Regulamin

REGULAMIN INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

Link do regulaminu: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5504/M.2020.305.Zarz.141.pdf

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca, zwanego dalej „Instytutem”, określa w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Instytutu;
2) rodzaje wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
3) rodzaje innych komórek i struktur niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
4) warunki tworzenia innych komórek i struktur niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu;
5) zasady tworzenia zespołów badawczych;
6) zasady podległości pracowników Instytutu;
7) strukturę Administracji Instytutu

§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Warszawski;
2) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu;
3) Instytucie – należy przez to rozumieć Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca;
4) pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników wykonujących swoje obowiązki w Instytucie;
5) doktorantach – należy przez to rozumieć doktorantów realizujących badania w Instytucie;
6) studentach – należy przez to rozumieć studentów uczestniczących w kształceniu organizowanym i realizowanym przez Instytut;
7) wewnętrznych jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć wewnętrzne jednostki organizacyjne, o których mowa w § 13 ust. 1 Statutu.

§ 3
1. Instytut jest jednostką organizacyjną, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4 Statutu, utworzoną w celu realizacji zadań, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 Statutu.
2. Do zadań Instytutu należy prowadzenie badań naukowych.
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 są realizowane w szczególności przez:
1) prowadzenie projektów badawczych, w szczególności naukowych i wdrożeniowych;
2) pozyskiwanie środków finansowych na rzecz działania Instytutu, w tym występowanie o granty na badania naukowe ze środków krajowych i międzynarodowych;
3) współpracę w ramach krajowych i międzynarodowych konsorcjów badawczych;
4) opracowywanie publikacji naukowych;
5) organizację konferencji i seminariów;
6) koordynowanie wymian i współprac naukowych, w tym seminariów i szkół letnich dla badaczy i studentów z kraju i zagranicy;
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i kształcenie kadry naukowej;
8) opracowywanie i upowszechnianie standardów zbierania i analizy danych empirycznych;
9) sporządzanie ekspertyz naukowych.

Rozdział 2. Wewnętrzne jednostki organizacyjne Instytutu

§ 4
1. Wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi są ośrodki. Instytutu.
2. Wewnętrzne jednostki organizacyjne, niezależnie od swojej nazwy i struktury, znajdują się na tym samym poziomie.

§ 5
Ośrodki Instytutu realizują zadania Instytutu o określonych obszarach tematycznych.

§ 6
Utworzenie, przekształcenie lub likwidacja wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu następuje w drodze zarządzenia Dyrektora po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Instytutu.

§ 7
Warunkiem utworzenia ośrodka jest zgłoszenie wniosku do Dyrektora Instytutu, zawierającego informacje o składzie osobowym i planowanych zadaniach.

§ 8
Bezpośrednim przełożonym pracowników wykonujących swoje obowiązki w Instytucie jest Dyrektor.

Rozdział 3. Komórki (struktury) niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu

§ 9
1. W Instytucie mogą być tworzone pracownie, laboratoria i zespoły badawcze niebędące wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu § 13 ust. 1 Statutu.
2. Pracownię powołuje się na potrzeby współpracy z zewnętrznymi względem Instytutu jednostkami, organizacjami lub instytucjami.
3. Laboratorium powołuje się na potrzeby realizacji zadań badawczych i wdrożeniowych w określonym obszarze.
4. Zespół badawczy powołuje się na potrzeby realizacji projektu badawczego lub konkretnych zadań badawczych.

§ 10
Warunkiem utworzenia pracowni, laboratorium, zespołu badawczego jest zgłoszenie wniosku do Dyrektora Instytutu, zawierającego informacje o składzie osobowym i planowanych zadaniach.

§ 11
Komórki i struktury, o których mowa w § 9 ust. 1, tworzy, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu, Dyrektor w drodze zarządzenia.

§ 12
1. Zespół badawczy może utworzyć grupa co najmniej trzech pracowników lub doktorantów, spośród których co najmniej jeden wykonuje swoje obowiązki pracownicze w Instytucie,
i spośród których co najmniej jeden ma tytuł doktora lub jest kierownikiem projektu badawczego finansowanego ze środków zewnętrznych.
2. Do zespołu, o którym mowa w ust. 1, postanowień § 10 i 11 nie stosuje się.
3. W skład zespołu mogą wchodzić doktoranci lub studenci.
4. Informację o utworzeniu zespołu obejmującą w szczególności cel i okres działania zespołu oraz imiona i nazwiska jego członków, w tym kierownika (koordynatora) zespołu, przekazuje się Dyrektorowi.
5. Dyrektor, z ważnych powodów, może w terminie 30 dni zgłosić sprzeciw wobec utworzenia zespołu badawczego.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, informację o utworzeniu zespołu wraz ze swoim sprzeciwem Dyrektor niezwłocznie przekazuje Rektorowi.
7. W razie niepodtrzymania sprzeciwu Dyrektora Rektor określa dzień utworzenia zespołu badawczego.

§ 13
1. Dyrektor sporządza oraz aktualizuje wykaz wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz innych komórek lub struktur utworzonych w Instytucie, w tym zespołów badawczych
utworzonych na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Dyrektor przekazuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.

Rozdział 4. Dyrektor Instytutu i jego zastępcy

§ 14
1. Instytutem kieruje Dyrektor powoływany przez Rektora spośród profesorów, profesorów uczelni lub osób ze stopniem przynajmniej doktora na wniosek Rady Instytutu, przyjęty bezwzględną̨ większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Instytutu.
2. Kandydatów na stanowisko Dyrektora mogą wysuwać wszyscy członkowie Rady Instytutu.
3. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa cztery lata; rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja;
4. Dyrektora Instytutu może odwołać Rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek zgłoszony przez Radę Instytutu, przyjęty bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Rady Instytutu.

§ 15
Dyrektor:
1) kieruje Instytutem i jest odpowiedzialny za jego działalność przed Rektorem;
2) realizuje strategię Uniwersytetu w Instytucie;
3) jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Instytucie;
4) występuje w imieniu Instytutu;
5) występuje z wnioskiem o nawiązanie albo rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi w Instytucie;
6) ustala szczegółowy zakres i wymiar obowiązków pracowników zatrudnionych w Instytucie;
7) podejmuje decyzje dotyczące wewnętrznej struktury ośrodków oraz zespołów badawczych na wniosek kierowników tych jednostek,
8) określa tryb i udziela urlopów pracownikom zatrudnionym w Instytucie;
9) ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego, powołuje komisję konkursową i jej przewodniczącego;
10) składa Rektorowi wnioski w sprawie zmian w regulaminie Instytutu zaopiniowane przez Radę Instytutu;
11) przedstawia Rektorowi, zaopiniowane przez Radę Instytutu, coroczne sprawozdanie z działalności Instytutu;
12) wykonuje inne czynności wynikające z przepisów oraz określone przez Rektora.

§ 16
1. Na okres sprawowania funkcji przez Dyrektora powołuje się dwóch zastępców Dyrektora (wicedyrektorów).
2. Zastępców Dyrektorów (wicedyrektorów) powołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.
3. Zakres zadań zastępców Dyrektora (wicedyrektorów) określa dyrektor.

§ 17
1. Dyrektor może, w miarę potrzeby, powoływać komisje doraźne i zespoły doradcze oraz pełnomocników do wykonania określonych zadań.
2. Informację o powołaniu komisji, zespołów oraz pełnomocników, o których mowa w ust. 1, Dyrektor przekazuje Rektorowi oraz podaje do wiadomości wspólnoty Uniwersytetu.

Rozdział 5. Rada Instytutu

§ 18
1. W Instytucie działa Rada Instytutu powołana przez Rektora.
2. W skład Rady Instytutu wchodzą:
1) Dyrektor jako przewodniczący;
2) zastępcy Dyrektora;
3) kierownicy ośrodków;
4) pracownicy Uniwersytetu, w tym co najmniej trzech profesorów, profesorów uczelni lub osób ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnionych na stanowisku nauczycieli akademickich;
5) osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego spoza Uniwersytetu, stanowiący nie więcej niż 50% członków Rady Instytutu.
3. W posiedzeniu Rady Instytutu mogą brać udział z głosem doradczym zatrudnieni na Uniwersytecie przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z postanowieniami Statutu
oraz osoby zaproszone przez Dyrektora.

§ 19
Rada Instytutu:
1) wybiera spośród swoich członków na okres swej kadencji przewodniczącego Rady Instytutu;
2) opiniuje wniosek o powołanie Dyrektora i wicedyrektorów Instytutu;
3) opiniuje sprawozdania roczne z działalności Instytutu;
4) określa główne kierunki działań organizacyjno-rozwojowych Instytutu;
5) zatwierdza sprawozdanie z działalności Instytutu;
6) opiniuje wnioski w sprawie zatrudnienia nauczyciela akademickiego;
7) opiniuje wnioski w sprawie rozpisania konkursu.

§ 20
Przewodniczący Rady Instytutu w szczególności:
1) kieruje pracami Rady;
2) występuje w imieniu Rady;
3) zwołuje posiedzenia Rady.

§ 21
1. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora albo połowy statutowego składu Rady.
2. Posiedzenia Rady Instytutu odbywają się co najmniej dwa razy do roku.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu nowej kadencji zwołuje Dyrektor Instytutu i przewodniczy mu do chwili wyboru przewodniczącego Rady Instytutu.
4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Instytutu lub Dyrektora w posiedzeniu Rady mogą̨ uczestniczyć osoby spoza jej składu.
5. Rada Instytutu podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością̨ głosów, przy udziale co najmniej połowy członków. Dotyczy to także opiniowania Regulaminu Instytutu
i jego zmian. W sprawach personalnych Rada
podejmuje uchwały bezwzględną̨ większością̨ głosów przy udziale co najmniej połowy członków.
6. Uchwały Rady Instytutu zapadają̨ w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne przeprowadza się na wniosek co najmniej jednego członka Rady, a także wtedy, gdy przedmiotem głosowania są sprawy personalne.
7. Dyrektor powiadamia elektronicznie członków Rady Instytutu o terminie i proponowanym porządku dziennym posiedzenia Rady, co najmniej na siedem dni przed tym terminem. Porządek obrad przedstawiony przez Dyrektora
w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rada zatwierdza przed rozpoczęciem obrad.
8. W nadzwyczajnych sytuacjach, jeżeli nie było możliwe wcześniejsze złożenie wniosku o uzupełnienie porządku obrad, członkowie Rady Instytutu mogą przed zatwierdzeniem porządku obrad składać wnioski o jego uzupełnienie lub zmianę.
9. Decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje Rada Instytutu.
10. Udział członków Rady Instytutu w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy. Nieobecność na posiedzeniu Rady Instytutu należy usprawiedliwić.
11. W sprawach pilnych, w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Instytutu, głosowania Rady mogą się odbywać również drogą elektroniczną.
12. Z każdego posiedzenia Rady Instytutu sporządza się protokół, który po zatwierdzeniu przez Radę jest podpisywany przez Dyrektora i osobę sporządzającą protokół. Protokół zwiera
w szczególności opis przebiegu posiedzenia i syntetyczne streszczenie wystąpień.
13. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio Regulamin obrad Senatu.

§22
1. Rada Instytutu może tworzyć komisje stałe lub komisje do wykonania określonego zadania.
2. Członków komisji stałych Rada wybiera na jedną kadencję.
3. Członkiem komisji może być członek Rady Instytutu lub pracownik Instytutu.

Rozdział 6. Kierownicy wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz komórek (struktur) niebędących wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi

§23
1. Pracami ośrodka kieruje kierownik ośrodka.
2. Kierownikiem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora.
3. Kierownika powołuje Dyrektor.
4. Do zadań kierownika należy:
1) bieżące nadzorowanie prac ośrodka;
2) sprawozdawanie działań ośrodka w formie i terminie ustalonym przez Dyrektora.

Rozdział 7. Administracja Instytutu

§24
W skład administracji Instytutu wchodzą:
1) sekretariat Instytutu;
2) obsługa techniczna Instytutu

§25
1. Administracja Instytutu podlega Dyrektorowi.
2. Dyrektor ustala zakres, formy i środki realizacji zadań Instytutu przez administrację Instytutu.
3. Dyrektor może, w drodze zarządzenia, określić szczegółowe zasady organizacji administracji Instytutu, w tym zadania poszczególnych komórek lub struktur oraz kompetencje
i zadania osób kierujących tymi komórkami lub strukturami.