Centre for Psychological Research

TeamResearchConferencesPublicationsCooperation

Centre for Psychological Research Team
Head of the Centre

Mirosław Kofta

 • Mirosław Kofta (kierownik / head)
 • Michał Bilewicz
 • Marek Drogosz
 • Janusz Czapiński
 • Dariusz Doliński
 • Janusz Grzelak
 • Maria Jarymowicz
 • Lucyna Kirwil
 • Maria Lewicka
 • Dominika Maison
 • Marta Marchlewska
 • Władysław Narkiewicz-Jodko
 • Monika Prusik
 • Piotr Radkiewicz
 • Grzegorz Sędek
 • Jerzy Trzebiński
 • Grażyna Wieczorkowska
 • Mikołaj Winiewski
 • Irena Zinserling
 • Katarzyna Sekścińska
 • Wiktor Soral

Research projects

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych:
Dominika Maison – Grant NCN Opus – „Determinanty zachowań finansowych dzieci w wieku 10-11 lat” (2014-2017)
Głównym celem projektu jest zrozumienie, jakie czynniki kształtują zachowania ekonomiczne dzieci. Realizowane w ramach projektu badania są skoncentrowane wokół dwóch głównych pytań badawczych:
1. czy w podejmowaniu przez dzieci konkretnych zachowań ekonomicznych większą role odgrywają cechy funkcjonowania poznawczego jednostki (np. poziom samokontroli, orientacja temporalna), czy tez wzorce rodzinne i doświadczenia socjalizacyjne?
2. Na ile zachowania ekonomiczne dzieci (np. wydawanie vs. oszczędzanie pieniędzy mogą podlegać zmianom w zależności od aktywizowanych cech funkcjonowania poznawczego (samokontroli, ukierunkowania procesów samoregulacyjnych [promocyjnego vs. prewencyjnego], perspektywy czasowej, zadowolenia z życia).

Wiktor Soral – Projekt: Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego “Ja” wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy” (2015-1018) [Grant PRELUDIUM]
Celem przedstawionego projektu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego Ja wyznaczają pozytywną samoocenę? Choć próby odpowiedzi na to pytanie były już niejednokrotnie podejmowane przez różnych autorów (np. Leach, i wsp., 2007; Wojciszke, i wsp., 2011), odpowiedź nadal jest przedmiotem kontrowersji. W szczególności niejasne jest, który z podstawowych wymiarów społecznego poznania: sprawczość czy wspólnotowość stanowi podstawę pozytywnej auto-ewaluacji? Na podstawie syntezy różnych podejść teoretycznych – w szczególności modelu dwóch perspektyw (Wojciszke i Baryła, 2006) – wyłoniono szereg oryginalnych hipotez. Hipotezy badawcze. H1. Gdy ludzie oceniają siebie jako jednostki, są w większym stopniu skłonni przyjmować perspektywę sprawcy. H2a. Gdy ludzie oceniają siebie jako członków grupy/społeczeństwa/kategorii społecznej, są w większym stopniu skłonni przyjmować perspektywę biorcy. H2b. Gdy członek grupy posiada władzę nad pozostałymi członkami grupy, jest w większym stopniu przyjmować perspektywę sprawcy. H2c. Gdy członkowie grupy rywalizują z inną grupą o pewne zasoby, każdy z nich jest w większym stopniu skłonny przyjmować perspektywę sprawcy. H3. Wysoka indywidualna jawna oraz utajona samoocena jest związana z postrzeganiem siebie jako sprawczego/kompetentnego. H4. Wysoka kolektywna jawna oraz utajona samoocena jest związana z postrzeganiem siebie (jako członka grupy) jako moralnego oraz ciepłego (tj. wspólnotowego).
Marta Marchlewska – Projekt: Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej wśród osób ze zdrową i defensywną samooceną (2015-2018) [Grant PRELUDIUM]
Głównym celem niniejszego projektu jest zbadanie roli jaką pełni wizualna perspektywa pamięciowa w odbiorze przeszłych zdarzeń autobiograficznych, które zagrażają Ja. Kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy wyjaśnianiu opisywanego zjawiska będzie samoocena respondentów. W szczególności, uwzględnione zostanie rozróżnienie na samoocenę defensywną versus zdrową.
Marta Marchlewska – Projekt: Pamięć autobiograficzna w służbie Ja – o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej (2016-2017) [grant ETIUDA]
Projekty BST :
Michał Bilewicz, Przekonania polityczne psychologów społecznych i politycznych
Mirosław Kofta, Deprywacja kontroli, wyczerpanie poznawcze, a procesy samokontroli
Dominika Maison, Etnocentryzm konsumencki – świadoma decyzja o podłożu ideologicznym czy automatyczna reakcji
Katarzyna Sekścińska, Perspektywa czasowa jednostki a jej wybory finansowe i skłonność do ryzyka finansowego
Grażyna Wieczorkowska & Grzegorz Król, Opracowanie narzędzia komputerowego do diagnozy i szkolenia pracowników, w zakresie radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym i presją czasową
Mikołaj Winiewski, Postawy antyizraelskie jako forma antysemityzmu

Conferences
Organization of conferences

Mirosław Kofta, Hazel Markus, Susan Fiske, Piotr Winkielman, Janusz Grzelak, Michał Bilewicz – Organizacja konferencji naukowej z okazji 25-lecia ISS, n.t. „Agency and Control: Psychological Underpinnings and Societal Perspectives”, 3-5.11.2016, Institute for Social Studies, University of Warsaw.

Presenatins at conferences

Kofta, M., Śnieżyński, M., Błażewicz, M., & Suszek, H. (2016). Gender Bias Among Male Psychoterapists: What Are the Reasons? General Meeting of ISPP, Warsaw, 13-16 July, 2016.
Kofta, M., Sędek, G., & Bukowski, M. (2016). Control Deprivation Leads to Cognitive Exhaustion: Mental After-Effects of Accumulating Lack-of-Control Experience. Conference on „Agency and Control: Psychological Underpinnings and Societal Perspectives”, 3-5.11.2016, Institute for Social Studies, University of Warsaw.

Publications

Kofta, M., Soral, W., Kwiatkowska, Z., Kapusta, S., & Mikołajczak, M. (2016). Skala preferencji tradycyjnej vs. nowoczesnej roli kobiety w społeczeństwie: konstrukcja i walidacja. Psychologia Społeczna, 11 (4), 474-488.
Maison, D. (2016). Implicit Association Test (IAT): Using Computer-Based Methods to Measure Consumer Implicit Attitudes. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_8
Sekścińska K., Maison D., Trzcińska A. (2016), How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices. Frontiers in Psychology, 7: 1360, doi: 10.3389/fpsyg.2016.01360
Wezowski, K. & Maison, D. (2016). Reading Facial Expression to Understand Human Videos (METV): The New Tool for Experimental Economics. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_10
Marchlewska, M., Czerniawska, E. & Oleksiak, K. (2016). Sniffing the mood for cooperation: Personality and odor induced affective states effects. Polish Psychological Bulletin.
Śnieżyński M., Błażewicz M. (2016), Pomoc psychospołeczna a perspektywa płci. Obraz kobiety i mężczyzny u osób zajmujących się profesjonalną pomocą psychospołeczną i wpływ tego obrazu na czynności profesjonalne. Psychoterapia 2 (177), strony: 97-109
Toruńczyk-Ruiz S., Lewicka M. (2016), Perceived Social Diversity and Neighbourhood Attachment: The Role of Intergroup Ties and Affective Appraisals of the Environment. Evidence from Poland. European Journal of Social Psychology, 46 (7), s. 818-832

International cooperation

Michał Bilewicz współpracował z

 • Larą Benteler (Uniwersytet Saarbrucken, Niemcy) w badaniach przyczyn tradycyjnego antysemityzmu (analiza danych sondażowych).
 • dr Johanną Vollhardt (Clark University, USA) w badaniach dotyczących ewolucji stereotypu Żyda w propagandzie nazistowskiej. Badania poświęcone są dynamice wizerunku grupy prześladowanej w trakcie ludobójstwa oraz użyteczności stereotypu jako narzędzia mobilizacji społecznej.

Janusz Grzelak współpracował z:

 • badania nad rolą orientacji społecznych, orientacji kontroli, zaufania w rozwiązywaniu dylematów społecznych, we współpracy z D. Kuhlmanem, A. Stiversem (University of Delaware, USA) i Toshio Yamagishi (University of Hokkaido, Japonia)

Mirosław Kofta współpracował z:

 • z prof. Immo Fritsche ( Leipzig University, Niemcy) i prof. Aną Guinote (z University College London, Wielka Brytania) nad projektem monografii zbiorowej p.t. „Lack of Control in a Social World”, Routledge, 2017;
 • z prof. Hazel Markus (Stanford University, USA) prof. Susan Fiske (Princeton University, USA) I prof. Piotrem Winkielmanem ( University of California, San Diego, USA) nad konferencją jubileuszową ISS p.t. “Agency and Control: Psychological Underpinnings and Societal Perspectives”, ”, 3-5.11.2016, Institute for Social Studies, University of Warsaw.

Dominika Maison:

 • współpraca z IUML (Libera Universita di Lingua e Comunicazione di Milano, Włochy) z prof. Vincenzo Russo i dr Maurizio Mauro w zakresie przygotowywania międzynarodowego grantu dotyczącego wykorzystania wskaźników fizjologicznych do badania reklam i postaw konsumenckich (Horizon 2020). W ramach współpracy została przygotowana, zgłoszona i zaakceptowana wspólna sesja naukowa na konferencji w ECP 2015 w Mediolanie (European Congress of Psychology).

Monika Prusik:

  • Współpraca z dr Sergiu Baltatescu z University of Oradea w Rumunii. Analiza danych i porównania efektów przemian systemowych w Polsce i Rumunii.
  • Rozpoczęcie współpracy z University of Kingston pod Londynem. Wspólne przygotowywanie wniosku grantowego Horyzont 2020.

</ul.

Grażyna Wieczorkowska współpracowała m.in. z:

   • Prof. Warrenem Thorngate i prof. Richardem Gonzalezem (University of Michigan, USA) – Warszawska Szkoła Analizy Danych

Mikołaj Winiewski współpracował z:

   • dr Johanną Vollhardt (Clark University, USA) w badaniach dotyczących ewolucji stereotypu Żyda w propagandzie nazistowskiej. Badania poświęcone są dynamice wizerunku grupy prześladowanej w trakcie ludobójstwa oraz użyteczności stereotypu jako narzędzia mobilizacji społecznej.
Membership in academic organizations

Michał Bilewicz: European Association of Social Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (wice-przewodniczący), International Society of Political Psychology (członek Governing Council);
Janusz Grzelak: European Association of Social Psychology, European Community Psychology Association; z nominacji APS został mianowany i pełni obowiązki członka Rady Programowej Centrum Badania Opinii Społecznej
Mirosław Kofta: European Association of Social Psychology, International Society of Political Psychology, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej;
Monika Prusik: International Society of Justice Research (ISJR, od 06.2014), International Society of Political Psychology (ISPP, od 05.2011); American Psychological Association (APA, od 10.2010), European Association of Social Psychology (EASP, od 01.2009), International Brain Research Organization (IBRO, od 03.2007), Polish Society of Social Psychology (PSPS, od 09.2008).
Mikołaj Winiewski: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, International Society of Political Psychology