Jubileusz 25lecia ISS

Z uroczystymi obchodami 200lecia Uniwersytetu Warszawskiego zbiegło się 25lecie powstania Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca. Rocznicę powołania do życia ISS, jako międzywydziałowej interdyscyplinarnej jednostki badawczej UW, uczciliśmy organizując serię uroczystości rocznicowych, które zainaugurowała międzynarodowa konferencja naukowa 19 maja 2016. Konferencja odbywała się pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora UW Profesora Marcina Pałysa. Wśród gości znaleźli się założyciele oraz wszyscy dotychczasowi dyrektorzy i dyrektorki ISS, pracownicy i współpracownicy Instytutu oraz przedstawiciele naszych zagranicznych partnerów – Institute for Social Research, Weiser Center for Emerging Democracies i Copernicus Program in Polish Studies na University of Michigan.

Przy okazji konferencji jubileuszowej odnowione zostały zapisy porozumienia z 1990 roku, które powołały Instytut do życia, sygnowane jak wówczas przez władze Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Michigan. Gościem honorowym i sygnatariuszem odnowionego porozumienia z ramienia University of Michigan był Prof. David Lam, Dyrektor Institute for Social Research, z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego porozumienie sygnował Jego Magnificencja Rektor Prof. Marcin Pałys oraz dyrektor ISS UW prof. Tomasz Zarycki.

Warto przypomnieć, że silne partnerskie relacje między ISR a ISS datują się od momentu powstania naszego Instytutu. Ówczesny dyrektor ISR Profesor Robert Zajonc zainicjował i wspierał stworzenie podobnego do ISR nowatorskiego instytutu badań społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ten wybitny amerykański psycholog społeczny polskiego pochodzenia jest nie tylko patronem naszego Instytutu, ale i osobą z która wielu członków ISS łączyły silne więzi przyjaźni i współpracy naukowej. Dzięki partnerskiej relacji z ISR z jednej, a wsparciu władz Uniwersytetu z drugiej, ISS mógł w pełni rozwinąć się jako innowacyjna i niezależna placówka badawcza, której zadaniem jest inicjowanie i realizowanie badań podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym i porównawczym w obszarze nauk społecznych. Misją Instytutu przez ostatnie 25 lat było tworzenie optymalnych warunków do realizacji badań o charakterze nowatorskim i wychodzącym poza paradygmaty poszczególnych dziedzin, przy równoczesnym propagowaniu wysokiej jakości interdyscyplinarnych badań ilościowych i jakościowych.

Uroczyste podpisanie nowego porozumienia poprzedzone było wystąpieniami zaproszonych gości oraz gospodarzy konferencji. Spotkanie otworzył JM Rektor Prof. Marcin Pałys oraz Prof. Tomasz Zarycki, Dyrektor Instytutu Studiów Społecznych. Rektor podkreślił dotychczasowe dokonania ISS oraz potrzebę wspierania jednostek naukowych o podobnie interdyscyplinarnym i nastawionym na doskonałość naukową charakterze. Prof. Tomasz Zarycki zauważył z kolei, że dzięki współpracy ISS z ISR duża grupa najlepszych badaczy społecznych na UW miała szansę rozwinąć swoje umiejętności i międzynarodowe kontakty naukowe. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że współpraca obu jednostek przyczyniła się do znaczącego wzmocnienia potencjału całego pokolenia badaczy na naszej uczelni. Tym samym za zrealizowane można uznać marzenia Profesora Roberta Zajonca, który dążył do wspierania polskiej nauki poprzez wymianę studentów i pracowników naukowych oraz budowanie transatlantyckich relacji akademickich. Prof. David Lam, Dyrektor Institute for Social Research (ISR), University of Michigan, podkreślił długoletnie relacje między naszymi instytutami oraz wagę dotychczasowej współpracy, która obejmowała szereg konferencji, wspólnych publikacji, a w szczególności wymianę doktorantów, w tym szkolących się na prestiżowej szkole letniej ICPSR. Prof. Anna Grzymała-Busse, Dyrektor Weiser Center for Emerging Democracies, University of Michigan podkreśliła wagę współpracy z ISS dla jej pionierskiego ośrodka, zorientowanego na badania krajów byłego bloku komunistycznego i studia porównawcze nad demokratyzacją, w których przypadek Polski jest ciągle bardzo ważny. Prof. Geneviève Zubrzycki, Dyrektor Copernicus Program in Polish Studies na University of Michigan zadeklarowała że ISS będzie dla Copernicusa kluczowym partnerem, wspierającym ten bardzo ważny w skali USA program studiów polskich.

Miłym, bardziej osobistym akcentem spotkania były krótkie wypowiedzi dwóch osób symbolizujących silne relacje między Uniwersytetem Warszawskim a University of Michigan. Prof. Eugene Burnstein, emerytowany profesor Institute for Social Research, opowiedział o tym jak poznał swego przyszłego promotora Profesora Zajonca oraz o rozpoczętej wówczas wieloletniej współpracy z polskimi naukowcami, z których wielu zalicza obecnie do swoich bliskich przyjaciół. Aby wspierać zapoczątkowaną przez swojego mentora tradycję, Prof. Burnstein ufundował w 2016 roku The Eugene and Matha Burnstein University of Warsaw Social Science Scholars Exchange Fund, który ma finansować wyjazdy młodych polskich naukowców udających się na staże badawcze i szkoleniowe do Ann Arbor. Na zakończenie Prof. Michał Żochowski z Department of Physics and Biophysics University of Michigan opowiedział o rozwijającej się współpracy między przedstawicielami nauk ścisłych i nauk społecznych z obu Uniwersytetów. Współpracę tę zapoczątkowały wspólne projekty Prof. Żochowskiego i Prof. Andrzeja Nowaka, nowatorsko łączące osiągnięcia fizyki sieci do analizy zjawisk społecznych.

W trakcie konferencji często wspominano zarówno historię, jak i najważniejszy dorobek centrów i zespołów badawczych ISS, w tym realizowane obecnie międzynarodowe projekty i programy badawcze. W obszarze innowacyjności i interdyscyplinarności wyróżniają się zwłaszcza projekty realizowane przez Global Systems Center pod kierunkiem prof. Andrzeja Nowaka, zajmujące się badaniem globalnych sieci społecznych, oraz Centrum Wyzwań Społecznych zajmujące się projektami wykorzystującymi wiedzę naukową dla wprowadzania realnej zmiany społecznej. Społeczne zaangażowanie Instytutu w ostatnim roku znalazło również swój wyraz we współpracy dr Anny Domaradzkiej z Miastem St. Warszawa przy tworzeniu Strategii Rozwoju Warszawy 2030. Do najważniejszych obszarów badań realizowanych obecnie w ISS należą badania emocji i uprzedzeń realizowane w zespole prof. Mirosława Kofty, wielowymiarowe badania zależności centro-peryferyjnych w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej prof. Tomasza Zaryckiego i badania nad systemem nauki z perspektywy równości płci zespołu prof. Renaty Siemieńskiej. Oprócz tego w ISS prowadzone są międzynarodowe badania nad ruchami społecznymi, przedsiębiorczością społeczną i szeroko rozumiane badania miasta, które przyciągają do ISS stypendystów z innych krajów. Ponadto, od wielu lat nasz Instytut rozwija Archiwum Danych Społecznych w partnerstwie z IFiS PAN oraz uczestniczy w realizacji badań w ramach prestiżowych programów World Values Studies oraz International Social Survey Programme.

Ciągłość a jednocześnie różnorodność orientacji intelektualnej ISS podkreślił panel z udziałem wszystkich dotychczasowych dyrektorów ISS. Prof. Janusz Grzelak, Prof. Mira Marody, Prof. Mirosław Kofta, Prof. Grażyna Wieczorkowska i Prof. Renata Siemieńska dyskutowali o swoich najlepszych i najtrudniejszych chwilach związanych z kierowaniem instytutu oraz o jego dotychczasowych osiągnięciach i najbliższej przyszłości.

Jubileusz był okazją do przypomnienia zarówno korzeni ISS, jak i potwierdzenia jego pozycji w Polskiej i międzynarodowej nauce. Już od 26 lat ISS pełni rolę węzła współpracy z uczelniami z całego świata, w szczególności z najlepszymi ośrodkami naukowymi w USA (University of Michigan, Brown University, Stanford University czy University of Delaware, etc.) i Europie, wspierając naukowców z całego UW w budowaniu ich międzynarodowych relacji. Dzięki otwartej formule i nastawieniu na interdyscyplinarność, ISS umożliwił pracownikom i studentom z różnych wydziałów owocną współpracę, która przekłada się na projekty, granty badawcze i międzynarodowe publikacje.

Doktoranci i absolwenci studiów doktoranckich w ISS mieli szanse dowiedzieć się więcej o historii instytutu, a zespoły naukowe przedstawić swoje plany i osiągnięcia. Goście z zagranicy podkreślili, że formuła, dorobek i potencjał kadrowy ISS sprawdził się doskonale w dotychczasowej współpracy i że model promowany przez Instytut jest optymalny dla sprostania wyzwaniom badań interdyscyplinarnych. Konferencję zamknęło mniej formalne spotkanie wszystkich gości w trakcie oficjalnej recepcji. Rozmawiano o potencjalnych kierunkach rozwoju dalszej współpracy, zwłaszcza w obszarze badań interdyscyplinarnych, które wciąż jeszcze napotykają bariery formalne związane z sektorowością nauki.

Skrót prezentacji jubileuszowej można obejrzeć tutaj: Prezentacja 25lecie

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie realizowanym w ISS

Instytut Studiów Społecznych UW poszukuje studenta studiów doktoranckich do projektu OPUS 9 do projektu „Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN nr 2015/17/B/HS6/04161). Termin przyjmowania zgłoszeń 26 lutego. Szczegóły pod linkiem: Ogloszenie-2

Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych


Ukazała się książka autorstwa Tomasza Warczoka i Tomasza Zaryckiego pt. “Gra peryferyjna: Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych” (Wyd. Scholar) będaca wynikiem projektu badawczego wspieranego przez NCN prowadzonego w ISS UW. Więcej informacji i możliwość zakupu: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_c=1&id_p=2617& Spis treści: http://scholar.com.pl/…/…/2617/470_TZarycki_Gra_rozbieg_.pdf Zapraszamy do lektury łącząc najlepsze życznia noworoczne!

Polska jako peryferie

 Autor:  Tomasz Zarycki (red.)

 Tytuł:  Polska jako peryferie

 Wydawnictwo:  Scholar

 Miejsce wydania:  Warszawa 2016

 Opis 

Autorzy podejmują pytanie o użyteczność kategorii peryferyjności w analizie położenia Polski w świecie, zarówno współcześnie, jak i w perspektywie historycznej. Odwołując się m.in. do teorii zależności oraz teorii systemu światowego, pokazują, jak peryferyjny lub półperyferyjny status naszego kraju wpływa na specyfikę procesów obejmujących przemiany gospodarcze, stosunki międzynarodowe, politykę naukową czy migracyjną. Badacze stawiają oryginalne, nierzadko kontrowersyjne, tezy. Posłużyć one mogą zarówno jako inspiracja do dyskusji i badań akademickich nad znaczeniem kontekstu globalnych hierarchii gospodarki, polityki i kultury dla zrozumienia miejsca Polski w świecie, jak i do bardziej pragmatycznie zorientowanych debat nad możliwymi trajektoriami rozwoju kraju.

Podczas lektury książki towarzyszyły mi dwa skrajne odczucia: przygnębienia i satysfakcji. Intelektualna satysfakcja była rezultatem zapoznania się z solidnymi (…) analizami sytuacji Polski przeprowadzanymi w perspektywie teorii zależności i/lub teorii światowego systemu kapitalistycznego (…). Przygnębienie spowodowane było argumentacją autorów poszczególnych rozdziałów, którzy przekonywali o trwałości strukturalnych barier rozwoju, wpisanych w położenie geopolityczne Polski wyznaczające jej strukturę gospodarczą.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Krzysztofa Brzechczyna

W tomie publikują:
Salvatore Babones, Dominika Bartnik-Światek, Hanna Dębska, Zbigniew Galor, Tomasz Grzegorz Grosse, Krzysztof Jasiecki, Agnieszka Kolasa-Nowak, Piotr Koryś, Kazimierz Musiał, Andrzej W. Nowak, Daniel Płatek, Anna Sosnowska, AndrzejTurkowski, Tomasz Warczok, Renata Włoch, Tomasz Zarycki.

Spis treści

Link do księgarni

Conference „Control and Agency”, November, 4-5 2016

ISS invites you to take part in the conference „Control and Agency” co-organized with the Department of Psychology of the University of Warsaw. The conference will be held on November, 4-5 2016 at the Tyszkiewicz-Potocki Palace in Warsaw. The conference will conclude the 25th-anniversary celebration of ISS taking place this year since May. Several world-class experts in the psychology of control and agency will be speakers at the event, including Hazel Markus, Susan T. Fiske, Shinobu Kitayama, Mike Kuhlman, Piotr Winkielman, Bogdan Wojciszke and Grzegorz Sędek. A session devoted to the memory of Robert B. Zajonc is also planned.

More information on the conference web-page: http://controlandagency2016.iss.uw.edu.pl 

Conference pictures: https://www.facebook.com/pg/InstytutStudiowSpolecznych/photos/?tab=album&album_id=1226813840700183

SEMINARIUM ISS – Społem: samoobrona społeczeństwa? O Powszechnym Związku Spożywców RP jako o ruchu społecznym (1906-1939)

ISS UW zaprsza na  seminarium „Społem: samoobrona społeczeństwa? O Powszechnym Związku Spożywców RP jako o ruchu społecznym (1906-1939)”. Referat wygłosi dr Aleksandra Bilewicz (ISS UW). Komentarz do referatu wygłosi prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Spotkanie odbędzie dnia 30 września 2016 roku o godzinie 12.00 w sali seminaryjnej ISS UW (nr 417), ul. Stawki 5/7 (budynek Wydziału Psychologii UW, IV piętro, za szklanymi drzwiami). Więcej: Zaproszenie.pdf

The City and Social Mobilization: Rights, Actors and Fields in times of Urban Crisis

Call for contributions to Special Issue of Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations

“The City and Social Mobilization: Rights, Actors and Fields in times of Urban Crisis”

Special Issue Editors: Anna Domaradzka (ISS UW),
David Dueñas i Cid (Univ Rovira i Virgili / ISS UW),
Camilo Tamayo Gómez (Univ EAFIT)

With this special issue of Voluntas we focus on urban areas and urban conflicts as the specific contexts and sites of social mobilisation and civil activism. We invite authors to apply a wide range of research methods and theories to the study of urban civil society actors, for example within – but not excluding other frames – the global framework of the “right to the city” movement or the recent urban regeneration development. We expect contributors to draw conclusions relevant for a wider international audience of scholars and researchers.

We aim at including both qualitative as well as quantitative papers, encouraging authors to use a mixed methods approach when possible. However, comparative papers are also welcome. Our aim is to contribute to existing theories by offering insights from diverse empirical and theoretical contributions concerning urban civil society mobilization all over the world and in a variety of urban settings. We especially welcome contributions using field theory (e.g., Fligstein & McAdam 2011, 2012) perspective or social networks theory (Diani 2000, Diani & McAdam 2002), but other theoretical approaches are also very welcome.

Contributions should be in the field of civil society and/or urban studies scholarship, focusing on different forms of collective actions in modern urban contexts. Submissions should clearly state their theoretical basis, research methods and theory contribution in the wider international context of urban civic mobilization.

Please submit an abstract of no more than 700 words (excluding references) by October 10th, 2016, providing information about your research question/s, relation to the special issue topic, as well as the theoretical framework and the applied methods. Abstracts should be sent to anna.domaradzka@uw.edu.pl and urbantink@gmail.com and will be reviewed and selected before October 30th, 2016. Full papers will be expected by the end of March 2017. However, you can speed up the publication of your paper by earlier submission, thanks to Voluntas online-first strategy, which means that accepted papers will be published in digital form immediately after editing.

More information: cfp-voluntas-urban-mobilisation