (2017), Dancing with the state or the market? Social enterprises relation to other sectors in international perspective, Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu “Fab Move” For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move
 • Domaradzka A., Jasińska J., Matysiak I., Siemieńska R., Żbikowska A. (2017) Social Enterprises in Poland (country report). Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu “Fab Move” For a Better Tomorrow: Social Enterprises on the Move.
 • Żbikowska A., Kompetencje medialne polskich gimnazjalistów – czego „cyfrowi tubylcy” mogą się od nas nauczyć? Rozdział w: Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej pod red. Agnieszki Iwanickiej; Poznań 2017
 • Siemieńska, R; Matysiak, I.; Domaradzka, A.; Vabø, A. (2016) Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market NIFUworkingpaper2016-20.pdf (1.192Mb) Permanent link http://hdl.handle.net/11250/2434056
 • Siemieńska R, Anna Domaradzka-Widła (2016), Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. W: Challenges to European Welfare Systems (ed. K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann), pp. 569-586
 • Siemienska, R. (2016). “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016. https://www.timeshighereducation.com/features/200-best-universities-in-europe-who-is-at-the-top-in-2016
 • Siemienska, R., A. Domaradzka, I. Matysiak (2016). Warsaw: Paving New Ways for Participation of Mothers, Fathers, and Children in Local Public and Social Life – The MaMa Foundation. In: T. Brandsen et al. (eds.) Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer.
 • Domaradzka, A. (2016). Od tłustej pozarządowej gąsienicy do motyla obywatelskości? Recenzja książki „Efekt motyla. Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce” pod redakcją naukową Rafała Krenza, Stanisława Mocka i Bohdana Skrzypczaka. “Trzeci Sektor” nr 39-40, s. 169-173.
 • Domaradzka, A. (2016). Mapping Civil Society in the Visegrád Countries, in A. Domaradzka, N. Kavelashvili, E. Markus, P. Sälhoff, M. Skóra, Maecenata Institut (eds) A Shrinking Space for Civil Society? München, Europa Bottom-Up 15, 23-32.
 • Domaradzka, A. (2016). El derecho a la ciudad como consigna [Right to the City as a concept], in C. Tamayo Gomez (ed.) Pensar y construir el territorio desde la cultura. Derecho a la ciudad, cultura ciudadana e innovacion publica. Universidad EAFIT.
 • Siemieńska, R. (2015). Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C.- E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161.
 • Siemieńska, R. (2015). Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82-102.
 • Siemieńska, R. (2015). Duma narodowa i jej korelaty w epoce globalnej (National Pride and its Correlates in Global Era). In: K.Górniak, T. Kanasz, B.Pasamonik, J.Zalewska (eds.) Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. 197-210.
 • Siemieńska, R. (2015). Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania – porównania międzykulturowe (Civic Activity and Its Determinants- Cross-cultural Comparison). In: M.Lewicki, S.Mandes,A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (eds.) Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar. 281-302.
 • Domaradzka, A. (2015). State of civil society in Poland, in: Ch. Schreier (ed.) Mapping Civil Society in the Visegrád Countries’. Berlin: Maecenata Institute, 109-142.
 • Domaradzka, A. (2015). Changing the Rules of the Game: Impact of the Urban Movement on the Public Administration Practices. In: M. Freise, F. Paulsen and A. Walter (eds) Civil Society and Innovative Public Administration.Nomos, 188-217.
 • Domaradzka, A., I. Matysiak (2015). Pushing for innovation – the role of citizens in local housing and childcare policies in Warsaw. In: M. Freise, F. Paulsen and A. Walter (eds) Civil Society and Innovative Public Administration. Nomos, 302-324.
 • Domaradzki, K., A. Domaradzka, M. Happach, K. Sadowy, A. Wasilewska (eds) (2015). Warszawskie Centra Lokalne [Warsaw Local Centers]. Warsaw: Wydawnictwo SARP. ISBN: 978-83-942329-2-4
 • Marciniak, J., Jankowska, T. & Dudek, B. (2015). The Computer Test Measuring Vocational Interests (CTMVI) of People with Intellectual Disabilities: Method Development: Kwartalnik Pedagogiczny, 237, 153-169.
 • Siemieńska, R., Matysiak, I. (2014). Lone Mothers: Care Arrangements between Support and Isolation, in: Social Vulnerability in European Cities. The Role of Local Welfare in Times of Crisis, C. Ranci, T. Brandsen, S. Sabatinelli (red.), PALGRAVE MACMILLAN, 2014, Basingstoke, New York, str. 221-243.
 • Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Warsaw. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str. 243-261, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/.
 • Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Plock. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str.263-283, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/
 • Siemieńska R., 2014, Two Decades of Participatory Democracy in Poland. In: Freise Matthias, Hallmann Thorsten (eds.) Modernizing Democracy. Associations and Associating in the 21st Century. Springer. 145-156.
 • Siemieńska R., 2014, Role of Gender Quota Systems in Polish Parliamentary Elections After the Fall of Communism. In: McSweeney (ed.) Gender Perspectives in Case Studies Across Continents: Volume II. E-book published by Global Network of UNESCO Chairs on Gender (Buenos Aires) and by UNESCO (Paris). 99-117.
 • Matysiak, I. (2014), Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa, 238 stron, 16 arkuszy wydawniczych, ISBN 978-83-7383-614-3.
 • Kijewska S, „Matka Polka czy businessman? Analiza wizerunku kobiet i mężczyzn podczas kampanii wyborczych”, w: „(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej”, [red.:] Magdalena Pataj, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 142-161,
 • Olejniczak, K., Śliwowski, P., Domaradzka, A., Płoszaj, A., Widła, Ł, Wojtowicz, D. (2014). Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 978-83-7383-719-5, doi: 10.7366/9788373837195
 • Domaradzka, A. (2014). Data sources and literature on civil society in Poland, in: A. Domaradzka, E. Markus, M. Pospisil, B. Strecansky, M. Szabo, Civil Society in the ‘Visegrád Four’. Data and Literature in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Berlin: Maecenata Institute. ISSN (Web) 1868-1840, URN: urn:nbn:de:0243-072014op744
 • Ojeniczak, K., Rok, J., Widła, Ł., Domaradzka, A. (2014) Discovering the learning mechanism, in: K. Olejniczak, S. Mazur (eds). Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-724-9, doi: 10.7366/9788373837249
 • Domaradzka A., D. Walczak (2013). Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”.
 • Matysiak Ilona, Domaradzka Anna, Siemieńska Renata (2013), „Mothers as citizens: the case study of the activities of MaMa Foundation in Warsaw”, Fondazione Volontariato e Partecipazione, working paper series FVeP 23, ISSN: 2240-3272.
 • Matysiak Ilona, „Źródła i zasoby kapitału społecznego sołtysów i sołtysek w wybranych kontekstach lokalnych”, w: Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza – perspektywa gender (Janina Sawicka, red.), Wydawnictwo SGGW, 2013, Warszawa, str. 71-91. (BST)
 • Matysiak Ilona, Domaradzka Anna, „Społeczne funkcje tożsamości etnicznej w świetle doświadczeń przedstawicieli mniejszości narodowych i imigrantów w Polsce”, w: Rzeczywistość wielokulturowa (Leon Dyczewski, Krzysztof Jurek, red.), Centrum Europejskie Natolin, Wydawnictwo KUL, 2013, Lublin-Warszawa, str. 43-64.
 • Banach, Katarzyna. Kształtowanie się płci kulturowej dzieci w rodzinach jednopłciowych. Wpływ tożsamości seksualnej na postrzeganie ról płciowych. Interalia. Pismo poświęcone studiom queer, nr 8(2013): 21-32.
 • Matysiak I. (2011), Mobilization of social civic activity in rural communities in Poland – the case study of village representatives’ initiatives, publikacja w ramach projektu COMPETE. Civilization Competences in Regional Perspective.
 • 2010: National Report on LLL and adult learning POLAND, Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, Project Number: 147760-LLP-2008-GR-KA1NLLS, (autorzy: Siemienska R., A.Domaradzka, D.Walczak)
 • Domaradzka A. (2010). Filling the Gaps? The Role of Civil Society on the Individual Level: The Case of Polish Women’s Organizations, w: M. Freise, M. Pyykkönen, E. Vaidelyte (eds) A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 287-303.
 • Domaradzka A. (2010). Panem et Circenses? Sport Organizations in Poland from Historical and Political Perspectives, w: A. Zimmer, A. Evers (eds) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 127-142.
 • 2010: Krawczyk M., Smak M., Walczak D., Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities,
 • Matysiak I., (2010), The meaning of tradition in the modern world: village representatives in Poland – institution in transition, IAMO Forum 2010

Projekty międzynarodowe

Ośrodek intensywnie współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi, w zakresie realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz programów wymiany kadry naukowej. Realizowane przez zespół Ośrodka projekty dotyczą zagadnień:

 • Socjologii płci
 • Szkolnictwa wyższego
 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Państwa opiekuńczego
 • Socjologii miasta

Przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach:

 • FAB-MOVE – For a Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move (RISE)
 • GENDEQU – Gender Equality at the University (Fundusze Norweskie)
 • WILCO – Welfare Innovations at the Local level in favour of Cohesion (7 Program Ramowy)
 • WORKCARE Synergies – Findings from EU research (7 Program Ramowy)
 • EFELSE – Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (Lifelong Learning)
 • WORK&CARE (6 Program Ramowy)