Ośrodek Badań Ekonomicznych

TeamPrace badawczePublicationsWspółpraca międzynarodowa

Centre for Economic Research Team
Head

Dr hab. Maciej Tymiński

Team
  • prof. dr hab. Ewa Gucwa-Leśny
  • prof. dr hab. Maryla Łukasiak-Goszczyńska
  • prof. dr hab.Tadeusz Tyszka
  • dr Piotr Koryś
  • dr Agata Trzcińska
  • dr Sabina Kołodziej

Prace badawcze realizowane w Ośrodku w 2010 r.

Badania Ośrodka koncentrują się wokół dwóch grup tematów: badań rozpoczętych w 2006, które zakończyły się w 2010, dotyczących psychologicznych i społecznych reakcji na perspektywę wejścia Polski do strefy wspólnej waluty – Euro; druga grupa badań to kontynuacja prowadzonych w latach poprzednich analiz związanych ze zmianami sytuacji ekonomicznej i koniecznością adaptacji do tych zmian. W badaniach tych, obok „twardych” danych ekonomicznych wykorzystuje się dane z PGSS.

Center for Economic Research publications

Goszczyńska M., Gucwa-Leśny E., Sierocińska M. (2016), Aktywność zawodowa osób po 50. r.ż. i jej związek z dobrostanem psychicznym. W: Psychologia jak ją widzi psychologia. (red. M. Kielar-Turska), , str. 526-557.

Koryś P. (2016), Globalizacja i migracje. W: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce (red. A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska), str. 105-111

Koryś P. (2016), Kryzys azjatycki. W: Oblicza kryzysu. Analiza zarządzania kryzysowego z perspektywy ekonomicznej i politycznej (red. T. G. Grosse, M. A. Cichocki), str. 57-90

Koryś P. (2016), Kapitalizm i kryzysy. Niebezpieczne związki? W: Co po kryzysie? (red. G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk)

Koryś P. (2016), Na peryferiach rewolucji przemysłowej. Strukturalne uwarunkowania rozwoju gospodarczego polskich regionów w XX w. W: Polska jako peryferie (red. T. Zarycki), str. 73-85

Trzcińska A., Sekścińska K. (2016), The Effects of Activating the Money Concept on Perseverance and the Preference for Delayed Gratification in Children. Frontiers in Psychology, 7: 609, doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609

Tymiński M., Koryś P. (2016), Surowce naturalne a regionalny rozwój gospodarczy na przełomie XIX i XX wieku (w obecnych granicach Polski). W: Od regaliów po dobro narodowe. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt Historyczny (red. T. Głowiński, M. Zawadka), str. 89-98

Współpraca międzynarodowa

Dr Ewa Gucwa-Leśny w latach 2007-2011była członkiem międzynarodowego projektu Civilisation Competencies and Sustainable Regional Development in Poland (COMPETE 2). Projekt realizowany był z Funduszy Norweskich pod kierunkiem prof. Barbary Liberdy, koordynowany przez Wydział Nauk Ekonomicznych UW. W pracach zespołu uczestniczył także mgr Marcin Zieliński z ISS. Dr Ewa Gucwa-Leśny w latach 2006-1010 współpracowała w realizacji międzynarodowego projektu „Emerging Credit Cards Markets” realizowanego przez University of California w San Diego. Kierownikiem projektu był prof. Akos Rona Tas. Dr Ewa Gucwa-Leśny była po raz trzeci członkinią komitetu naukowego konferencji International Association for Research in Applied Economic Psychology i Society for Advancement In Economic Behavior, która odbyła się w Kolonii (Niemcy) we wrześniu 2010.

Członkowstwo w organizacjach naukowych

Prof. Maryla Goszczyńska i dr Ewa Gucwa-Leśny są członkiniami międzynarodowej organizacji naukowej International Association for Research in Applied Economic Psychology. Dr Ewa Gucwa-Leśny jest członkinią Society for Advancement In Economic Behavior, od 1999 r. jest członkinią rady naukowej SABE. W 2008 roku została wybrana na kolejną czteroletnią kadencję. Prof. Maryla Goszczyńska i dr Ewa Gucwa-Leśny są członkiniami Akademickiego Towarzystwa Psychologii Ekonomicznej. 5. Organizacja i udział w konferencjach Prof. Maryla Goszczyńska – Organizacja Sympozjum pt. Świat ekonomii w oczach młodzieży, Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź 2010. Prof. Maryla Goszczyńska – referat pt. Wpływ poczucia tożsamości narodowej (patriotyzmu vs nacjonalizmu) oraz optymizmu na postawy młodzieży wobec wprowadzenia euro w Polsce. Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Łódź 2010. Dr Ewa Gucwa-Leśny – Afiliacja ISS UW- uczestniczyła w Society for Advancement in Behavioral Economics Annual Conference 2010 w San Diego w Sierpniu 2010. Była współautorką referatu „Large scale retail chains have become second most important factorinfluencing household consumption in Poland”. Przewodniczyła sesji E.2.Economics of the household. Well being. Dr Ewa Gucwa-Leśny – Afiliacja ISS UW-uczestniczyła we wspólnej konferencji International Association for Research in Applied Economic Psychology oraz Society for Advancement in Behavioral Economics „A boat trip through economic change”, w Kolonii we wrześniu 2010. Była współautorką referatu „Retail infrastructure as a determinant of household spending in Polish regions”. Obszerne streszczenie zamieszczono w materiałach konferencji, a cały tekst na CD rom. Dr Ewa Gucwa-Leśny W ramach realizacji projektu Compete (Eea Grant & Norway Grant) współorganizowałam konferencję Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Instytutu Studiów Społecznych UW „Civilization Competences in Regional Perspective” w listopadzie 2010.