Centrum Wyzwań Społecznych

ZespółCWSCeleWybrane zrealizowane projekty (2017 r.)Najważniejsze plany na rok 2018

Zespół badań nad sportem
Stali współpracownicy

Centrum Wyzwań Społecznych (Social Challenges Unit) przy Instytucie Studiów Społecznych UW działa od stycznia 2014 roku. Jego misją jest wspieranie innowacyjności w naukach społecznych, a także skuteczne włączanie zasobów całego Uniwersytetu w rozwiązywanie najbardziej kluczowych wyzwań społecznych, w partnerstwie z wieloma innymi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorcami, liderami i grupami obywateli. Mechanizm działania Centrum opiera się na założeniu, że współczesny świat, przy całej swojej złożoności, wymaga większej współpracy i przełamywania barier między odrębnymi sektorami/silosami. Problemy można rozwiązywać tylko przy założeniu, że społeczeństwo to „zespół zespołów” (team of teams). Dlatego też podstawowym sposobem naszego działania jest tworzenie interdyscyplinarnych zespołów (wraz z grupami, specjalistami i liderami spoza UW), które w określonym w czasie oraz ściśle zaplanowanym procesie będą starały się wypracować i wdrożyć rozwiązania dla zewnętrznych wyzwań społecznych, w celu osiągnięcia realnej zmiany społecznej. Bardzo ważny w całym procesie jest dla nas udział studentów, bowiem zakładamy, że najważniejsze w ich edukacji jest uczenie się poprzez wspólne działanie i wdrażanie pozytywnych zmian w świecie instytucji, organizacji i grup społecznych (learning by doing) STRONA WŁASNE CWS ISS UW

Centrum Wyzwań Społecznych jest jednostką, której główne cele to:

 • realizowanie nowatorskich projektów dla instytucji i partnerów zewnętrznych;
 • angażowanie studentów różnych wydziałów do projektów, wykorzystujących ekspertyzę naszego uniwersytetu na rzecz dobra wspólnego, i tym samym realizowanie działań badawczych i dydaktycznych w duchu Trzeciej Misji;
 • testowanie nowych technik dydaktycznych i upowszechnianie ich na Uniwersytecie;
 • wdrażanie nowego podejścia do uczenia praktycznego – które realizowane jest w murach uczelni – w ambitnych projektach odpowiadających na ważne wyzwania społeczne;
 • prowadzenie badań i ewaluacji na rzecz najbliższego otoczenia – przede wszystkim uniwersytetu, ale też miasta stołecznego (community–based learning);
 • rozwijanie badań w obszarze zdrowia publicznego – z naciskiem na nowe sposoby badania polityk publicznych i interwencji w obszarze aktywności fizycznej – co wydaje się jednym z najbardziej obiecujących i potrzebnych interdyscyplinarnych zagadnień XXI wieku.

Realizowane w 2017 roku projekty wskazują na trzy główne kierunki, którymi zajmuje się obecnie Centrum. Pierwszym są działania na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego i projekty realizowane w partnerstwie z innymi jednostkami UW, drugim są projekty dotyczące badania sportu, a trzeci stanowią projekty zlecane przez zewnętrzne instytucje i niedotyczące sportu.

Działania na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego

 1. Badanie Kampusu Ochota z perspektywy użytkowników (we współpracy z DELab UW)

Celem badania było odtworzenie perspektywy wszystkich grup użytkowników kampusu Ochota, a także diagnoza ich potrzeb oraz zastanej sytuacji przestrzennej kampusu. Badanie zostało przeprowadzone zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. Zebrana w tym procesie wiedza pozwala na lepsze zarządzanie kampusem przez jego użytkowników, jak również lepsze projektowanie nowej zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem projektu budynku Wydziału Psychologii. Badanie obejmowało zagadnienia takie jak (A) jakość przestrzeni wewnątrz budynków i pomiędzy nimi; (B) dostępność i jakość usług, ze szczegółową analizą usług gastronomicznych.

 1. Badanie Kampusu Głównego z perspektywy studenckiej

Celem badania była diagnoza uwarunkowań przestrzennych 6 wybranych wydziałów i instytutów zlokalizowanych w obrębie szeroko rozumianego Kampusu Głównego. Wybór obszaru badania został podyktowany przez założenia Programu Wieloletniego. Badanie zostało zrealizowane przez trzyosobowy zespół badaczy, doktorantów Instytutu Kultury Polskiej UW, którzy prowadzili obserwacje terenowe i wywiady ze studentami i doktorantami badanych jednostek. Na podstawie wiedzy zdobytej w badaniu została przeprowadzona seria warsztatów ze studentami IKP UW, a raport z badania został wykorzystany przez zespół Animacji Kultury w IKP UW do realizacji zajęć w ramach Projektu Powiśle.

 1. Badanie przyczyn rezygnacji studentów z wyjazdów w ramach programu mobilności Erasmus

Przeprowadzone na zlecenie Biura Współpracy z Zagranicą badanie miało na celu sprawdzić, jakie są przyczyny wzrostu liczby rezygnacji – już po zakwalifikowaniu się do programu – z wyjazdów zagranicznych w ramach programu mobilności studenckiej Erasmus. Badanie zostało przeprowadzone przez studentów jednostek dydaktycznych UW reprezentujących dziedziny takie jak socjologia, etnografia i zarządzanie. Wyniki badania, przedstawione w formie raportu, zostały wykorzystane przez BWZ w sprawozdaniu przedstawionym Komisji Europejskiej.

 1. Badanie Poczucie Bezpieczeństwa Studentów Zagranicznych na UW

Badanie zostało zainicjowane przez grupę studentów, którzy brali wcześniej udział w wyjazdach do Northampton w ramach nawiązanego przez CWS partnerstwa lub współpracowali z Centrum przy projektach badawczych. Mając pomysł na badanie, wybrali właśnie CWS, żeby poprosić o opiekę organizacyjną i wsparcie merytoryczne. Sami przygotowali ofertę, która zainteresowała główną specjalistę ds równouprawnienia na Uniwersytecie Warszawskim oraz BWZ na tyle, że podjęto decyzję o zamówieniu badania. Ten sukces pokazuje to, że współpraca z CWS wyposażyła studentów w bardzo konkretne kompetencje i odwagę do zaproponowania Uniwersytetowi własnej inicjatywy.

 1. Wsparcie dla zajęć Service Learning w Instytucie Polityki Społecznej

CWS był zaangażowany w tworzenie koncepcji zajęć prowadzonych metodą service learning oraz bierze udział w ewaluacji zajęć prowadzonej przez jednego z uczestników międzynarodowej wymiany z Uniwersytetem w Northampton.

 1. Współtworzenie oferty IUW – zajęcia OGUN + wsparcie dla zespołów studenckich

Zespół Centrum Wyzwań Społecznych brał aktywny udział w współtworzeniu oferty Inkubatora UW, między innymi w wypracowywaniu koncepcji zajęć ogólnouniwersyteckich Przedsiębiorczość: otwórz głowę oraz ich współprowadzeniu.

 

Projekty dotyczące sportu

 1. Realizacja projektu National Sports Governance Observer, finansowanego ze środków Erasmus+ i koordynowanego przez Play the Game

Celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy o dobrym rządzeniu w krajowych związkach sportowych. Cel ma zostać osiągnięty poprzez opracowanie narzędzia do oceny dobrego rządzenia i przeanalizowanie za jego pomocą krajowych związków. W tym roku zbieraliśmy dane dotyczące dobrego rządzenia w 9 związkach sportowych w Polsce. Spotkanie ze związkami dotyczące projektu odbyło się w Ministerstwie Sportu i Turystyki, którego przedstawiciele wyrażają zainteresowanie rezultatami badania. W ramach NSGO przedstawiciele CWS wzięli w 2017 udział w 3 wyjazdach zagranicznych.

 1. Współpraca merytoryczna i badawcza z Benefit Systems S.A. – największą firmą branży fitness w Polsce

Współpraca obejmowała: (A) opracowanie narzędzia do badania wpływu głównego produktu Benefit Systems S.A., czyli karty MultiSport, na firmy wchodzące do programu; (B) konsultacje przy strategicznych decyzjach dotyczących rozwoju tego produktu i diagnozy rozwoju MultiSport w kontekście jego otoczenia.

 1. Działania w obszarze rozwoju odpowiedzialności społecznej w sektorze sportu w Polsce

Nasze inicjatywy obejmują prowadzenie platformy sportimpakt.org wraz z podcastem i blogiem o odpowiedzialności społecznej w sporcie i projekt mający na celu opracowanie narzędzia do mierzenia odpowiedzialności społecznej klubów sportowych. Narzędzie następnie chcemy wykorzystać do zebrania danych o tym zjawisku wśród profesjonalnych klubów w Polsce. W projekt zaangażowano przedstawicieli 4 polskich uczelni związanych z CSR w sporcie i grono ekspertów. Wstępnie patronat nad projektem objęło Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 1. Wykorzystanie danych i doświadczeń z ewaluacji programu Animator Orlika

CWS wykorzystywał dane z wcześniejszych badań, dając aplikacyjne wskazówki do zarządzania programami z obszaru aktywności fizycznej społeczeństwa:

 • prezentacja Zembura P., Gołdys A., The effectiveness and limitations of an initiative to promote access to sport facilities for disadvantaged groups zaprezentowana na International Symposium on Social Inclusion and Volunteering in Sport Clubs, AWF Warszawa, 16 września 2017;
 • Biernat E., Piątkowska M., Zembura P., Gołdys A., Problem zarządzania Orlikami z perspektywy animatorów z gmin wiejskich i miejskich, Przedsiębiorczość i zarządzanie artykuł zaakceptowano, ukaże się w kolejnym numerze czasopisma;
 1. Koordynacja merytoryczna projektu Active Healthy Kids Global Alliance w Polsce

CWS koordynuje powstawanie raportu (publikacji) o aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. W ramach naszej roli w projekcie pomagamy przedstawicielom innych krajów opracować pierwszą wersję raportu dotyczącą ich krajów. Projekt jest inicjatywą angażującą przedstawicieli blisko 40 krajów oraz WHO (https://www.activehealthykids.org/). Jednym z efektów programu jest publikacja naukowa: https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/jpah.2016-0386.

 

Projekty realizowane na rzecz i zlecenie instytucji zewnętrznych (niezwiązanych z badaniami nad sportem)

 1. Badanie środowiska innowacji społecznych dla Fundacji ASHOKA Polska

Celem dwuetapowego badania jakościowego, opierającego się na wywiadach pogłębionych i desk researchu, było zdiagnozowanie barier stojących na przeszkodzie w rozwoju innowacji społecznych w Polsce. Zespół badawczy składał się z czwórki studentów UW. Na podstawie badania powstał raport, zaprezentowany w czasie konferencji na Uniwersytecie SWPS oraz publikacja naukowa. Projekt będzie kontynuowany we współpracy z partnerami z Grupy Wyszehradzkiej.

 1. Badanie wpływu społecznego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

W 2017 roku zespół zakończył ponad dwuletni proces badawczy, jeden z pierwszych procesów mierzenia wpływu społecznego (impact assessment) – finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Raport dostępny na stronie: https://www.rownacszanse.pl/32.

 1. Forum Darczyńców

Stworzenie podręcznika mierzenia wpływu społecznego działań organizacji pozarządowych i fundacji korporacyjnych – merytoryczna kontynuacja mierzenia wpływu społecznego dla Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Podręcznik dostępny na stronie: http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/standardy_mierzenia_efektow_dzialan_spoleczny ch_podrecznik_dla_organizacji_1.pdf.

 1. Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej dla terenów przyszłej inwestycji dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

Przeprowadzone we współpracy z Fundacją Skwer Sportów Miejskich działanie miało na celu rozpoznać aktorów i ich potrzeby, które mogłaby spełniać zadaszona przestrzeń publiczna znajdująca się pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej, przebudowana wraz z remontem wiaduktów. Efektem prowadzonych działań było sporządzenie wytycznych projektowych dla uczestników konkursu na aranżację architektoniczną tego obszaru.

 1. Współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej i Fundacją Pole Dialogu przy realizacji badań na rzecz zrozumienia mechanizmów wspierania pomysłowości mieszkańców Warszawy

Publikacja wspólna z Jaremą Piekutowskim i Martą Szaranowicz o tytule Pomysłowość miejska. Dodatkowo zaangażowano 4 studentów do działań badawczych. Część rekomendacji naszego zespołu została już wcielona w życie na terenie Warszawy. https://poledialogu.org.pl/pomyslowosc-miejska-raport-z-badan/.

 1. Wsparcie badawcze projekt Inkubator Innowacji Społecznych realizowany ze środków Ministerstwa Rozwoju

CWS zrealizował pogłębiony desk research polityk publicznych i rozwiązań na rzecz podniesienia jakości życia seniorów. Materiał dostępny online: http://sieciwsparcia.pl/baza-wiedzy/o-bazie-wiedzy/.

Działania na rzecz UW:

 • realizacja programu POWER – rozwijanie operacyjnych partnerstw międzynarodowych z uczelniami, które rozwijają innowacje dydaktyczne, są aktywne społecznie i realizują nowe podejście do wyzwań społecznych, przekuwając to na praktyki badawcze;
 • kontynuacja i rozszerzenie współpracy z Brown University
  • zaprezentowanie UW na konferencji ASHOKA U Exchange w Bostonie https://www.brown.edu/academics/college/swearer/international-pilot
  • włączenie się do sieci Changemaker Campuses Ashoki http://ashoka-cee.org/journey2cm-certificate/
  • zrealizowanie wizyty studyjnej przedstawicieli Northampton w ramach już istniejącego partnerstwa;
 • zrealizowanie projektu IDO w obszarze ekonomii społecznej, przy wsparciu UCW oraz partnera ukraińskiego, zaangażowanie studentów już włączonych do naszych projektów;
 • wsparcie procesu podsumowywania wyników badań w ramach: (A) badania poczucia bezpieczeństwa studentów zagranicznych oraz (B) badań wykonanych przez studentów w ramach pilotażowych zajęć “service learning”;
 • dalsze wspieranie ZIP – praca nad mapą drogą strategii rozwijania przedsiębiorczości w ramach UW.

Działania w pionie sportowym:

 • włączenie kolejnych partnerów do projektu odpowiedzialności społecznej klubów sportowych (wsparcie finansowe Fundacji LOTTO);
 • zrealizowanie projektu Responsiball ze Schwery Consulting – jest to międzynarodowy projekt adresowany do klubów piłki nożnej;
 • współpraca z Mrągowskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Sportowych przy ogólnopolskim projekcie dotyczącym animatorów sportowych (transformacja projektu “orlikowego”);
 • zrealizowanie pilotowego działania mierzenia wpływu wynagrodzeń pozapłacowych związanych ze zdrowiem – w jednym z dużych przedsiębiorstw będących klientem Benefit Sport Systems.

Działania dla innych partnerów:

 • kontynuowanie działań w obszarze tworzenia i testowania metod mierzenia wpływu społecznego – ewaluacja projektu dla seniorów realizowanego przez Benefit Sport System;
 • realizowanie z ASHOKA projektu poświęconego dalszemu badaniu barier w rozwijaniu innowacyjności społecznej. Sam projekt jest naturalnym uzupełnieniem działań IUW, ale dodatkowo nawiązujemy partnerstwo z Bratislava Policy Institute, Uniwersytetem Corvinusa oraz oddziałami ASHOKI w krajach grupy Wyszehradzkiej (złożony projekt o dofinansowanie);
 • rozwijanie projektów badawczych w obszarze zdrowia – projekt komercyjny dla firm medycznych.