Ośrodek Metodologii Badań Społecznych

ZespółISSPArchiwum Danych SpołecznychPGSSPublikacjeKonferencjeMateriały konferencyjneWspółpracaPopularyzacja

KIEROWNIK OŚRODKA

Dr Tomasz Jerzyński 

ZESPÓŁ OŚRODKA

INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME (ISSP)

International Social Survey Programme (ISSP) jest międzynarodowym programem badawczym obejmującym różnorodną tematykę z zakresu nauk społecznych, prowadzonym od 1985, do którego Polska przystąpiła w 1992 roku. Obecnie w programie uczestniczy 45 krajów z Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii. Od 1992 roku Polskę reprezentuje Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.

Problematyka modułów ISSP obejmuje główne nurty zainteresowań polskiej i światowej czołówki badaczy z nauk społecznych. Jest również bliska zainteresowaniom praktyków śledzących procesy przekształceń systemowych po 1989 roku w Polsce na tle innych krajów z Europy Środkowej i Wschodniej biorących udział w programie ISSP. Badania prowadzone w ramach ISSP, zgodnie z założeniami programu, są finansowane wyłącznie ze środków poszczególnych krajów członkowskich.

MODUŁY ZREALIZOWANE W POLSCE

Do roku 2010, moduły ISSP były suplementami programu PGSS. Moduły z lat 2011 i 2012 zostały zrealizowane jako niezależne badania. Moduły z lat 2014 i 2015 były suplementami Diagnozy Społecznej 2015 (www.diagnoza.com).

 • 1991 Religion I
 • 1992 Social Inequality II [PGSS 1992]
 • 1993 Environment I [PGSS 1993]
 • 1994 Family and Changing Gender Roles II [PGSS 1994]
 • 1995 National Identity [PGSS 1995]
 • 1996 Role of Government III [PGSS 1997]
 • 1997 Work Orientations II [PGSS 1997]
 • 1998 Religion II [PGSS 1999]
 • 1999 Social Inequality III [PGSS 1999]
 • 2001 Social Relations and Support Systems II [PGSS 2002]
 • 2002 Family and Changing Gender Roles III [PGSS 2002]
 • 2003 National Identity II [PGSS 2005]
 • 2004 Citizenship [PGSS 2005]
 • 2006 Role of Government IV [PGSS 2008]
 • 2007 Leisure Time and Sports [PGSS 2008]
 • 2008 Religion III [PGSS 2010]
 • 2009 Social Inequality IV [PGSS 2010]
 • 2011 Health [Niezależne badanie zrealizowane w 2013]
 • 2012 Family and Changing Gender Roles IV [Niezależne badanie zrealizowane w 2013]
 • 2014 Citizenship II [Diagnoza Społeczna 2015]
 • 2015 Work Orientations IV [Diagnoza Społeczna 2015]

PLAKAT ISSP NA OBCHODY 25-LECIA ISS

Archiwum Danych Społecznych (PADS)

PADS zostało powołane w 2003 r. w ramach umowy o wspólnym prowadzeniu programu badawczego w zakresie archiwizacji danych społecznych, zawartej między Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. Podstawowym celem PADS jest nabywanie, archiwizowanie i udostępnianie danych oraz dokumentacji z wyników badań społecznych realizowanych w Polsce i na świecie.

PADS zlokalizowane jest w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego. ISS UW udostępnił dla archiwum bazę lokalową i aparaturową, zaś zespół z Ośrodka Metodologii Badań Społecznych ISS opracował system internetowej obsługi deponowania, pobierania i udostępniania danych z zasobów PADS.

Zespół PADS ściśle współpracuje z Zespołem Archiwizacji i Udostępniania Badań funkcjonującym przy Ośrodku Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS IFiS PAN) oraz Archiwum Danych Jakościowych przy IFiS PAN.

ZASOBY PADS

Obecnie w PADS dostępne są bazy danych i dokumentacja metodologiczna z blisko stu krajowych i międzynarodowych programów badań sondażowych:

 • Polskie Generalne Sondaże Społeczne 1992-2013
 • Jak formują się klasy średnie w okresie transformacji (1998)
 • Diagnoza Społeczna 2000 – 2009. Warunki i jakość życia Polaków
 • POLPAN (1988, 1993, 1998, 2003 i 2008)
 • The Central and Eastern Eurobarometer 1990-1997 (badania z udziałem Polski).
 • Przemiany struktury społecznej mieszkańców Łodzi (1965, 1967, 1980, 1987, 1994 i 1998)
 • Polskie Generalne Studium Wyborcze (PGSW) 1997, 2000, 2001, 2005, 2007 i 2011
 • Europejski Sondaż Społeczny 2002
 • International Social Survey Programme (ISSP) 1991-2015
 • Aktualne Problemy i Wydarzenia (CBOS; pełne roczniki badań z lat 2006, 2007 i 2008)

STANDARD ARCHIWIZOWANIA DANYCH W PADS

Zbiory deponowanych w PADS danych i towarzysząca im dokumentacja posiadają określoną strukturę merytoryczną i formalną. Została ona szczegółowo opisana w Podręczniku Archiwizacji Danych Społecznych oraz w Kwestionariuszu Metodologicznym PADS. Obydwa dokumenty zostały opracowane przez zespół PADS i są publikowane na stronie Archiwum. Standardy PADS odwołują się do standardu opracowanego przez DDI (Data Documentation Initiative).

Pobierając z elektronicznych zasobów PADS wyniki konkretnego badania użytkownik ma do dyspozycji:

 • bazę danych z wynikami badania;
 • książkę kodów zawierającą pełną informację o metodologii i wynikach badania;
 • rozkłady częstości i statystyki opisowe każdej zmiennej występującej w systemowej bazie danych;
 • kopie oryginalnych narzędzi badania terenowego;
 • Informacje metodologiczne podane przez autorów badania, zawierający min. dane o celach, problematyce, metodzie i narzędziach badania, konstrukcji próby, poziomie jej realizacji i procedurach ważenia danych.

Strona projektu

PLAKAT PADS NA OBCHODY 25-LECIA ISS

POLSKI GENERALNY SONDAŻ SPOŁECZNY (PGSS)

Ogólnym celem PGSS jest systematyczny pomiar trendów i skutków zmian społecznych w Polsce. Problematyka PGSS obejmuje badanie indywidualnych postaw, cenionych wartości, orientacji i zachowań społecznych, jak również pomiar zróżnicowania społeczno-demograficznego, zawodowego, edukacyjnego i ekonomicznego reprezentatywnych grup i warstw społecznych w Polsce.

Kolejnym celem PGSS jest dostarczanie badaczom w Polsce danych i wskaźników bezpośrednio porównywalnych z wynikami badań w innych krajach. W wyniku współpracy z amerykańskim General Social Survey (GSS, National Opinion Research Center, University of Chicago) i niemieckim, ogólnokrajowym programem badań sondażowych (ALLBUS, Zentrum fur Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim), do PGSS wprowadzono wybrane bloki pytań i wskaźników bezpośrednio porównywalnych z wynikami powtarzalnych badań GSS i ALLBUS.

UDOSTĘPNIANIE WYNIKÓW I UPOWSZECHNIANIE STANDARDÓW METODOLOGICZNYCH ZINTEGROWANYCH ZBIORÓW DANYCH PGSS i ISSP Z LAT 1992-2010

Opracowano publikację elektroniczną (dostępną na stronach ISS UW) zawierającą zestawienia wszystkich wskaźników empirycznych ze wszystkich lat badań oraz obszerną dokumentację metodologiczną ułatwiającą poprawne posługiwanie się złożonymi zbiorami danych PGSS.

Wyniki badań PGSS i dane z towarzyszących im czternastu międzynarodowych modułów tematycznych, wraz z pełną dokumentacją metodologiczną włączono do zasobów Archiwum Danych Społecznych (PADS), zlokalizowanego w Ośrodku Metodologii Badań Społecznych ISS UW. Zbiory PGSS i metodologia ich archiwizacji jest zalecanym standardem archiwizacyjnym dla innych zespołów i instytutów w Polsce, zainteresowanych deponowaniem swych wyników badań w PADS.

Opisywane wyżej formy udostępniania zbiorów danych i dokumentacji PGSS/ ISSP są łatwo osiągalne na stronach:

 • www.iss.uw.edu.pl (strony ISS UW)
 • www.ads.org.pl (strony Archiwum Danych Społecznych)

PLAKAT PGSS NA OBCHODY 25-LECIA ISS

Publikacje
 1. Jerzyński, T. Smoczyński, R. Zarycki, T. [2016]. Regionalne osobliwości postrzegania i podtrzymywania tradycji postszlacheckich przez studentów polskich. W Studia Regionalne i Lokalne , 1 (63) 2016. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG). Sekcja Polska Regional Studies Association. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016.
 2. Jerzyński, T. Zieliński, M. [2015]. International Social Survey Programme: wyniki badania „Społeczeństwo obywatelskie II 2013”. Polska edycja modułu „Citizenship II” 2012. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 3. Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. International Social Survey Programme: wyniki badania „Rodzina i role społeczne 2013”. Polska edycja modułu „Family, Work and Gender Roles IV” 2012. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 4. Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. International Social Survey Programme: wyniki badania „Zdrowie 2013”. Polska edycja modułu „Health” 2011. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 5. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. Religijność polaków w latach 1991, 1999 i 2010. Raport końcowy z wyników badania International Social Survey Programme (ISSP) Religion III. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 6. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. Religijność 2008 porównanie międzynarodowe. Raport końcowy z wyników badania International Social Survey Programme (ISSP) Religion III. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 7. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. Nierówności społeczne w Polsce w latach 1992, 1999 i 2010. Raport końcowy z wyników badania International Social Survey Programme (ISSP) Social Inequality IV. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 8. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2013]. Nierówności społeczne 2009 porównanie międzynarodowe. Raport końcowy z wyników badania International Social Survey Programme (ISSP) Social Inequality IV. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca, Uniwersytet Warszawski.
 9. Bojanowski, M. Jerzynski, T. [2010]. Mapoland: Maps of poland for data visualization and graphics. (R package version 0.2-0)
 10. Radkiewicz P., Zieliński M. [2010]. „Hierarchiczne modele liniowe. Co nam dają i kiedy warto je stosować?. „Psychologia Społeczna”, Tom: 2-3/2010
 11. Cichomski, B., Jerzyński, T., Zieliński, M. [2009]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992-2008. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski. [baza danych i dokumentacja metodologiczna dostępne także na stronach: http://www.iss.uw.edu.pl; http://pgss.iss.uw.edu.pl; oraz na stronie Archiwum Danych Społecznych (PADS): http://ads.org.pl ].
 12. Jerzyński, T. [2009]. Wybrane korelaty odpowiedzi beztreściowych w badaniach sondażowych. Niepublikowana praca doktorska, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii. [Praktyczne implikacje teorii survey satisficing. Modelowanie krzywoliniowe, modele liczebności w analizie danych sondażowych].
 13. Jerzyński, T. [2009]. Poziom realizacji próby i ważenie poststratyfikacyjne w analizie danych sondażowych, Problemy Zarządzania 3 (26)/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Zieliński, M. [2009]. Analiza hierarchiczna w szacowaniu wpływu ankietera na odpowiedzi respondenta, Problemy Zarządzania 3 (26)/2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 rok.
 15. Zieliński, M. [2009]. „Agregacja, dezagregacja, wielopoziomowość – podejścia analityczne w badaniach nad efektem ankieterskim na przykładzie Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 2005″.
 16. Tos N., Müller K. H., Fábián Z., Krejčí J., Zieliński M. [2009]. „Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological”. Eds: Niko Tos, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindžich Krejčí, Marcin Zieliński. Vienna: Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik: edition echoraum.
 17. Zieliński, M. [2009]. „Children – To Have Or Not To Have. A Question in The Context of Cross-National Differences”. In: Three Roads to Comparative Research: Analytical, Visual, Morphological’, (2009). Niko Tos, Karl H. Müller, Zoltan Fábián, Jindžich Krejčí, Marcin Zieliński (eds). Vienna: Wiener Institut für Sozialwissenschaftliche Dokumentation und Methodik: edition echoraum
 18. Jerzyński, T. [2009]. Poziom realizacji badania sondażowego a wnioskowanie statystyczne. Przykład z badań PGSS i ISSP. W: Piotr Radkiewicz i Renata Siemieńska, Społeczeństwo w czasach zmiany. Badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992 – 2009. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2009
 19. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2008]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992 – 2008. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 20. Cichomski, B. [2006]. „Aktywność ekonomiczna kobiet i mężczyzn”. W: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie. Projekt PHARE. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (ss. 123-188).
 21. Cichomski, B. [2006].”Pracujące kobiety i pracujący mężczyźni”. W: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie. Projekt PHARE Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (ss. 189-236).
 22. Cichomski, B. [2006].”Bezrobocie kobiet i mężczyzn”. W: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie Projekt PHARE.Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (ss. 237-294).
 23. Cichomski, B. [2006].”Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w latach 1996-2002″. W: Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i mężczyzn. Raporty eksperckie. Projekt PHARE Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2006 (ss. 295-348).
 24. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2006]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992 – 2005. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 25. Jerzyński, T. [2004]. Percepcja warunków osiągania sukcesu a pozycja społecznoekonomiczna. W: J. Grzelak T. Zarycki, Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne studium metropolii warszawskiej. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
 26. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2004]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992 – 2002. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 27. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2003]. Jak przygotować dane do archiwizacji. Podręcznik użytkownika Akademickiego Archiwum Danych Społecznych (Publikacja PADS). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 28. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2003]. Kto zyskał, kto stracił? Polska i Polacy w zwierciadle Polskich Generalnych Sondaży Społecznych (PGSS) i International Social Survey Programme (ISSP) z lat 1992 – 2002 (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 29. Cichomski, B., Bojanowski, M., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2002]. Mieszkańcy Warszawy o sobie i swoim mieście. Skumulowane wyniki badania sondażowego (Publikacja w projekcie „Studium Metropolii Warszawskiej”, koordynator: prof. dr hab. Janusz Grzelak). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 30. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Postawy wobec ochrony środowiska, 1993. Porównanie międzynarodowe (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 31. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Postawy wobec pracy w Polsce i w 18 krajach, 1997 rok. Porównanie międzynarodowe (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 32. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Rodzina i praca kobiet, 1994. Porównanie międzynarodowe (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 33. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Wiara, praktyki religijne i cenione wartości Polaków w latach 1991 i 1999 (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 34. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Wiara, praktyki religijne i cenione wartości. Porównanie międzynarodowe (PGSS Working Papers). Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 35. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Polish General Social Surveys 1992 – 1999: Cumulative Codebook. Warsaw: Institute for Social Studies, University of Warsaw.
 36. Cichomski, B., Jerzyński, T. Zieliński, M. [2001]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992 – 1999. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.
 37. Carleton, A., Wojcińska, A. Jerzyński, T. [2000]. Comparison of Environmental Actions and Concern in Four European Countries (WISE 2000 Working Papers „Monitoring Social Change”). Warsaw: Institute for Social Studies, University of Warsaw.
 38. Cichomski, B., Morawski, P., Jerzyński, T. Zieliński, M. [1999]. Polish General Social Surveys 1992 – 1997: Cumulative Codebook. Warsaw: Institute for Social Studies, University of Warsaw.
 39. Cichomski, B., Morawski, P., Jerzyński, T. Zieliński, M. [1999]. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992 – 1997. Warszawa: Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski.

Udział w konferecjach
 • International Social Survey Programme 2017 General Assembly in Lausanne, Switzerland
 • International Social Survey Programme 2016 General Assembly in Kaunas, Lithuania
 • International Social Survey Programme 2014 General Assembly in Tampere, Finland
 • International Social Survey Programme 2012 General Assembly in Cavtat, Croatia
 • International Social Survey Programme 2011 General Assembly in Puerto Vallarta, Mexico
 • International Social Survey Programme 2010 General Assembly in Lisbon, Portugal
 • International Social Survey Programme 2009 General Assembly in Wien, Austria
 • International Social Survey Programme 2008 General Assembly in Chicago, USA
 • International Social Survey Programme 2003 General Assembly in Obernai, France

Materiały konferencyjne
 • Zieliński, Marcin W., Przemek Powalko [2016]. The past, present and future of statistical weights in cross-national Surveys: Implications for survey data harmonization. Second International Conference on Survey Methods in Multinational, Multiregional and Multicultural Contexts (3MC 2016), Cross-cultural Survey Design & Implementation (CSDI), Chicago, USA 25-29 VII.
 • Wysmułek, Ilona, Olena Oleksiyenko, Przemek Powałko, Marta Kołczyńska, Marcin W. Zieliński, Kazimierz M. Slomczynski, Irina Tomescu-Dubrow [2016] Linking National Surveys, Administrative Records and Mass Media Content: Methodological Issues of Constructing the Harmonized Data-File. 3rd ISA Forum on Sociology, ISA, Vienna, Austria, 10-16 VII.
 • Zieliński, Marcin W. [2016]. Diversity of statistical weights in International Social Survey Programme 1985-2013. Methodological implications for survey data comparability and crossnational analysis: trade-off between standardization and keeping local context. Research Session at the International Social Survey Programme General Meeting, Kauno technologijos universitetas, Kaunas, Lithuania 30 IV – 4 V.
 • Franczak, Anna, Marcin W. Zieliński [2016]. Attitudes Towards Surveillance in Everyday Life Google Big Data in Cross National Perspective, The 7th Biannual Surveillance And Society Conference, Barcelona University, Barcelona, Spain, 22 IV.
 • Zieliński, Marcin W. [2015]. Weighting Data in National Samples. Workshop: Cross-national Survey Harmonization and Analysis: Weights, Data Quality and Multi-level Modeling, Columbus (OH), USA, 11-16 V.
 • Zieliński, Marcin W. [2015]. Quality of Survey Weights. Workshop: Cross-national Survey Harmonization and Analysis: Weights, Data Quality and Multi-level Modeling, Columbus (OH), USA, 11-16 V.
 • Zieliński, Marcin W. [2015]. Weighting Data in Cross-national Perspective. Workshop: Cross-national Survey Harmonization and Analysis: Weights, Data Quality and Multi-level Modeling, Columbus (OH), USA, 11-16 V.
 • Zieliński, Marcin W., Przemek Powałko. [2015]. Weighting Data in Ex-Post Harmonization Process: The Consequences of Different Practices of Survey Organizations for Comparative Studies. 2015 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation, London, Great Britain, 26-28 III.
 • Żmijewska-Jędrzejczyk, Teresa, Marcin W. Zieliński. [2015] Effects of Survey Administration Modes on Results in Cross-National Research: The Case of the International Social Survey Programme (ISSP), 2015 International Workshop on Comparative Survey Design and Implementation (CSDI), London, Great Britain, 26-28 III
 • Zieliński, Marcin W. [2015] Problems with harmonization of the data on the household composition in POLPAN 1988-2013. Paper presented at the POLPAN Seminar (IFiS PAN, Warsaw, Poland)
 • Słomczyński, Kazimierz M., Irina Tomescu-Dubrow, Marta Kołczyńska, Przemek Powałko, Olena Oleksiyenko, Ilona Wysmułek, Marcin W. Zieliński. [2014]. Challenges in Harmonizing Large International Projects on Public Opinion: On a New Approach to Data-Quality Control. Konferencja: Modes, Measurement, Modelling: Achieving Equivalence in Quantitative Research, ESA RN21 / EQMC, Mannheim, Germany, 24-25 X.
 • Słomczyński, Kazimierz M., Marta Kołczyńska, Olena Oleksiyenko, Przemek Powałko, Matthew Schoene, Ilona Wysmułek, and Marcin Zieliński [2014] Challenges in Harmonizing Large International Projects on Public Opinion: New Approach to Data Quality Control. Paper presented at the conference Metodologiczne inspiracje 2014 – Badania Ilościowe w Naukach Społecznych – Wyzwania i Problemy, Jabłonna (IFiS PAN, Jabłonna, Poland)
 • Zieliński, Marcin W. [2013] Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS) – cyfrowe repozytorium danych ilościowych; Polish Social Data Archive (PADS) – a digital repository of quantitative data. Paper presented at the conference Sociological Qualitative Data as Testimonies of their Time and Documents of the Discipline – Socjologiczne dane jakościowe jako świadectwa epoki i dokumenty dyscypliny (ADJ, IFiS PAN, Warsaw, Poland)
 • Zieliński Marcin W. [2013] Czym jest Międzynarodowy Program Sondaży Społecznych. Paper presented at the conference Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP (ISS UW, Warsaw, Poland)
 • Zieliński, Marcin W. [2013] Między niebem a piekłem. Meandry procesów (de)laicyzacji w Polsce w latach 1991-2010. Paper presented at the conference Nierówności społeczne i religijność w świetle wyników badań ISSP (ISS UW, Warsaw, Poland)
 • Zieliński, Marcin W. [2011] National Standardization in Poland. Paper presented at the Expert Workshop about standardization and harmonization ”Demographic Standards for Surveys and Polls in Germany and Poland – National and European Dimension (WZB Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, Berlin, Germany)
 • Zieliński, Marcin W. [2008] PADS’ Holdings and new Acquisitions: PGSS, ISSP Poland and POLPAN. (GESIS Service Agency Eastern Europe, Berlin, Germany)
 • Zieliński, Marcin W. [2008] Polish Social Data Archive. Paper presented at the conference Sociological Public Opinion Research In Central And Eastern Europe: Historical And Cross-National Research (Polish Academy Of Sciences, Institute of Philosophy and Sociology – IFiS PAN, Graduate School for Social Research (GSSR PAN) Ohio State University Department of Sociology (DS OSU), Department of Political Science (DPS OSU) and Cross-National Studies: Training and Research Program CONSIRT, Session IV, Archiving Public Opinion Data, Warsaw, Poland)
 • Zieliński, Marcin W. [2007] The Polish Social Data Archive (PADS) – data archiving and dissemination system. Paper presented at the conference Vyuzivanie sluzieb archivov socialnych dat v sociologickych vyskumoch, (Slovenska sociologicka spolocnost’ pri SAV – sekcia metodologie, Katedra sociologie FIFUK, Centrum excelentnosti SAV pre vyskum a rozvoj obcianstva a participacie – COPART, Bratislava, Slovakia)
 • Zieliński, Marcin W. [2007] Ankieterzy Lubuskiego Sondażu Społecznego. Zastosowanie modelowania hierarchicznego w badaniach nad ankieterami. Paper presented at the conference Transgraniczność w perspektywie socjologicznej VI. Pogranicza Polski w integrującej się Europie (Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Towarzystwo Naukowe oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne – PTS – Oddział w Zielonej Górze, Zielona Góra, Poland)
 • Cichomski, Bogdan, Tomasz Jerzyński i Marcin Zieliński [2004] Polskie Archiwum Danych Społecznych – platforma gromadzenia, wymiany i doskonalenia standardów badań sondażowych w Polsce. XII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny “Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy”, session Nowe techniki analiz ilościowych (Poznań, Poland)
 • Cichomski, Bogdan, Tomasz Jerzyński, Marcin Zieliński [2000] Religijność w Polsce w latach 1992-1999 (problemy metodologiczne). Paper presented at the conference Metodologiczne problemy badań nad religijnością (Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sekcja Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w Ołtarzewie, Ołtarzew, Poland)
 • Keiper Shelley, and Burnstein, Eugene: University of Michigan; and Zielinski, Marcin: Warsaw University [2000] Role of Social Demographic Characteristics in Explaining Changing Gender Roles in Poland. Paper presented at the 12th Annual Convention, American Psychological Society (APS) (Miami Beach, U.S.A.)

Współpraca międzynarodowa

Współpraca z 45 krajami w ramach realizacji programu międzynarodowych badań porównawczych International Social Survey Programme (ISSP). Współpraca polega na:

 • przygotowaniu projektów corocznych sondaży
 • opracowaniu wspólnych narzędzi badań i standardu metodologicznego ich realizacji
 • opracowaniu ich wyników w postaci identycznych baz danych czytelnych przez standardowe pakiety statystyczne oraz
 • na udziale w corocznych konferencjach plenarnych przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich.

Lista krajów członkowskich ISSP www.issp.org:

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Slovakia, Slovenia, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkey, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela.

Członkostwo w organizacjach naukowych

Od 1992 roku stałe członkostwo zespołu ISS UW w International Social Survey Programme w roli reprezentanta polskich ośrodków badawczych w tej międzynarodowej organizacji, skupiającej obecnie 45 krajów (powyżej lista krajów i ich reprezentacje). ISS UW został członkiem ISSP w drodze wyboru na plenarnej, międzynarodowej sesji krajów członkowskich ISSP w 1991 roku.

Informacje dotyczące najważniejszych działań oraz osiągnięć popularyzujących naukę i przybliżających społeczeństwu wiedzę z różnych dziedzin nauki

Archiwizowanie i udostępnianie zbiorów danych z wyników badań sondażowych zrealizowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje naukowe oraz ośrodki badawcze – zbiorów deponowanych w Archiwum Danych Społecznych (PADS), zlokalizowanym w ISS UW www.ads.org.pl.

Podstawowymi celami programu badawczego są:

 • współtworzenie strategii rozwoju programu badawczego „archiwizacja danych społecznych”
 • nabywanie, rozwijanie, archiwizowanie i bezpłatne udostępnianie danych i dokumentacji służących kształceniu i badaniom w zakresie badań społecznych
 • prowadzenie programów szkoleniowych w zakresie:
  • przygotowywania zbiorów danych do postaci archiwizacyjnej obsługi Archiwum,
  • przekazywania danych do archiwizacji, standaryzacji zbiorów,
  • sposobów korzystania i analizy zbiorów danych (struktura zbioru i schematy analiz) metodologii analizy danych przygotowania zbiorów danych pod kątem wymogów archiwizacyjnych

W 2017 roku Archiwum Danych Społecznych zanotowało:

 • Blisko 100 zdeponowanych zbiorów danych z wyników badań sondażowych zrealizowanych w Polsce i w innych krajach
 • 525 udostępnionych plików
 • 420 000 odsłon strony internetowej PADS
 • ponad 11 000 użytkowników
 • ponad 63 000 pobrań
Inne działania oraz osiągnięcia popularyzujące naukę i przybliżające społeczeństwu wiedzę z różnych dziedzin nauki

dr Tomasz Jerzyński (współpraca), Przygotowanie platformy prezentacyjnej dla programu: EFELSE: Evaluation Framework for the Evolution of Lifelong Learning Strategies in Europe.

dr Tomasz Jerzyński, Udział w organizacji oraz przygotowanie platformy prezentacyjnej dla konferencji ISS: Questions Robert Zajonc asked. 13-14 maja 2010.