Ośrodek Badań Układów Złożonych i Nowych Technologii

ZespółBadaniaPublikacjeWspółpraca Zagraniczna

KIEROWNIK OŚRODKA

Prof. dr hab.  Andrzej Nowak 

ZESPÓŁ OŚRODKA

Główne obszary badań

Dynamika wpływu społecznego. Flagowym tematem badań OBUZu jest wpływ społeczny – w ujęciu dynamicznej psychologii społecznej wpływ analizujemy zarówno pod względem mechanizmów oddziaływania jednostek na siebie, jak i procesów rozchodzenia się opinii w systemie społecznym. Nowa propozycja teoretyczna rozwijana w OBUZie – Regulacyjna Teoria Wpływu Społecznego – poszerza szeroko cytowaną Dynamiczną Teorię Wpływu Społecznego o mechanizmy samoregulacji, dzięki którym wpływ optymalizuje działania jednostek i grup społecznych.

Modelowanie i symulacje komputerowe procesów społecznych. Modelowanie systemów społecznych jest jednym z wiodących paradygmatów badawczych wykorzystywanych w OBUZie. Modele – agentowe, sieciowe – pozwalają nam zrozumieć, jak psychologiczne mechanizmy działania jednostek i oddziaływań między nimi przekładają się na zjawiska systemowe.

Nowe technologie komunikacyjne a procesy społeczne. Systemowe podejście do opisu procesów społecznych znakomicie sprawdza się w analizach zmian społecznych będących efektem upowszechniania się (mobilnych) technologii informacyjnych – połączenie analizy dużych zbiorów danych z modelowaniem komputerowym umożliwia nam lepsze zrozumienie dynamiki społecznej nowych mediów.

Synchronizacja w systemach biologicznych i społecznych. W systemach złożonych z wielu elementów koordynacja działania elementów w czasie jest niezbędna dla działania całości. Od neuronów w mózgu, poprzez interakcje w diadzie aż po funkcjonowanie społeczeństw, synchronizacja jest jednym z procesów, który niezmiennie obserwujemy jako kluczowy dla pojawienia się funkcji.

SMART – Mechanizmy, które kształtują media społecznościowe i ich wpływ na społeczeństwo

Fundator: Komisja Europejska (przetarg)

Konsorcjum: Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR (lider), University of Warsaw, PlusValue, Human Ecosystems Relazioni HER and Catchy SRL.

Czas trwania: 2018-2019

Pojawienie się mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter zmieniło drastycznie  sposób, w jaki ludzie konsumują i produkują informacje. Media społecznościowe zmieniły zachowanie się ludzi i ukształtowały nowy wzorzec interakcji ludzi z informacjami, w którym to właśnie media społecznościowe stały się podstawowym, a czasami nawet jedynym ich źródłem. Celem projektu SMART jest zbadanie z jednej strony mechanizmów kształtujących media społecznościowe, a z drugiej oszacowanie ich wpływu na społeczeństwo. W ramach projektu będziemy badać sposób rozprzestrzeniania się informacji w mediach społecznościowych (w tym fake newsów) oraz analizować narracje, które tam występują.

Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne – wpływ struktury społecznej, procedur i zaangażowania uczestników

Fundator: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Opus 14

Kierowniczka: dr Agnieszka Rychwalska

Czas trwania: 2018-2022

Wikipedia to jeden z najlepszych przykładów społeczności internetowych, które z sukcesem produkują dobra intelektualne dla szerokiej publiczności. To, co zafascynowało nas jako badaczy to fakt, że niektóre produkty tworzone przez społeczności ochotników, których nie motywują zyski finansowe a sama przyjemność pracy z innymi, trzymają się na bardzo wysokim poziomie. Co sprawia, że jednym się udaje, a innym nie? Czy można jakoś wspomóc takie społeczności, aby dostarczały nam wszystkim więcej ciekawych i przydatnych produktów i usług? Aby odpowiedzieć na te pytania przyjrzymy się grupom edytorów Wikipedii zgrupowanym w tzw. WikiProjekty – społeczności pracujące wspólnie nad artykułami na wybrany temat, np. o grach komputerowych, czy filmach. Sprawdzimy, jak różne WikiProjekty organizują swoją pracę – jak dzielą się zadaniami i jak kontrolują jakość. Mamy nadzieję, że uda nam się odkryć zależności między sposobem organizacji pracy a efektywnością społeczności pracującej online. Taka wiedza może nam bowiem pomóc w opracowaniu nowych rozwiązań – np. nowych funkcji na platformach społecznościowych – i może przydać się społecznościom zaangażowanych ochotników tworzących produkty, które służą nam wszystkim.

Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych – analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oskara Kolberga

Fundator: Narodowe Centrum Nauki, konkurs Preludium 15

Kierownik: mgr Rafał Miśta

Historyczne tradycje oralne są trudne do analizy – ulotne przekazy ustne względnie rzadko pozostawiały bezpośrednie ślady w kulturze materialnej. Badanie ewolucji kulturowej wymaga zatem wynajdywania i analizowania chociaż pośrednich informacji o tym, jak dawne tradycje formowały się i przekształcały. Przedmiotem projektu jest badanie historycznej tradycji oralnej jaką był przekaz melodii ludowych. Pośredni wgląd w jej obraz dają zbiory Oskara Kolberga, liczące ok. 10 tys. różnych zapisów muzycznych. Zbiór ten daje dwie informacje, które powinny pozwolić odpowiedzieć nie tylko na to, jaka była muzyka ludowa w różnych regionach Polski w XIX w., ale również pośrednio wnioskować o tym, jakie były mechanizmy jej ewolucji. Z jednej strony są to zapisy różnych wariantów tych samych melodii, a z drugiej informacje o lokalizacjach geograficznych miejscowości, z których te warianty miały pochodzić. Zróżnicowanie cech kulturowych jest pochodną ich przekształceń, jakie zachodziły w czasie ich przekazu. Z kolei w świecie bez elektryczności, odległość geograficzna wiązała się silnie z częstością kontaktów kulturowego czy długością łańcucha transmisji kulturowych. Celem badań jest sprawdzenie, co można powiedzieć o ewolucji muzyki ludowej, uwzględniając w większym stopniu niż w dotychczasowych badaniach, przestrzenny wymiar tego, jak tradycje oralne były przekazywane.
Do odpowiedzi na to pytanie chcę stworzyć bazę danych łączącą wybrane zapisy nutowe melodii kolbergowskich z miejscowościami, z których miały pochodzić. Następnie posłużę się ilościowymi miarami związanymi z różnymi charakterystykami muzycznymi, metodami statystycznymi wykorzystywanymi m.in. przez biologów do badania zróżnicowania i ewolucji organizmów żywych, a także metodą symulacji komputerowej. Ta ostatnia pozwala sprawdzić, jak różne założenia dotyczące mechanizmów przekazu kulturowego zostają odwzorowane w częstościach i rozprzestrzenieniu się danych cech kulturowych. Mając obraz zróżnicowania przestrzennego wariantów melodii ludowych z czasów Kolberga, można spróbować znaleźć te założenia i mechanizmy, które mogły taki obraz uformować, a zatem pośrednio odpowiedzieć na pytanie, jak dawna muzyka ludowa mogła ewoluować.

Ostatnio zakończone projekty

EFESEIIS: Enabling the flourishing and evolution of social entrepreneurship for innovative and inclusive societies.

Grant prowadzony w okresie od 1 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2016 r. Ryszard Praszkier – Koordynator i inicjator polskiej części grantu.
Projekt EFESEIIS miał służyć lepszemu zrozumieniu zjawiska przedsiębiorczości społecznej oraz poszerzeniu wiedzy umożliwiającej wspomaganie tego zjawiska. W ramach projektu zrealizowano cztery główne cele: 1) stworzenie bazy umożliwiającej wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji społecznych; 2) stworzenie Ewolucyjnej Teorii przedsiębiorczości społecznej, wyjaśniającej różne drogi rozwoju przedsiębiorców społecznych w Europie, w tym pokazanie w tle historycznym dynamiki zmian instytucji związanych z przedsiębiorczością społeczną; 3) zidentyfikowanie właściwości środowiska, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości społecznej; 4) zidentyfikowanie „nowej generacji przedsiębiorców społecznych”, w tym określenie specyficznych właściwości ich działania, potrzeb oraz ograniczeń a także zbadanie wkładu tych nowych organizacji w tworzenie innowacji społecznych. W ramach projektu przebadano 1100 osób kluczowych dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych (przedsiębiorcy społeczni, decydenci polityczni, donatorzy). Przygotowano książkę naukową podsumowującą osiągnięcia projektu oraz artykuł o zastosowanym przez zespół polski narzędziu badawczym. http://www.fp7-efeseiis.eu/

Regulacyjna teoria wpływu społecznego, 2012 – 2017 (kierownik – A. Nowak)

Celem projektu było opracowanie nowatorskiego modelu wpływu społecznego, rozumianego nie jako narzędzie do manipulacji opiniami innych osób, a raczej jako naturalny proces optymalizacji działań grupowych. Na proces ten patrzymy z punktu widzenia obiektu wpływu i staramy się dociec w jaki sposób deleguje on/a przetwarzanie informacji czy podejmowanie decyzji na osoby w swojej siatce społecznej – dzięki temu oszczędzając własne zasoby. Perspektywa układów złożonych pozwala spojrzeć na ten proces w ujęciu systemowym pokazując jak ten proces wpływa na optymalność działań grupowych. W projekcie przeprowadzono serię badań eksperymentalnych na poziomie jednostki i diady oraz opracowano symulacje komputerowe badające poziom średnich i dużych systemów społecznych. W efekcie powstało 12 publikacji przyjętych do druku, kolejnych 4 jest w recenzji bądź przygotowanych do publikacji.

Publikacje

Pitt, J., Rychwalska, A., Roszczynska-Kurasinska, M., & Nowak, A. (2019). Democratizing Platforms for Social Coordination. IEEE Technology and Society Magazine, 38(1), 43–50. https://doi.org/10.1109/MTS.2019.2894459

Nowak, A., & Vallacher, R. R. (2019). Nonlinear societal change: The perspective of dynamical systems. British Journal of Social Psychology, 58(1), 105-128. https://doi.org/10.1111/bjso.12271

Biesaga, M., Motyka, P., & Nowak, A. (2018). The Effects of Synchronization With Either Joyful or Angry People on Perception of an Emotionally Neutral Person. Social Psychological Bulletin, 13(4). https://doi.org/10.32872/spb.v13i4.26821

W. Borkowski, Mózg, umysł, kultura – memetyczny system adaptacyjny, „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” 2018, nr 19, s. 83–121.

Cohen, D., Hernandez, I., Gruschow, K., Nowak, A., Gelfand, M. J., & Borkowski, W. (2018). Rationally Irrational?. The ecologies and economics of honor. In: Socio-Economic Environment and Human Psychology: Social, Ecological, and Cultural Perspectives, CHAPTER 4, pp 77-102.

Miśta R. (2018), The Relationship between the Accuracy of Cultural Transmission and the Strength of Cultural Attractors. In: Social Evolution & History, vol. 17 No. 2, September 2018, pp. 42–63, DOI:10.30884/seh/2018.02.03.

Ziembowicz, K., & Nowak, A. (2018). Prosody of Text Communication? How to Induce Synchronization and Coherence in Chat Conversations. International Journal of Human–Computer Interaction, 1-10.

Nowak, A., Lukowicz, P., & Horodecki, P. (2018). Assessing Artificial Intelligence for Humanity: Will AI be the Our Biggest Ever Advance? or the Biggest Threat [Opinion]. IEEE Technology and Society Magazine, 37(4), 26-34.

Praszkier, R. (2018). Leaders’ portfolio: psycho-social mechanisms augmenting creativity. Journal of Positive Management, 9(1).

Talaga, M., & Talaga, S. (2018). Do you even Zornhaw? A set-theoretic Approach to HEMA reconstruction. Acta Periodica Duellatorum, 6(1), 151-182.

Nowak, A., Vallacher, R. R., Zochowski, M., & Rychwalska, A. (2017). Functional synchronization: The emergence of coordinated activity in human systems. Frontiers in psychology, 8, 945.

Vallacher, R. R., Read, S. J., & Nowak, A. (Eds.). (2017). Computational social psychology. Routledge.

Johnson, J., Nowak, A., Ormerod, P., Rosewell, B., & Zhang, Y. C. (Eds.). (2017). Non-Equilibrium Social Science and Policy: Introduction and Essays on New and Changing Paradigms in Socio-Economic Thinking. Springer.

Rychwalska, A., & Roszczynska-Kurasinska, M. (2017). Value sensitive design for peer production systems: mediating social interactions. IEEE Technology and Society Magazine, 36(3), 48-55. DOI: 10.1109/MTS.2017.2728737

Nowak, A., Zabłocka, A., & Praszkier, R. (2017). How Much do Leaders Seek to Be Influenced? The Concept of Social Influence in Reverse in Reverse. Journal of Positive Management, 8(4), 58-79.

Praszkier, R. (2017). Empowering Leadership of Tomorrow. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108380867

Johnson J., Ormerod P., Rosewell B., Nowak A., Zhang Y.-Ch. (2017), Non-Equilibrium Social Science and Policy. In: Non-Equilibrium Social Science and Policy (subtitle: Introduction and Essays on New and Changing Paradigms in Socio-Economic Thinking). Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-42422-4; str. 1-17

Nowak A., Kacprzyk-Murawska M., Serwatka E. (2017) Social Psychology and the Narrative Economy. In: Non-Equilibrium Social Science and Policy (subtitle: Introduction and Essays on New and Changing Paradigms in Socio-Economic Thinking). Springer International Publishing, ISBN: 978-3-319-42422-4; str. 45-58

Vallacher R. R., Read S. J., Nowak A. (eds.) (2017). Computational Social Psychology. NY, Oxon: Routledge

Vallacher R. R., Nowak A., Read S. J. (2017), Rethinking Human Experience: The Promise of Computational Social Psychology. In: Computational Social Psychology, 3-12

Vallacher R. R., Nowak A. (2017), From Interaction to Synchronization in Social Relations. In: Computational Social Psychology, 208-228

Serfass D., Nowak A., Sherman R. (2017), Big Data in Psychological Research. In: Computational Social Psychology, 332-348

Nowak A., Vallacher R. R. (2017), The future of Computational Social Psychology. In: Computational Social Psychology, 349-367

Nowak A., Gelfand M. J., Borkowski W., Kruglanski A. (2017), Autocratic Recidivism. Computational Models of Why Revolutions Fail (DOI:10.1093/acprof:oso/9780190269098.003.0010). In: Values, Political Action, and
Change in the Middle East and the Arab Spring (ed. Mansoor Moaddel and Michele J. Gelfand), Oxford University Press, doi: 10.1093/acprof:oso/9780190269098.001.0001, ISBN: 9780190269098, s. 392

Pobiega E., Pobiega K., Winkowska-Nowak K. (red.) (2017). GeoGebra na 6 – Math Calculators. Warszawa (GeoGebra 6, Math Calculators). Wydawnictwo Fundacja AKCES

Pobiega E., Pobiega K., Winkowska-Nowak K. (red.) (2017.) Projekty edukacyjne z GeoGebrą.(School projects with GeoGebra) Warszawa. Wydawnictwo Fundacja AKCES

Borkowski W. (2016), Memy – reinterpretacja systemowa, w Teksty z Ulicy, Zeszyt Memetyczny 17, Uniwersytet Śląski, Katowice, str. 35-59

Ziembowicz K., Rychwalska A., Samson K., Łucznik K., Ziembowicz M., Szóstek A., Nowak A. (2016), Medium Moderates the Message. How Users Adjust Their Communication Trajectories to Different Media in Collaborative Task Solving. PLoS ONE 11(6): e0157827. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0157827

Jarman, M.S., Nowak, A., Borkowski, W., Serfass, D. G., Wong, A. E., Valacher, R.R. (2015).The critical few: Anticonformists at the crossroads of minority opinion survival and collapse. JASSS 18 (1) 6,

Nowak, A., Andersen, J., Borkowski, W. (2015). Dynamics of Socio-Economic systems: attractors, rationality and meaning. Review of Behavioral Economics: Vol. 2: N0. 1-2, pp. 167-173, http://dx.doi.org/10.1561/105.0000026

Nowak A., Gelfand M., Borkowski W., Cohen D., Hernandez I. (2015), The Evolutionary Basis of Honor Cultures. Psychological Science 1-13, doi: 10.1177/0956797615602860

Winkielman, P., Ziembowicz, M., Nowak, A. (2015). The coherent and fluent mind: How unified consciousness is constructed from cross-modal inputs via integrated processing experiences. Frontiers in Psychology 83 (6), 1664-1078

Pitt, J., Busquets, D.,Diaconescu, A., Nowak, A., Rychwalska, A., Roszczynska, M. (2015). Algorithmic Self-Governance and the Design of Socio-Technical Systems. Proceedings of the European Conference on Social Intelligence (ECSI-2014). Barcelona, Spain, November 3-5, 2014. (ed.A. Herzig, E. Lorini). CEUR, ISSN 1613-0073, vol-1283, urn:nbn:de:0074-1283-4.

Nowak, A., Ziembowicz, K., Zabłocka-Bursa, A., Bartkowski, W. (2015). Wpływ społeczny z perspektywy obiektu wpływu – teoria i modele symulacyjne. Psychologia Społeczna.

Praszkier, R. (2015). Empowering Leadership: Embracing Endogenous Dynamics. Journal of Positive Management, 6(2): 34-58

Samson, K., Kostyszyn, P., (2015) Effects of cognitive load on trusting behaviour – An experiment using the trust game. PLoS One, 2015, 10.5: e0127680. ISSN 1932-6203

Zabłocka-Bursa, A., Nowak, A. (2015) Efekt kuli śnieżnej: Historia powstania wzajemnie uczącej się społeczności nauczycieli. [w:] A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, K. Pobiega (red.), Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach. Warszawa, s. 18-28

Zabłocka-Bursa, A., Nowak, A. (2015) Geneza ROSE – Skąd wziął się pomysł i po co to wszystko… [w:] A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, K. Pobiega (red.), Wsparcie sieci liderów TIK w szkołach. Warszawa, s. 7-17

Nowak, A., Rychwalska, A., & Szamrej, J. (2014). Social, Psychological and Technological Determinants of Energy Use. IEEE Technology and Society Magazine, 33(3), 42-47. ISSN: 0278-0097

Wong, A. E., Vallacher, R. R., & Nowak, A. (2014). Fractal dynamics in self-evaluation reveal self-concept clarity. Nonlinear dynamics, psychology, and life sciences, 18, 349-369.

Praszkier, R. (2014). Empathy, Mirror Neurons and SYNC. Mind and Society, doi: 10.1007/s11299-014-0160-x

Praszkier, R. and Bartoli, A. (2014). The role of civil society in the peace process of the Basque Country, International Journal of Peace Studies, 19(2): 69-93.

Zabłocka-Bursa, A., Winkowska-Nowak, K., Nowak, A. (2014). Kooperacja przez edukację: Wpływ szkoleń opartych na współpracy na wzrost kapitału społecznego nauczycieli. Studia Psychologiczne. t. 52, z. 4, s. 7–20;                      DOI: 10.2478/V10167-010-0094-4

Praszkier, R. Dawanie mocy. Kompedium, Kompedium CSR, Rzeczposopilta, 19.12.2014

Nowak, A. Winkowska-Nowak, K.&  Bree . D. (red.) (2013). Complex human dynamics: From minds to societies. Berlin: Springer Verglag.

Nowak, A., Vallacher, R. R., Strawinska, U., & Bree, D. S. (2013). Dynamical social psychology: An introduction. In A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, & D. S. Bree (Eds.), Complex human dynamics: From minds to societies (pp. 1-19). Berlin: Springer-Verlag.

Lisiecka, K. (2013). Group as a unit of analysis. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (red.). Complex human dynamics. From minds to societies, str. 209-226

Rychwalska, A. (2013). The Web of the Brain: Understanding Cognition through Functional Connectivity. W: A. Nowak, D. Bree, K. Winkowska-Nowak (red.). Complex human dynamics. From minds to societies, str. 21-34

Samson, K. (2013). Conflict and the complexity of cognitive processes. In: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, & D. Bree (Eds.), Complex human dynamics: From minds to societies. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, str. 93-110.

Roszczynska-Kurasinska, M., Kacprzyk, M., (2013). The dynamics of trust from the perspective of a trust game. In: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (Eds.). Complex human dynamics: from mind to societies. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 191-209.

Praszkier, R. (2013). Social entrepreneurs open up closed worlds: the transformative influence of weak ties. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (red.). Complex human dynamics. From minds to societies, str. 111-130.

Zabłocka-Bursa, A., & Praszkier, R. (2013). Social change initiated by social entrepreneurs. W: A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, D. Bree (red.). Complex human dynamics. From minds to societies, pp. 153–169. New York: Springer-Verlag.

Wężowicz-Ziółkowska, D., Borkowski, W.,(2013). Kultura jako adaptacja. Kultura w paradygmacie przyrodoznawstwa (Culture as adaptation. Culture in paradigm of natural science) In: Adaptacje I . Język – Literatura – Sztuka, Edition: I, Chapter: 2, Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Editors: Wioletta Hajduk-Gawron, Agnieszka Madej, pp.25-40 ISBN: 1898-1593

De Raad, W.E., Nowak, A., Borkowski, W. (2013). Modeling dynamics of multicultural integration and conflict. In M. Gelfand and K. Sycara (Eds.), Modeling Dynamics of Multicultural Integration and Conflict (pp 183-197). New York: Springer.

Nowak, A., Ormerod, P., Borkowski, W. (2013). Self-image and the Emergence of Brand Loyalty in Networked Markets. In Complex Sciences, 281-290.

Ziembowicz, M., Nowak, A., Winkielman, P. (2013). When sounds look right and images sound correct: Cross-modal coherence enhances claims of pattern presence. Cognition 129 (2), 273-278.

Nowak, A., Bartkowski, W., Samson, K., Rychwalska, A., Kacprzyk,M., Roszczynska, M., Jagielska, M. (2013). No Need For Speed: Modeling Trend Adoption In A Heterogeneous Population. Advances in Complex Systems 16  (04n05)  http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219525913500252

Jeremy, P., Bourazeri, A., Nowak, A., Roszczynska-Kurasinska, M.,Rychwalska, A., Rodriguez Santiago, I., Lopez-Sanchez, M., Florea, M., Sanduleac, M. (2013). Transforming Big Data into Collective Awareness. Computer 46(6),
40-45.

Nowak, A., Rychwalska, A., & Borkowski, W. (2013). Why Simulate? To Develop a Mental Model. Journal of Artificial Societies & Social Simulation, 16(3), 17–17.

W ramach prac badawczych prowadzonych w OBUZie nawiązywanych jest wiele kontaktów zagranicznych.
Zespół w szczególności współpracuje z:

 • Robin Vallacher (Florida Atlantic University)
 • Arie Kruglanski, Michele Gelfand (University of Maryland)
 • Jeff Johnson (Open University)
 • Jeremy Pitt (Imperial College London)
 • Paul Lukowicz (DFKI, University of Pasau)
 • Paul Ormerod (Centre for Decision Making Uncertainty at University College, London (UCL)
 • Maciej Lewenstein (The Institute of Photonic Sciences, ICFO)
 • Jorgen Andersen (Sorbona, Paris)
 • Michał Żochowski (University of Michigan)
 • Piotr Winkielman (University of California)
 • European Centre for Living Technology
 • Andrea Bartoli, Seton Hall University, New Jersey.
 • DST Innovsation Lab, Columbia University, New York, USA
 • Geoff Goodell and Tomaso Aste, University College London