Maria Rogaczewska

Dr Maria Rogaczewska

STANOWISKO/POSITION
Asystent naukowy w Instytucie Studiów Społecznych UW
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Członek zespołu Centrum Wyzwań Społecznych ISS UW /Member of the „Social Challenges Unit”

m.rogaczewska@uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Ukończyła z wyróżnieniem filozofię w ramach Kolegium MISH UW, studiowała ponadto socjologię i antropologię, a także nauki polityczne na Uniwersytecie w Uppsali. Obroniła doktorat z socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

BADANIA/RESEARCH

Specjalizuje się w badaniach z zakresu socjologii religii, społeczeństwa obywatelskiego, przemian więzi społecznych, rozwoju wspólnot lokalnych. Prowadzi też badania jakościowe, ewaluacyjne i pracuje jako analityk na zlecenie instytucji publicznych i pozarządowych, między innymi dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Jako trenerka zajmuje się także szkoleniami i doradztwem z zakresu diagnozy środowiska lokalnego i budowania lokalnych strategii rozwoju. Współtwórczyni i koordynatorka w Projekcie Społecznym 2012.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Artykuły:

„I don’t reject the Catholic Church; the Catholic Church rejects me”: How Twenty- and Thirty-Somethings Live and Lose Their Religion in Poland (with Slawomir Mandes as co-author),  Journal of Contemporary Religion, May 2013 http://www.tandf.co.uk/journals/cjcr

Religijność bardziej intymna, WIĘŹ Tom 2-3 r. 2012, str. 18-24, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

Pokolenie Jana Pawła II: wspólnota doświadczenia i nowy wzór religijności, ZNAK r. 2011, str. 57-63, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

The Sleeping Giant – The Church’s Relationship with Civil Society, INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL SOCIETY LAW Tom 8 r. 2010, str. 29-35

Polska parafia w obrębie społeczeństwa obywatelskiego, TRZECI SEKTOR Nr 4 r. 2008, str. 1-10

Organizacje pozarządowe na rynku pracy – uniwersalne kompetencje czy unikatowe grupy, RYNEK PRACY Tom 151 Nr 1 r. 2006, str. 13-84, Joanna Tyrowicz, Maria Rogaczewska

 

Książki

Podręcznik dobrych praktyk programu „Wolontariat – Włącz Się!”, http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/podreczniki/publikacja_dobrych_praktyk_wws_wlkp.pdf, 2012

Podręcznik ABC konsultacji, 2010  http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/podreczniki/mini_podr%C4%99cznik_abc_konsultacji.pdf (publikacja zbiorowa)

http://www.ps2012.pl/uploads/media/files/narzedzia/mapowanie_przestrzeni_przyjaznej_dla_ruchu_mini_podrecznik.pdf

Polacy – w pułapce autostereotypów?, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2009 , Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys

 

Rozdziały w książkach

Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie przez lokalne instytucje, w: Skuteczność lokalnego systemu wsparcia na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, str. 61-83, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2010, Maria Rogaczewska, Aleksandra Zając

Przestrzenie obywatelskie w Polsce – podaż i popyt, w: Foresight Obywatelski, str. 122-135, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, r. 2010 Maria Rogaczewska, Anna Giza-Poleszczuk

Skrępowany potencjał. Co jest potrzebne, aby Polacy rozwinęli swoje talenty?, w: Talenty Polaków, str. 5-10, r. 2010, Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys, Agata Dembek

Indywidualizacja społeczeństwa polskiego – próba diagnozy, w: W poszukiwaniu portretu Polaków, str. 25-34, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2009

Czy religia może odegrać rolę w modernizacji?, w: Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity, str. 123-127, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, r. 2008

Parafia rzymskokatolicka w środowisku lokalnym, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, str. 1-10, Wydawnictwo IFiS, r. 2008, Sławomir Mandes, Maria Rogaczewska

Pokolenie JP II i społeczeństwo obywatelskie, w: Pokolenie JP II. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, red. Tadeusz Szawiel,  str. 142-178, SCHOLAR, r. 2008

Struktury kościelne na terenach wiejskich, w: Wiejskie organizacje pozarządowe, str. 77-102, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, r. 2008