Centrum Wyzwań Społecznych

ZespółCWSCeleWybraneKonferencjePublikacjeWspółpraca

Centrum Wyzwań Społecznych (Social Challenges Unit) przy Instytucie Studiów Społecznych UW działa od stycznia 2014 roku. Jego misją jest wspieranie innowacyjności w naukach społecznych, a także skuteczne włączanie zasobów całego Uniwersytetu w rozwiązywanie najbardziej kluczowych wyzwań społecznych, w partnerstwie z wieloma innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, liderami i grupami obywateli. Mechanizm działania Centrum opiera się na założeniu, że współczesny świat, przy całej swojej złożoności, wymaga większej współpracy i przełamywania barier między odrębnymi sektorami/silosami. Problemy można rozwiązywać tylko przy założeniu, że społeczeństwo to „zespół zespołów” (team of teams). Dlatego też podstawowym sposobem naszego działania jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (wraz z grupami, specjalistami i liderami spoza UW), które w określonym w czasie oraz ściśle zaplanowanym procesie będą starały się wypracować i wdrożyć rozwiązania dla zewnętrznych wyzwań społecznych, w celu osiągnięcia realnej zmiany społecznej. Bardzo ważny w całym procesie jest dla nas udział studentów, bowiem zakładamy, że najważniejsze w ich edukacji jest uczenie się poprzez wspólne działanie i wdrażanie pozytywnych zmian w świecie instytucji, organizacji i grup społecznych (learning by doing) STRONA WŁASNE CWS ISS UW

Centrum Wyzwań Społecznych jest jednostką, której główne cele to:

 • realizowanie nowatorskich projektów dla instytucji i partnerów zewnętrznych;
 • angażowanie studentów różnych wydziałów do projektów, wykorzystujących ekspertyzę naszego uniwersytetu na rzecz dobra wspólnego, i tym samym realizowanie działań badawczych i dydaktycznych w duchu Trzeciej Misji;
 • testowanie nowych technik dydaktycznych i upowszechnianie ich na Uniwersytecie;
 • wdrażanie nowego podejścia do uczenia praktycznego – które realizowane jest w murach uczelni – w ambitnych projektach odpowiadających na ważne wyzwania społeczne;
 • prowadzenie badań i ewaluacji na rzecz najbliższego otoczenia – przede wszystkim uniwersytetu, ale też miasta stołecznego (community–based learning);
 • rozwijanie badań w obszarze zdrowia publicznego – z naciskiem na nowe sposoby badania polityk publicznych i interwencji w obszarze aktywności fizycznej – co wydaje się jednym z najbardziej obiecujących i potrzebnych interdyscyplinarnych zagadnień XXI wieku.

Realizowane projekty wskazują na trzy główne kierunki, którymi zajmuje się obecnie Centrum. Pierwszym są działania na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i projekty realizowane w partnerstwie z innymi jednostkami UW, drugim są projekty dotyczące badania sportu, a trzeci stanowią projekty zlecane przez zewnętrzne instytucje i niedotyczące sportu.

Działania na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Badanie Kampusu Ochota z perspektywy użytkowników (we współpracy z DELab UW)

Celem badania było odtworzenie perspektywy wszystkich grup użytkowników kampusu Ochota, a także diagnoza ich potrzeb oraz zastanej sytuacji przestrzennej kampusu. Badanie zostało przeprowadzone zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. Zebrana w tym procesie wiedza pozwala na lepsze zarządzanie kampusem przez jego użytkowników, jak również lepsze projektowanie nowej zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem projektu budynku Wydziału Psychologii. Badanie obejmowało zagadnienia takie jak (A) jakość przestrzeni wewnątrz budynków i pomiędzy nimi; (B) dostępność i jakość usług, ze szczegółową analizą usług gastronomicznych.

 1. Badanie Kampusu Głównego z perspektywy studenckiej

Celem badania była diagnoza uwarunkowań przestrzennych 6 wybranych wydziałów i instytutów zlokalizowanych w obrębie szeroko rozumianego Kampusu Głównego. Wybór obszaru badania został podyktowany przez założenia Programu Wieloletniego. Badanie zostało zrealizowane przez trzyosobowy zespół badaczy, doktorantów Instytutu Kultury Polskiej UW, którzy prowadzili obserwacje terenowe i wywiady ze studentami i doktorantami badanych jednostek. Na podstawie wiedzy zdobytej w badaniu została przeprowadzona seria warsztatów ze studentami IKP UW, a raport z badania został wykorzystany przez zespół Animacji Kultury w IKP UW do realizacji zajęć w ramach Projektu Powiśle.

 1. Badanie przyczyn rezygnacji studentów z wyjazdów w ramach programu mobilności Erasmus

Przeprowadzone na zlecenie Biura Współpracy z Zagranicą badanie miało na celu sprawdzić, jakie są przyczyny wzrostu liczby rezygnacji – już po zakwalifikowaniu się do programu – z wyjazdów zagranicznych w ramach programu mobilności studenckiej Erasmus. Badanie zostało przeprowadzone przez studentów jednostek dydaktycznych UW reprezentujących dziedziny takie jak socjologia, etnografia i zarządzanie. Wyniki badania, przedstawione w formie raportu, zostały wykorzystane przez BWZ w sprawozdaniu przedstawionym Komisji Europejskiej.

 1. Badanie Poczucie Bezpieczeństwa Studentów Zagranicznych na UW

Badanie zostało zainicjowane przez grupę studentów, którzy brali wcześniej udział w wyjazdach do Northampton w ramach nawiązanego przez CWS partnerstwa lub współpracowali z Centrum przy projektach badawczych. Mając pomysł na badanie, wybrali właśnie CWS, żeby poprosić o opiekę organizacyjną i wsparcie merytoryczne. Sami przygotowali ofertę, która zainteresowała główną specjalistę ds równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim oraz BWZ na tyle, że podjęto decyzję o zamówieniu badania. Ten sukces pokazuje to, że współpraca z CWS wyposażyła studentów w bardzo konkretne kompetencje i odwagę do zaproponowania Uniwersytetowi własnej inicjatywy.

 1. Wsparcie dla zajęć Service Learning w Instytucie Polityki Społecznej

CWS był zaangażowany w tworzenie koncepcji zajęć prowadzonych metodą service learning oraz bierze udział w ewaluacji zajęć prowadzonej przez jednego z uczestników międzynarodowej wymiany z Uniwersytetem w Northampton.

 1. Współtworzenie oferty IUW – zajęcia OGUN + wsparcie dla zespołów studenckich

Zespół Centrum Wyzwań Społecznych brał aktywny udział w współtworzeniu oferty Inkubatora UW, między innymi w wypracowywaniu koncepcji zajęć ogólnouniwersyteckich Przedsiębiorczość: otwórz głowę oraz ich współprowadzeniu.

 

Projekty dotyczące sportu

 1. Realizacja projektu National Sports Governance Observer, finansowanego ze środków Erasmus+ i koordynowanego przez Play the Game

Celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy o dobrym rządzeniu w krajowych związkach sportowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez opracowanie narzędzia do oceny dobrego rządzenia i przeanalizowanie za jego pomocą krajowych związków. W tym roku zbieraliśmy dane dotyczące dobrego rządzenia w 9 związkach sportowych w Polsce. Spotkanie ze związkami dotyczące projektu odbyło się w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którego przedstawiciele wyrażają zainteresowanie rezultatami badania. W ramach NSGO przedstawiciele CWS wzięli w 2017 udział w 3 wyjazdach zagranicznych.

 1. Współpraca merytoryczna i badawcza z Benefit Systems S.A. – największą firmą branży fitness w Polsce

Współpraca obejmowała: (A) opracowanie narzędzia do badania wpływu głównego produktu Benefit Systems S.A., czyli karty MultiSport, na firmy wchodzące do programu; (B) konsultacje przy strategicznych decyzjach dotyczących rozwoju tego produktu i diagnozy rozwoju MultiSport w kontekście jego otoczenia.

 1. Działania w obszarze rozwoju odpowiedzialności społecznej w sektorze sportu w Polsce

Nasze inicjatywy obejmują prowadzenie platformy sportimpakt.org wraz z podcastem i blogiem o odpowiedzialności społecznej w sporcie i projekt mający na celu opracowanie narzędzia do mierzenia odpowiedzialności społecznej klubów sportowych. Narzędzie następnie chcemy wykorzystać do zebrania danych o tym zjawisku wśród profesjonalnych klubów w Polsce. W projekt zaangażowano przedstawicieli 4 polskich uczelni związanych z CSR w sporcie i grono ekspertów. Wstępnie patronat nad projektem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 1. Wykorzystanie danych i doświadczeń z ewaluacji programu Animator Orlika

CWS wykorzystywał dane z wcześniejszych badań, dając aplikacyjne wskazówki do zarządzania programami z obszaru aktywności fizycznej społeczeństwa:

 • prezentacja Zembura P., Gołdys A., The effectiveness and limitations of an initiative to promote access to sport facilities for disadvantaged groups zaprezentowana na International Symposium on Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs, AWF Warszawa, 16 września 2017;
 • Biernat E., Piątkowska M., Zembura P., Gołdys A., Problem zarządzania Orlikami z perspektywy animatorów z gmin wiejskich i miejskich, Przedsiębiorczość i zarządzanie artykuł zaakceptowano, ukaże się w kolejnym numerze czasopisma;
 1. Koordynacja merytoryczna projektu Active Healthy Kids Global Alliance w Polsce

CWS koordynuje powstawanie raportu (publikacji) o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach naszej roli w projekcie pomagamy przedstawicielom innych krajów opracować pierwszą wersję raportu dotyczącą ich krajów. Projekt jest inicjatywą angażującą przedstawicieli blisko 40 krajów oraz WHO (https://www.activehealthykids.org/). Jednym z efektów programu jest publikacja naukowa: https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/jpah.2016-0386.

 

Projekty realizowane na rzecz i zlecenie instytucji zewnętrznych (niezwiązanych z badaniami nad sportem)

 1. Badanie środowiska innowacji społecznych dla Fundacji ASHOKA Polska

Celem dwuetapowego badania jakościowego, opierającego się na wywiadach pogłębionych i desk researchu, było zdiagnozowanie barier stojących na przeszkodzie w rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Zespół badawczy składał się z czwórki studentów UW. Na podstawie badania powstał raport, zaprezentowany w czasie konferencji na Uniwersytecie SWPS oraz publikacja naukowa. Projekt będzie kontynuowany we współpracy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.

 1. Badanie wpływu społecznego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

W 2017 roku zespół zakończył ponad dwuletni proces badawczy, jeden z pierwszych procesów mierzenia wpływu społecznego (impact assessment) – finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Raport dostępny na stronie: https://www.rownacszanse.pl/32.

 1. Forum Darczyńców

Stworzenie podręcznika mierzenia wpływu społecznego działań organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych – merytoryczna kontynuacja mierzenia wpływu społecznego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Podręcznik dostępny na stronie: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/standardy_mierzenia_efektow_dzialan_spoleczny ch_podrecznik_dla_organizacji_1.pdf.

 1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej dla terenów przyszłej inwestycji dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Przeprowadzone we współpracy z Fundacją Skwer Sportów Miejskich działanie miało na celu rozpoznać aktorów i ich potrzeby, które mogłaby spełniać zadaszona przestrzeń publiczna znajdująca się pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej, przebudowana wraz z remontem wiaduktów. Efektem prowadzonych działań było sporządzenie wytycznych projektowych dla uczestników konkursu na aranżację architektoniczną tego obszaru.

 1. Współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej i Fundacją Pole Dialogu przy realizacji badań na rzecz zrozumienia mechanizmów wspierania pomysłowości mieszkańców Warszawy

Publikacja wspólna z Jaremą Piekutowskim i Martą Szaranowicz o tytule Pomysłowość miejska. Dodatkowo zaangażowano 4 studentów do działań badawczych. Część rekomendacji naszego zespołu została już wcielona w życie na terenie Warszawy. https://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-raport-z-badan/.

 1. Wsparcie badawcze projekt Inkubator Innowacji Społecznych realizowany ze środków Ministerstwa Rozwoju

CWS zrealizował pogłębiony desk research polityk publicznych i rozwiązań na rzecz podniesienia jakości życia seniorów. Materiał dostępny online: http://sieciwsparcia.pl/baza-wiedzy/o-bazie-wiedzy/.

Konferencje

Seminarium współorganizowane przez Centrum Wyzwań Społecznych i Akademię Zarządzania Sportem (projekt prowadzony przez Instytut Sportu) realizowane w ramach National Sports Governance Observer Całodniowe szkolenie dla związków sportowych dotyczące wdrażania dobrego rządzenia. Uczestnikami byli przedstawiciele 40 polskich związków olimpijskich, miejscem: Stadion Narodowy w Warszawie. Prelegentami m. in. Arnout Geeraert
(Uniwersytet w Leuven), Jens Andersen (Play the Game), Luiz Haas (Uniwersytet w Lizbonie), Paweł Zembura.

Udział w konferencjach

Gołdys A., Zembura P. Nowe paradygmaty i metody socjologii jako wsparcie dla sukcesów w zdrowiu publicznym: polityki behawioralne, interwencje społeczne, analiza zachowań, postaw i nastawień, IV Spotkanie Współpracy Naukowej między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Medycznym, Warszawa, 16.05.18

Zembura P, Challenges to the good governance in Polish sports federations and Polish sport system, National Good Governance in Sports federations seminar in Romania, National Academy of Physical Education and Sport (UNEFS) w Bukareszcie, 23 maja 2018

Gołdys A, Jak mierzyć efektywność i wpływ innowacji społecznych? Jak sprawdzić co działa a co nie? – Social Innovation Index, Kraków, 25.10. 18

Gołdys A., Good governance in European and intenrational sport. NSGO Project Public Seminar, Leuven, 13.11.18

Gołdys A., Overview of the Central and Eastern Europe Venture Philantrophy and social investment market, European Venture Philantrophy Association, Warsaw 28-30.11.18

Gołdys A., Zembura P. 26th European Association for Sport Management, Sesja: Workshop “Play the Game: National Sports Governance Observer” (associated project partner: EASM), prezentacja wyników z Polski 5 września, 2018, European Association for Sport Management, Malmo

„Środa z ekspertem” Miejsce i rola w przestrzeni miejskiej rozwijającego się Kampusu Ochota, Wydział Biologii, 29.03.2017 r. (Aleksandra Gołdys)

Udział w debacie publicznej pod tytułem: Reforming governance in World Sport: is the IOC power structure falling apart?, Uniwersytet w Kolonii, 30 maja 2017 (Aleksandra Gołdys)

Konferencja Play the Game 2017: Riding the waves of change, wystąpienie prezentujące wyniki z Polski w trakcie sesji National Sports Governance Observer – the first results and future perspective, Eindhoven, 26 listopada 2017 (Paweł Zembura)

Prezentacja Zembura P., Gołdys A., The effectiveness and limitations of an initiative to promote access to sport facilities for disadvantaged groups zaprezentowana na International Symposium on Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs, AWF Warszawa, 16 września 2017.

Ashoka U, Exchange Summit, Tulane University, New Orleans, USA – 27-29 lutego 2016 (Aleksandra Gołdys)

Uniwersytet a rozwój społeczny w świecie globalnych wyzwań, ISS, Warszawa 14.06 (Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys)

EASM 2016, Konferencja European Association of Sport Management, Akademia Finansów i Turystyki Vistula, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 7-10 września 2016 (Aleksandra Gołdys)

Pro Health 65+’ Health Promotion and Prevention of Risk. Actions for Seniors. In search of Good Practices in Health Promotion for Older People, Rzym 28-29 września 2016 (Maria Rogaczewska, Aleksandra Gołdys)

Local Policy Workshop: Active aging in Poland: public discourse and actions, 09.06,.2016 Warszawa (Maria Rogaczewska)

RELIGION AND NON-RELIGION IN CONTEMPORARY SOCIETIES: Theoretical, Empirical and Methodological Challenges for Research in Central and Eastern Europe and Beyond, 21-24 Kwietnia, Zadar (Maria Rogaczewska)

Konferencja prezentująca wyniki badań prowadzonych w trakcie Światowych Dni Młodzieży, Warszawa, 15.12.2016 (Maria Rogaczewska)

European Obesity Forum 2015 – Bruksela 27.09 – konferencja miała charakter wymiany doświadczeń praktyków z różnych krajów, CWS prezentował wyniki swoich działań ewaluacyjnych w zakresie polityk sportowych. Udział w tej
konferencji jest ważny – bo EPODE Network (główny organizator wydarzenia) może być ważnym partnerem w rozumieniu uwarunkowań skutecznych polityk zdrowotnych oraz wsparciem przy ich implementacji (strona EPODE:
http://epode-international-network.com/)

25.09-10.10.2015 – Aleksandra Gołdys, Maria Szymborska i Maria Rogaczewska uczestniczyły w wizycie studyjnej na Brown University , Providence, USA, na zaproszenie tamtejszego Watson Institute. Podczas tej wizyty wygłosiły
wystapienie pt. Between Criticism and Co-action: http://watson.brown.edu/events/2015/between-criticism-and-co-action- meeting-need-new-kind-relationship-between-policy-makers , ponadto odbyły kilkanaście spotkań dwustronnych na temat zaangażowania uczelni w zmianę społeczną, społecznej odpowiedzialności uczelni, innowacji dydaktycznych na uczelniach.

Edukacja – Rozwój – Kapitał społeczny, seminarium Ośrodka Rozwoju Edukacji, Wrocław, w dniach 22-23 czerwca 2015 r., wystąpienie pt.” Edukacja – Rozwój – Kapitał Społeczny”. Wpływ reform w lokalnym systemie oświaty na jakość życia i kapitał społeczny młodzieży: jak należy go planować i mierzyć

Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego, Konferencja ORE, Warszawa, kwiecień 2015

Profilaktyka jako inwestycja – w jaki sposób szkoła może przyczyniać się poprawy wskaźników zdrowia publicznego dzieci i młodzieży, Łódź, 15 grudnia 2015.

Konferencja “Niech nas zobaczą – 15 lat Programu Równać Szanse”, odbyła się w Pałacu w Łochowie, grudzień 2015, wystąpienie pt. „Działania na rzecz młodych –perspektywy”

Publikacje

Zembura, P., Korcz, A., Cieśla, E., Gołdys, A., & Nałȩcz, H. (2018). Results from Poland’s 2018 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 395–397. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0540

Aubert, S., Barnes, J. D., Abdeta, C., Abi Nader, P., Adeniyi, A. F., Aguilar-Farias, N., … Zembura, P., Tremblay, M. S. (2018). Global Matrix 3.0 Physical Activity Report Card Grades for Children and Youth: Results and Analysis From 49 Countries. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 251–273. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0472

Aubert, S., Barnes, J. D., Aguilar-Farias, N., Cardon, G., Chang, C.-K., Delisle Nyström, C., … Zembura, P., Tremblay, M. S. (2018). Report Card Grades on the Physical Activity of Children and Youth Comparing 30 Very High Human Development Index Countries. Journal of Physical Activity and Health, 15(S2), 298– 314. https://doi.org/10.1123/jpah.2018-0431

Biernat, E., Piątkowska, M., Zembura, P., & Gołdys, A. (2018). Problem Zarządzania Orlikami z Perspektywy Animatorów z Gmin Wiejskich i Miejskich (Challenges of the Management of Orlik Pitches from the Perspective of the Animators from Municipal and Rural Communities). Przedsiębiorczość i Zarzadzanie, 15(8), 444–461

Zembura, P., Syliwoniuk M., Kuźbik P., Pawlak G., Botwina G., Marchlewicz M., Gołdys A. (2018). Analiza Odpowiedzialności Społecznej Profesjonalnych Klubów Sportowych w Polsce – Raport z Badań (“Analysis of Social Responsibility in Professional Sport Teams in Poland”). Warszawa

Zembura, P., & Gołdys, A. (2018). National Sports Governance Observer. Raport krajowy: Polska. Warszawa

Zembura, P., Gołdys, A., Piątkowska, M., Kuźbik, P., Botwina, G., Marchlewicz, M., … Gałecka, M. (2018). Indeks Odpowiedzialności Społecznej Klubów Sportowych w Polsce – Charakterystyka Narzędzia (“Social Responsibility in Professional Sport Teams in Poland – the Research Tool”). Warszawa.

Zembura, P., Gołdys, A., & Syliwoniuk, M. (2018). National Sports Governance Observer – Country Report: Poland. In National Sports Governance Observer. Final report (pp. 178–199). Aarhus: Play the Game.

Dąbrowska, A., Gołdys A., Pugacewicz A., (2018) Regional Innovation Impact Assassment: Case study of the University of Warsaw

Aleksandra Gołdys (2016). Sport Sector as a Part of Public Policy for elderly people, ProHealth 2016.

Maria Rogaczewska (2016). Raport z badań dot. Światowych Dni Młodzieży (publikacja internetowa – współautor)

The Social Phenomenon of Football: The transformation of the public sports policy: politics, grassroots management and social capital of the Orlik programme in Poland, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2015, 16 (4),: 31-45
http://maes-online.com/abstracted.php?level=5&ICID=1188587

Maria Rogaczewska, Czy współczesna polska parafia jest inkluzywna, czy tworzy więzi społeczne?, TRZECI SEKTOR NR 34, 2015

„Bezruch wrogiem miasta” Magazyn Miasta nr 9/2015, Wydawnictwo ResPublica

„Zmieniać tak, by zmienić. Jak usportowić Polaków?” TT Magazyn nr 24/2015, Wydawnictwo ThinkTank Ośrodek Dialogu i Analiz

„Polityka państwa w zakresie wspierania aktywności fizycznej obywateli: przykład Polski” – ekspertyza dla Ministerstwa Zdrowia

Czego nie widać ze stolicy. Świat nowych nierówności, (z Aleksandrą Gołdys), WIĘŹ, nr 3/2015, ss.18-23

Piekutowski J., Ubóstwo jako lęk. WIĘŹ nr 3/2015, ss.24-31

Współpraca międzynarodowa

Projekt POWER – CWS współtworzy program Service Learning, który polega na współpracy z zagranicznymi uniwersytetami. Studenci z naszej uczelni wyjeżdżają na partnerskie uczelnie, by w trakcie intensywnego kursu wypracować rekomendacje dotyczące konkretnej zmiany usługi lub projektu społecznego. Service Learning jest uznaną metodą dydaktyczną, skupioną na łączeniu teorii naukowej z jej implementacją w konkretnym otoczeniu instytucjonalnym.

Do tej pory koordynowaliśmy wyjazd 4 grup studentów – do Northampton, Berlina, Rotterdamu oraz Lisbony. W zajęciach biorą udział studenci ze wszystkim wydziałów UW.

International Sport and Culture Assosiation (ISCA) – Aleksandra Gołdys zasiada w Radzie Ekspertów tej międzynarodowej organizacji zajmującej się wsparciem dla organizacji i rządów w projektowaniu skutecznych polityk sportowych. W 2015 roku brała udział w dwóch spotkaniach ekspertów – którzy są przedstawicielami uczelni wyższych z całego świata – w lutym we Frankfurcie i we wrześniu w Copenhadze (gdzie znajduje się siedziba ISCA)
ASHOKA Polska –  projekt badawczy dotyczący środowiska innowacji społecznych dla Fundacji ASHOKA Polska opierający się na metodach jakościowych (wywiad pogłębiony i analiza danych zastanych). Zaangażowanie studentów, opracowanie raportu.
Active Healthy Kids Global Alliance – CWS UW prowadziło proces badawczy dotyczący stanu zdrowia dzieci, projekt jest realizowany w 46 krajach, Paweł Zembura i Aleksandra Gołys koordynowali prace badawcze
National Sports Governance Observer – finansowany ze środków Erasmus+ i koordynowany przez Play the Game oraz Duński Instytut Sportu. Projekt polegał na opracowaniu narzędzia do oceny dobrego rządzenia i przeanalizowanie za jego pomocą krajowych związków.
European Venture Philanthropy Association (wspólnie z DELab i IUW) – wspieranie nowych modeli finansowania innowacji społecznych (https://conference.evpa.eu.com/about/)
Projekt dotycz wyzwań mieszkalnictwa w różnych częściach świata napisany wspólnie z Uniwersytetem Plymouth (UK)

Członkostwo w organizacjach naukowych

Dr Maria Rogaczewska: Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz ISORECEA (Stowarzyszenie Socjologów Religii w Europie Środkowo-Wschodniej) oraz Sekcji Socjologii Religii International Sociological Association.

Dr Aleksandra Gołdys : International Sport and Culture Assosiation (ISCA) –zasiada w Radzie Ekspertów.