Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej iss.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-10-09.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • Serwis posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
 • Nagłówki
  • Niektóre strony serwisu posiadają wielokrotne nagłówki h1
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Serwis zawiera rozwijane menu, ale czytnik ekranu tego nie sygnalizuje.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów bez możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury. Elementy sterujące mają opisy w języku angielskim i nie mają jasno określonego przeznaczenia.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie posiada przycisku.
  • Informacja o braku znalezionych danych jest w języku angielskim.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością dla programów odczytu ekranu
  • Treść nagłówka poprzedzająca obszar paginacji aktualności jest w języku angielskim.
  • Komunikaty typu "czytaj więcej" "otwórz wyszukiwarkę" są w języku angielskim.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis zawiera elementy niespełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19.

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie iss.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Tomasz Jerzyński.
  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: twj@uw.edu.pl, telefon +48606635856.
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

  Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Stawki 5/7, Stawki 5/7, 00-183 Warszawa

  Kierownik / Dyrektor administracyjny: Paweł Kośnik

  Telefon: 225549710

  Email: pawel.kosnik@psych.uw.edu.pl

  Wejście do budynku

  Wejście do budynku odbywa się przez drzwi automatyczne
  Wejście bezpośrednio z poziomu terenu.

  Korytarze i przejścia

  Korytarze mają powierzchnie płaską – nie występują stopnie.
  W budynku zainstalowana jest winda umożliwiająca transport osób niepełnosprawnych.
  Wysokość pochwytów w salach dydaktycznych od 80 do 120 cm.

  Procedury

  W każdym przypadku gdy pomocy nie mogą udzielić osoby będące w bezpośredniej bliskości potrzebującego, należy się skontaktować z portiernią bądź najbliższym sekretariatem.

  Dodatkowa pomoc

  W przypadku konieczności pomocy osobie niepełnosprawnej portiernia wzywa kierownika obiektu lub konserwatorów.

  Łazienki, toalety, szatnie

  Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do obsługi osób niepełnosprawnych

  Dodatkowe dostosowania

  Wszystkie pomieszczenia posiadają podpisy brajlowskie, brak pętli indukcyjnych i informacji głosowych w budynku

  Dojazd i miejsca parkingowe

  Parking miejski przed budynkiem oraz parking wewnętrzny posiadają wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, dojście z parkingów jest utwardzone bez stopni i progów.
  Przystanek komunikacji miejskiej (tramwaj i autobus) bezpośrednio przy budynku

  Prawo wstępu z psem asystującym

  Do budynku mają dostęp osoby z psem asystującym

  Tłumacz PJM

  Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

  Dodatkowe informacje o budynku

  Możliwość podjazdu pojazdów transportujących osoby niepełnosprawne bezpośrednio pod drzwi budynku.