Krystyna Iglicka-Okólska

Prof. dr hab. Krystyna Iglicka-Okólska

STANOWISKO / POSITION

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Member of the Center for Social Change and Mobility

Profesor nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE / RESEARCH INTERESTS

Statystyka i demografia ze szczególnym uwzględnieniem przemian dzietności i mechanizmu migracji w regionie EŚW,
polityka społeczna, demografia Polski, integracja imigrantów na rynku pracy, polityka imigracyjna, migracje powrotne.

e-mail:kiglicka@wz.uw.edu.pl

CV

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION:

 • 1988 Magister Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
 • 1993 Doktor Nauk Ekonomicznych (specjalizacja: statystyka, demografia), Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa
 • 2003 Doktor habilitowany Nauk Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet
 • 2011 Profesor Nauk Ekonomicznych, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia 2011 roku.

ZAGRANICZNE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (STYPENDIA I STAŻE NAUKOWE) / AKTYWNOŚC MIĘDZYNARODOWA (WYBRANE)

Stypendystka Fulbrighta (senior Fulbright) na University of Pennsylvania, Filadelfia, USA, 1999-2000.

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Foreign and Commonwealth Office, M.B. Grabowski Fund i Brytyjskiej Akademii Nauk, Honorary Visiting Fellow, na University College London, Wielka Brytania, 1996-1999.

Stypendystka Fundacji Dekabana dla młodych ekonomistów na University of Glasgow, Wielka Brytania, 1996.

Visiting professor, (TEMPUS program), Catholic University Louven la Neuve, Belgia, 1995.

Visiting Professor, (szkolenie dla instruktorów programu MBA), Carlson School of Management, University of Minnesota, Minneapolis, USA, 1993.

Visiting Professor, (TEMPUS program), Universida Autonoma di Barcelona, Hiszpania, 1993.

INNE FUNKCJE / OTHER ROLES

 • Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego od 2021 do chwili obecnej
 • Członek Rady Naukowej dyscypliny o Naukach o Zarządzaniu i Jakości od 2019 do chwili obecnej
 • Kierownik Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2019 do chwili obecnej
 • Rektor Uczelni Łazarskiego, 2 kadencje 2012- 2015; 2015-2018.
 • Sekretarz Kapituły Orderu Odrodzenia Polski przy Prezydencie RP 2016-2018
 • Kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii, Uczelnia Łazarskiego 2008-2019
 • Wicedyrektor Instytutu Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski 2002-2003.
 • Dyrektor Programu Migracje i Polityka Wschodnia, Instytut Spraw Publicznych 2002-2004.
 • Członek Komitetu Nauk Demograficznych, PAN od 2012-2015, 2015-2019
 • Członek Komitetu ds. Migracji, PAN, 2012-2015.
 • Przewodnicząca Zespołu Eksperckiego ds. migracji powrotnych i imigracji przy Rzeczniku Praw Obywatelskich (na podstawie §2 pkt. 1 Zarządzenia nr 7/2006
  Rzecznika Praw Obywatelskich z dn. 6 października 2006 w sprawie doradztwa naukowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich) 2009-2014.
 • Członek Rady Programowej TV Polonia na podstawie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2008-2010.
 • Ekspert Komisji Europejskiej ds. mobilności obywateli państw UE8 2007-2015.
 • Członek Zespołu Doradców do Spraw Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich
 • Unii Europejskiej przy Marszałku Senatu 2007-2015.
 • Ekspert Programu Migracje i Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Centrum Stosunków Międzynarodowych 2004 do chwili obecnej.
 • Członek Rady Programowej Instytutu Nauk Społecznych UW, 2003-2012.
 • Ekspert agend rządowych: MSZ i MSWiA 2000 do chwili obecnej.
 • Absolwent Liceum in Stefana Batorego (rocznik 1983), działalność w Klubie Absolwenta oraz Radzie
 • Programowej 100-lecia Liceum

DOŚWIADCZENIE BADAWCZE, GRANTY(WYBRANE) / RESEARCH EXPERIENCE,GRANTS (SELECTED):

 • Projekt TRANSFAM, finansowany z tzw. funduszy norweskich (mechanizm norweski), skupia się na zagadnieniu migracji transnarodowych oraz tworzeniu polskich rodzin w Norwegii. Partner instytucjonalny i kierownik WP1 w ramach polsko-norweskiego konsorcjum (CSM, Uniwersytet Jagielloński, Agder Research, Nova). Na 269 aplikacji finansowanie uzyskało 47 projektów. Projekt TRANSFAM uzyskał pierwsze miejsce i najwyższą punktację w dziedzinie nauk społecznych, 2014-2017.
 • Koordynator polski projektu europejskiego, ASSESS (Integration of Vulnerable Migrants Groups)– Integracja migrantów należących do kategorii migrantów podatnych na zagrożenia, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, 2013-2015.
 • Koordynator polski projektu europejskiego, DIVPOL (Diversity in Political Parties, Programmes, Organisation and Representation), Różnorodność w Programach Partii Politycznych, Organizacja i Reprezentacja. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, 2012-2013.
 • Kierownik projektu polskiego ‘Integracja dzieci uchodźców oraz dzieci objętych międzynarodową ochroną prawną w polskich szkołach – I-KIDS’ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, 2012-2013.
 • Kierownik projektu polskiego ‘Integracja kobiet – żon polskich obywateli’ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich i budżetu państwa, 2011-2012.
 • Partner polski międzynarodowego konsorcjum badawczego METOIKOS – Migracje cyrkulacyjne w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej: wyzwania i możliwości stojące przed migrantami i decydentami. Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, 2010-2012.
 • Kierownik projektu – partner polski międzynarodowego konsorcjum badawczego CLANDESTINO – Nierejestrowane migracje: policzyć niepoliczalne. Europejskie dane i trendy, międzynarodowy projekt badawczy w ramach 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, Numer Projektu CIS 8 –044103, 2007-2009.
 • Kierownik projektu – partner polski międzynarodowego konsorcjum badawczego EMILIE – Europejskie Podejście do Obywatelstwa Wielokulturowego: Wyzwania Prawne, Polityczne i Edukacyjne, międzynarodowy projekt badawczy w ramach 6 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, Numer Projektu CIT5-028205, 2006-2009.
 • Kierownik projektu ‘Costs and Benefits of temporary labor migration. Policy Solutions for New Migration Patterns’. Projekt finansowany w Centrum Stosunków Międzynarodowych przez The German Marshall Fund of the USA, 2007-2009
 • Kierownik projektu ‘Transatlantic Security Challenges and Dilemmas for the European Migration Policy. Projekt finansowany w Centrum Stosunków Międzynarodowych przez
  The German Marshall Fund of the USA, 2005-2009.

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS:

Monografie w języku angielskim

Iglicka, K., 2019, Poland’s Post-War Dynamic of Migration, Milton Park, Abington, Oxfordshire, str. 146.

iglicka, K (z K. Gmaj), 2015 From Integration to Participation. Immigration challenges in Poland and Europe, Scholar, Warszawa, str 258.

Monografie

Iglicka, K, (z K. Gmaj), 2015 Od integracji do partycypacji. Wyzwania imigracji w Polsce i w Europie, Scholar, str. 258.

Iglicka, K, 2013 (z K. Gmaj i B. Walczak), Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji i rynku pracy, Scholar, Warszawa, str. 114.

Iglicka, K, 2012 (z K. Gmaj i I. Bąbiak), Integracja kobiet – żon polskich obywateli, wyniki badań i rekomendacje, Warszawa, Scholar, str. 96.

Iglicka, K, 2010, Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa, Scholar, str. 159.

Iglicka, K, 2008, Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Warszawa, Scholar, str.167.

Iglicka, K., 1998, Analiza zachowań migracyjnych w wybranych regionach Polski, 1975-1994, Warszawa: Wydawnictwa SGH, str. 172.

Iglicka, K., 1994, Terytorialne przemiany płodności w Polsce w latach 1931-1988, Warszawa: Wydawnictwa SGH, str. 190.

Redakcja monografii

Iglicka K., (red) Demographic challenges in Europe, 2013, FEDE, ECR, Warszawa, str. 192.

Iglicka K., (red), Demografia wyzwaniem Europy, 2013, FEDE, ECR, Warszawa, str. 192.

Iglicka, K., (red), 2006, Transnational Migration–Dilemmas, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, str. 104.

Iglicka, K., (z K. Gmaj), 2006, Brain Drain or Brain Gain – a Global Dilemma, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, str. 120.
Iglicka, K. (red), 2003, Migration and labour markets in Poland and Ukraine, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, str. 112.

Iglicka, K. (red)¸ 2003, Migracyja i rynki pracy Polszy i Ukrainy (jęz. ukraiński), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, str. 118.

Iglicka, K. (red), 2003, Integracja czy Dyskryminacja. Dylematy Polski na progu wielokulturowości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, str. 237.

Iglicka, K. (z P. Kaźmierkiewicz i M. Mazur-Rafał), 2003, Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu do dyrektywy Komisji Europejskiej, ISP, CSM, Warszawa, str.71.

Iglicka, K (red), 2002, Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesy czy rozczarowania?, ISP, Warszawa, str. 207.

Iglicka, K. (red), 2000, (z F.E.I. Hamilton), From Homogeneity to Multiculturalism. Minorites Old and New in Poland. London, SSEES, UCL, str. 288.

Iglicka, K. (z K. Sword), (red), 1999, The Challenge of East-West Migration for Poland, London-New York: Macmillan, str. 237.

Rozdziały w monografiach

Iglicka K. K. Gmaj i A. Wierzejski (2018), Contextualizing Polish Migration to Norway in the light of theory, statistical data and research findings w: Slany, K., Pustułka, P., Guribye E., Ślusarczyk, M., (red) Transnational Polish Families in Norway: Social Capital, Integration, Institutions and Care, Warszawa, Peter Lang International Academic Publishers, str. 43-71.

Iglicka, K. 2014, Poland – a country of enduring migration w Proliferiation of Migration Transition. Selected New EU Member States (red. Felicita Medved), EFF, Novum Institute str. 84-116.

Iglicka, K., 2014 Demographic threats to region of Central and Eastern Europe w: Iglicka K., (red) Demographic challenges in Europe, 2013, FEDE, ECR, Warszawa, str. 101-115.

Iglicka, K, Zagrozenia demograficzne dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Przypadek Polski w Iglicka K., (red), Demografia wyzwaniem Europy, 2013, FEDE, ECR, Warszawa, str. 7-19.

Iglicka, K., 2010, ‘Migration Research in a Transformation Country. The Polish Case’, w: D. Tranhardt i M. Bommes (red), National Paradigms of Migration Research, University of Osnabruck V&R Unipress, str. 259-269.

Iglicka, K., 2010, ‘Kosten-und Nutzenbilanz Der Deuesten Arbeitsmigrationswelle Aus Polen und die answirkungen dieser abwanderung’, w: Jahrbuch Polen, Deutsches-Polen Institut, Darmstadt, str.1-10.

Iglicka, K., (z K. Gmaj), 2010, Poland: ‘Waiting For’ Irregular Migration’, w: A. Triandafyllidou (red.), Irregular Migration in Europe. Myths and Realities, Ashgate, Aldershot, str. 201-227.

Iglicka, K., 2009, ‘Wpływ integracji z Unią Europejską na polski rynek pracy’, w W. Bieńkowski, K. Szczygielski (red), Rozważania o rozwoju gospodarczym Polski, Wydawnictwa WSHiP im. R. Łazarskiego, Warszawa, str. 85-100.

Iglicka, K., 2008, ‘Rola polityki migracyjnej Polski w kształtowaniu migracji z Ukrainy z perspektywy teorii systemów’, w K. Slany (red), Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa, Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, str.103-109

Iglicka, K., 2007, ‘Poland’ w: A. Triandafyllidou i R. Gropas (red), European Immigration: A sourcebook, Ashgate, Aldershot, str. 263-277.

Iglicka, K., 2007, ‘Kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej w ramach obszaru legalnej migracji pracowniczej na lata 2007-2012’ w Alternatywny model życia. Badanie przyczyn niepodejmowania zatrudnienia przez osoby bezrobotne, Uniwersytet Gdański, str.164-175.

Iglicka, K., 2005 'Labour migration into Poland: the case of the Vietnamese community’, w: Ernst Spaan, Felicitas Hillmann i Ton van Naerssen (red), Asian migrants and European Labour markets, Routledge, London, str. 101-113.

Iglicka, K., 2005 ‘National Paradigms of Migration Research in Poland’, in: K. Slany (red), International Migration. A Multidimensional Analysis, AGH, University of Science and Technology Press, Kraków (jęz. ang), str. 49-67.

Iglicka, K. (z P. Kaźmierkiewicz i A. Weinar), 2005, ‘Poland’, w: J. Niessen, Y. Schibel i C. Thompson (red), Current Immigration Debates in Europe, Migration Policy Group, Brussels, str. 295-325.

Iglicka, K., (z M. Okólski), 2005, ‘A Central European Perspective’, w: R. Sussmuth (red) Managing Integration: The European Union’s Responsibilities Towards Immigrants, Publisher Brookings Inst Pr., str. 25-30.

Iglicka, K., (z M. Okólski), 2005, ‘Poland’, w: R. Sussmuth (red) Managing Integration: The European Union’s Responsibilities Towards Immigrants, Publisher Brookings Inst Pr., str.172-180.

Iglicka, K., 2004 ‘The Revival of Ethnic Consciousness: the case of Poland’, w: A. Górny, P. Ruspini (red), Migration in the New Europe. East-West Revisited, Palgrave-Macmillan, str.131-159.

Iglicka, K., 2004 ‘ Priorytety i kierunki rozwoju polskiej polityki migracyjnej’ w: K. Heffner (red), Rola małych regionów w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i integracji europejskiej, PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, str.129-137.

Iglicka, K., 2004 ‘Allargamento e politiche migratory in Europa Orientale: il caso della Polonia’ w: O. Forti, F. Pittau i A. Ricci (red), Europa. Allargamento a Est e immigrazione, Centro Studi e Riserche, Immigrazione Dossier Statistico, Rzym (jęz. włoski), str. 167-181.

Iglicka, K., (z A. Weinar), 2004, ‘Cudzoziemscy specjaliści w aglomeracji warszawskiej’, w: J. Grzelak i T. Zarycki (red), Społeczna mapa Warszawy. Interdyscyplinarne stadium metropolii warszawskiej, ISS UW, str.368-389.

Iglicka, K., (z A. Kraler), 2002, ‘Labour Migration in Central and Eastern European Countries’, w F. Laczko, I. Stacher i A. Klekowski von Koppenfels (red), New Challenges for Migration Policy in Central and Eastern Europe, IOM, TMC Asser Press, Geneva,, str. 27-59.

Iglicka, K., 2001 ‘Labor Markets and Migration: A Polish Perspective’, w: N. H. Fabry, S. H. Zeghni (red), Transition in Asia and Eastern and Central Europe. A Closed Door-Two Open Windows?, Nova Science Publishers, Huntington, NY, str.169-189.

Iglicka, K., 2002 ‘Migration Movements from Poland during the Transition Period: Mobility Strategies of Adaptation’ w: T. Klonowicz i G. Wieczorkowska (red), Social Change. Adaptation and Resistance, ISS UW Press, str.39-49.

Iglicka, K., 2002, Społeczno-demograficzna charakterystyka zbiorowości migrantów powrotnych, w Iglicka, K (red), 2002, Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesy czy rozczarowania?, ISP, Warszawa, str. 31-39.

Iglicka, K., 2001 ‘ Trendy w migracji do Polski po roku 1989 w świetle rozszerzenia Unii Europejskiej, w: Polska droga do Schengen – opinie ekspertów, ISP, Warszawa), str. 201-223.

Iglicka, K., 2000, ‘Patterns of Flux of Foreigners into Poland’, w: F. E. I. Hamilton i K. Iglicka, K. (red), From Homogeneity to Multiculturalism. Minorites Old and New in Poland. London: SSEES, UCL, str. 167-186.

Iglicka, K., 1999, ‘The Economics of the Petty Trade on the Eastern Polish Border’, w: Iglicka, K. i K. Sword (red), The Challenge of East-West for Poland, London: Macmillan, str. 120-144.

Iglicka, K., 1998, ‘Strategies of International Migration in Poland’, w: T. Frejka. M. Okólski and K. Sword, (red), Causes and Consequences of Migration from Central and Eastern Europe. The Case of Poland, Geneva, New York, ECE, UN, str. 32-41.

Iglicka, K., (z M. Okólski), ‘Purpose, objectives, constraints and outline of the study’, w: E. Jazwinska i M. Okólski (red), Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994, Warszawa: UW i Friedrich Ebert Stiftung, 1996, str..5-19.

Iglicka, K., ‘The main migratory behaviors and types of international migration’, w: E. Jazwinska i M. Okólski (red), Causes and Consequences of Migration in Central and Eastern Europe. Podlasie and Slask Opolski: basic trends in 1975-1994, Warszawa: UW i Friedrich Ebert Stiftung, 1996, str. 105-127.

Artykuły z listy JRC (dawna lista filadelfijska w bazie Web of Science)

Iglicka, K., (z K. Gmaj), 2018, The Story of the Icy Paradise: Polish Migration to Norway after the EU Enlargement (2004) in the light of the research and statistical data www.journals.cz Conference on Innovation and Education, str. 156-161.
Iglicka, K., (z T. Maroukis i K. Gmaj), 2011, ‘Irregular Migration and Informal Economy In Southern and Central-Eastern Europe: breaking the vicious cycle’, International Migration, vol. 49 (5), str.129-156.

Iglicka, K., 2001, Shuttling from the former Soviet Union to Poland: from primitive mobility into migration, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 27, nr. 3, str. 505-518.

Iglicka, K., 2001, Migration from and into Poland in the light of the East-West European Migration, International Migration, vol. 39, nr. 1, str. 3-32.

Iglicka, K., 2000, Ethnic Division on Emerging Foreign Markets During the Transition Period in Poland, Europe-Asia Studies, nr.7, str. 1237-1255.

Iglicka, K., 2000, Mechanisms of Migration from Poland Before and During the Transition Period, Journal of Ethnic and Migration Studies, nr.1, str. 61-73.

Iglicka, K., 1998, Are They Fellow-countrymen or Not? Migration of Ethnic Poles from Kazakhstan to Poland, International Migration Review, nr.4, str. 995-1015.

Pozostałe artykuły

 • Iglicka, K, (z K. Gmaj), (nr 3/2018), Immigrant voters in Poland being just ‘right behind the corner’, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 3(62), str.228-258.
 • Iglicka, K., 2017, Chechen’s Lesson. Challenges of Integration Refugee Children in a Transit Country. A Polish Case Study, CEEMR nr 2, vol. 6, str. 9-29.
 • Iglicka, K., 2017, Państwo polskie wobec wyzwań demograficznych, strategia i instrumenty polityki społecznej oraz gospodarczej, Polityka Społeczna, str.1-5
 • Iglicka, K., 2016, How to stop emigration of the young, Aspen Review Central Europe nr 4, str. 62-67.
 • Iglicka, K., K. Gmaj, A. Wierzejski, 2016, The Poles in Norway- we wanted workers but people arrived, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 1(52), str 116-139.
 • Iglicka, K., 2013, Demograficzne wyzwania dla rynków pracy, polityk społecznych i bezpieczeństwa Europy Środkowej, Polityka Społeczna, str. 1-5.
 • Iglicka, K., Czy Europa Środkowa wymiera?, 2012, Aspen Review Central Europe, str. 26-30.
 • Iglicka, K., 2009, Czy naprawdę Anglia to raj? Badania nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski po 1 maja 2004 roku do Wielkiej Brytanii, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, zeszyt 2, rok XXXV, str.21-45.
 • Iglicka, K., 2009, Bilans kosztów i korzyści najnowszej fali migracji zarobkowych z Polski oraz konsekwencje tego odpływu, w Zeszyty Naukowe RPO, Migracje zagraniczne a polityka rodzinna, Warszawa, str. 47-55.
 • Iglicka, K., A. Weinar, 2008, ‘Ukrainian Migration in Poland from the perspective of Polish Policies and Systems’ Theory, Journal of Immigrant and Refugee Studies vol. 6 nr 3, str. 355-366.
 • Iglicka, K., 2008, ‘Czy upadek mitu Ameryki? Badania nad legalnymi migracjami zarobkowymi z Polski po 1 maja 2004 roku do Stanów Zjednoczonych’, Przegląd Polonijny, nr 3-4, PAN, Warszawa, str. 5-25.
 • Iglicka, K., 2007, ‘Migratory movements in Poland after the EU enlargement’, w: Migration in a New Europe: People Borders and Trajectories, Special Issue, T. van Naerssen, M. van der Velde (red), Societa Geografica Italiana, Rome, str. 27-43.
 • Iglicka, K., A. Młodawska, 2007, ‘Programy zatrudniania obcokrajowców w Europie i USA’, Polityka Społeczna, nr 11-12, str. 29-35.
 • Iglicka, K., A. Weinar, 2007, Wpływ rozszerzenia UE na ruchy migracyjne na terenie Polski, Przegląd Polonijny PAN, z. 2 (124), str. 93-114.
 • Iglicka, K., 2006, Dylematy europejskiej polityki migracyjnej, Nowa Europa, nr 2 (4), str.148-164
 • Iglicka K., (z O. Olszewska, A. Stachurski, i J. Żurawska), 2005, Dylematy polityki migracyjnej Polski, Warszawa, CMR Working Papers, nr. 58.
 • Iglicka, K., 2003, The Foreign Labour Market in Poland, EMERGO – Journal of Transforming Economies and Societies, nr. 3, vol. 10, str.44-56.
 • Iglicka, K., 2002, Poland: Between Geopolitical Shifts and Emerging Migratory Patterns, Journal of Population Geography, nr 8, str. 153-164.
 • Iglicka, K., 2002, Towards converging Migratory Trends in Europe: A short synthesis of spatial Mobility in the CEE region at the Dawn of a New Century; A Brown Journal of World Affairs,nr 2, str. 203-211.
 • Iglicka, K., 2002, Shaping a Harmonised Migration Policy for an Enlarged Europe, Perspective on European Politics and Society, vol. 3, nr. 2, str.325-334.
 • Iglicka, K., 2000, Mediterranean migration of Poles in the 1990s: patterns and mechanisms, Studi Emigrazione, nr.139, str. 651-665.
 • Iglicka, K., 1997, Społeczne, ekonomiczne i polityczne determinanty emigracji z Polski w okresie 1945-1990), w: J, E. Zamojski (red) Migracje I Społeczeństwo, vol. 2, Warszawa: Instytut Historii PAN, str. 97-113.
 • Iglicka, K., 1995, (z E, Jaźwinska i M. Okólski), Współczesne, międzynarodowe migracje Polaków w świetle badań etnosondażowych, Studia Demograficzne nr 3, str. 3-39.
 • Iglicka, K., 1995, Migracje zagraniczne w świetle najnowszych ujęć teoretycznych, Studia Demograficzne nr 3, str. 19-34.
 • Iglicka, K., 1993, Przemiany płodności w Polsce i wybranych krajach Europy – w świetle historii i współczesności, Studia Demograficzne, nr 3, str. 37-69.
 • Iglicka, K., 1992, Factors of Regional Differentiation of Fertility In Poland, Studia Demograficzne, nr 4, str. 81-99.
 • Iglicka, K., 1992, Terytorialne zróżnicowanie płodności w Polsce w świetle niektórych czynników, Studia Demograficzne, nr.4, str. 31-50.
 • Iglicka, K., 1991, Analiza poziomów płodności na wybranym obszarze ziem Polski w 1931 roku, Studia Demograficzne, nr 4, str. 65-78.
 • Iglicka, K., 1989, Bezpośrednie czynniki płodności, Studia Demograficzne, nr 3, str. 37-54.

Posiada jeden z najwyższych wskaźników cytowalności prac naukowych wśród polskich ekonomistów.

NAGRODY I ODZNACZENIA / AWARDS:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Prezydenta RP 11 listopada 2015 r za wybitną działalność naukową i dydaktyczna oraz promocję polskiej nauki w świecie.

Nagroda indywidulana 2 stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego za działalność organizacyjną w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2014/2015, 2015.

Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, prof. dr hab. Andrzeja Koźmińskiego za redakcję książki K. Iglicka, I.E. Hamilton (red), ‘From Homogeneity to Multiculturalism. Minorities Old and New In Poland’ , wydawnictwa UCL, 2000, 2001.

Nagroda Rektora SGH prof. dr hab. Janiny Jóźwiak za wybitną działalność naukową, 1993.

Nagroda Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego II stopnia rozprawa za rozprawę doktorską K. Iglicka, 1993, ‘Terytorialne przemiany płodności w Polsce w latach 1931-1988’, wydawnictwa SGH, 1993, 1993