ISS’ Publications

Selected books published by ISS scholars


 Autorzy:  Tomasz Zarycki (ed) 

 Tytuł:  Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych

 Wydawnictwo:  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

 Miejsce wydania:  Warszawa 2022

 Linki:  Book on publisher’s website

 Opis  Książka prezentuje nowatorskie socjologiczne podejście do najnowszej historii Polski, szczególnie zaś historii polskiej nauki oraz sztuki. Zebrane w niej studia przedstawiają różne warianty zastosowania socjologii historycznej, w większości inspirowanej teorią Pierre’a Bourdieu. Oznacza to m.in. że badane obszary nauki (socjologia, filozofia prawa, historiografia, językoznawstwo i literaturoznawstwo, teoria zależności) i sztuki rozpatrywane są jako pola społeczne, których dynamika ujmowana może być też w kategoriach ich interakcji z innymi polami. Ważnym aspektem pracy jest odwołanie się do paradygmatu tzw. historii globalnej, czyli analizy procesów historycznych w perspektywie wielkich struktur przestrzennych i czasowych.


 Autorzy:  Tomasz Zarycki 

 Tytuł:  The Polish Elite and Language Sciences: A Perspective of Global Historical Sociology

 Wydawnictwo:  Palgrave Macmillan

 Miejsce wydania:  Cham 2022

 Linki:  Book on publisher’s website

 Opis  This book revisits the modern history of Poland, from the perspective of its social sciences. The book makes this case study a model for the application of Bourdieu’s approach to the historical analysis of non-core Western societies. The book is, in other words, a reflexive study of the application of Bourdieu’s social theory. At the same time, it also critically studies the application of Western social theory in Poland, which is largely seen as a peripheral country. The study of Polish social sciences, with particular emphasis on linguistics and literary studies, points to the peculiar dynamics of peripheral intellectual and academic fields and their external dependencies. These insights offer a critical extension of Bourdieu’s theory of state and social elites beyond the Western core focusing on how the theories can be used in the reinterpretation and expansion of post-colonial theory, global history and comparative studies of post-communism. The book will be suitable for scholars and students of all those interested in the social theory of Pierre Bourdieu, global historical sociology, societies in Central and Eastern , socio-linguistics, literary studies and political sociology.


 Autorzy:  Valentin Behr

 Tytuł:  Powojenna historiografia polska jako pole walki. Studium z socjologii wiedzy i polityki

 Wydawnictwo:  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszwskiego

 Miejsce wydania:  Warszawa 2021

 Linki:  Link do e-booka

 Opis  Książka stanowi propozycję socjologicznej analizy polskiej historiografii dziejów najnowszych, traktującą tworzenie historii Polski jako typ polityki publicznej. Na podstawie bogatego materiału empirycznego i korzystając z wielu metod badawczych, przede wszystkim socjologii pól Pierre’a Bourdieu, autor dowodzi, że polityka ta prowadzona była, choć nieco innymi metodami, zarówno w okresie Polski Ludowej, jak i po upadku komunizmu. W tym ujęciu badani przez niego historycy jawią się też jako współtwórcy tak rozumianej polityki historycznej, z konieczności uwikłani w procesy instrumentalizacji historii, które Valentin Behr bada w sposób systematyczny w kategoriach związków pomiędzy polami społecznymi. Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (CC BY 3.0 PL)

 Autorzy:  Anna Domaradzka

 Tytuł:  Klucze do miasta: ruch miejski jako nowy aktor w polu polityki miejskiej

 Wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2021

 Linki:  Strona wydawnictwa

 Opis  Klucze do miasta to książka o nowej odmianie społecznej aktywności i jej roli w kształtowaniu rozwoju polskich miast. Miasto pełni tu funkcję scenografii, bo głównymi aktorami są „wkurzona mieszkanka” i „sfrustrowany sąsiad”, którzy z widowni postanowili przenieść się na scenę, by zmienić zasady miejskiej gry. To, czy ich wspólna aktywność stanie się kluczem, czy tylko wytrychem do miasta, zależy zarówno od struktury możliwości politycznych, jak i wytrwałości oraz poczucia odpowiedzialności za scenariusz miejskiego spektaklu. Autorka stara się wyjaśnić falę aktywności oddolnej mieszkańców polskich miast, sytuując ją w szerszym kontekście międzynarodowych ruchów prawa do miasta. Szkicuje mapę aktorów pola polityki miejskiej i relacji między nimi, aby lepiej zrozumieć przemiany narracji i stylu miejskiego zarządzania. Model teoretyczny opisuje przemiany polityki miejskiej jako strategicznego pola działania czterech głównych aktorów – władz lokalnych, inwestorów, projektantów i ruchów miejskich.(…) Monografia Anny Domaradzkiej dostarcza bardzo interesujących obserwacji o tym jak rodzi się fenomen aktywizmu miejskiego. (…) Szczególnie ciekawe jest usytuowanie problematyki ruchów miejskich na stykusfer publicznej, prywatnej i obywatelskiej oraz wykorzystanie teorii pól, która pozwala na pokazanie nowych aspektów społecznego wytwarzania ruchów miejskich w Polsce. Książka powinna wzbudzić zainteresowanie zarówno badaczy miasta, jak i tych, którzy miasto zmieniają. Tym bardziej, że Autorka pisze, unikając branżowego żargonu. Nie będzie nużąca dla osób spoza urban studies.


 Autorzy:  Andrzej Turkowski

 Tytuł:  Zmagania na peryferiach: Elity III RP o Rosji

 Wydawnictwo:   Wydawnictwo Naukowe Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2021

 Linki:  Strona wydawnictwa

 Opis  Andrzej Turkowski opisuje proces „produkcji” przestrzeni opinii na temat stosunków polsko-rosyjskich i szerzej postrzegania Rosji w Polsce po 1989 r., poświęca też nieco miejsca okresowi PRL. Analiza Turkowskiego nie tylko przybliża przemiany debaty publicznej o jednym z najważniejszych obszarów polskiej polityki zagranicznej, ale jest też przyczynkiem do socjologicznych badań skutków peryferyjności Polski w wymiarze kulturowym i strukturalnym. Jest również wypowiedzią na temat tworzenia wiedzy eksperckiej i akademickiej w warunkach polskich, a szerzej – peryferyjnych.

 Autorzy:  Wiktor Marzec

 Tytuł:  Rising Subjects The 1905 Revolution and the Origins of Modern Polish Politics

 Wydawnictwo:  University of Pittsburg Press

 Miejsce wydania:  Pittsburg 2020

 Linki:  Book on publisher’s website

 Opis 

Rising Subjects explores the change of the public sphere in Russian Poland during the 1905 Revolution. The 1905 Revolution was one of the few bottom-up political transformations and general democratizations in Polish history. It was a popular rebellion fostering political participation of the working class. The infringement of previously carefully guarded limits of the public sphere triggered a powerful conservative reaction among the commercial and landed elites, and frightened the intelligentsia. Polish nationalists promised to eliminate the revolutionary “anarchy” and gave meaning to the sense of disappointment after the revolution. This study considers the 1905 Revolution as a tipping point for the ongoing developments of the public sphere. It addresses the question of Polish socialism, nationalism, and antisemitism. It demonstrates the difficulties in using the class cleavage for democratic politics in a conflict-ridden, multiethnic polity striving for an irredentist self-assertion against the imperial power.

 Autorzy:  Rafał Smoczyński & Tomasz Zarycki 

 Tytuł:  Totem inteligencki: Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej

 Wydawnictwo:  Wydawnictwo Naukowe “Scholar”

 Miejsce wydania:  Warszawa 2017

 Linki:  Spis treści, księgarnia

 Opis  Książka poświęcona jest socjologicznej analizie miejsca, jakie w polskim społeczeństwie zajmują (poczynając od drugiej połowy XIX w.) arystokracja, szlachta i ziemiaństwo. Należy wszelako podkreślić, że nie jest to monografia historyczna. Zasadniczym celem tego studium jest próba wyjaśnienia roli spuścizny szlacheckiej w kształtowaniu polskiego modelu obywatelskiego oraz opisanie roli tego dziedzictwa i środowisk je pielęgnujących dla innych grup społecznych w Polsce, zwłaszcza dla inteligenckiej elity. Książka obejmuje studium socjologiczne środowiska spadkobierców najważniejszych polskich rodów arystokratycznych i znanych rodzin ziemiańskich, omówienie badań nad społeczną percepcją tradycji i środowisk szlacheckich i ich obrazem w przestrzeni publicznej oraz przegląd międzynarodowego, przede wszystkim europejskiego, kontekstu podobnych sieci społecznych.

Centralna teza książki głosi, że środowiska arystokratyczne i postziemiańskie pozostają w kluczowej – dla zrozumienia ich społecznej pozycji – relacji wobec inteligencji. Historycznie relacja ta była w dużym stopniu antagonistyczna, jednak po roku 1918, który można uznać za symboliczny moment ustanowienia II Rzeczypospolitej jako swoistej „republiki inteligenckiej”, osłabiona arystokracja i ziemianie zaczęli obejmować rolę wewnętrznej inteligenckiej subelity. Potomkowie znanych rodzin arystokratycznych i ziemiańskich stali się istotną częścią elity inteligenckiej republiki, a relacje z nimi można uznać za symboliczny probierz inteligenckich roszczeń do przywództwa obywatelskiego i moralnego oraz własnej elitarności. Tak nakreślony kontekst analityczny pozwolił postawić tezę o arystokracji i – szerzej – o potomkach elit szlacheckich jako o inteligenckim totemie. Wokół takiego totemu, rozumianego jako kluczowy symbol ciągłości historycznej polskich elit, kształtowana jest współczesna polska tożsamość obywatelska. Zaproponowana w książce interpretacja relacji arystokracji, ziemiaństwa i elit szlacheckich z inteligencją, służąca zrozumieniu genezy nowoczesnego polskiego modelu obywatelstwa, stanowi propozycję nowego ujęcia historycznej ewolucji polskich hierarchii społecznych w kategoriach socjologicznych. Podejście to jest też próbą rozwoju krytycznej, zorientowanej historycznie i porównawczo analizy nad obywatelstwem polskim.

 

Ukazała się książka autorstwa Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego pt. “Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (Wyd. Scholar) będaca wynikiem projektu badawczego wspieranego przez NCN prowadzonego w ISS UW. Więcej informacji i możliwość zakupu: https://scholar.com.pl/en/books/1658-gra-peryferyjna-polska-politologia-w-globalnym-polu-nauk-spolecznych.html & Spis treści: https://scholar.com.pl/en/index.php?controller=attachment&id_attachment=384 Zapraszamy do lektury łącząc najlepsze życznia noworoczne!

 Autor:  Tomasz Zarycki (red.)

 Tytuł:  Polska jako peryferie

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2016

 Opis 

Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemiany gospodarcze, stosunki międzynarodowe, politykę naukową czy migracyjną. Badacze stawiają oryginalne, nierzadko kontrowersyjne, tezy. Posłużyć one mogą zarówno jako inspiracja do dyskusji i badań akademickich nad znaczeniem kontekstu globalnych hierarchii gospodarki, polityki i kultury dla zrozumienia miejsca Polski w świecie, jak i do bardziej pragmatycznie zorientowanych debat nad możliwymi trajektoriami rozwoju kraju.

Podczas lektury książki towarzyszyły mi dwa skrajne odczucia: przygnębienia i satysfakcji. Intelektualna satysfakcja była rezultatem zapoznania się z solidnymi (…) analizami sytuacji Polski przeprowadzanymi w perspektywie teorii zależności i/lub teorii światowego systemu kapitalistycznego (…). Przygnębienie spowodowane było argumentacją autorów poszczególnych rozdziałów, którzy przekonywali o trwałości strukturalnych barier rozwoju, wpisanych w położenie geopolityczne Polski wyznaczające jej strukturę gospodarczą.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna

W tomie publikują: Salvatore Babones, Dominika Bartnik-Światek, Hanna Dębska, Zbigniew Galor, Tomasz Grzegorz Grosse, Krzysztof Jasiecki, Agnieszka Kolasa-Nowak, Piotr Koryś, Kazimierz Musiał, Andrzej W. Nowak, Daniel Płatek, Anna Sosnowska, AndrzejTurkowski, Tomasz Warczok, Renata Włoch, Tomasz Zarycki.

Spis treści

Link do księgarni

 Autor:  Ilona Matysiak

 Tytuł:  Rola sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich

 Wydawca:  Wydawnictwo Naukowe “Scholar”, 2014

 Spis treści:  Spis treści

 Description:   Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego wzrostu liczby kobiet wśród ogółu sołtysów w Polsce w ostatnich dekadach?

Książka została oparta na różnorodnym, jakościowym i ilościowym materiale empirycznym, zebranym przez Autorkę. Teorie kapitału społecznego i rekrutacji politycznej stanowią ramy prezentowanych tu analiz szeroko ujętych procesów przemian, jakim podlegają wzory współpracy oraz role społeczne kobiet i mężczyzn w polskich środowiskach wiejskich.

Link do strony książki w Wydawnictwie Scholar

 Author:  Tomasz Zarycki

 Title:  Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe

 Publisher:  Routledge, 2014

 Contents:  Chapter abstracts

 Description:    This book explores how the countries of Eastern Europe, which were formerly part of the Soviet bloc have, since the end of communist rule, developed a new ideology of their place in the world. Drawing on post-colonial theory and on identity discourses in the writings of local intelligentsia figures, the book shows how people in these countries no longer think of themselves as part of the “east”, and how they have invented new stereotypes of the countries to the east of them, such as Ukraine and Belarus, to which they see themselves as superior. The book demonstrates how there are a whole range of ideologies of “eastness”, how these have changed over time, and how such ideologies impact, in a practical way, relations with countries further east.

Link to book’s page at Routledge

 Autor:  Tomasz Zarycki (red.)

 Tytuł:  Polska Wschodnia i Orientalizm

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2013

 Opis Książka zbiera krytyczne analizy obrazów Polski Wschodniej i jej wschodnich sąsiadów, tworzonych w tej części kontynentu. Autorzy, intelektualiści i uczeni wywodzący się z tego regionu, rozważają problemy wzajemnej percepcji krajów Europy Środkowej i Wschodniej, rysując szeroki kontekst teoretyczny, geopolityczny oraz historyczny. Zastanawiają się nad funkcjami obrazów tych obszarów, analizują tworzone w ich ramach własne tożsamości i wizerunki. Badają przemiany znaczeń takich fundamentalnych pojęć jak Kresy, orient czy peryferie.

Wśród kluczowych zagadnień podjętych w pracy wymienić można pytania o to, dlaczego i w jakich okolicznościach powstają negatywne stereotypy Wschodu, jak zmieniają się ich formy na przestrzeni dziejów oraz jak odnosić do nich narzędzia krytycznej teorii społecznej na czele z tytułowym pojęciem orientalizmu Edwarda Saida.

W tomie publikują:
Ihar Babkou, Nelly Bekus, Anna Gąsior-Niemiec, Bohdan Jałowiecki, JanKieniewicz, Agnieszka Kolasa-Nowak, Joanna Kurczewska, Oleg Łatyszonek, MykołaRiabczuk, Dariusz Skórczewski, Dariusz Wojakowski, Tomasz Zarycki.

Link do księgarni

 Autor:  Ronald Inglehart; et al

 Tytuł:  Changing human beliefs and values, 1981-2007. A Cross-Cultural Sourcebook Based on the World Values Surveys and European Values Studies

 Wydawnictwo:  Siglo Veintiuno Editores

 Miejsce wydania:  México 2010

 Opis 

This book gives insight into how people´s basic values and attitudes differ across almost 100 countries containing most of the world´s populationand how these orientations have been changing during the last three decades, from 1981-2007. Using data from the World Values Survey and European Values Study Surveys, it examines human values and goals concerning politics, economics, religion, sexual behavior, gender roles, family values, communal identities, civic engagement, and ethical concerns, and such issues as environmental protection, scientific progress and technological development, and human happiness. This sourcebook enables the reader to compare the responses to hundreds of questions across societies through-out the world covering the full spectrum of economic, political and cultural variation, including a variety of religious and cultural traditions, from Christian to Islamic to Confucian to Hindu. The data show significant differences between societies whose culture emphasizes social conformity and group-obligations, to societies where the main emphasis is on human emancipation and self-expression.

 Autor:  Renata Siemieńska (Guest editor)

 Tytuł:  Changing Conceptions of Gender

 Wydawnictwo:  International Journal of Sociology

 Miejsce wydania:  2008

 Opis 

International Journal of Sociology makes available to the English-speaking reader a cross-section of serious sociological research from many languages. The editor focuses on macro-sociological studies that provide vital insights into the tremendous social di-versity around the world. In recent volumes the journal has fea-tured series on social change in Eastern Europe. empirical studies of social stratification in Japan. and survey research from many countries.

Editor: Tadeusz Krause. Hofstra University (soctkk@Hofstra.edu)
Assistant Editor: Therese Alalliame. M.E. Sharpe. Inc.
Editorial Board: Omar Barriga. Universidad de Concepchhi, Chile; Valeriy Khniclko. Kier International institute of Sociology, Ukraine; Walter Mueller. University of Mannheim. Germany; Ka-cinders Slomczynski. The Ohio State Unimrsity and Institute of Phihnophy and Sociology, Polish Academy of Sciences; Pal Tams, Institute of Sociology, Hungarian Academy of Sciences; Mikk Titma. Staoford University and University of 7Ortu. Estonia
Publisher: Myron E. Sharpe Associate
Publisher: Carole Brannan Sharpe Editorial
Director: Patricia A. Kolb (editorial @mesharpe.com)
Production Director: Carmen Chetti Journal
Program Manager: Debra E. Soled (journals @ mesharpe.com)
Rights and Permissions Manager: Elizabeth T. Granda (rights@mesharpe.com)
Visit our home page on the World Wide Web at www.mesharpe.com.
The articles in this journal are indexed/abstracted in Applied Social Sciences Index and Absoltcts. Educational Reseamh Abstracts On-line. Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, Sociology of Education Abstracts, and Worldwide Political Science Abstracts.

 Autor:  Piotr Radkiewicz

 Tytuł:  Gendered. Career trajectories in Academia in Cross-National Perspective

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2007

 Opis 

Despite growing feminization of the student community and despite numerous affirmative action programs put into practice in various European countries since the mid-1980s, female researchers have up until now not managed to make it to the top of the career ladder in significant numbers in European academia.

The contributions of this volume take a closer look at career achievements, perspectives and trajectories primarily at European universities, putting straightforwardly into question the widely held opinion that women are strategically excluded from gaining access to top positions in academia. There exists no simple evil or male-dominated mechanism for hindering the advancement of women in academia. However, there are many pitfalls and difficulties that still stand in the way of female academics and render their lives and professional advancement in academia more difficult compared to their male colleagues.

The articles aimed at investigating the interrelationship between strategy and structure, thus focusing on the interconnectedness between the institutional environment of the systems of higher education and the strategic behavior, the aspirations, hopes and desires of female academics in particular who either were looking back upon their career path, had just started to think about a career in academia, or were on their way to applying for a leadership position at a university.

Authors:
Annette Zimmer, Renata Siemieńska, Nicky Le Feuvre, Emmanuelle Latour, Anett Schenk, Susana Vazquez-Cupeiro, Juan Martin Fernandez, Emanuela Sala, Roberta Bosisio, Liisa Husu, Louise Morley, Holger Krimmer, Freia Stallmann, Miranda Leontowitsch, Agnieszka Majcher, Christian Poulsen, Beata Zawadzka.

Link do księgarni

 Autor:  Bogdan Baran

 Tytuł:  Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, raporty eksperckie, Tom 2.

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2006

 Opis 

Niniejsza publikacja zawiera raporty, które są częścią Krajowego Systemu Monitorowania Polityk Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. System ten jest narzędziem tworzenia polityk społecznych w Polsce, w tym przede wszystkim polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn. W części analitycznej systemu zebrano dane statystyczne umożliwiające porównanie sytuacji kobiet i mężczyzn w wielu dziedzinach życia, między innymi takich jak rynek pracy, edukacja, demografia, warunki życia i zdrowie. W budowę systemu zaangażowało się grono polskich I zagranicznych socjologów, demografów i statystyków, a dane do systemu pozyskiwano zarówno z istniejących już baz danych, jak i za pośrednictwem nowych badań i sondaży. Ekspertami kluczowymi byli: prof. prof. Angela Coyle, Janina Jóżwiak, Renata Siemieńska i dr Bogdan Cichomski. Tak zbudowany system stanowi najpełniejszą obecnie bazę danych przedstawiających sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce w ujęciu porównawczym.

 Autor:  Bogdan Baran

 Tytuł:  Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn: raporty eksperckie, Tom 1

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2006

 Opis 

Niniejsza publikacja zawiera raporty, które są częścią Krajowego Systemu Monitorowania Polityk Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. System ten jest narzędziem tworzenia polityk społecznych w Polsce, w tym przede wszystkim polityki równego traktowania kobiet i mężczyzn. W części analitycznej systemu zebrano dane statystyczne umożliwiające porównanie sytuacji kobiet, mężczyzn w wielu dziedzinach życia, między innymi takich jak rynek pracy, edukacja, demografia, warunki życia i zdrowie. W budowę systemu zaangażowało się grono polskich i zagranicznych socjologów, demografów i statystyk(a dane do systemu pozyskiwano zarówno z istniejących już baz danych, jak i za pośrednictwem nowych badań i sondaży. Ekspertami kluczowymi byli: prof. prof. Angela Coyte, Janina Jóżwiak. Renata Siemieńska i dr Bogdan Cichornski. Tak zbudowany system stanowi najpełniejszą obecnie bazę danych przedstawiających sytuację kobiet i mężczyzn w Polsce w ujęciu porównawczym.

 Autor:  Cezary Trutkowski, Sławomir Mandes

 Tytuł:  Kapitał społeczny w małych miastach

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2005

 Opis 

Punktem wyjścia badań przedstawionych w tej książce było przekonanie, że demokracja, jak żaden inny ustrój, wymaga wiedzy. Autorów ciekawił problem funkcjonowania polskiej demokracji na poziomie lokalnym, a w szczególności przyczyny społeczne decydujące o rozwoju bądź stagnacji małych miejscowości. W trakcie analizy doszli do wniosku, że muszą wyjść poza dobrze ugruntowane ramy teorii społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej oraz posłużyć się narzędziami teoretycznymi, które będą wrażliwe na kulturowy oraz historyczny kontekst. C. Trutkowski i S. Mandes uważają, że takim narzędziem jest odpowiednio zdefiniowane pojęcie kapitału społecznego.

W książce zawarta jest analiza życia lokalnego i próba odtworzenia społecznych reprezentacji związanych z lokalnością i lokalną wspólnotą. Autorzy starali się poznać naturę i wpływ kapitału społecznego na sytuację społeczno-gospodarczą małych polskich miast i społeczności, które w nich funkcjonują.

 Autor:  Mirosław Kofta (red.)

 Tytuł:  Stereotypy i uprzedzenia: uwarunkowania psychologiczne i kulturowe

 Wydawnictwo:  Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN

 Miejsce wydania:  Warszawa 2004

 Opis 

Dawno nie miałem w rękach książki, która by mnie tak zainteresowała, wręcz zafascynowała. To zasługa Autorów i Redaktora, których badania mieszczą się i są istotnym wzbogaceniem poznawczego podejścia do stereotypów i procesu stereotypizacji. Moim zdaniem po raz pierwszy w Polsce tak mocno. w jednej zwartej publikacji za-brzmiały akcenty funkcjonalności stereotypów, ich jawnej i ukrytej postaci.
Janusz Grzelak

Czytelnikami tej książki będą nie tylko psychologowie, ale i osoby zainteresowane nietolerancją i wrogością w stosunkach międzyludzkich i międzygrupowych, ich przyczynami oraz czynnikami zwiększającymi, ograni-czającymi lub wyłączającymi te negatywne zjawiska. Ważną grupą czytelników będą stanowić studenci psychologii, socjologii i politologii, którzy znajdą w książce wzór pracy zaawansowanej teoretycznie i metodologicznie a zarazem związanej ściśle swą problematyką z realnymi problemami społecznymi.
Jerzy Trzebiński

 Autor:  Janusz Grzelak , Tomasz Zarycki

 Tytuł:  SPOŁECZNA MAPA WARSZAWY. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2004

 Opis 

Książka jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych stolicy. Ukazują także ogólniejsze prawidłowości transformacji systemu politycznego i ekonomicznego, występujące z różnym natężeniem w skali całego kraju.

Autorzy odwołali się w badaniach i interpretacji wyników do najnowszych osiągnięć teorii i metodologii nauk społecznych. Dzięki temu książka może stanowić źródło cennych metodologicznych inspiracji.

O zróżnicowaniu społecznym i warunkach życia mieszkańców Warszawy, ich aktywności społecznej i politycznej, społecznych i ekonomicznych aspektach zarządzania miastem, percepcji przestrzeni społecznej miasta, migracjach zagranicznych i ich społecznych konsekwencjach w książce piszą: Janusz Grzelak, Tomasz Zarycki, Bogdan Cichomski, Tomasz Jerzyński, Krystyna Skarżyńska, Irena Zinserling, Bohdan Jałowiecki, Magdalena Krajewska, Karol Olejniczak, Renata Siemieńska, Dominik Batorski, Wojciech Dziemianowicz, Grzegorz Gorzelak, Anna Tucholska, Andrzej Pyszkowski, Jacek Szlachta, Maria Lewicka, Ewa Jaźwińska, Paweł Kaczmarczyk, Krystyna Iglicka, Agnieszka Weinar, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Mirosław Kofta, Ewa Kępińska i Marek Okólski.

Link do księgarni

 Autor:  Renata Siemieńska – wybór i opracowanie

 Tytuł:  AKTORZY ŻYCIA PUBLICZNEGO. Płeć jako czynnik różnicujący

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2003

 Opis 

Książka zawiera zbiór jedenastu tekstów współczesnych badaczy amerykańskich i europejskich na temat wpływu płci (gender) na uczestnictwo w życiu publicznym. Anne Phillips pisze o relacji między przestrzenią publiczną i życiem prywatnym. Su Maddock rozważa problem dyskryminacji. Mats Alvesson i Yvonne Due Billing piszą o kobietach i zarządzaniu. Pippa Norris analizuje obecność kobiet przywódców w mediach. Richard E. Matland bada zależność między systemami wyborczymi a zwiększonym uczestnictwem kobiet w polityce. Ronald Inglehart wraz z Pippą Norris podejmują temat zachowań wyborczych kobiet i mężczyzn w ujęciu globalnym. Sidney Tarrow porównuje ruch studencki końca lat sześćdziesiątych z ruchem feministycznym. Renata Siemieńska analizuje różnice i podobieństwa między uczestnictwem w życiu publicznym Polek i Polaków oraz obywateli Unii Europejskiej.

Antologia wzbudzi zapewne zainteresowanie studentów, naukowców, dziennikarzy i innych osób zajmujących się socjologią, naukami politycznymi i gender studies.

Link do księgarni

 Autor:  Tatiana Klonowicz, Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

 Tytuł:  Social change: adaptation and resistance

 Wydawnictwo:  Warsaw University, Institute for Social Studies Press

 Miejsce wydania:  Warszawa 2002

 Opis 

The transition to democracy and a market economy in Central and Eastern Europe was a watershed in 20th century European History and Poland was at its center. That Poles were intelligently militant and highly effective political actors is well known. What is less recognized is that they were also excellent observers and analysts of these events. Poles were probably the first to do research on the transition and to systematically examine its Willi and psychological consequences. They were able to integrate the various research efforts within a single research organization, the Institute for Social Studies (ISS) at Warsaw University–a sister institution to the Institute for Social Research at the University of Michigan. This volume presents the effort by team of scholars from the ISS in exploring and testing their ideas about the dynamics of social change.
Eugene Bountreln Professor in Psychology ISR University of Michigan Affiliate member of ISS

 Autor:  Grażyna Wieczorkowska-Nejtardt

 Tytuł:  Inteligencja motywacyjna: mądre strategie wyboru celu i sposobu działania

 Wydawnictwo:  Wydaw. Inst. Studiów Społecznych

 Miejsce wydania:  Warszawa 1998

 Opis 

Extraordinarily interesting and provocative theory and do. ta on decision strategies and action styles in social situations. By an ingenious use of surveys and experiments Wieczorkow. ska demonstrates not only that similar action styles are display. ed over a variety of domains (e.g., accepting a job, purchasing a consumer good, choosing a vacation), but also the conditions under which a particular style or strategy encourages planning and persistence, reduces distraction and vacillation, speeds decisions, and increase understanding of others’ preference StIVO turns, If this were not enough, she goes on the show how a person adapts to the re. volutionary changes that have occurred in Polish society since 1989 depends on his or her style. In short. this monograph describes an important and innovative project that must be mad by any researcher interested in individual differences in goal setting, decision making, well being in real social contexts.
Professor Eugene Bornstein University of Michigan Ann Arbor

Prof. Wiemorkowska’s book opens an original and important line of inquiry for decision research. The cost-benefit analysis of decisions and the assumption that preferences remain constant over the course of the decision process make for elegant mathe-matical analysis but fail in representing every day reality. The cost-benefit focus and its monetization obscure the fact that q so compellingly demonstrated in Prof. Wieczorkowska’s research, namely that there are profound differences predating the actual decision work. We learn from Prof. Wieczorkowska’s converging experiments and studies that not everybody categorizes the available and possible alternatives in the same way. The data cited in this important book show quite clearly that those people who view their alternatives on a continuum or interval of Possibilities behave quite differently than those who limit themselves to a restricted range of possibilities. The consequences of this discovery apply not only to the abstract analysis of decisions but are obviously applicable to everyday decisions made at home, corporate boaVds, national councils and international committees. Students of social psychology, business administration, and economics will find here a wealth of exciting ideas
Professor Robert Zajonc Stanford University

Professor Wieczorkowska has made an important contribution to our understanding of the different strategies people use to adapt to changes in their environment. A brilliant and provocative body of work. And the writing itself? Rich and clear and multiply layered. A mystery of clear thinking. 
Professor Elliot Aronson University of California Santa Cruz

 Autor:  Mirosława Marody (red.)

 Tytuł:  Oswajanie rzeczywistości: między realnym socjalizmem a realną demokracją

 Wydawnictwo:  Instytut Studiów Społecznych

 Miejsce wydania:  Warszawa 1996

 Opis 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Część I Sfera ekonomiczna
Mirosława Marody, Jak daleko stąd, jak blisko…do kapitalizmu
Renata Siemietiska, Mirosława Marody Miejsce i rola kobiet w nowym ładzie ekonomicznym
Paweł Morawski, Rola znajomości i powiązań w dyskursie szans życiowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych
Jan Poleszczuk, Ryzyko a struktura społeczna

Część II. Sfera polityczna
Renata Siemieńska, Zmieniający się świat ideologicznych pojęć
Aleksandra Jasińska-Kania, Między neo-liberaliznic i neo-socjalizmem: problemy krystalizacji prawicowych i lewicowych ideologii i wartości w Polsce
Renata Siemieńska. Tolerancja jako cecha pożądana przez Polaków

Część III. Sfera normatywna
Aleksandra Jasińska-Kania, Moralność obywatelska

 Autor:  Ewa Jażwińska-Motylska, Marek Okólski

 Tytuł:  Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994

 Wydawnictwo:  Friedrich Ebert Stiftung

 Miejsce wydania:  Warszawa 1996

 Opis 

LIST OF CONTENTS
1. Purpose, objectives, constraints and outline of the study (K.Iglicka, M.Okolski)
2. Poland’s population and population movements: an overview (M.Okolski )
3. Methods, approaches, research techniques (E.Jazwinska)
4. A profile of the communities: a summary (M.Okolski)
5. Basic trends and characteristics of international inigration(E.Janvinska)
6. The main migratory behaviours and types of international migration (K.Iglicka)
7. Long term international migration: covering costs and minimising risks (A. Giza)
8. Assessing the principal determinants of migration (M.0kolski)
9. The consequences of migration (A.Giza )
10. The migration networks (A.Giza, section 10.6 M.Tefelski)
11. A _pendular” society: conclusions based on qualitative research (W.Lirkowski)
12. Bibliography
Appendixes: I. Statistical tables II. Questionnaires Ill. A profile of the communities (M.Okolski)