Międzyinstytutowa Pracownia Badań Porównawczych nad Systemami Wartości ISS – IS UW

ZespółSiedzibaInformacje

Zespół
Kierownik ze strony ISS UW

prof. dr hab. R. Siemienska-Zochowska siemiens@post.pl koordynuje WVS

Kierownik ze strony IS UW

dr hab. Jerzy Bartkowski, prof. UW BartkowskiJ@is.uw.edu.pl koordynuje EVS

Członkowie ze strony ISS UW:
dr hab. Anna Domaradzka anna.domaradzka@uw.edu.pl

Członkowie ze strony IS UW:

dr Joanna Konieczna-Sałamatin,

prof. dr hab. Aleksandra Kania

Siedziba Pracowni: Instytut Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca

ul. Stawki 5/7, pokój 418
00-183 Warszawa
tel. 228315153

Informacja o Międzyinstytutowej Pracowni Badań Porównawczych nad Systemami Wartości ISS- IS UW

Europejskie Badania nad Wartościami oraz Światowe Badania nad Wartościami to bardzo duże badania międzynarodowe obejmujące w przypadku EVS ponad 45 krajów, a WVS ponad 85 krajów na różnych kontynentach. Oba projekty mają ugruntowane pozycje w badaniach socjologicznych i politologicznych jako miejsce konceptualizacji wielu podstawowych pojęć w obu wymienionych obszarach, pokrywające szeroki wachlarz problemów dotyczących systemów wartości, sfery polityki, pracy, religii, życia codziennego, wychowania, rodziny, ról kobiet i mężczyzn, stosunku do „innych” itd. Powtarzane w kilkuletnich odstępach, prowadzone na reprezentatywnych próbach ogólnokrajowych, stanowią znakomite źródło do badania stałości i zmienności systemów wartości, postaw i aspiracji mieszkańców różnych krajów, położonych na różnych kontynentach.

W związku z prowadzonymi od początku lat 90-tych badaniami w Polsce w ramach European Values Survey (pod kierunkiem prof. dr hab. A. Jasińskiej-Kani w Instytucie Socjologii UW) i World Values Survey (pod kierunkiem prof. dr hab. R. Siemieńskiej – Żochowskiej w Instytucie Studiów Społecznych UW) 21 maja 2012 utworzono Międzyinstytutową Pracownię Badań Porównawczych nad Systemami Wartości, Instytutu Socjologii i Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prace w niej są koordynowane przez osoby zaangażowane do tej pory w prowadzenie badań. Działalność pracowni będzie współkoordynowana przez dr hab. prof. UW J. Bartkowskiego ze strony Instytutu Socjologii oraz prof. dr hab. R. Siemieńską-Żochowską ze strony Instytutu Studiów Społecznych. Osobami, które staną się od początku współpracownikami w/w pracowni to dr J. Konieczna-Sałamatin z IS UW i dr A. Domaradzka-Widła z ISS UW, które uczestniczą od lat w wymienionych badaniach i, choć należą do młodszej generacji badaczy, dysponują odpowiednim doświadczeniem we współpracy z międzynarodowymi zespołami EVS i WVS.

Krąg dotychczasowych współpracowników jest oczywiście znacznie szerszy, czego dowodem są publikacje, w których korzystano z wymienionych zbiorów danych. W przyszłości liczymy na dalsze zaangażowanie prof. dr hab. A. Jasińskiej-Kani w prace badawcze, a także na rosnący udział innych pracowników naukowych, doktorantów i studentów obu instytutów. Utworzenie w/w pracowni ułatwi w przyszłości wspólne starania o finansowanie kontynuacji prac badawczych i analitycznych związanych z obu projektami, ułatwi organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, szkół letnich z uczestnikami krajowymi i zagranicznymi itd.