Aleksandra Bilewicz

Dr Aleksandra Bilewicz

STANOWISKO/ POSTION

Członek zespołu  Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Member of the Center for Social Change and Mobility Reserach

e-mail: ambilewicz@gmail.com

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

 • 2015 – doktorat, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
 • 2015 – PhD, Institute of Sociology, University of Warsaw
 • 2010 – MA in philosophy, Institute of Philosophy, University of Warsaw
 • 2010 – magisterium z filozofii, Instytut Filozofii UW
 • 2009-2010 – studia na Freie Universität Berlin (filozofia, nauki społeczne)
 • 2009-2010 – studies at the Freie Universitaet Berlin (philosophy and social sciences).
 • 2009 – magisterium z socjologii , Instytut Socjologii UW
 • 2009 – MA in sociology, Institute of Socjology, University of Warsaw
 • 2004-2010 – studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • 2004-2010 – studies at the Collegium for Interdisciplinary Studies in Humanities, University of Warsaw

GRANTY/ GRANTS

 • 2015 – 2018 – asystentka naukowa w grancie „Tradycje polskiego kooperatyzmu” finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 2015 – 2018 – member of a research grant “Polish cooperative traditions” financed by the National Humanities Development Program

BADANIA / RESEARCH

 •  2015-2018 – badania w ramach projektu „Tradycje polskiego kooperatyzmu” (historia społeczna Powszechnego Związku Spożywców RP „Społem”; kooperatyzm jako ruch społeczny oraz jako forma społecznie zanurzonej gospodarki)
 • Since 2015 –2018 working within a research project “Polish cooperative traditions” financed by the National Humanities Development Program
 • Od 2015 – badania nad współpracą rolników z kooperatywami i innymi alternatywnymi sieciami żywnościowymi (razem z dr Rutą Śpiewak z IRWiR PAN)
 • Since 2015 – research focused on cooperation between farmers and consumer cooperatives and other alternative food networks in Poland (with Ruta Śpiewak, Polish Academy of Sciences)
 • 2014-2015 – udział w projekcie badawczym „Niezinstytucjonalizowane przejawy społecznikostwa” prowadzonego przez Collegium Civitas i Centrum Aktywności Lokalnej CAL pod kierunkiem dr Galii Chimiak
 • 2014-2015 – member of a research project “Non-institutionalised forms of social activism” led by Collegium Civitas and the Center for Local Activity (CAL) in Warsaw led by dr Galia Chimiak
 • 2011-1015 – badanie nad polskimi kooperatywami spożywczymi z perspektywy antropologii ekonomicznej (badania do doktoratu)
 • 2011-2015 – researching Polish consumer cooperatives from the economic anthropology perspective (PhD project)

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

 • Bilewicz, A. (2018). A path to a Countermovement? Forms of Integration in Polish Consumer Cooperatives. Theoretical Practice/Praktyka Teoretyczna nr 1 (27), s. 134-167.
 • Bilewicz, A. (2017). Embeddedness without Structure? An Attempt of a Polanyian Analysis of the Polish Consumer Cooperative Movement. Max Planck Institute for Social Anthropology Working Paper Series, Working Paper 158, Halle: Max Planck Gesellschaft.
 • Bilewicz A. (2017), Społem 1906-1939. Idea, ludzie, organizacja. Warszawa: Oficyna Naukowa, tom 1
 • Bilewicz A. (red.), (2017), Społem 1906-1939. Wybór pism. Warszawa: Oficyna Naukowa, tom 2
 • Bilewicz A., Śpiewak R. (2015), Enclaves of Activism and Taste. Polish consumer cooperatives as alternative food networks, Socio.hu, Special Issue in English No. 3, “The Social meaning of food”, ss. 147-166. http://www.socio.hu/uploads/files/2015en_food/bilewicz.pdf
 • Bilewicz A. (2015), Odnowa etosu inteligenckiego? O inteligenckim charakterze niezinstytucjonalizowanych inicjatyw społecznych, w: Chimiak G., Iwińska K. (red.), Krajobraz społecznościowy. Polska 2014, Warszawa: Collegium Civitas, ss. 47-75.
 • Bilewicz A. (2014). Między filantropią a elitaryzmem. Dylematy polskiej gospodarki społecznej na przykładzie spółdzielni socjalnych i kooperatyw spożywczych, w: Galor Z., Miński R., Sałustowicz P. (red.), Afirmacja czy kontestacja? Dylemat społeczeństwa kapitalistycznego w kryzysie, Z, Societas Pars Mundi, Bielefeld, ss. 215-241.
 • Bilewicz A., Potkańska D. (2013) Jak kiełkuje społeczeństwo obywatelskie? Kooperatywy
  spożywcze w Polsce jako przykład nieformalnego ruchu społecznego, Trzeci sektor, nr 1(3), ss. 25-44.
 • Bilewicz A. (2013). Frenkowie. Kim byli lwowscy i zamojscy Sefardyjczycy?, w: Litwin W., Szabłowska-Zaremba M., Żurek J. (red.), Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia, kultura, literatura, TN KUL, Lublin, s. 31-43.
 • Bilewicz A. (2013). Marrani, Spinoza i moc niejednoznaczności. Przyczynek do antropologicznej analizy zjawiska marranizmu, Studia Judaica 16, no. 1 (31), ss. 3-34.
 • Bilewicz A. (2012), Swojskość w obcości, czyli Sefardyjczycy i Aszkenazyjczycy, w: Nowicka E., Kowalski M., Problemy etniczne współczesnej Europy, Kraków: Nomos, ss. 149-169.
 • Bilewicz M., Bilewicz A. (2012). Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. Culture and Psychology, 18, ss. 331-344
 • Bilewicz A. (2012), Internet a diasporyczna tożsamość etniczna, w: Nowicka E., Bilewicz A. (red.), Pamięć utraconych ojczyzn, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego [in Polish]
 • Bilewicz A. (2010), Próba asercji. O nadawaniu nowych znaczeń tożsamości etnicznej Żydów sefardyjskich, Człowiek i Społeczeństwo, 30, ss. 117-136.