Centre for Economic Research

TeamResearchConferencesPublicationsCooperation

HEAD OF THE CENTER

 • Dr hab. Piotr Koryś

RESEARCH TEAM

 • Prof. dr hab. Ewa Gucwa-Leśny
 • Prof. dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska
 • Prof. dr hab.Tadeusz Tyszka
 • Dr hab. Maciej Tymiński
 • Dr Agata Trzcińska
 • Dr Sabina Kołodziej

Recent Research Projects:

 • „Etyczny wymiar podejmowania decyzji ekonomicznych” (dr Sabina Kołodziej).
 • „Stare formy, nowe strategie. Hybrydalne formy zachowań nieformalnych w okresie transformacji polityczno-gospodarczych” (dr Piotr Koryś, dr hab. Maciej Tymiński).
 • „Wpływ aktywizacji idei pieniądza na odczuwanie przez dzieci lęku przed śmiercią” (dr Agata Trzcińska, dr Sabina Kołodziej).
 • „Związek poziomu wiedzy o gospodarce z aktywnością ekonomiczną młodych dorosłych Polaków i Ukraińców. Analiza porównawcza” (prof. dr hab. Maryla Goszczyńska, dr Ewa Gucwa-Leśny).

Goszczyńska M., Gucwa-Leśny E.,, Związek pomiędzy wielkością dobrostanu psychicznego a intensywnością i stylem korzystania z Internetu” (współautorka Dorota Nowak), IV Konferencja z cyklu Człowiek zalogowany, Uniwersytet Jagieloński, Kraków

Goszczyńska M., Gucwa-Leśny E.,, Efektywność zawodowa pracowników po 50. roku życia – jej samoocena i ocena przez przełożonych”(współautorka Magdalena Sierocińska), Starość – jak ją widzi psychologia, Kolegium Ignatianum, Kraków

Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015) Związek postaw rodziców wobec pieniędzy z socjalizacją ekonomiczną ich dzieci. IX Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Gdańsk, 8-9 maja 2015

Trzcińska, A., Sekścińska, K. “Positive effects of activating the money concept in children”. 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, 28.06-02.07 2015

Agata Trzcińska, Sabina Kołodziej, Maryla Goszczyńska,  “Socjalizacja ekonomiczna a poziom wiedzy ekonomicznej polskich nastolatków (12-16 lat)”. Konferencja Akademickiego Towarzystwa Psychologii Ekonomicznej, Wrocław, maj 2014

Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska, Ewa Gucwa-Leśny, “The relationship between the level of knowledge on the economy and economic activity of Polish and Ukrainian adolescents” – referat na 28 kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Stosowanej: From Crisis to Sustainable Well-Being, 8-13 lipca, Paryż

Maryla Goszczyńska, Sabina Kołodziej, Agata Trzcińska, Ewa Gucwa-Leśny, Inessa Filipowa, “The level of knowledge on the economy of Polish and Ukrainian girls and boys” – komunikat (short oral presentation) na 28 kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Stosowanej: From Crisis to Sustainable Well-Being, 8-13 lipca, Paryż

Maryla Goszczyńska, Agata Trzcińska, Wiedza ekonomiczna polskiej młodzieży, XXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sympozjum: Zachowania ekonomiczne – perspektywa psychologiczna, Bydgoszcz, 17-21 wrzesień 2014

Agata Trzcińska, Socjalizacja ekonomiczna a poziom wiedzy ekonomicznej polskich nastolatków (12-16 lat). VIII Konferencja „Psychologia ekonomiczna”, Wrocław, 9-10 maja 2014

Maryla Goszczyńska, Rola socjalizacji ekonomicznej w radzeniu sobie w sytuacjach zmian kryzysowych, przygotowany na III Konferencję z cyklu : Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego, Katowice, listopad 2013

Ewa Gucwa-Leśny, Referat na konferencje krajową: Percepcja szans awansu społecznego, przygotowany na konferencję: Nierówności i religijność w świetle badań ISSP, Instytut Studiów Społecznych UW, 8 I 2013

Koryś P, Tymiński M. (2018), Sitwa (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 1. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press, s. 277-279.

Koryś P, Tymiński M. (2018), Kumoterstwo and kolesiostwo (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 2. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press, s. 388-391.

Kołodziej S. (2018),  Stabilność pracy i sytuacja ekonomiczna kraju a podejmowanie decyzji finansowych. Handel Wewnętrzny. 3 (374), 244-254.

Koryś P. (2017). Gospodarka i powstanie styczniowe. W: Powstanie styczniowe 1863-1864. Historia i analizy. Red. Jacek Kloczkowski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, s. 83-100.

Koryś P. (2017). 1989 und die Kosten der Transformation. Versuch einer Bilanz. Transit. Europäische Revue

Goszczyńska M., Gucwa-Leśny E., Sierocińska M. (2016), Aktywność zawodowa osób po 50. r.ż. i jej związek z dobrostanem psychicznym. W: Psychologia jak ją widzi psychologia. (red. M. Kielar-Turska), , str. 526-557.

Koryś P. (2016), Globalizacja i migracje. W: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska), str. 105-111

Koryś P. (2016), Kryzys azjatycki. W: Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej (red. T. G. Grosse, M. A. Cichocki), str. 57-90

Koryś P. (2016), Kapitalizm i kryzysy. Niebezpieczne związki? W: Co po kryzysie? (red. G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk)

Koryś P. (2016), Na peryferiach rewolucji przemysłowej. Strukturalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego polskich regionów w XX w. W: Polska jako peryferie (red. T. Zarycki), str. 73-85

Trzcińska A., Sekścińska K. (2016), The Effects of Activating the Money Concept on Perseverance and the Preference for Delayed Gratification in Children. Frontiers in Psychology, 7: 609, doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609

Tymiński M., Koryś P. (2016), Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt Historyczny (red. T. Głowiński, M. Zawadka), str. 89-98

Goszczyńska M, Trzcińska A, Cechy indywidualne, jako determinanta postaw i zachowań oszczędnościowych młodzieży, Ruch Pedagogiczny, nr 1, 2014, 31-45

Goszczyńska M, Między wiedzą o gospodarce a zachowaniami ekonomicznymi, Psychologia Wychowawcza 5/2014 s. 28-49

Kołodziej S, The relationship between tax attitudes, tax avoidance, tax evasion and risk propensity among entrepreneurs and employees – research results, SGEM 2014 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education,  www.sgemsocial.org , SGEM 2014 Conference Proceedings,
ISBN 978-619-7105-22-3/ ISSN 2367-5659, September 1-9, 2014, Vol. 1, 515-522                                                              pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2014/B11/S1.067.

Maryla Goszczyńska, Responsibility as a psychological issue and its significance for human activity. In : Barbara Bokus (ed.), Responsibility : An Interdisciplinary Perspective, Wydawnictwo Matrix, 2013

Cały zespół OBE nawiązał współpracę z grupą badawczą prowadzoną przez dr Inessę Filippową z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Ukrainy im. Łesi Ukrainki w Łucku. Przeprowadzono badania porównawcze w Polsce i na Ukrainie dotyczące procesu nabywania wiedzy ekonomicznej przez dzieci i młodzież, czynników oddziałujących na ten proces oraz związku między poziomem wiedzy ekonomicznej,  a niektórymi zachowaniami ekonomicznymi. Wstępne wyniki zostały zaprezentowane na międzynarodowym kongresie psychologii stosowanej w Paryżu. 2014 był ostatnim rokiem współpracy dr Ewy Gucwy-Leśny w projekcie Emerging Credit Cards Markets koordynowanym przez University of California w San Diego. Kierownikiem projektu był prof. Akos Rona Tas.

Dr hab. Maciej Tymiński cooperated with :

Prof. Alena Ledeneva (University College London)

Dr Piotr Koryś cooperated with :

Prof. Alena Ledeneva (University College London)

Prof. dr hab.  Ewa Gucwa-Leśny cooperated with :

Prof. Akos Rona Tas (University of California w San Diego)

Membership in scientific organisations

Prof. dr hab. Maryla Goszczyńska: ,Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Prof. dr hab.  Ewa Gucwa-Leśny: International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), członkostwo od 1991, 1997 -2003 przedstawicielka Polski w Radzie Towarzystwa,
Society for Advancement In Economic Behavior (SABE) – członkostwo od 1996,
w latach 2002-2013 członkini Rady Naukowej Towarzystwa i reprezentantka Polski w SABE.
Obecnie – zasłużona członkini Rady Naukowej SABE,
Executive Committee of The International Confederation for Advancement of Behavioral Economics and Economic Psychology – członkostwo od 2013,
Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – członkostwo od 2011 International Association of Applied Psychology

Dr Sabina Kołodziej: Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE), prezes od 2017 r. International Association for Research in Economic Psychology (IAREP), International Association for Applied Psychology (IAAP)

Dr Agata Trzcińska: International Association for Research in Economic Psychology (IAREP) Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (ASPE) – członkostwo od 2011, Society for Personality and Social Psychology (SPSP)

Dr hab. Maciej Tymiński: Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej

Dr Piotr Koryś: Economic History Society