Rekrutacja

Rekrutacja na czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie o charakterze interdyscyplinarnym (socjologia, psychologia, ekonomia, nauki polityczne, geografia)

Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie prowadzone w porozumieniu z Wydziałem Filozofii i Socjologii , Wydziałem Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych, Wydziałem Psychologii oraz Wydziałem Zarządzania

Składanie dokumentów: w sekretariacie Instytutu w dniach od 11 września do 15 września 2017 r. w godz. 10:30-15:00 (adres: Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca UW, ul. Stawki 5/7, Warszawa, IV p., za oszklone drzwi, pokój 421).

Kandydaci muszą też w powyższym terminie zarejestrować się na stronie: https://www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/

 Komplet dokumentów powinien zawierać: 
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie wydrukowane z systemu IRK;
 • podanie o przyjęcie na Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
 • dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia;
 • życiorys (własnoręcznie podpisany), z wyszczególnieniem informacji o znajomości języków obcych; informacji o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach itp.
 • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów (suplement do dyplomu);
 • informacja o znajomości języków obcych z odpowiednimi zaświadczeniami;
 • pisemna zgoda pracownika naukowego (związanego z Instytutem Studiów Społecznych UW) na opiekę nad studiami doktoranckimi i nad pracą doktorską;
 • konceptualizacja proponowanego tematu pracy doktorskiej (około 3 stron). Konspekt projektu badawczego musi być zatwierdzony (podpisany) przez potencjalnego promotora rozprawy;
 • dwie opinie samodzielnych pracowników naukowych, w tym osoby, która wyraża zgodę na bycie opiekunem naukowym kandydata;
 • 2 zdjęcia.

Prosimy o umieszczenie dokumentów w teczce do akt. Dokumenty powinny zostać przedłożone w 7 egzemplarzach (1 z oryginalnymi dokumentami + 6 kserokopii).

 Zasady kwalifikacji: 

Na studia może zostać przyjęta osoba, która uzyskała tytuł magistra lub równorzędny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie:

1) rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 40 punktów, ocenie podlegają w szczególności: umiejętność jasnego przedstawienia problematyki badawczej, którą kandydat podejmuje; umiejętność wysnuwania odpowiednich wniosków i hipotez dotyczących tematu pracy badawczej; klarowność proponowanego wnioskowania naukowego),

2) projektu koncepcji pracy doktorskiej (maksymalnie 20 punktów, ocenie podlegają w szczególności: znajomość tematyki podejmowanej w pracy, klarowność wywodu i przedstawionego probelemu badawczego, zasadność stawianych hipotez, dopasowanie proponowanego warsztatu badawczego do podejmowanych problemów badawczych ),

3) opinii dwóch pracowników naukowych (maksymalnie 10 punktów, ocenie podlegają w szczególności: doświadczenie kandydata w pracy w zespołach badawczych i we współpracy z opiekunami naukowymi, umiejętności planowania i organizacji pracy badawczej, doświadczenie w publikowaniu i prezentowaniu wyników pracy naukowej),

4) dotychczasowego dorobku naukowego (maksymalnie 20 punktów, ocenie podlegają w szczególności: publikacje w czasopismach krajowych i międzynarodowych, publikacje rozdziałów w tomach redagowanych, monografie, prezentacje wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych, publikacje eksperckie, publikacje raportów z badań, działalność organizacyjna w obszarze nauki – koła naukowe, organizacja konferencji, warsztatów, itp.; popularyzacja nauki – publikacje w czasopismach, portalach, organizacjach popularnonaukowych),

5) znajomości języków obcych (maksymalnie 5 punktów, udokumentowana biegłość językowa na poziomie B2 – 1 punkt za każdy język, powyżej B2 – 2 punkty za każdy język, do maksymalnej wartości 5 punktów),

6) średniej ocen ze studiów I i II stopnia (maksymalnie 5 punktów, średnia ocen 3.5-3.75 – 1 punkt, 3.75-4 – 2 punkty, 4-4.25 – 3 punkty, 4.25-4.5 – 4 punkty, powyżej 4.5 – 5 punktów).

Przyjmowane będą osoby, które uzyskają minimum 70 punktów (w przypadku przekroczenia limitu miejsc przyjęcia będą odbywać się na podstawie rankingu).

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia wyższe za granicą, a ich dokumenty o wykształceniu nie mogą zostać uznane w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, konieczna jest nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów wyższych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.
Cudzoziemcy przyjmowani są na studia doktoranckie według odrębnych przepisów.

 Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych:  25.09.2017 (kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o dokładnym terminie egzaminu)

Dodatkowe informacje: pod numerem tel. 22 55 49 730, 22 831 51 53, e-mailowo: iss(at)uw.edu.pl

WAŻNA INFORMACJA DLA KANDYDATÓW:
Studia doktoranckie administrowane przez Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS UW) przygotowują do pracy naukowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o polityce, nauk o polityce publicznej, nauk o bezpieczeństwie, psychologii, socjologii, w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomii, w dziedzinie nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia)

 

Skład Komisji Rekrutacyjnej właściwej dla Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UW:

[fancy_list style=”comment_list”]

 • prof. dr hab. Mirosław Kofta – Przewodniczący
 • dr Mikołaj Lewicki
 • mgr Rafał Miśta – przedstawiciel doktorantów
 • dr Agnieszka Rychwalska – Sekretarz
 • prof. dr hab. Renata Siemieńska
 • dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW