Agata Zysiak

Dr Agata Zysiak

STANOWISKO/POSITION

Adiunkt (Ośrodek Badań Socjologicznych)/Assistant Professor at ISS (Center for Social Change and Mobility )

ZANITERESOWANIA NAUKOWE/ INTERESTS

Socjologia historyczna, metoda biograficzna, historie mówione, nowoczesność i zacofanie, socjologia miasta, studia miejskie/Historical sociology, urban studies,  biographical analyzes, oral history, modernity and underdevelopment

e-mail: agatazysiak@gmail.com

Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

06/2016

 • Doktorat z nauk społecznych w zakresie socjologii, Uniwersytet Łódzki / PhD, University of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Sociology of Culture.
 • Praca: Uniwersytet w modernizującym się mieście przemysłowym. Przypadek Łodzi (1945-1980) / Thesis: University in Modernizing Industrial City. The Case of Lodz (1945-1980)
 • Komisja: Kazimierz Kowalewicz, Michael D. Kennedy, Paweł Starosta/ Committee: Kazimierz Kowalewicz, Michael D. Kennedy, Paweł Starosta

09/2009-10/2015

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Socjologii Kultury
 • studia doktoranckie z zakresu socjologii

08/2004-07/2009

 • Magisterium z socjologii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny /Master Degree in Sociology, University of Lodz
 • 5-letnie studia magisterskie w trybie Indywidualnego Toku Studiów 
 • magisterium z socjologii
 • specjalizacja: Kultura, komunikowanie, media
 • Praca:Historia 2.0 – nowe ramy indywidualnej pamięci / Thesis: History 2.0. New Frames of Social Memory

ZATRUDNIENIE i STYPENDIA/EMPLOYMENT AND SCHOLARSHIPS

02-06/2019

 • Visiting Researcher, Weiser Center for Europe and Eurasia, University of Michigan, Ann Arbor USA

10/2017-06/2018

 • Member, School of Social Sciences, Institute for Advance Study, Princeton, USA

12/2017-obecnie

 • Adiunkt, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego/Assistant Professor, Institute for Social Studies, University of Warsaw

4-6/2017

 • Visiting Fellow, Institut für Osteuropäische Geschichte, Uniwersytet Wiedeński, Austria

01-03/2017

 • Affiliated Fellow, Department of history, Central European University, Budapeszt, Węgry

02-12/2016

 • Adiunkt, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki 

02-12/2016

 • Samodzielny referent, Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich, Uniwersytet Łódzki

10/2015-01/2016

 • Visiting Fellow, Institute for Eastern European Studies, Freie Universität Berlin, Niemcy

01-06/2015

 • Visiting Scholar na University of Michigan (Ann Arbor) oraz stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na Wayne State University, Detroit, USA

 

PROJEKTY BADAWCZE/RESEARCH PROJECTS

2016-2019

2012-2015

 • Nauka w socjalistycznym mieście przemysłowym – przypadek Łodzi”, PRELUDIUM 2 NCN, kierownik projektu

2012 – 2015

 • “Four Discourses of Modernity – Modernism of Peripheries, The Case of Lodz”, financed by Polish National Science Center, Opus 2, researcher

2012

 • „Diagnoza potrzeb łódzkich studentów i absolwentów kierunków związanych z sektorem kultury oraz sektorem kreatywnym w kontekście tworzenia mechanizmów wsparcia i budowanie katalogu usług przez Art_Inkubator” – badanie jakościowe, współkoordynatorka badania

2010-2015

 • Łódź akademicka w biografiach” – projekt badawczo-popularyzatorski poświęcony historii społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, pod patronatem rektora UŁ, koordynatorka badania

2010-2011

 • Migracje modernizmu”, projekt badawczy poświęcony wpływowi kontyngencji biograficznej na rozwój XX wiecznej myśli społecznej i teorii kultury realizowany w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, uczestniczka.

2009-2014

 • Archiwum historii łodzian” – projekt naukowo-dydaktyczny, polegający na gromadzeniu historii mówionych najstarszych mieszkańców Łodzi oraz opracowanie i wydanie podręcznika historii mówionych dla młodzieży, koordynatorka badania

PUBLIKACJE/ PUBLICATIONS

Książki i rozdziały/Books and Chapters:

 1. Wielki przemysł, wielka cisza. Łódzkie zakłady przemysłowe 1945-2000, Łódź: University of Lodz Press 2020, Zysiak, M. Szymański et. al.,
 2. From Cotton and Smoke. The Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, dystrybucja w USA: Columbia University Press 2018, A. Zysiak, K. Śmiechowski, W. Marzec i in.;
 3.  (Post-) Soviet Sociologies, Serendipities 3, no. 1 October 11, 2018, ss 42–47 .
 4. Postwar Modernization and the University for the Working Classes in Poland [w:] Social Sciences in the Other Europe since 1945, red. Victor Karady, Adela Hincu, Budapest: Pasts, Inc., Central European University, 2018, ss 29-51;
 5. Manchester et Lodz [w:] Europa: notre histoire, François, Étienne, Thomas Serrier, Pierre Monnet, Akiyoshi Nishiyama, Olaf B. Rader, Valérie Rosoux, and Jakob Vogel, Paryż: Les Arènes, 2017;
 6. Miasto [w:] Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku, Muzeum Sztuki w Łodzi, 2017;
 7. Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście, Nomos, Kraków 2016Affirmative Action. Postwar Modernization and University in the Working Class City [in Polish], Cracow: Nomos, 2016;
 8. Opowiedzieć uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 2015 wyd.I, 2016 wyd II poprawione, Kaja Kaźmierska, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak;(nagroda Rektora UŁ II stopnia 2016) / Tell the University – Academic Lodz in Biographies [in Polish], Lodz: University of Lodz Press, 2015, Kaja Kaźmierksa, Katarzyna Waniek, Agata Zysiak; gained the University of Lodz Rector’s Award for the best book 2016;
 9. Practical Discipline and Socialist University. How Sociology Shaped Postwar Poland and How Stalinization Shaped Sociology [w:] The Social Sciences Through the Looking Glass. Studies in the Production of Knowledge, red. Didier Fassin, George Steinmetz, Oxford: Oxford University Press, ss (w druku);
 10. Marsylia 1940/41. Dziwne losy Amerykanina na europejskiej wyprzedaży umysłów, [w:] migracje modernizmu, T. Majewski, A. Rejniak-Majewska, W. Marzec, Wyd. Officyna, Łódź 2014;
 11. Historia 2.0 – użytkownicy i historycy w cyfrowym archiwum, [w:]Dobra kultury w sieci, red. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, WUW, Wrocław 2012;
 12. Jak pozostać wiernym w niestałym świecie? Czym, gdzie i dla kogo ma być nowoczesna biblioteka? [w:] Biblioteka jako “trzecie miejsce” (red.) M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź, 2011;
 13. Trudne dziedzictwo – w poszukiwaniu tożsamości Łodzi [w:] Wokół Nowego Centrum Łodzi J. Gałuszka, Łódź, 2010;
 14. Miasto, morderstwo, maszyna. Osobliwe przypadki we wczesnonowoczesnej Łodzi [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, WAiP, Warszawa 2009 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%).

Artykuły/Articles:

 1. Agata Zysiak, Od skromnej modernizacji do inwestycyjnej gigantomanii. Wizje rozwoju miasta czasu „łagodnej rewolucji” (Łódź, 1945–1949).„Studia Regionalne i Lokalne”, no. 3(81) 2020: 94–114 (wraz z Kamilem Piskałą, współautorka 50%).
 2. Agata Zysiak, ‘Good’ and ‘Bad’ Workers and the Collapse of the Expected Life Course: The PostwarWorking Class in Detroit (USA) and Łódź (Poland),1940s–1980s. “East EuropeanPolitics and Societies”, January 20, 2020;
 3. Agata Zysiak, “Stalinizm i rewolucja na uczelniach – odgórna demokratyzacja dostępu do edukacji wyższej 1947-1956 [Stalinism and Revolution in Universities: Democratization of Higher Education from Above, 1947–1956],” Studia Litteraria et Historica” 0, no. 8 (December 30, 2019), https://doi.org/10.11649/slh.2044.
 4. People Will Enter the Downtown – the Postwar Ruralization of the Proletarian City. Łódź 1945-1955, „Rural History”, Issue 1,Volume 30 2019, ss 71-86;
 5. Przedwojnie i powojnie – podzielony świat w wizji modernizacji powojennej prasy codziennej (Łódź 1945–1948), Przegląd Socjologiczny vol 67 No 4 2018, ss 37-57;
 6. Socjalizm jako modernizacja – powojenna historia Polski w perspektywie rewizjonistycznej, Przegląd Humanistyczny 61 (2 (457)) 2017, ss 135–45;
 7. „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego. „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, n. 1(47) 2016, ss 53-86; wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego 2018 w kategorii „artykuł naukowy”;
 8. Journalists Discovered Lodz like Columbus”. Orientalizing Capitalism in the Late Nineteenth and Eary Twentith Century Polish Modernization Debates, “Canadian-American Slavic Studies”, Volume 50, Issue 2, 2016, ss 213-243, (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 9. Journalists Discovered Lodz like Columbus”. Orientalizing Capitalism in the Late Nineteenth and Eary Twentith Century Polish Modernization Debates, “Canadian-American Slavic Studies”, forthcoming 2015, co-author with Wiktor Marzec;
 10. The Socialist Project for a new Intelligentsia and its Limits. Academic Careers in the Polish Post-war University: a Biographical Perspective, Qualitative Sociological Review”, no 3 (XI) 2015, p 90-109;
 11. Modernization of Science: Between a Liberal, Social and Socialistic University. The case of Poland and the University of Lodz (1945-1953), „Science in Context”, vol 28 2015, Special issue 02;
 12. The Desire for Fullness. The Fantasmatic Logic of Modernization Discourses in the Turn of the 19th Century in Łódź, „Praktyka Teoretyczna” no 3(13) 2014;
 13. Days of Labour: Topographies of Power in Modern Peripheral Capitalism, „Journal of Historical Sociology” vol 27 nr 3/2014, (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 14. Imaginary Modernization and Mapping of Social Space – Location-based Media in Polish Urban Landscapes, „Journal of New Media & Culture” Winter 2013-14 Vol 9 issue 1 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%), http://ibiblio.org/nmediac/winter2014/Articles/Modernization.html;
 15. Świątynia nauki, fundament demokracji czy fabryka specjalistów? Nadzieje i rozczarowania lewicowych intelektualistów w pierwszych latach powojennych, „Praktyka Teoretyczna” 3(9) 2013 (wraz z Kamil Piskała, współautorka 50%);
 16. Kolekcjonerzy wspomnień w cyfrowym archiwum, „Barbarzyńca” nr 1 (18) 2012;
 17. Historia cyfrowa – nowe ramy badań naukowych?, „Przegląd Humanistyczny” nr 5/6 2011
 18. Sieć 2.0 – nowe ramy tworzenia i zdobywania wiedzy?, „Studia Medioznawcze” nr 1(44) 2011, wraz z oddzielną angielska wersją: Web 2.0 – New Frames for Creation and Knowledge Acquisition?;
 19. Młyn biopolityki. Topografie władzy peryferyjnego kapitalizmu na łódzkim osiedlu robotniczym, „Praktyka Teoretyczna” 2011, nr 2-3 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 20. Ideologiczna „nowoczesność”- mobilne media w przestrzeni polskich miast jako wyobrażeniowa modernizacja, „Kultura współczesna”, 2011, nr 3 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 21. Polityczne oblicza przeciwhistorii, „Kultura i Historia” nr 21/ 2011 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 22. Powiedz mi, gdzie jestem. Media geolokalizacyjne jako surogat mapowania poznawczego, „Kultura Popularna” 2010, nr 3-4 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 23. Historie w historii – zanim awangarda stanie się kanonem,Kultura i Historia” nr 18/2010;
 24. To nie jest łatwa miłość. W poszukiwaniu centrum Łodzi, „Czas Kultury” nr 3/2010 (160);
 25. Amerykański dyskurs na temat zaangażowania militarnego na przykładzie debaty William Buckley vs. Noam Chomsky z 1969, „Media, Kultura Społeczeństwo” 2010 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%);
 26. Historia 2.0 – nowe media i przeszłość;Kultura i Społeczeństwo” nr 3/2009;
 27. Miasto, morderstwo, maszyna. Osobliwe przypadki we wczesnonowoczesnej Łodzi [w:] Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, WAiP, Warszawa 2009 (wraz z Wiktor Marzec, współautorka 50%).

Recenzje/Reviews:

 1. C. Bonfiglioli, Women and Industry in the Balkans. The Rise and Fall of the YugoslavTextileSector, London: I. B. Tauris 2019., [in:] Wagadu v.21, Fall 2020

Professional Associations, Organizations and Journals

 • European Association of Urban History
 • ISA Research Committee on History of Sociology RC08
 • Irish Association for Russian, Central, and East European Studies
 • The Polish Studies Association, member
 • Theoretical Practice, academic journal, affilated editor
 • Polish Oral History Association, member since11/2010, trustee 2011-2013
 • Interdeparatmental Circle of Theoreticians of Culture, member