Ośrodek Badań Politycznych

ZespółBadaniaKonferencjePublikacjeWspółpraca

KIEROWNIK OŚRODKA

Dr hab. Mikołaj Lewicki 

ZESPÓŁ OŚRODKA

 • Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk
 • Dr Mateusz Halawa
 • Prof. UW dr hab. Sławomir Mandes
 • Prof. dr hab. Mirosława Marody
 • Dr Maja Sawicka
 • Dr Cezary Trutkowski

Ostatnio  realizowane prace badawcze:

 • „Oblicza polityczności” (prof. dr hab. Mirosława Marody)
 • „Kompleks nieruchomościowo-finansowy” (dr hab. Mikołaj Lewicki)
 • „Analiza wpływu peryferyjnej i centralnej lokalizacji ośrodka na postrzeganie roli naukowców” (dr Dominika Czerniawska-Szejda)

Granty

 • „Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadek polskiej nauki” [NCN ETIUDA] (dr Dominika Czerniawska-Szejda)

UDZIAŁ W KONFERENCJACH
Dominika Czerniawska

Wygłosiła referat pt. Exchange networks in science – what do scholars exchange and how do they do it? na 2nd European Conference on Social Networks Sciences Po, czerwiec June 14-17, 2016.

Poster na konferencji „Do you get what you give? – Exchange networks in science”, na konferencji: Science: Polish Perspectives 2016, Oxford, listopad 2016.

Zaprezentowała referat „How do we plug in? The individual collaboration networks of Polish scholars – (Re)integration with the Western scholarly system”, na konferencji Technosciences of Post/Socialism. Technosciences, materialities and knowledge production in Eastern Europe, 3–5 September 2015

Dr Mateusz Halawa

M. Lewicki, M. Halawa: konferencja „Cultures of Indebtedness: Displacements of Value in Eastern Europe”, zorganizowana przez New Europe College, Institute for Advanced Study, 22-23 stycznia 2010, Bukareszt, referat: Living with debt in contemporary Poland: knowledge, (un)certainty and the temporality of indebtedness

Wystąpienie pt. “Mortgage Households as Carry Traders: On The Social Life of the Swiss Franc in Poland” w panelu “Culture and Currency of Money” kongres International Sociological Association (ISA), 13-19.07.2014, Yokohama

Dr hab. Mikołaj Lewicki

M. Lewicki, M. Halawa: konferencja „Cultures of Indebtedness: Displacements of Value in Eastern Europe”, zorganizowana przez New Europe College, Institute for Advanced Study, 22-23 stycznia 2010, Bukareszt, referat: Living with debt in contemporary Poland: knowledge, (un)certainty and the temporality of indebtedness

Dr hab. Mikołaj Lewicki wygłosił referat pt. Political economy of housing in Poland, na Real Estate Financial Complex International Seminar, Leuven 13-17.01.2016

Dr hab. Mikołaj Lewicki wygłosił referat pt. Mortgage in the Making of a Middle Class in Poland na miedzynarodowej konferencji “Freedom and Necessity” zorganizowanej przez Ivo Pilar Institute; 3-5.10.2015, Split. 

Wystąpienie zatytułowane Political economy of housing in Poland, na Real Estate Financial Complex International Seminar, Leuven 13-17.01.2016

Wygłosił referat pt. „Too small  to be Financialized? Transformations of the Polish Economy and Financialization theories and research” na konferencji  Finance at Work, Universite de Paris-Nanterre, Paryż, Francja, 10-11.października 2014,

Wystąpienie pt.: Financialization Through Mortgages in Poland, na  konferencji: Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics, 24-28.06.2013,Mediolan.

Wystąpienie pt. Economy of Values and Statuses. Respect Index at the Warsaw Stock Exchange and Abbey House Auction House creating values on and through the financial market in Poland. –na konferencji States in Crisis. 25-th Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE). 27-29.06.2013, Universita degli Studi di Milano, Mediolan.

Prof. dr hab. Mirosława Marody

Udział w debacie „Nie ma demokracji bez udziału obywateli”, zorganizowanej w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, 11 września 2017, Gdańsk

Wystąpienie na seminarium PAU z referatem „O polskości, swojskości i byciu sobą”, Kraków 11 stycznia 2016

Wystąpienie na konferencji „Fair Design”, zorganizowanej przez ASP Warszawa, z referatem Redesigning Society, Warszawa, 24 września 2015.

Udział w konferencji „X Forum Kultury Słowa”, Bydgoszcz, 14-17 października 2015.

Wystąpienie w panelu dyskusyjnym nt. Etos naukowca i misja uniwersytetu, w trakcie Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. J. Wilkina, Warszawa, 6 listopada 2015, 

Konferencji „Państwo i My. Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej”, UW, Warszawa, 10 grudnia 2015

Wystąpienie na Kongresie Kultury Akademickiej z referatem „O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu” w sesji Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej i „post-akademickiej”, UJ, Kraków, 20-22 marca 2014

Wystąpienie w panelu podsumowującym; Konferencja Psychologia a Socjologia: Odmienności, spory, wzajemne inspiracje, zorganizowana przez Instytut Studiów Społecznych im Prof. Roberta B. Zajonca (ISS UW), 5 grudnia 2013, Warszawa; 

Wystąpienie na sesji Refleksja o społeczeństwie polskim, zorganizowanej w 100-lecie urodzin Jana Szczepańskiego przez IFiS PAN, z referatem Od demokracji parlamentarnej do demokracji rozproszonej, 9 października 2013

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny „Co się dzieje ze społeczeństwem?”, zorganizowany przez PTS, Kraków, 8-11 września 2010, referat Formatowanie rzeczywistości

Konferencja „Struktura społeczna, a proces globalizacji”, zorganizowana przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Mądralin, 16-17 października, referat Wiedza i władza

Dr Maja Sawicka

Wygłosiła referat pt. „In search of the social approach to emotions” na 6th Middterm Conference ESA RN11, University of the Aegean, Rhodos, Grece, 25-27 września 2014

Publikacje

 • M. Marody ., Giza-Poleszczuk, A. (2018). Transformation of Social Bonds. The Outline of the Theory of Social Change.
 • Bojanowski M. Czerniawska D. (2018). Reaching for Unique Resources: Structural Holes and Specialization in Scientific Collaboration Networks .
 • Czerniawska, D., Fenrich, W., Bojanowski, M. (2018). Actors, Relations, and Networks: Scholarly Collaboration Beyond Bibliometric Measures, Polish Sociological Review, 167-185.
 • Czerniawska, D., Bochińska, M., Oleśkiewicz, P., Mostowy, R. (2018). Beyond recognition: Polish scientific diaspora as a source of social capital. Technical Report.
 • Lewicki M., Drozdowska A. (2017), „Słoiki” i warszawiacy: klasowe wojny o Warszawę, w: M. Gdula, M. Sutowski (red.), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, s. 93-135.
 • Marody M. (2017). Wartości w świecie postspołecznym, Zarządzanie Publiczne, nr 1(39)
 • Zdziarski M, D. Czerniawska (2016),”Board Homophily, Board Diversity and Network Centrality.” Problemy Zarządzania 14.2 (60), t. 2 Methods of Survey Analysis in Management, s. 117-133.
 • Charycka B., Cabaj N., Czerniawska D., Sawicka M., Od profesjonalistów do ekspertów: przemiany zawodów specjalistycznych, Studia Socjologiczne, 1/2015
 • Czerniawska D., Metodologiczne wyzwania badania kompetencji cyfrowych osób starszych, Kultura Popularna, 1/2015
 • M. Marody, O społecznym zakorzenieniu kultury uniwersytetu, Nauka, 2014, nr 2, s. 27-32
 • M. Lewicki, „Za mała, by sfinansjalizować?”; Procesy finansjalizacji i polska gospodarka”, Prakseologia,  nr 155/2014, s. 125 – 174
 • Mateusz Halawa, Mirosław Filiciak, Michał Danielewicz, Paweł Mazurek i Agata Nowotny, Youth and Media: New Media and Cultural Participation, Frankfurt: Peter Lang, 2013. ISBN 978-3631623312
 • Mirosława Marody, Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej, Zarządzanie Publiczne, 2013, nr 1, s. 62–84.
 • Mateusz Halawa, Tylu Polaków naraz widzieć… O statystycznym wytwarzaniu społeczeństwa, w: Anna Giza-Poleszczuk (red.), Kształtowanie samowiedzy Polaków poprzez dyskurs publiczny, Warszawa, 2011, Wydawnictwo Naukowe Scholar .
 • M. Marody, M. Lewicki, Przemiany ideologii pracy, w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.) Kultura i gospodarka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 • J. Kochanowicz, M. Marody (red.) Kultura i gospodarka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010 Homo sovieticus and the change of values. The case of Poland, w: Heinrich Best, Agnieszka Wenninger (eds.), Landmark 1989. Central and Eastern European Societies Twenty Years after the System Change, Münster et al.: LIT Verlag 2010; Reihe: Soziologie: Forschung und Wissenschaft, s. 80-90.
 • M. Marody, Jacek Kochanowicz, Instytucje mają znaczenie, „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego„, nr 3, 2010, s. 88-98.
 • Mateusz Halawa, Wyobraźnia etnograficzna w badaniach kultury współczesnej, „Kultura Współczesna”, 4/2010.
 • Raport z badań: (z Michałem Danielewiczem, Mirosławem Filiciakiem, Pawłem Mazurkiem i Agatą Nowotny), Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Centrum Badań nad Kulturą Popularną, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 2010, http://bi.gazeta.pl/im/9/7651/m7651709.pdf.
 • Sławomir Mandes, Administracja publiczna w procesie europeizacji, w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.) Kultura i gospodarka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.
 • Anna Giza-Poleszczuk, Gospodarka i uczucia moralne, w: J. Kochanowicz, M. Marody (red.) Kultura i gospodarka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010.

Współpraca międzynarodowa

Dr Dominika Czerniawska współpracowała z: 

Mitchell Centre for Social Network Analysis (University of Manchester)

Dr Mateusz Halawa współpracował z:

Prof. Katherine Verdery (CUNY, The City University of New York)
Prof. Caitlin M Zaloom (NYU, New York Uniwersity)
Prof. Janet Roitman (NSSR, The New School for Social Research) 
Prof. Ann Stoler (NSSR, The New School for Social Research)

Dr hab. Mikołaj Lewicki współpracował z:

Prof. Manuel B Aalbers (University of Leuven, Belgium)

Członkostwo w organizacjach naukowych

Dr Mateusz Halawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, International Sociological Association (ISA), Society for the Advancement of Socio-Economics (SASE)

Dr hab. Mikołaj Lewicki: Society for the Advancement of Socio-Economics

Prof. Mirosława Marody: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, ISA