National projects

NCN


NCN – finished

 • Renata Siemieńska-Żochowska – Kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego a społeczne zaangażowanie i jego uwarunkowania w Polsce w perspektywie porównań międzykulturowych. Kierunki zmian i ich dynamika (kontynuacja udziału w projekcie WVS) (2010-2014) [Projekty specjalne NCN]
 • Tomasz Zarycki – Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce (2012-2016) [Grant OPUS]
 • Anna Domaradzka – Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza (2010-2014) [Grant MNiSW/NCN]
 • Sabina Toruńczyk-Ruiz – Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamieszkania. (2012-2015) [Grant PRELUDIUM]
 • Anna Kuźmińska – Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy (2013-2015) [Grant PRELUDIUM]
 • Sabina Toruńczyk-Ruiz – Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności (2014-2015) [Grant ETIUDA]
 • Magdalena Roszczyńska-Kurasińska – Wpływ emocji na wybór strategii inwestycyjnych graczy giełdowych (2011-2014)
 • Karolina Lisiecka – Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych. (2012-2014)
 • Katarzyna Samson – Społeczne czynniki zwiększające zaufanie – perspektywa dynamiczna. (2011-2014)
 • Dominika Walczak, Anna Domaradzka – Wartość autoteliczna i instrumentalna studiów doktoranckich w opinii doktorantów i absolwentów (2010-2012)
 • Ilona Matysiak – Uwarunkowania i strategie budowania zbiorowego i indywidualnego kapitału społecznego w procesie samoorganizacji wybranych społeczności wiejskich. Płeć jako czynnik różnicujący (2009-2011)
 • Piotr Radkiewicz – Autorytaryzm z perspektywy teorii tożsamości społecznej. Ujęcie zjawiska w kategoriach dynamicznego procesu wewnątrzgrupowego (2010-2012)
 • Tomasz Zarycki – Krytyczna analiza polskich dyskursów o ‘wschodzie’ (2009-2011)
 • Tomasz Zarycki – Symboliczne strategie kompensacji peryferyjności. Interdyscyplinarne studium polskich dyskursów tożsamości regionalnej i narodowej w wymiarze ‘zależności od centrum’) (2006-2008)
 • Tomasz Zarycki – Kapitał kulturowy a reprodukcja inteligencji w Polsce i w Rosji (2003-2006)