Social Challenges Unit

PeopleAbout CWSUniquenessProjectsConferencesPublicationsCooperation

Social Challenges Unit (Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW) of the University of Warsaw is one of the centers of the Robert B. Zajonc Institute for Social Studies:

 • connects external requests for specific knowledge with Academia’s resources
 • for each social challenge, actively builds a team of specialists to support bottom-up change in public policies (especially in sport-for-all and public health policies)
 • is maintained and developed by the core team fervently dedicated to public sociology, action research, evaluation and well-tailored expertise, focused on lasting impact which emerges from combining of all these processes
 • is an exceptional space of creativity and entrepreneurial spirit within Academia, where outstanding students can gain practical experience.
 • Home page of the SOCIAL CHALLENGES UNIT (CWS)


Our uniqueness consists in:

 1. innovative research tools (we tailor them separately for each challenge and social context and after completing the research we teach the stakeholders how to use these tools for self-evaluation and in-depth reflection)
 2. the focus on local participatory diagnosis, always realized in partnership with local actors, informants, institutions and residents
 3. support for bottom-up development strategies building (but always with strong cooperation with local authorities)
 4. the values of openness, equality, sustainability, diversity, design thinking and doing things “out of the box”
 5. the focus on building lasting impact which can be strictly measured within the framework accepted by business and thus filling the gap between business and Academia.


Aktualnie rozpoczęte projekty :

 • „Wolontariat Rodzinny” – projekt badawczo-wdrożeniowy związany z badaniem motywacji i wartości całych rodzin zaangażowanych w wolontariat społeczny oraz budowaniem systemu wsparcia dla tego typu wolontariatu, razem z Centrum Wolontariatu UW oraz Akademią Rozwoju Filantropii.
 • Badania na rzecz ogólnopolskiego programu społecznego „Nasz Orlik” – wraz z Fundacją Rozwoju Kultury Fizycznej i Ministerstwem Sportu i Turystyki, kontynuacja działań prowadzonych pod przewodnictwem profesor Anny Gizy-Poleszczuk, prowadzonych od 2009 roku, kiedy zaczęto badania nad społecznym oddziaływaniem i potencjałem infrastruktury sportowej, zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi. Zespół badawczy jako pierwszy w Polsce zwrócił uwagę na boiska jako przestrzenie społeczne, co zmieniło sposób myślenia o zarządzaniu nimi. Wszystkie raporty  z poprzednich faz badań dostępne są na stronie Projektu Społecznego 2012. W 2014 roku planujemy do zespołu doprosić socjologów z innych ośrodków akademickich oraz z innych wydziałów (ekonomia, psychologia), gdyż zagadnienia przez nas podejmowane potrzebują zespół interdyscyplinarnych. W 2014 roku odbędzie się badanie grup społecznych wykluczonych w Polsce ze sportu powszechnego, jak najmłodsze dzieci/dziewczynki/dorosłe kobiety/osoby niepełnosprawne/ seniorzy. Badanie ma pozwolić zrozumieć ich sposób życia, motywacje i wpływ doświadczanych barier w byciu aktywnym na jakość życia i zdrowie publiczne .
 •  Archive of the Social Project 2012: www.ps2012.pl

Conferences

Seminarium współorganizowane przez Centrum Wyzwań Społecznych i Akademię Zarządzania Sportem (projekt prowadzony przez Instytut Sportu) realizowane w ramach National Sports Governance Observer Całodniowe szkolenie dla związków sportowych dotyczące wdrażania dobrego rządzenia. Uczestnikami byli przedstawiciele 40 polskich związków olimpijskich, miejscem: Stadion Narodowy w Warszawie. Prelegentami m. in. Arnout Geeraert
(Uniwersytet w Leuven), Jens Andersen (Play the Game), Luiz Haas (Uniwersytet w Lizbonie), Paweł Zembura.

Gołdys A., Zembura P. Nowe paradygmaty i metody socjologii jako wsparcie dla sukcesów w zdrowiu publicznym: polityki behawioralne, interwencje społeczne, analiza zachowań, postaw i nastawień, IV Spotkanie Współpracy Naukowej między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Medycznym, Warszawa, 16.05.18

Zembura P, Challenges to the good governance in Polish sports federations and Polish sport system, National Good Governance in Sports federations seminar in Romania, National Academy of Physical Education and Sport (UNEFS) w Bukareszcie, 23 maja 2018

Gołdys A, Jak mierzyć efektywność i wpływ innowacji społecznych? Jak sprawdzić co działa a co nie? – Social Innovation Index, Kraków, 25.10. 18

Gołdys A., Good governance in European and intenrational sport. NSGO Project Public Seminar, Leuven, 13.11.18

Gołdys A., Overview of the Central and Eastern Europe Venture Philantrophy and social investment market, European Venture Philantrophy Association, Warsaw 28-30.11.18

Gołdys A., Zembura P. 26th European Association for Sport Management, Sesja: Workshop “Play the Game: National Sports Governance Observer” (associated project partner: EASM), prezentacja wyników z Polski 5 września, 2018, European Association for Sport Management, Malmo

“Środa z ekspertem” Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się Kampusu Ochota, Wydział Biologii, 29.03.2017 r. (Aleksandra Gołdys)

Udział w debacie publicznej pod tytułem: Reforming governance in World Sport: is the IOC power structure falling apart?, Uniwersytet w Kolonii, 30 maja 2017 (Aleksandra Gołdys)

Konferencja Play the Game 2017: Riding the waves of change, wystąpienie prezentujące wyniki z Polski w trakcie sesji National Sports Governance Observer – the first results and future perspective, Eindhoven, 26 listopada 2017 (Paweł Zembura)

Prezentacja Zembura P., Gołdys A., The effectiveness and limitations of an initiative to promote access to sport facilities for disadvantaged groups zaprezentowana na International Symposium on Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs, AWF Warszawa, 16 września 2017.

Ashoka U, Exchange Summit, Tulane University, New Orleans, USA – 27-29 lutego 2016 (Aleksandra Gołdys)

Uniwersytet a rozwój społeczny w świecie globalnych wyzwań, ISS, Warszawa 14.06 (Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys)

EASM 2016, Konferencja European Association of Sport Management, Akademia Finansów i Turystyki Vistula, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 7-10 września 2016 (Aleksandra Gołdys)

Pro Health 65+’ Health Promotion and Prevention of Risk. Actions for Seniors. In search of Good Practices in Health Promotion for Older People, Rzym 28-29 września 2016 (Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys)

Local Policy Workshop: Active aging in Poland: public discourse and actions, 09.06,.2016 Warszawa (Maria Rogaczewska)

RELIGION AND NON-RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETIES: Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond, 21-24 Kwietnia, Zadar (Maria Rogaczewska)

Konferencja prezentująca wyniki badań prowadzonych w trakcie Światowych Dni Młodzieży, Warszawa, 15.12.2016 (Maria Rogaczewska)

European Obesity Forum 2015 – Bruksela 27.09 – konferencja miała charakter wymiany doświadczeń praktyków z różnych krajów, CWS prezentował wyniki swoich działań ewaluacyjnych w zakresie polityk sportowych. Udział w tej
konferencji jest ważny – bo EPODE Network (główny organizator wydarzenia) może być ważnym partnerem w rozumieniu uwarunkowań skutecznych polityk zdrowotnych oraz wsparciem przy ich implementacji (strona EPODE:
http://epode-international-network.com/)

25.09-10.10.2015 – Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska i Maria Rogaczewska uczestniczyły w wizycie studyjnej na Brown University , Providence, USA, na zaproszenie tamtejszego Watson Institute. Podczas tej wizyty wygłosiły
wystapienie pt. Between Criticism and Co-action: http://watson.brown.edu/events/2015/between-criticism-and-co-action- meeting-need-new-kind-relationship-between-policy-makers , ponadto odbyły kilkanaście spotkań dwustronnych na temat zaangażowania uczelni w zmianę społeczną, społecznej odpowiedzialności uczelni, innowacji dydaktycznych na uczelniach.

Edukacja – Rozwój – Kapitał społeczny, seminarium Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wrocław, w dniach 22-23 czerwca 2015 r., wystąpienie pt.” Edukacja – Rozwój – Kapitał Społeczny”. Wpływ reform w lokalnym systemie oświaty na jakość życia i kapitał społeczny młodzieży: jak należy go planować i mierzyć

Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego, Konferencja ORE, Warszawa, kwiecień 2015

Profilaktyka jako inwestycja – w jaki sposób szkoła może przyczyniać się poprawy wskaźników zdrowia publicznego dzieci i młodzieży, Łódź, 15 grudnia 2015.

Konferencja “Niech nas zobaczą – 15 lat Programu Równać Szanse”, odbyła się w Pałacu w Łochowie, grudzień 2015, wystąpienie pt. „Działania na rzecz młodych –perspektywy”

Publications

Zembura, P., Korcz, A., Cieśla, E., Gołdys, A., & Nałȩcz, H. (2018). Results from Poland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 395–397. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0540

Aubert, S., Barnes, J. D., Abdeta, C., Abi Nader, P., Adeniyi, A. F., Aguilar-Farias, N., … Zembura, P., Tremblay, M. S. (2018). Global Matrix 3.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Youth: Results and Analysis From 49 Countries. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 251–273. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0472

Aubert, S., Barnes, J. D., Aguilar-Farias, N., Cardon, G., Chang, C.-K., Delisle Nyström, C., … Zembura, P., Tremblay, M. S. (2018). Report Card Grades on the Physical Activity of Children and Youth Comparing 30 Very High Human Development Index Countries. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 298– 314. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0431

Biernat, E., Piątkowska, M., Zembura, P., & Gołdys, A. (2018). Problem Zarządzania Orlikami z Perspektywy Animatorów z Gmin Wiejskich i Miejskich (Challenges of the Management of Orlik Pitches from the Perspective of the Animators from Municipal and Rural Communities). Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, 15(8), 444–461

Zembura, P., Syliwoniuk M., Kuźbik P., Pawlak G., Botwina G., Marchlewicz M., Gołdys A. (2018). Analiza Odpowiedzialności Społecznej Profesjonalnych Klubów Sportowych w Polsce – Raport z Badań (“Analysis of Social Responsibility in Professional Sport Teams in Poland”). Warszawa

Zembura, P., & Gołdys, A. (2018). National Sports Governance Observer. Raport krajowy: Polska. Warszawa

Zembura, P., Gołdys, A., Piątkowska, M., Kuźbik, P., Botwina, G., Marchlewicz, M., … Gałecka, M. (2018). Indeks Odpowiedzialności Społecznej Klubów Sportowych w Polsce – Charakterystyka Narzędzia (“Social Responsibility in Professional Sport Teams in Poland – the Research Tool”). Warszawa.

Zembura, P., Gołdys, A., & Syliwoniuk, M. (2018). National Sports Governance Observer – Country Report: Poland. In National Sports Governance Observer. Final report (pp. 178–199). Aarhus: Play the Game.

Dąbrowska, A., Gołdys A., Pugacewicz A., (2018) Regional Innovation Impact Assassment: Case study of the University of Warsaw

Aleksandra Gołdys (2016). Sport Sector as a Part of Public Policy for elderly people, ProHealth 2016.

Maria Rogaczewska (2016). Raport z badań dot. Światowych Dni Młodzieży (publikacja internetowa – współautor)

The Social Phenomenon of Football: The transformation of the public sports policy: politics, grassroots management and social capital of the Orlik programme in Poland, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2015, 16 (4),: 31-45
http://maes-online.com/abstracted.php?level=5&ICID=1188587

Maria Rogaczewska, Czy współczesna polska parafia jest inkluzywna, czy tworzy więzi społeczne?, TRZECI SEKTOR NR 34, 2015

“Bezruch wrogiem miasta” Magazyn Miasta nr 9/2015, Wydawnictwo ResPublica

“Zmieniać tak, by zmienić. Jak usportowić Polaków?” TT Magazyn nr 24/2015, Wydawnictwo ThinkTank Ośrodek Dialogu i Analiz

„Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności fizycznej obywateli: przykład Polski” – ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia

Czego nie widać ze stolicy. Świat nowych nierówności, (z Aleksandrą Gołdys), WIĘŹ, nr 3/2015, ss.18-23

Piekutowski J., Ubóstwo jako lęk. WIĘŹ nr 3/2015, ss.24-31

Projekt POWER – CWS współtworzy program Service Learning, który polega na współpracy z zagranicznymi uniwersytetami. Studenci z naszej uczelni wyjeżdżają na partnerskie uczelnie, by w trakcie intensywnego kursu wypracować rekomendacje dotyczące konkretnej zmiany usługi lub projektu społecznego. Service Learning jest uznaną metodą dydaktyczną, skupioną na łączeniu teorii naukowej z jej implementacją w konkretnym otoczeniu instytucjonalnym.

Do tej pory koordynowaliśmy wyjazd 4 grup studentów – do Northampton, Berlina, Rotterdamu oraz Lisbony. W zajęciach biorą udział studenci ze wszystkim wydziałów UW.

International Sport and Culture Assosiation (ISCA) – Aleksandra Gołdys zasiada w Radzie Ekspertów tej międzynarodowej organizacji zajmującej się wsparciem dla organizacji i rządów w projektowaniu skutecznych polityk sportowych. W 2015 roku brała udział w dwóch spotkaniach ekspertów – którzy są przedstawicielami uczelni wyższych z całego świata – w lutym we Frankfurcie i we wrześniu w Copenhadze (gdzie znajduje się siedziba ISCA)
ASHOKA Polska –  projekt badawczy dotyczący środowiska innowacji społecznych dla Fundacji ASHOKA Polska opierający się na metodach jakościowych (wywiad pogłębiony i analiza danych zastanych). Zaangażowanie studentów, opracowanie raportu.
Active Healthy Kids Global Alliance – CWS UW prowadziło proces badawczy dotyczący stanu zdrowia dzieci, projekt jest realizowany w 46 krajach, Paweł Zembura i Aleksandra Gołys koordynowali prace badawcze
National Sports Governance Observer – finansowany ze środków Erasmus+ i koordynowany przez Play the Game oraz Duński Instytut Sportu. Projekt polegał na opracowaniu narzędzia do oceny dobrego rządzenia i przeanalizowanie za jego pomocą krajowych związków.
European Venture Philanthropy Association (wspólnie z DELab i IUW) – wspieranie nowych modeli finansowania innowacji społecznych (https://conference.evpa.eu.com/about/)
Projekt dotycz wyzwań mieszkalnictwa w różnych częściach świata napisany wspólnie z Uniwersytetem Plymouth (UK)

Membership in scientific organisations

Dr Maria Rogaczewska: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz ISORECEA (Stowarzyszenie Socjologów Religii w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz Sekcji Socjologii Religii International Sociological Association.

Dr Aleksandra Gołdys : International Sport and Culture Assosiation (ISCA) –zasiada w Radzie Ekspertów.

[/tabs]