Maciej Tymiński

Dr hab. Maciej Tymiński

Dr hab. Maciej Tymiński ukończył historię, archeologię śródziemnomorską i ekonomię na Uniwersytecie Warszawskim, dr hab. ekonomii, od 2014 r. kierownik Katedry Historii Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2015 r. kierownik Ośrodka Badań Ekonomicznych przy Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca.
Głównym tematem jego badań jest historia gospodarczą okresu PRL, przede wszystkim kwestia wpływu partii i jej aparatu na przedsiębiorstwa przemysłowe. Drugim przedmiotem jego zainteresowań badawczych jest historia gospodarki ziem polskich w XIX w. i na początku XX w., czego efektem był współudział w oszacowaniu PKB per capita ziem polskich w XIX w. Zajmuje się również problemem korupcji i zachowań nieformalnych w Polsce w okresie komunistycznym i w trakcie transformacji ustrojowej.

Najważniejsze publikacje:

 • Kumoterstwo and kolesiostwo (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 2. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press 2018, s. 391-394.    [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Sitwa (Poland). W: The Global Encyclopaedia of Informality Understanding Social and Cultural Complexity, Volume 1. Red. Alena Ledeneva i in. London: UCL Press 2018 , s. 277-279. [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Wzrost gospodarczy ziem polskich w okresie pierwszej globalizacji (1870-1910), Ekonomista 2018, 2, 127-155 [wspólnie z Maciejem Bukowskim, Piotrem Korysiem, Cecylią Leszczyńską i Nikolausem Wolfem]
  Local Nomenklatura in Communist Poland: The Case of the Warsaw Voivodship (1956–1970), Europe-Asia Studies, 2017, LXIX, 5, 709-727.
 • Rozwój regionalny ziem polskich pod zaborami. Porównanie poziomu produktu brutto per capita na dzisiejszych terenach Polski na przełomie XIX I XX w. (wyniki pierwszych estymacji), Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2017, vol. LXXVII, 163-198. [wspólnie z Maciejem Bukowskim, Piotrem Korysiem i Cecylią Leszczyńską]
 •  Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt Historyczny, 2016 (red. T. Głowiński, M. Zawadka), str. 89-98                       [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • The Unwanted Legacy. In Search of Historical Roots of Corruption in Poland, Sociologija, 2016, LVIII, 2, 203-219 [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Struktura zawodowa ziem polskich na przełomie XIX i XX w., Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2015, vol. LXXV, 129-166 [wspólnie z Piotrem Korysiem].
 • Centralnie planowana „ucieczka z peryferii”. Wzrost gospodarczy Polski na tle Hiszpanii w latach 1950–1975. Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, 2012, vol. LXXII, 155-189.
 • Partyjni agenci. Analiza instytucjonalna działalności lokalnych instancji PZPR w przemyśle (1949–1955) Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.
 • Źródła postkomunistycznej korupcji. Efekt długiego trwania czy spuścizna komunizmu? (Sources of post-communist corruption. Long duree or heritage of communism?) w: Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody (red.). Kultura i gospodarka. Scholar. Warszawa 2010, 174-201. [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • Workers’ Councils during the Time of „Polish October” (1956-1958) in: Christoph Boyer (ed.). Zur Physiognomie sozialistischer Wirtschaftsreformen. Die Sowjetunion, Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, die DDR und Jugoslawien in Vergleich. Vittorio Klostermann Publishers. Frankfurt am Main 2007, 141-161.
 • Understanding “Conflict of Interest” in Post-communist Poland, Polish Sociological Review 2005, 121-141 [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • Nowy stary klientelizm. System obsadzania stanowisk w postkomunistycznej Polsce (na przykładzie nominacji do rad nadzorczych publicznych mediów), Kultura i Społeczeństwo 2004, vol. XLVIII, No 2, 97-120 [wspólnie z Piotrem Korysiem]
 • PZPR i przedsiębiorstwo: Nadzór partyjny nad zakładami przemysłowymi 1956-1970 (The communist party and the enterprise: Party control over the industrial enterprises in Poland, 1956-1970), Warszawa: Trio, 2001.