Projekty międzynarodowe

 HumanE AI Toward AI Systems That Augment and Empower Humans by Understanding Us, our Society and the World Around Us (Horizon2020, Coordination and Support Action)
Konsorcjum projektu HumanE AI składa się z 35 partnerów z 17 krajów, w tym czterech dużych partnerów przemysłowych. Celem projektu jest szczegółowe dopracowanie wszystkich aspektów niezbędnych do realizacji projektu badawczego dużej skali oraz zbudowanie wsparcia dla wizji wśród naukowców, przemysłowców oraz polityków. Docelowy projekt badawczy dużej skali HumanE AI będzie nastawiony na rozwinięcie naukowych podstawy oraz osiągnięć technologicznych potrzebnych do ukształtowania trwającej rewolucji sztucznej inteligencji (AI). Celem jest zaprojektowanie i wdrożenie systemów sztucznej inteligencji, które zwiększą ludzkie możliwości na poziomie jednostki jak i całego społeczeństwa, oraz rozwinięcie sztucznej inteligencji, która raczej rozszerza niż zastępuje ludzką inteligencję. Ta wizja doskonale wpasowuje się w dalekosiężne cele sformułowane przez KE w jej komunikatach w sprawie sztucznej inteligencji. Celów tych jednakże nie da się osiągnąć wyłącznie na podstawie przepisów prawnych lub dyrektyw politycznych. Zamiast tego potrzebne są całkowicie nowe rozwiązania podstawowych problemów badawczych w obszarze badań nad sztuczną inteligencją oraz interakcją człowiek-komputer (HCI), szczególnie po to, aby pomóc ludziom zrozumieć działania zalecane lub wykonywane przez systemy sztucznej inteligencji.

 SMART  Mechanizmy, które kształtują media społecznościowe i ich wpływ na społeczeństwo
Fundator – Komisja Europejska (przetarg)
Konsorcjum: Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR (lider), University of Warsaw, PlusValue, Human Ecosystems Relazioni HER and Catchy SRL.
Czas trwania: 2018-2019
Pojawienie się mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter wpłynęło drastycznie na sposób, w jaki ludzie konsumują i produkują informacje. Media społecznościowe zmieniły zachowanie ludzi i ukształtowały nowy wzorzec interakcji ludzi z informacjami, w którym to właśnie media społecznościowe stały się podstawowym, a czasami nawet jedynym źródłem informacji. Celem projektu SMART jest zbadanie z jednej strony mechanizmów kształtujących media społecznościowe, a z drugiej oszacowanie ich wpływu na społeczeństwo. W ramach projektu będziemy badać sposób rozprzestrzeniania się informacji w mediach społecznościowych (w tym fake newsów) oraz analizować narracje, które tam występują. W ISS koordynatorem projektu jest profesor Andrzej Nowak.

 CLIC  Circular models Leveraging Investments in Cultural heritage adaptive reuse.
Interdyscyplinarny projekt badawczy finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Projekt CLIC odnosi się do wyzwań związanych z dziedzictwem kulturowym i jego re-adaptacją. Program wspiera działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój lokalny, opracowując elastyczne, przejrzyste i zintegrowane narzędzia do zarządzania zmianą krajobrazu kulturowego, które są niezbędne do wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego Europy. Luka inwestycyjna w dziedzinie dziedzictwa kulturowego i regeneracji krajobrazów zostanie rozwiązana przez CLIC poprzez staranną ocenę wszystkich kosztów, złożonych wartości i wpływu re-adaptacji na otoczenie, wspierając funkcje nie tylko związane z atrakcyjnością turystyczną, ale także z korzyściami społecznymi, kulturowymi, środowiskowymi i ekonomicznymi z danej inwestycji. Nadrzędnym celem projektu badawczego CLIC jest identyfikacja narzędzi ewaluacyjnych do testowania, wdrażania, zatwierdzania i udostępniania innowacyjnych „cyrkularnych” modeli finansowania i zarządzania projektami ponownego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, pokazując ich ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje. Projekt rozpoczął się w grudniu 2017 r. W ISS koordynatorem projektu jest dr Anna Domaradzka.

 FAB-MOVE  For a Better Tomorrow: Social Entrepreneurship on the Move
Projekt realizowany jest ramach Horyzontu 2020, jako część programu Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. FAB-MOV realizowany jest od stycznia 2016 do grudnia 2018 roku i opiera się na wymianie pracowników między 15 krajami biorącymi udział w projekcie. Projekt FAB-MOVE łączy wiedzę naukowców i doświadczenia praktyków do odpowiedzi na pytanie jak przedsiębiorstwa społeczne mogą rozwijać się i zwiększać swój potencjał. Dzięki porównawczemu i międzynarodowemu charakterowi, projekt pozwoli określić kluczowe czynniki sukcesu i zrównoważonego rozwoju tych innowacyjnych organizacji. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez budowanie sieci łączącej ośrodki akademickie z organizacjami nie-akademickimi działającymi w obszarze przedsiębiorczości społecznej w różnych miejscach świata oraz stworzenie narzędzi dydaktycznych na potrzeby kształcenia menedżerów przedsiębiorstw społecznych. Program kształcenia obejmie kwestie najkorzystniejszych strategii zakładania i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i łączenie ducha przedsiębiorczości z celami społecznym. Zebrane w ramach studiów przypadków przykłady dobrze funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych posłużą jako dobre praktyki, ilustrujące ich potencjał do rozwiązywania istotnych problemów społecznych i rozwijania działalności w różnych obszarach czy regionach świata. W ISS projekt realizowany jest przez zespół: dr Anna Domaradzka (koordynator), prof. dr hab. Renata Siemieńska (ekspert), dr Ilona Matysiak, mgr Joanna Jasińska i mgr Agata Żbikowska. http://www.uni-muenster.de/IfPol/FAB-MOVE

 COST Action IS1409  Gender and health impacts of policies extending working life in western countries
The goal of this Action is to advance scientific knowledge about the gendered impacts of extended working life on the health and economic well-being of older workers in Europe and to support informed gender-sensitive future policy, explicitly considering the differential needs of women and men. This requires exploring the differential impacts that such policy may have for the health and economic well-being of diverse groups of older workers, using a life course perspective which has been identified as an innovative approach to analysing policy impacts. While life course analysis of pensions has been employed in some COST countries, there is a need to build a research network to develop capacity in life course methods and in gender-aware policy analysis to enable accurate, timely, multi-disciplinary, cross-national analysis of employment policy and practice for older workers. Expected deliverables include: (a) creating a website; (b) depositary database of scientific measures and policy tool-kits; (c) facilitating training schools, Short Term Scientific Missions and conferences; (d) disseminating scientific reports, proceedings, academic publications, policy. Duration: 4.12.2014-27.04.2019. COST STSM Manager: prof. Renata Siemieńska-Żochowska. http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/IS1409

 GendEQU  Gender Equality at the University
Projekt realizowany w ramach Funduszy Norweskich, polskimi partnerami jest Wydział Ekonomii UW (koordynator) i Instytut Studiów Społecznych UW, po stronie norweskiej Nordic Institute for studies in Innovation, Research and Education (NIFU). Celem projektu było zebranie danych i upowszechnienie wyników badań dotyczących równości płci na uniwersytetach, a następnie sformułowanie rekomendacji dla polityków i pracodawców, a także w zakresie systemu kszatałcenia i finansowania nauki sprzyjających wyrównywaniu szans kobiet i mężczyzn w nauce. Istniejące badania sugerują, że ze względu na istniejące bariery społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne, potencjał kobiet pracujących w nauce wciąż nie jest całkowicie wykorzystany. Projekt opierał się na perspektywie „gender mainstreaming” i skupiał się na odkrycia różnego rodzaju powiązanych ze sobą czynników wpływających na różnice w ścieżkach kariery w zawodzie naukowca oraz wskazaniu dobrych praktyk w zakresie zmniejszenia nierówności ze względu na płeć w tym obszarze. W ISS projekt realizował zespół Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak. http://grape.uw.edu.pl/gendequ/

 ​EFESEIIS Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies
Projekt realizowany od grudnia 2013 do listopada 2016, finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Realizowane działania badawcze miały cztery główne cele: 1) stworzenie bazy, umożliwiającej wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji społecznych; 2) stworzenie wstępnej Ewolucyjnej Teorii przedsiębiorczości społecznej, wyjaśniającej różne drogi rozwoju przedsiębiorców społecznych w Europie; 3) zidentyfikowanie właściwości środowiska, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości społecznej; 4) zidentyfikowanie „nowej generacji” przedsiębiorców społecznych, określenie specyficznych właściwości ich działania, potrzeb oraz ograniczeń a także zbadanie wkładu tych nowych organizacji w tworzenie innowacji społecznych. http://www.fp7-efeseiis.eu

 WILCO  Welfare innovations at the local level in favour of cohesion
Projekt realizowany od stycznia 2011 do stycznia 2014 roku w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, dotyczący innowacji w zakresie polityki społecznej w 20 europejskich miastach (w Polsce badania przeprowadzono w Warszawie i Płocku), realizowany przez Ośrodek Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak. http://www.wilcoproject.eu

 Qlectives  Społecznie inteligentne systemy dla wytwarzania jakości (Socially Intelligent Systems for Quality)
Modelowanie wpływu zaufania na powstawanie i rozwój kooperacji w sieciach i społecznościach peer-2-peer; koordynacja analizy danych zebranych z platform społecznościowych. W ramach projektu w roku 2010 została rozpoczęta współpraca z kierownikiem projektu Nigelem Gilbertem nad symulacją powstawania społeczności peer2peer i dynamiki jej rozwoju. Wraz z Uniwersytetem w Surrey członkowie OBUZu współpracują nad dwoma projektami badawczymi. Pierwszy z nich dotyczy analizy sposobu grupowego ustalania kryteriów jakości i polega na analizie treści dyskusji nagranych na video. Drugi projekt dotyczy rozumienia pojęcia jakości w nauce. Materiałem badawczym są wywiady z naukowcami dotyczące definiowania pojęcia jakości. http://www.qlectives.eu

 Asysst  Action For The Science Of Complex Systems And Socially Intelligent ICT
Celem projektu jest ułatwienie komunikacji między ośrodkami i rozpowszechniania wyników projektów prowadzonych w ramach Future&Emerging Technologies (FET). W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje służących rozpowszechnieniu wyników badań w obszarze FET.

 ICTeCollective  Sterowanie kolektywnymi zachowaniami społecznymi zachodzącymi dzięki technologiom informacyjnym (ICTeCollective – Harnessing ICT-enabled collective social behaviour)
Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów powstawania sieci społecznych mediowanych nowoczesnymi technologiami komunikacji i wzorców aktywności w nich powstających. Zadania OBUZ w projekcie obejmują badanie wzorów aktywności, tworzenia się grup i ich dynamiki oraz wpływu społecznego w systemach komunikacyjnych za pośrednictwem ICT. W tym celu prowadzone są badania laboratoryjne i ankietowe oraz stosowane metody analizy dochodzenia do wspólnego stanowiska.

 OCOPOMO  Otwarta współpraca jako czynnik wspierający modelowanie polityki (Open COllaboration for POlicyMOdelling)
Głównym celem projektu jest pokazanie, że przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi ICT integracja formalnych modeli politycznych z metodą generowania scenariuszy oraz otwarta i rozległa współpraca jest nie tylko możliwa, lecz niezbędna do tworzenia polityki na wszystkich szczeblach władzy począwszy od lokalnego, a skończywszy na globalnym.

 Emergence by Design  – Projektowanie zjawisk emergentnych
Wychodząc z teorii rozwoju innowacyjności poprzez oddolne interakcje jednostek i organizacji (opartej na koncepcji Lane’a oraz prezentowanej przez Praszkiera i Nowaka), projekt zawiera kompleksowy zestaw zadań mających na celu udokumentowanie dynamicznego rozwoju (inkubacji) innowacji oraz upowszechnienia postaw innowacyjnych. Zadania w ramach grantu obejmują: 1) Tworzenie dynamicznej metody ewaluacji zmian/innowacji społecznych – w tym celu zostanie przeprowadzony pilotaż na wybranym przykładzie procesu twórczego lub/i zmiany społecznej; 2) Stworzenie bazy narracji, czyli historii przypadków ujętych w taki sposób, by stały się przykładem dynamik prowadzących do kaskad innowacji.; 3) Opracowanie nowatorskiej teorii oddolnego rozwoju inicjatyw i innowacji społecznych (zwanej przez Lane’a ontologią kaskad innowacji); teoria ta będzie podstawą do wypracowania nowej metodologii działania.

 NESS  – Non-Eqilibrium Social Science in ICT and Economics
Tradycyjna ekonomia wykorzystuje modele, które zakładają ograniczoną interakcję między agentami, uproszczone założenia odnośnie ich zachowania oraz koncentruje się na analizie stanów równowagi. Jednak gospodarka i systemy społeczne podlegają szybkim zmianom, są niejednorodne i dalekie od równowagi, stąd tradycyjne podejście nie zapewnia narzędzi do ich zrozumienia czy modelowania. Przez wiele lat naukowcy z różnych dziedzin i w ramach różnych podejść, takich jak systemy złożone (Complex Systems), nie-ortodoksyjna ekonomia czy modelowanie wieloagentowe, tworzyli alternatywne formalizmy pozwalające uchwycić dynamikę rzeczywistych systemów; były to jednak działania rozproszone i peryferyjne. Dzięki projektowi NESS możliwe będzie stworzenie środowiska/grupy wiodących w tej dziedzinie naukowców nauk społecznych, zajmujących się rozwiązywaniem aktualnych problemów, współpracujących z decydentami politycznymi, przedsiębiorcami oraz innymi grupami interesariuszy. W ramach projektu planowane jest stworzenie nowego, opartego na technologiach informacyjno-komunikacyjnych paradygmatu ekonomii oraz wspieranie jego implementacji w dziedzinach związanych z polityką i biznesem, na rzecz postępu społecznego i gospodarczego.

 WORKCARE SYNERGIES  – Dissemination of Synthesized FP Results on Work-Care, Family Policy, Female Empowerment, Flexicurity, Social Quality and Cohesion for Efficient Stakeholder and Policy Use
Projekt finansowany z 7PR Komisji Europejskiej, służący upowszchnianiu wyników badań dotyczących godzenia pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. Zespół Ośrodka Badań nad Społecznymi Problemami Płci pod kierunkiem prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej, przy współpracy dr Anny Domaradzkiej i dr Ilony Matysiak realizował temat „Godzenie pracy i obowiązków rodzinnych – perspektywa elit i społeczeństwa“ http://workcaresynergies.eu/elites-and-work-care-relations/

 COMPETE 2  – Civilisation Competencies and Sustainable Regional Development in Poland
Projekt realizowany z Funduszy Norweskich pod kierunkiem prof. Barbary Liberdy, koordynowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. W projecie COMPETE bierze udział dr Ewa Gucwa-Leśny oraz Katarzyna Białek.