Projekty OBUZ – OCOPOMO

OCOPOMO

Otwarta współpraca jako czynnik wspierający modelowanie polityki (Open COllaboration for POlicyMOdelling).
Projekt jest prowadzony w ramach programu międzynarodowego: Seventh Framework Programme, Theme [ICT-2009.7.3] [ICT for Governance and Policy Modelling].
Okres trwania projektu: 01.01.2010- 30.12.2012
Strona projektu: www

Partnerzy
1. UniversitaetKoblenz-Landau, Niemcy
2. UniversitaDegliStudiSuorOrsolaBenincasa, Włochy
3. Technical University Kosice, Słowacja
4. The Manchester Metropolitan University, Wielka Brytania
5. Volterra Consulting Ltd., Wielka Brytania
6. Intersoft A.S., Słowacja
7. Scott John Moss Linda Mary Moss, Wielka Brytania
8. Kosice self-governing region, Słowacja
9. RegioneCampania, Włochy

Cel projektu
Głównym celem projektu jest pokazanie, że przy zastosowaniu odpowiednich narzędziach ICT integracja formalnych modeli politycznych z metodą generowania scenariuszy oraz otwarta i rozległa współpraca jest nie tylko możliwa, lecz niezbędna do tworzenia polityki na wszystkich szczeblach władzy począwszy od lokalnego, a skończywszy na globalnym.

Zadania OBUZ w projekcie
Na realizację projektu składają się następujące zadania:
– Stworzenie dwóch analiz politycznych na poziomie regionalnym w dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej. Analiza polityczna będzie opierać się zarówno na formalnych modelach symulacyjnych, jak i narracji pozyskanej drogą budowania scenariuszy.
– Stworzenie ogólnego modelu relacji makroekonomicznych ograniczonego danymi zebranymi na poziomie krajowym i europejskim
– Integracja analizy scenariuszy z formalnymi modelami politycznymi w celu stworzenia analizy politycznej charakteryzującej się precyzją i przejrzystością formalnych modeli oraz bogactwem słownej narracji.
– Integracja modeli makroekonomicznej złożoności z modelami regionalnej strategii politycznej.
– Stworzenie rozwiązań teleinformatycznych, które będą wspierały zaangażowanie zainteresowanych stron.
Zadania OBUZ w projekcie OCOPOMO dzielą się na:
1. Badanie analizy wymagań użytkowników narzędzi ICT
2. Projekt architektury dla rozwiązań IT
3. Wdrożenie komponentów platformy IT
4. Integracja komponentów
5. Projekt modelowania polityki i metody scenariuszowej
6. Implementacja modelu i scenariuszy
7. Integracja modeli ICT i scenariuszy w obrębie dwóch pilotaży
8. Stworzenie metodologii, wytycznych i metod wsparcia użytkownika
9. Zarządzanie projektem
10. Dysseminacja – Propagacja wiedzy
W ramach projektu w 2010r zostały zrealizowane następujące zadania:
1. Opracowanie wymagań dla platformy e-partycypacyjnej
Celem tego etapu prac było zidentyfikowanie przyszłych użytkowników platformy OCOPOMO, określenie ich potrzeb przy rozwiązywaniu problemów społeczno-ekonomicznych oraz określenie wymagań dotyczących modelowania polityki, tworzenia scenariuszy oraz zestawu narzędzi IT ułatwiających współpracę pomiędzy licznymi stronami zainteresowanymi danym problemem.
2. Przeanalizowanie procesu tworzenia scenariuszy oraz modelowania polityki w celu wybrania metodologii i podejścia do dalszych prac.
3. Stworzenie wstępnego modelu gospodarki energetyki cieplnej regionu Koszyc jako przypadku testowego
Celem pilotażu jest opracowanie modelu energetyki cieplnej regionu Koszyc pozwalającego na symulację różnych wariantów decyzyjnych. Temat został wybrany przez władze lokalne i zdiagnozowanym przez nich odpowiada potrzebom. Głównym problemem wskazanym przez rząd lokalny Koszyc jest wypełnienie dyrektyw unijnych pod względem zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz użycia źródeł odnawialnych (w tym biomasy i geotermii) do ogrzewania, a także problem zależności gospodarki od jednego dostawcy gazu. Możliwe warianty rozwiązań dotyczą głównie indywidualnych producentów ciepła i małych ciepłowni ?wspólnotowych?, gdyż na wielkie przedsiębiorstwa ciepłownicze zajmujące co najmniej połowę rynku rząd nie chce lub nie może wpływać.
Wstępna wersja modelu łączy lokalne uwarunkowania przestrzenne i ekonomiczne z realistyczną dynamiką społeczną.
4. Zaprojektowanie architektury dla rozwiązań IT