Włączeni – obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski.

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem mgr Gawła Walczaka

Krótki opis:

Celem projektu jest analiza z perspektywy transnarodowej działalności obywatelskiej ukraińskich migrantów w Polsce (ze
szczególnym uwzględnieniem Warszawy i Wrocławia) wobec wydarzeń, które miały miejsce na Ukrainie. Planuje się:
– określenie transnarodowego pola społecznego, w ramach którego działają ukraińscy aktywiści, a przez to ich udziału w tworzeniu „lokalności” warszawskiej i wrocławskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kreowania opinii publicznej dotyczącej sytuacji na Ukrainie.
– analizę działań wybranych organizacji ukraińskich – genezy ich powstania, mechanizmów rządzących ich funkcjonowaniem (rodzaje aktywności, dobór zagadnień, źródła finansowania) oraz wpływu jaki wywierają na społeczeństwo przyjmujące w Polsce.
– prześledzenie biografii wybranych członków ukraińskiej diaspory, którzy aktywnie angażują się w działania obywatelskiezwiązane z wydarzeniami na Ukrainie – analiza przyczyn i skutków sprawczości jednostek wobec uwarunkowań społeczno-kulturowych.
– analizę dyskursu medialnego tworzonego przez migrantów ukraińskich w odniesieniu do wydarzeń na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzestrzeni.

W projekcie będą realizowane badania podstawowe z zakresu antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem antropologii migracji oraz antropologii mediów.
Od czasu zajęcia Krymu przez Rosję, w Polsce obserwuje się stały wzrost liczby migrantów z Ukrainy. Choć skala zjawiska jest wciąż niewielka, staje się ono coraz bardziej dynamiczne. W 2014 roku odnotowano zwiększenie wydawanych Ukraińcom pozwoleń na pobyt o 100%. W pierwszej połowie 2015 roku, wzrost liczby dokumentów wydawanych obywatelom Ukrainy w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku wyniósł dalsze 100%. Wraz z rozwojem sytuacji za wschodnią granicą, działalność obywatelska Ukraińców mieszkających w Polsce uległa zintensyfikowaniu (zwłaszcza przy użyciu nowych technologii – Internetu, telefonów komórkowych), co wpisuje się w globalne trendy związane z nasileniem się ruchów społecznych o charakterze transnarodowym.
Badania są więc istotne z punktu widzenia analizy współczesnych procesów społecznych w polskim kontekście. Poprzez określenie wpływu migrantów z Ukrainy na tworzenie warszawskiej i wrocławskiej „lokalności” przyczynią się do ukazania migrantów jako agentów zmiany społecznej. Analiza działań wybranych organizacji ukraińskich ukaże ich historyczność i podmiotowość. Skupienie się na biografiach ukraińskich aktywistów zaprezentuje zdolności jednostek do działania ponad instytucjonalnymi granicami (państw narodowych). Ponadto, analiza dyskursu medialnego tworzonego przez migrantów zademonstruje ich rolę jako społecznych brokerów (także w cyberprzestrzeni).