Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok

STANOWISKO/POSITION 

Członek zespołu Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (Zespół Badań nad Peryferyjnością)/ Member of the Center for Social Change and Mobility (Peripheries’ Study Group)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia kulturowa, teoria socjologiczna, analiza dyskursu, socjologia ilościowa (geometryczna analiza danych) / cultural sociology, sociological theory, discourse analysis, quantitative sociology (geometric data analysis).

e-mail: tomaszwarczok@gmail.com

Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/ EDUCATION

 • Licencjat, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (B.A.)
 • Magister, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (M.A.)
 • Doktor, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Ph.D.)

STAŻE NAUKOWE /SCIENTIFIC ADVICE

 • Visiting scholar, University of California, Berkeley (2016)
 • Chercheur invité at l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris (2016, 2018)
 • Visiting scholar, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (2019)

PUBLIKACJE/PUBLICATION

Monografie

Artykuły w czasopismach

Rozdziały w monografiach

 • Polish Political Sciences in a Global Context. (in:) Oxford Research Encyclopedia of Politics, edited by W. R. Thompson 2018 (z Tomaszem Zaryckim).
 • Teodycee społeczne i porządek symboliczny. (Re)produkcja nierówności klasowych w polskim dyskursie naukowym, W: G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.), Co po kryzysie, Wyd. US, Szczecin 2016.
 • Globalne pole nauk społecznych a socjologia polska. Zarys centro-peryferyjnego przepływu idei, W: T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie, Scholar, Warszawa 2016, s. 170-186.
 • The Social Construction of Feminity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal, In: Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski  (red.), Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, Counter Press 2016 (z Hanną Dębską).
 • Dominacja i przekład : struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim, W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński (red.) Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Ha! Aart, Kraków 2015, s. 15-39.
 • Centrum, peryferie, półperyferie: system światowy i polskie uniwersum literatury, W: W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala (red.), Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2015, s. 91-108.
 • Troskliwe matki i rozwiązłe syfiary. Reprodukcja porządku płciowego w praktykach symbolicznych pracowników socjalnych, W: K. Wódz, J. Kliczmak-Ziółek (red.), Genderyzacja kultury współczesnej, Katowice 2014
 • Rytualne tworzenie granic symbolicznych: przypadek pracowników socjalnych, W: G. Kubica, H. Rusek (red.) Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów – perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s. 331-348.
 • Durkheimowska socjologia prawa, W: A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.) Leksykon socjologii prawa, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 261.
 • Działania podmiotowe a struktura symboliczna: na marginesie badań praktyk zawodowych pracowników socjalnych], W: A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa (red.) Sprawstwo: teorie, metody, badania w naukach społecznych, Kraków 2013, s. 319-331. (z Andrzejem Niesporkiem).
 • Kapitalizm współczesny: od „złotej ery” do kryzysu finansowego, W: P. Kawa (red.) Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012, s. 13-26.
 • Kapitał ludzki – dekonstrukcja pojęcia, W: A. Bartoszek, K. Czekaj (red.), Aktywizacja kapitału ludzkiego, dylematy teoria a praktyka małych i średnich miast, Wyd. GWSH, Katowice 2010, s. 13-27.
 • Ład konsekrowany, ład zdenaturalizowany. O socjologii religii Pierre’a Bourdieu, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red,), Religijność i duchowość. Dawne i nowe formy, Nomos, Kraków 2010, s 154-166.
 • Wiele twarzy społecznej samoorganizacji W: R. Morawski, T. Jemczura (red,.) W kierunku samoorganizacji społecznej: społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Wyd. PWSZ, Racibórz 2009, s. 253-256.
 • Analiza dyskursu a teoria pól Pierre’a Bourdieu. Szkic teoretyczno-empiryczny W: Horolets (red.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wyd. Marszałek, Warsaw 2008, s. 201-220 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Kościół, rynek, etyka. Legitymizacja kapitalizmu w polskim polu religijnym, W: J. Mucha, M. Nawojczyk i G. Woroniecka (red.) Kultura i Gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2007, s. 325-340 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Miejsce i rola organizacji pozarządowych w polu sztuki. Na przykładzie „Fundacji Wyspy Progress” W: A. Kracher, R. Morawski, (red.) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2007, s 94-101 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Trauma globalizacyjna a nowe formy stratyfikacji , W: M. Łuczak, A. Wuwer, (red.), Caritas w globalnej wiosce, UŚ, Katowice – Piekary Śląskie 2006, s. 94-101.
 • Medialna debata gospodarcza – między tradycją a wyzwaniami przyszłości. Refleksje socjologiczne ,W: R. Paradowski (red.) Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej, UW, Warsaw 2006, s. 233-243 (z Borysem Cymbrowskim).
 • Ryzyko i jego klasowa dystrybucja w społeczeństwie późnonowoczesnym W: J. Królikowska (red.) Problemy społeczne w grze politycznej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006, s. 347-352.
 • Marketing sztuki w perspektywie socjologii, , W: J. Matus, L. Cabyova, K. Durkova (red.), Nove trendy v marketingu, Univerzita sv. Cirila a Metoda, Trnava 2008, s. 463-466 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Globalizacja i konsumeryzm. O konsumpcji jako strategii zaradczej wobec traumatogennych         zjawisk globalizacji ,W: A. Jawłowska, M. Kempny (red.) Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 257-274.
 • Wizja relacji człowiek – rynek w debacie publicznej w Polsce. Próba socjologicznej analizy dyskursu, W: S. Partycki (red.), Człowiek a rynek, 1, TN KUL, Lublin 2004 , s. 226-230 (z Borysem Cymbrowskim)

Artykuły recenzyjne

Inne publikacje:

Konflikt, rytuał, emocje. Socjologia Randalla Collinsa, wprowadzenie do R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, Nomos, Kraków 2011.

Granty naukowe

 • Literatura polska po 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, (nr 2011/01/D/HS2/05129), NCN, ekspert
 • Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce(nr 2012/05/B/HS6/00834, NCN, wykonawca
 • Komunikowanie publiczne w Polsceujęcie i inter- i multi-dyscyplinarne (nr 0114/NPRH2/H11/81/2013, NPRH, wykonawca
 • Klasyfikowanie, wartościowanie, uzasadnianie. Praktyki symboliczne pracowników socjalnych (nr NN116017239), wykonawca