Mirosław Kofta

Prof. dr hab. Mirosław Kofta

STANOWISKO / POSITION

Członek zespołu Ośrodka Badań Psychologicznych / Member of the Centre for Psychological Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

Psychologia stereotypów i uprzedzeń, podmiotowa kontrola działania, mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, dehumanizacja „obcych”,  rolę teorii spiskowych w myśleniu społecznym, kolektywne poczucie winy, reakcje na zagrażające treści w mass mediach /Psychology of stereotypes and prejudices, subjective control, mechanisms of functioning of stereotypes and prejudices, dehumanization of „other”, the role of conspiracy theories in social thinking, collective sense of guilt, reactions to threatening content in mass media.

e-mail: kofta@psych.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE  / EDUCATION

Profesor (nauki humanistyczne), dr hab. (psychologia), mgr  (psychologia) / Professor (humanities), Ph.D. in psychology, M.A. in psychology

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS