Hanna Dębska

Polish For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dr Hanna Dębska

hannadebska86(a)gmail.com

STANOWISKO/POSITION

Doktorantka w Ośrodku Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (Zespół Badań nad Peryferyjnością) / Doctoral student at the Center for Social Change and Mobility (Peripheries’ Study Group)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Krytyczna socjologia prawa, socjologia Pierre’a Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, teorie centro-peryferyjne, krytyczna analiza dyskursu
Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

  • Od 2013 – MISD studia doktoranckie, Instytut Studiów Społecznych UW (Ph.D. Candidate Sociology)
  • 2013 Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, (Ph.D. Law)
  • 2012 Licencjat, socjologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, (B.A., Sociology)
  • 2009 Magister, prawo, Uniwersytet Jagielloński (M.A. Law)

BADANIA/RESEARCH

NAGRODY I STYPENDIA

• 2016 – Stypendium Naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań.
• 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA
• 2015 – Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej”

WYJAZDY ZAGRANICZNE
• 2019 – pobyt naukowy , Bonn Univeristy, Niemcy (7.02-2.03)
• 2018 – Geometric Data Analysis, Uppsala University, Szwecja. (17 – 21.09)
• 2017 – Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy (9-13.10)
• 2016 – Inter-Univeristy Consortium of Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, Ann Arbor, University of Michigan, USA (18 lipiec –12 sierpień)
• 2012 – Erasmus Program, socjologia, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (semestr)
• 2012 – NICLAS Law Summer School on Minorities, Uniwersystet Wiedeński, Austria (7-21 lipca)
• 2005 – Sheridan College, Brampton, Toronto, Kanada (semestr letni: lipiec – wrzesień)

GRANTY NAUKOWE
• 2016-2019 – grant NCN, pt. „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy”, Instytut Studiów Społecznych UW, kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW; główny wykonawca.
• 2013-2015 – grant NPRH, pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” (nr 0114/NPRH2/H11/81/2013), kierownik: prof. dr hab. M. Czyżewski; wykonawca.
• 2010-2013 – grant KBN (obecnie NCN), pt. „Neutralizacja aksjologiczna w prawie” (nr rej. N N110 239439), kierownik: prof. dr hab. K. Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa; główny wykonawca.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

MONOGRAFIE/ BOOKS

Hanna Dębska, Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, 328 ss.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH / PAPERS IN JOURNALS
• Hanna Dębska, Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, “Państwo i Prawo” 2019. (w druku)
• Hanna Dębska, Między autonomią i heteronomią. Trajektoria filozofii prawa w Polsce w latach 1945-56., “Państwo i Prawo” 2019 (w druku)
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok, Sakralizacja i profanacja. Trybunał konstytucyjny jako struktura mityczna, “Państwo i Prawo” nr 6/2018, s. 63-74
• Hanna Dębska, Prawo jako pole (ujęcie modelowe), „Państwo i Prawo”, nr 9/2016
• Hanna Dębska, Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze” PAN, nr 4(204)/2015, s. 23-41
• Hanna Dębska, Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Concept of Ideology “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”, vol. 2/2015.
• Hanna Dębska, Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna”, nr 9/2015, s.25-29.
• Hanna Dębska, Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica” VIII, vol. 1/2015, s. 18-38.
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok, Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/2015, s.9-15.
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, “Polish Sociological Review”, nr. 4(188)/2014, s. 465-478.
• Hanna Dębska, Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 92/2014, s.11-23.
• Hanna Dębska, Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie”, t. 22/2014, s. 87-107.
• Hanna Dębska, W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 1(8)/2014, s. 18-28.
• Hanna Dębska, Prawo w późnej nowoczesności. Uwagi socjologa prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t.85/2012, s. 64-84.
• Hanna Dębska, Tworzenie prawa antykryzysowego – dylematy aksjologiczne, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 2(3)/2011, s. 34-46.
• Hanna Dębska, Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji wartości”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, PRAWO CCC XII, 2011, s. 105- 116.
• Hanna Dębska &Jan Unarski, Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, „Palestra”, nr 9-10/2009, s.101-110.
• Hanna Dębska, Orzekanie nawiązki w trybie art.46k.k. a regres zobowiązanego w stosunku do zakładu ubezpieczeniowego. Kilka uwag na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego”, nr 6/2009, s. 57-64.
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH / BOOK CHAPTERS
• Hanna Dębska, Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym. Homo academicus na rynku (w:) Polska jako peryferie, T. Zarycki (red.), Scholar, Warszawa 2016, s. 221-240.
• Hanna Dębska, Tomasz Warczok, The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal (w:) Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (ed.), Counterpress 2016, s.106-130.
• Hanna Dębska, Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, (w:) K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 207-228.
• Hanna Dębska, Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, (w:) Wielowymiarowość prawa, J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 390-402.
• Hanna Dębska, Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu, (w:) M. Stępień, A. Kociołek-Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 311-318.
• Hanna Dębska, Legal Doxa as a Form of Neutralization of Values in the Law. The Case of Constitutional Tribunal Judgments (in:) K. Pałecki (ed.) Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 303-351.
• Hanna Dębska, Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie Jamesa Banksa, (w:) M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.) Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013, s. 8-17.
• Hanna Dębska, Profesjonalizm notariusza a jego status w świetle Kodeksu Etyki Notariusza. Podstawowe zagrożenia, (w:) M. Pichlak (red.), Profesjonalna Kultura Prawnicza, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 153-169.
• Hanna Dębska, The apparent dilemma – dangerous consequences. Between the legal and ethical standards, IVR World Congress, Law, Science and Technology, Paper Series D, No 022/212, Goethe Unv. 2012, s.1-13.
• Hanna Dębska, Nowe spojrzenie na strukturę normy prawnej, (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek- Pęksa (red.), Dobre prawo– złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd.WSZiP, Warszawa 2009, s. 95-105.