Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci

TeamBadaniaKonferencjePublikacjeInformacje

Kierownik Ośrodka

prof. dr hab. Renata Siemieńska

Zespół badaczy
 • dr Anna Domaradzka
 • dr David Dueñas i Cid
 • Joanna Jasińska
 • dr Marta Łazarowicz-Kowalik
 • dr Agnieszka Majcher
 • dr Ilona Matysiak
 • dr Krzysztof Podwójcic
 • dr Filip Raciborski
 • dr Dominika Walczak
 • mgr Bartosz Ślosarski
Doktoranci ośrodka
 • mgr Aneta Krzyworzeka-Jelinowska
 • mgr Dagmara Szczepańska
 • mgr Agata Żbikowska

Prace badawcze

W 2016 roku zespół zakończył prace przy projekcie GendEQU- Gender Equality at the University.
GendEQU – Gender Equality at the University (2013-2016)
Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich, polskimi partnerami był Wydział Ekonomii UW (koordynator) i Instytut Studiów Społecznych UW, po stronie norweskiej Nordic Institute for studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Celem projektu było zebranie danych i upowszechnienie wyników badań dotyczących równości płci na uniwersytetach, a następnie sformułowanie rekomendacji dla polityków i pracodawców, a także w zakresie systemu kształcenia i finansowania nauki sprzyjających wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn w nauce. Istniejące badania sugerują, że ze względu na istniejące bariery społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, potencjał kobiet pracujących w nauce wciąż nie jest całkowicie wykorzystany. Projekt opierał się na perspektywie „gender mainstreaming” i skupiał się na odkryciu różnego rodzaju powiązanych ze sobą czynników wpływających na różnice w ścieżkach kariery w zawodzie naukowca oraz wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. Projekt dotyczył więc przede wszystkim problematyki nierównego traktowania ze względu na płeć w środowisku naukowym (m.in. dostęp do grantów, stypendiów, udział w zespołach badawczych). W 2014 roku w ramach projektu przeprowadzono badanie ilościowe z osobami 5 lat po doktoracie, badające trajektorie ich karier zawodowych w i poza nauką (N=800), którego wyniki były porównywane z danymi z Norwegii. Przygotowano również opis systemu finansowania nauki w obu krajach i zebrano dostępne dane dotyczące wnioskodawców, jak i beneficjantów konkursów grantowych organizowanych przez NCN, NCBiR i FNP, które poddano dalszym analizom. W wyniku projektu w 2016 roku powstały: anglojęzyczne raporty z WP1: Applicants, Beneficiaries and Reviewers. Does Gender Make a Difference? i WP2: Paths Through Graduate Studies and Their Evaluation by Women and Men Five Years After Getting Diploma oraz publikacja porównująca sytuację doktorantów w Polsce i Norwegii: Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market. Polskie opracowania wyników badań ukażą się drukiem w wydawnictwie Scholar w 2017 roku. W ISS projekt realizowany był przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak, w ramach zespołu badawczego kierowanego przez dr Michała Krawczyka z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW; http://grape.uw.edu.pl/gendequ

Dr Anna Domaradzka realizowała grant SONATA „Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych” (2014-2017)
Głównym celem projektu jest uchwycenie kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców miasta, rozumianą tutaj jako poziom realizacji ich potrzeb, zarówno tych związanych ze zdrowiem, edukacją czy pracą, jak i społecznych, wynikających z potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z innymi. Szczególny nacisk zostanie położony na zbadanie związku między różnego rodzaju inicjatywami na rzecz rewitalizacji określonych obszarów miasta a jakością życia okolicznych mieszkańców. Przez rewitalizację rozumie się tutaj proces mający na celu doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w zdegradowanym obszarze miasta. W szczególności badanie koncentruje się na przetestowaniu hipotezy o tym, że sposób organizacji przestrzeni miejskiej jest ściśle powiązany z gęstością i jakością relacji międzyludzkich. Z hipotezą tą wiążą się trzy główne pytania badawcze: 1) Czy sposób organizacji przestrzeni miejskiej wpływa na gęstość i jakość relacji międzyludzkich?; 2) Czy gęstość i jakość relacji międzyludzkich przekłada się na zaangażowanie społeczne i wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu?; 3) Od czego zależy sukces miejskich interwencji w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców?

W latach 2011-2014 zespół prof. Renaty Siemieńskiej (dr Anna Domaradzka i dr Ilona Matysiak) w ramach projektu WILCO – Welfare innovations at the local level in favour of cohesion badał czynniki występowania innowacji społecznych w obszarze opieki, zatrudnienia, mieszkalnictwa i imigrantów w Warszawie i Płocku. Przeprowadzone badania wskazują na to jak ważnym czynnikiem pojawienia się innowacji społecznej jest obecność oddolnych inicjatyw trzeciego sektora, będących emanacją potrzeb obywateli nierealizowanych przez wycofujące się ze swojej roli państwo opiekuńcze. Z kolei kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu innowacji jest zdolność tworzenia lokalnych koalicji między przedstawicielami biznesu, samorządu i organizacji społecznych.
Projekt realizowany od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, dotyczący innowacji w zakresie polityki społecznej. W ramach projektu WILCO przeprowadzono międzynarodowe badania porównawcze poświęcone polityce społecznej oraz systemom usług i świadczeń społecznych w 20 miastach różnych państw UE. W przypadku Polski była to Warszawa i Płock. Szczególny przedmiot zainteresowania stanowią wdrażane lokalnie innowacyjne projekty i działania w zakresie polityki społecznej oraz możliwości wykorzystania tych rozwiązań w innych miastach czy krajach. Koncentrowano się przede wszystkim na czterech obszarach polityki społecznej: opiece, mieszkalnictwie, rynku pracy oraz polityce wobec imigrantów. Starano się uchwycić proces powstawania innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej w Warszawie i Płocku, poznać perspektywy i punkty widzenia różnych aktorów lokalnych – przedstawicieli rady miasta, urzędników miejskich, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji. http://www.wilcoproject.eu

W 2014 roku dr Anna Domaradzka zakończyła badania inicjatyw sąsiedzkich w Warszawie realizowane w ramach grantu MNiSW „Miasto oswojone? Warszawskie enklawy społecznej aktywności i ich geneza” (2013-2014), których efektem jest pogłębiony opis genezy oraz przyczyn aktywności na rzecz najbliższego otoczenia, na przykładzie wybranych wspólnot sąsiedzkich. Badania sąsiedzkich działań lokalnych w Warszawie posłużyły przy tym wyjaśnieniu zjawiska aktywności społecznej zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym, z punktu widzenia socjologii miasta z jednej, i teorii społeczeństwa obywatelskiego z drugiej strony. Przestrzeń miejska została tu potraktowana zarówno jako kontekst, jak i czynnik sprzyjający, bądź utrudniający różnego rodzaju działania o charakterze grupowym, w szczególności zaś działalność lokalnych grup sąsiedzkich. Podsumowując, można powiedzieć, że za badanymi inicjatywami stoją cztery główne, niewykluczające się czynniki: 1) protest – obrona dobra wspólnego; 2) rewitalizacja przestrzeni – estetyzacja otoczenia; 3) rewitalizacja społeczna – tworzenie miejsca spotkań; 4) lokalny patriotyzm – wzmacnianie tożsamości. W ramach przeprowadzonych wywiadów wyłoniono też trzy podstawowe typy przestrzeni w zależności od generowanej aktywności sąsiedzkiej i tworzących się inicjatyw. Typ pierwszy występuje, gdy przestrzeń publiczna i pół-publiczna ułatwia codzienne kontakty i wzajemne poznawanie się mieszkańców. W takim kontekście największe szanse ma powstać lokalna inicjatywa oddolna o większej trwałości i różnorodności. Typ drugi dotyczy sytuacji, gdy problemy związane z niską jakością przestrzeni stanowią impuls do wspólnego działania. Wówczas generowane działanie ma zwykle charakter oddolnej interwencji, zwykle krótkoterminowej, o charakterze ad hoc. Typ trzeci zaobserwowano wówczas, gdy przestrzeń utrudnia nawiązywanie spontanicznych kontaktów między sąsiadami. Wtedy najczęściej powstają grupy interesu oparte o wspólnotę potrzeb czy podobny sposób spędzania czasu, jak to może być w przypadku właścicieli psów czy rodziców małych dzieci.

Oprócz tego członkowie zespołu brali udział w realizacji następujących projektów międzynarodowych:

EFELSE – Evaluation Framework for the Evaluation of LLL Strategies in Europe (finansowane ze środków zewn.);

CINEFOGO – Third Sector Organizations (TSOs) facing turbulent environments: the impact of commercialization on organizational legitimacy and the quality of services;

Workcare Synergies – A support action with the aim of disseminating research findings of previous EU Framework Programme projects in the field of work-care (finansowanie ze środków zewn.);

ENRI-East – Interplay of European, National and Regional Identities: Nations between States along the New Eastern Borders of the European Union”, FP7-SSH collaborative research project.


Organizacja konferencji

Zespół prof. Renaty Siemieńskiej wraz z norweskimi partnerami (prof. A. Vabo i dr D. Southerland) zorganizował polsko-norweską konferencję naukową w projekcie GendEQU w maju 2015 r. w Oslo. W spotkaniu uczestniczyły osoby z NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) – norweskiego instytutu, który jest partnerem w projekcie.

Publikacje
 • Siemieńska, R; Matysiak, I.; Domaradzka, A.; Vabø, A. (2017) Expectations and satisfaction levels of Polish and Norwegian PhD graduates regarding the utility of their doctoral programmes in the labour market NIFU Working Paper 2016-20, http://hdl.handle.net/11250/2434056
 • Siemienska, R. (2016). “Many Polish academics never move beyond their institutional starting points” Times Higher Education, March 2016. https://www.timeshighereducation.com/features/200-best-universities-in-europe-who-is-at-the-top-in-2016
 • Siemienska, R., A. Domaradzka (2016). Between Constrained Opportunities and Social Expectations: Social Policy in Contemporary Poland. In: K. Schubert, P. de Villota, J. Kuhlmann (eds) Challenges of European Welfare Systems. Springer.
 • Siemienska, R., A. Domaradzka, I. Matysiak (2016). Warsaw: Paving New Ways for Participation of Mothers, Fathers, and Children in Local Public and Social Life – The MaMa Foundation. In: T. Brandsen et al. (eds.) Social Innovations in the Urban Context, Nonprofit and Civil Society Studies. Springer.
 • Siemieńska, R. (2015). Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C.- E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161.
 • Siemieńska, R. (2015). Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82-102.
 • Siemieńska, R. (2015). Duma narodowa i jej korelaty w epoce globalnej (National Pride and its Correlates in Global Era). In: K.Górniak, T. Kanasz, B.Pasamonik, J.Zalewska (eds.) Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej. 197-210.
 • Siemieńska, R. (2015). Aktywność obywatelska i jej uwarunkowania – porównania międzykulturowe (Civic Activity and Its Determinants- Cross-cultural Comparison). In: M.Lewicki, S.Mandes,A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski (eds.) Socjologia uspołecznienia. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar. 281-302.
 • Siemieńska, R. (2015). Women as Owners and Senior Managers of Enterprises in Postcommunist Poland. In: H. Desivilya Syna, C.- E. Costea (eds.) Women’s Voices in Management. Identifying Innovative and Responsible Solutions. Palgrave Macmillan. 143-161.
 • Siemieńska, R. (2015). Building Women’s and Men’s Political Representation in Post-Communist European Countries. In: M. Vianello, M.Hawkesworth (eds.) Gender and Power. Towards Equality and Democratic Governance. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 82- 102.
 • Domaradzka, A. (2015). State of civil society in Poland, in: Ch. Schreier (ed.) Mapping Civil Society in the Visegrád Countries’. Berlin: Maecenata Institute, 109-142.
 • Domaradzka, A. (2015). Changing the Rules of the Game: Impact of the Urban Movement on the Public Administration Practices. In: M. Freise, F. Paulsen and A. Walter (eds) Civil Society and Innovative Public Administration. Nomos, 188-217.
 • Domaradzka, A., I. Matysiak (2015). Pushing for innovation – the role of citizens in local housing and childcare policies in Warsaw. In: M. Freise, F. Paulsen and A. Walter (eds) Civil Society and Innovative Public Administration. Nomos, 302-324.
 • Domaradzki, K., A. Domaradzka, M. Happach, K. Sadowy, A. Wasilewska (eds) (2015). Warszawskie Centra Lokalne [Warsaw Local Centers]. Warsaw: Wydawnictwo SARP. ISBN: 978-83-942329-2-4
 • Marciniak, J., Jankowska, T. & Dudek, B. (2015). The Computer Test Measuring Vocational Interests (CTMVI) of People with Intellectual Disabilities: Method Development: Kwartalnik Pedagogiczny, 237, 153-169.
 • Siemieńska, R., Matysiak, I. (2014). Lone Mothers: Care Arrangements between Support and Isolation, in: Social Vulnerability in European Cities. The Role of Local Welfare in Times of Crisis, C. Ranci, T. Brandsen, S. Sabatinelli (red.), PALGRAVE MACMILLAN, 2014, Basingstoke, New York, str. 221-243.
 • Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Warsaw. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str. 243-261, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/.
 • Siemieńska, R., Domaradzka, A., Matysiak, I. (2014). Plock. W: A. Evers, B. Ewert and T. Brandsen, (red). „Social Innovations for Social Cohesion. Transnational patterns and approaches from 20 European cities”, str. 263-283, ISBN: 978-2-930773-00-1, WILCO project e-reader: http://www.wilcoproject.eu/ereader-wilco/
 • Olejniczak, K., Śliwowski, P., Domaradzka, A., Płoszaj, A., Widła, Ł, Wojtowicz, D. (2014). Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 978-83-7383-719-5, doi: 10.7366/9788373837195
 • Domaradzka, A. (2014). Data sources and literature on civil society in Poland, in: A. Domaradzka, E. Markus, M. Pospisil, B. Strecansky, M. Szabo, Civil Society in the ‘Visegrád Four’. Data and Literature in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. Berlin: Maecenata Institute. ISSN (Web) 1868-1840, URN: urn:nbn:de:0243-072014op744
 • Domaradzka A., D. Walczak (2013). Wartość autoteliczna czy instrumentalna? Rola studiów doktoranckich w opinii kierowników studiów i doktorantów. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”.
 • Ojeniczak, K., Rok, J., Widła, Ł., Domaradzka, A. (2014) Discovering the learning mechanism, in: K. Olejniczak, S. Mazur (eds). Organizational Learning. A Framework for Public Administration. Warsaw: Scholar. ISBN 978-83-7383-724-9, doi: 10.7366/9788373837249
 • 2010: National Report on LLL and adult learning POLAND, Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe, Project Number: 147760-LLP-2008-GR-KA1NLLS, http://efelse.iacm.forth.gr/docs/EFELSE_D3/EFELSE_D3_NR_PL.pdf (autorzy: Siemienska R., A.Domaradzka, D.Walczak)
 • Domaradzka A. (2010). Filling the Gaps? The Role of Civil Society on the Individual Level: The Case of Polish Women’s Organizations, w: M. Freise, M. Pyykkönen, E. Vaidelyte (eds) A Panacea for all Seasons? Civil Society and Governance in Europe, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 287-303.
 • Domaradzka A. (2010). Panem et Circenses? Sport Organizations in Poland from Historical and Political Perspectives, w: A. Zimmer, A. Evers (eds) Third Society Organizations Facing Turbulent Environments: Sports, Culture and Social Services in Germany, Italy, U.K., Poland, and Sweden, Baden-Baden: Nomos Publishers, s. 127-142.
 • 2010: Krawczyk M., Smak M., Walczak D., Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities, http://www.facit.be/
 • Matysiak I., (2010), The meaning of tradition in the modern world: village representatives in Poland – institution in transition, IAMO Forum 2010, publikacja konferencyjna dostępna w Internecie: http://www.iamo.de/fileadmin/uploads/forum2010/papers_forum2010/Matysiak_IAMO_Forum_2010.pdf.
 • Matysiak I. (2011), Mobilization of social civic activity in rural communities in Poland – the case study of village representatives’ initiatives, publikacja w ramach projektu COMPETE. Civilization Competences in Regional Perspective.
 • Matysiak I. (w recenzji), Bohaterowie drugiego planu: działalność sołtysów i sołtysek w kontekście „wiejskich” społeczności obywatelskich w Polsce, w: W. Misztal, A. Kościański

Projekty międzynarodowe

Ośrodek intensywnie współpracuje z międzynarodowymi zespołami badawczymi, w zakresie realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz programów wymiany kadry naukowej. Realizowane przez zespół Ośrodka projekty dotyczą zagadnień:

 • Socjologii płci
 • Szkolnictwa wyższego
 • Społeczeństwa obywatelskiego
 • Państwa opiekuńczego
 • Socjologii miasta

Przykłady projektów realizowanych w ostatnich latach:

 • FAB-MOVE – For a Better Tomorrow: Social Enterprise on the Move (RISE)
 • GENDEQU – Gender Equality at the University (Fundusze Norweskie)
 • WILCO – Welfare Innovations at the Local level in favour of Cohesion (7 Program Ramowy)
 • WORKCARE Synergies – Findings from EU research (7 Program Ramowy)
 • EFELSE – Evaluation Framework for the Evolution of LLL Strategies in Europe (Lifelong Learning)
 • WORK&CARE (6 Program Ramowy)