Maciej Tymiński

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr hab. Maciej Tymiński

Dr hab. Maciej Tymiński ukończył historię, archeologię śródziemnomorską i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. ekonomii, od 2014 r. kierownik Katedry Historii Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2015 r. kierownik Ośrodka Badań Ekonomicznych przy Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca.
Głównym tematem jego badań jest historia gospodarczą okresu PRL, przede wszystkim kwestia wpływu partii i jej aparatu na przedsiębiorstwa przemysłowe. Drugim przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest historia gospodarki ziem polskich w XIX w. i na początku XX w., czego efektem był współudział w oszacowaniu PKB per capita ziem polskich w XIX w. Zajmuje się również problemem korupcji i zachowań nieformalnych w Polsce w okresie komunistycznym i w trakcie transformacji ustrojowej.

Najważniejsze publikacje:

 • Kumoterstwo and kolesiostwo (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 2. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press 2018, s. 391-394.    [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Sitwa (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 1. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press 2018 , s. 277-279. [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870-1910), Ekonomista 2018, 2, 127-155 [wspólnie z Maciejem Bukowskim, Piotrem Korysiem, Cecylią Leszczyńską i Nikolausem Wolfem]
  Local Nomenklatura in Communist Poland: The Case of the Warsaw Voivodship (1956–1970), Europe-Asia Studies, 2017, LXIX, 5, 709-727.
 • Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX I XX w. (wyniki pierwszych estymacji), Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2017, vol. LXXVII, 163-198. [wspólnie z Maciejem Bukowskim, Piotrem Korysiem i Cecylią Leszczyńską]
 •  Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt Historyczny, 2016 (red. T. Głowiński, M. Zawadka), str. 89-98                       [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • The Unwanted Legacy. In Search of Historical Roots of Corruption in Poland, Sociologija, 2016, LVIII, 2, 203-219 [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2015, vol. LXXV, 129-166 [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Centralnie planowana „ucieczka z peryferii”. Wzrost gospodarczy Polski na tle Hiszpanii w latach 1950–1975. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2012, vol. LXXII, 155-189.
 • Partyjni agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949–1955) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Źródła postkomunistycznej korupcji. Efekt długiego trwania czy spuścizna komunizmu? (Sources of post-communist corruption. Long duree or heritage of communism?) w: Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Scholar. Warszawa 2010, 174-201. [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • Workers’ Councils during the Time of „Polish October” (1956-1958) in: Christoph Boyer (ed.). Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien in Vergleich. Vittorio Klostermann Publishers. Frankfurt am Main 2007, 141-161.
 • Understanding “Conflict of Interest” in Post-communist Poland, Polish Sociological Review 2005, 121-141 [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • Nowy stary klientelizm. System obsadzania stanowisk w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych publicznych mediów), Kultura i Społeczeństwo 2004, vol. XLVIII, No 2, 97-120 [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • PZPR i przedsiębiorstwo: Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970 (The communist party and the enterprise: Party control over the industrial enterprises in Poland, 1956-1970), Warszawa: Trio, 2001.