Studia doktoranckie

  MIĘDZYWYDZIAŁOWE ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE„ 

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Tomasz Zarycki

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie (dawniej „Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (MISD)” przy Wydziale Socjologii UW, prowadzone są wspólnie z Wydziałem Psychologii, Wydziałem Zarządzania, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych oraz Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Obsługę administracyjną studiów w porozumieniu z WFiS UW zapewnia Instytut Studiów Społecznych (ISS) UW. Studia mają charakter interdyscyplinarny; doktoranci uzyskują stopień doktora na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego (psychologia, zarządzanie, socjologia, nauki polityczne, geografia). W ramach ustalanego co roku z opiekunem naukowym i kierownikiem studiów programu, doktoranci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych odbywających się na UW, a także w zajęciach prowadzonych przez jednostki organizacyjne spoza UW. Studenci mają obowiązek udokumentowania uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych odpowiednim wpisem w indeksie dokonanym przez wykładowcę. Do dnia 14 października każdego roku doktoranci, po wcześniejszej akceptacji opiekuna naukowego, przedstawiają kierownikowi studiów doktoranckich sprawozdanie roczne z przebiegu studiów i wykonanej pracy naukowej.Warunkiem rejestracji na kolejne lata studiów jest przedstawienie przez doktoranta indeksu, w którym opiekun naukowy potwierdza zrealizowanie programu ustalonego na mijający rok studiów. Na podstawie opinii opiekuna naukowego kierownik studiów doktoranckich stwierdza zaliczenie roku akademickiego, co równoznaczne jest z formalną rejestracją na kolejny rok studiów.

Więcej informacji odnoszących się do studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim znajduje się na stronie: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/