Mirosław Kofta

prof. dr hab. Mirosław Kofta

STANOWISKO / POSITION

Kierownik Ośrodka Badań Psychologicznych / Head of the Centre for Psychological Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

psychologia stereotypów i uprzedzeń, podmiotowa kontrola działania, mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, dehumanizacja „obcych”,  rolę teorii spiskowych w myśleniu społecznym, kolektywne poczucie winy, reakcje na zagrażające treści w mass mediach / psychology of stereotypes and prejudices, subjective control, mechanisms of functioning of stereotypes and prejudices, dehumanization of „other”, the role of conspiracy theories in social thinking, collective sense of guilt, reactions to threatening content in mass media.

WYKSZTAŁCENIE  / EDUCATION

Profesor (nauki humanistyczne), dr hab. (psychologia), mgr  (psychologia) / Professor (humanities), Ph.D. in psychology, M.A. in psychology

e-mail: kofta@psych.uw.edu.pl

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS (selected)
 • Bilewicz, M., Winiewski, M., Kofta, M., & Wójcik, A. (2013). Harmful Ideas, The Structure and Consequences of Anti‐Semitic Beliefs in Poland. Political Psychology34(6), 821-839.
 • Cichocka, A., de Zavala, A. G., Kofta, M., & Rozum, J. (2013). Threats to Feminist Identity and Reactions to Gender Discrimination. Sex roles,68(9-10), 605-619.
 • Kofta, M., & Slawuta, P. (2013). Thou Shall Not Kill… Your Brother: Victim− Perpetrator Cultural Closeness and Moral Disapproval of Polish Atrocities against Jews after the Holocaust. Journal of Social Issues,69(1), 54-73.
 • Bilewicz, M., & Kofta, M. (2011). Less Biased Under Threat? Self‐Verificatory Reactions to Social Identity Threat Among Groups With Negative Self‐Journal of Applied Social Psychology,41(9), 2249-2267.
 • Piber‐Dabrowska, K., Sedek, G., & Kofta, M. (2010). The cognitive nature of prejudiced individuals. In: T. Maruszewski, M. Fajkowska, & M. W. Eyesenck, Personality from biological, cognitive, and social perspectives(pp. 145-171). Eliot Werner Publications.
 • Castano, E., & Kofta, M. (2009). Dehumanization: Humanity and its denial. Group Processes & Intergroup Relations12(6), 695-697.
 • Kofta, M. (2009). Uprzedzenia wobec obcych – od antypatii do dehumanizacji. W: J. Kozielecki, Nowe horyzonty w psychologii XXI wieku.
 • Kofta, M., & Mirosławska, M. (2007). Zjawisko infrahumanizowania „obcych”: Wstępny test hipotezy generalizacji Ja. Psychologia Społeczna2, 52-66.
 • Kofta, M. (2006). Perspektywa sprawcy i biorcy: poza dychotomią. Psychologia Społeczna1, 39-42.
 • Kofta, M., & Sędek, G. (2005). Conspiracy stereotypes of Jews during systemic transformation in Poland. International Journal of Sociology35(1), 40-64.
 • Kofta, M., Doliński, D. (2000). Poznawcza psychologia osobowości. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki (t. II, s. 561-600). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kofta, M. (1996). Wprowadzenie do psychologii stereotypów i uprzedzeń. W: M. Marody, E. Gucwa (red.), Podstawy życia społecznego w Polsce (s. 198-217). Warszawa: Wyd. Instytutu Studiów Społecznych UW.
 • Kofta, M., Szustrowa, T. (red.). (1991). Złudzenia, które pozwalają żyć: Szkice z psychologii społecznej. Warszawa: PWN.
 • Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: Wydawnictwo PWN.