Andrzej Turkowski

dr Andrzej Turkowski

STANOWISKO

2021- Adiunkt w Ośrodku Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością ISS

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

socjologia elit, socjologia wiedzy i nauki, analiza pola Bourdieu, analiza systemów-światów, stratyfikacja społeczna, nierówności i relacje władzy w Europie Środkowo-Wschodniej

andrzej.turkowski@uw.edu.pl

uw.academia.edu

EDUKACJA

 • 2014–‘19 • doktor nauk socjologicznych • Uniwersytet Warszawski
 • 2016 • szkoła letnia „Political Constructions of Europe New Historical and Sociological Approaches” • Université Paris 1-Sorbonne/Ehess, University of Strasbourg
 • 2016 • szkoła letnia ”Cultural Memory of Europe: East and West” • Södertörn University
 • 2005–‘11 • magister stosunków międzynarodowych • Uniwersytet Warszawski

PROJEKTY BADAWCZE

 • 2021– • kierownik projektu Opus • Narodowe Centrum Nauki • Polska władza wykonawcza: pochodzenie społeczne, kariery i zasoby jej członków. Wkład do socjologii polskiego pola władzy (1989-2020) • (695 400 PLN)
 • 2018–‘20 • kierownik projektu Preludium • Narodowe Centrum Nauki • Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre’a Bourdieu • (72 236 PLN)
 • 2019 • lider projektu • Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki • Spotkania z Zachodem, które niosły zmianę. Analiza programów mobilności akademickiej między RFN a Europą Wschodnią w trakcie zimnej wojny • (1760 EUR)
 • 2017–‘19 • członek zespołu w projekcie Opus • Narodowe Centrum Nauki • Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy • kierownik projektu: prof. T. Zarycki
 • 2017, ‘18, ‘20 • granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego (dotacja DSM, mikrogrant IDUB UW)

WIZYTY BADAWCZE

 • 2022 • badacz wizytujący • Centre européen de sociologie et de science politique, de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne, du CNRS, et de l’EHESS, Paryż (3 miesiące)
 • 2020 • badacz wizytujący • SAGE (Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe), Uniwersytet w Strasburgu (3 miesiące)
 • 2019 • badacz wizytujący • Institute of International Studies, Faculty of Social Sciences, Uniwersytet Karola w Pradze (1 miesiąc)
 • 2019 • badacz wizytujący • Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie (1 miesiąc)
 • 2018 • badacz wizytujący • Polish Studies Center, Uniwersytet Indiany w Bloomington (6 miesięcy)
 • 2017 • badacz wizytujący • Weiser Center for Europe and Eurasia • Uniwersytet Michigan w Ann Arbor (2 miesiące)
 • 2017 • badacz wizytujący • Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (1 miesiąc)
 • 2016–‘17 • doktorant (program non-degree) • Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie (6 miesięcy)

INNE DOŚWIADCZENIE AKADEMICKIE I PROFESJONALNE

 • 2022 • organizator panelu „New Perspective on Elite’s Change and (Re)production: Insights from a Study of Members of Governments in Poland after 1989” • Association for Slavic, East European and Eurasian Studies
 • 2022 • organizator międzynarodowych warsztatów (z dr. Valentin Behrem) • “Elite studies and prosopographical databases” • Uniwersytet Warszawski
 • 2021 • organizator szkoły letniej • „Online Summer School – Studying Elites: Case Studies and Methods,” Uniwersytet Warszawski (w ramach projektu „Akademickie partnerstwo na rzecz innowacji w nauczaniu i uczeniu się”)
 • 2019–‘22 • członek zespołu • projekt „Przestrzeń społeczna, pola i relacyjność w badaniach społecznych”, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 • 2021– • recenzent ad hoc • „Studia Socjologiczno-Polityczne”, „Stan Rzeczy”
 • 2019– • konsultant i autor zewnętrzny • Ośrodek „KARTA”
 • 2018–‘21 • sekretarz redakcji • „Kultura i rozwój”

STYPENDIA I NAGRODY

 • 2019 • krótkookresowe stypendium podoktorskie w ramach Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Karola w Pradze)
 • 2018 • stypendium w ramach dwustronnego programu Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Indiana
 • 2017 • stypendium na pobyt badawczy od Weiser Center for Europe and Eurasia and Institute for Social Research na Uniwersytecie Michigan
 • 2014–’19 • stypendia dla najlepszych doktorantów • Uniwersytet Warszawski
 • 2017 • stypendium rządu Węgier na krótkoterminowy pobyt badawczy (Uniwersytet Korwina)
 • 2016 • stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (Uniwersytet Środkowoeuropejski)

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE

 • 2022, ’23– • konwersatorium ”Introduction to Social Class and Social Mobility” • Ośrodek Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim

PUBLIKACJE

książki

 • 2021 • Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości (t. I i II), (red.), Warszawa: Ośrodek „KARTA”.
 • 2020 • Zmagania na peryferiach. Elity III RP o Rosji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

rozdziały w książkach

 • 2022 • Od paradygmatu zależności do neoliberalizmu. Niedostrzeżona rewolucja w polskim polu nauk społecznych, [w:] T. Zarycki (red.) „Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych”, Warszawa: WUW (z T. Zaryckim).
 • 2016 • Perspektywa centrum-peryferie w analizie dyskursu polskiej polityki wobec Rosji, [w:] T. Zarycki (red.) „Polska jako peryferie”, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

artykuły w czasopismach naukowych

 • 2023 • Making new ‘Solidarities’: The Polish intelligentsia and the lasting legacy of the historical social movement, „Intersections. East European Journal of Society and Politics”, [zaakceptowany do druku] (z G. Walczakiem).
 • 2023 • From Wallerstein to Rothschild: The Sudden Disappearance of the Polish School of Dependency Theory After 1989 as a Manifestation of Deeper Transformations in the Global Field of Social Science, „Journal of World-Systems Research” [zaakceptowany do druku] (z T. Zaryckim).
 • 2021 • A Return to Prometheanism: The Space of Opinion on Polish-Russian Relations in Post-communist Poland, „Europe-Asia Studies”, opublikowany online: 21,04.2022.
 • 2021 • Studium marginalizacji – Andrzej Drawicz w polskiej przestrzeni opinii o Rosji, „Kultura i Społeczeństwo”, 65(2), 43-62
 • 2019 • Polish Intelligentsia Totems in Elites’ Struggles for Legitimization: The Case of Jerzy Giedroyc and Poland’s Eastern Policy, “East European Politics and Societies”, 33(1), 66-88.
 • 2016 • Polityka zagraniczna Polski w perspektywie podejścia systemu światowego, „Studia Polityczne”, 42(2), 193-206.
 • 2012 • Russia’s Foreign Policy after the Presidential Elections: Prospects for Cooperation with the West, „The Polish Quarterly of International Affairs”, 3/2012 (z J. Ćwiekiem-Karpowiczem).

analizy eksperckie

 • 2012 • Russia’s International Climate Policy, „PISM Policy Paper no. 27“, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • 2012 • Russia’s Accession to the World Trade Organisation, „Bulletin PISM no. 68 (401)“, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (z J. Ćwiekiem-Karpowiczem)
 • 2011 • Poland’s EU Presidency in the Shadow of Eurozone Crisis, Carnegie Moscow Center
 • 2011 • The Polish-German Tandem, Carnegie Moscow Center

artykuły recenzyjne

 • 2021 • Inteligent przybrany i odrzucony — refleksje na kanwie książki Michała Przeperskiego Mieczysław F. Rakowski. Biografia polityczna, „Kultura i Społeczeństwo”, 4, 2021.
 • 2019 • Nauka w służbie polityki wschodniej (recenzja: P. Kowal, „Testament Prometeusza”), „Res Publica Nowa”, 1, 2019.
 • 2019 • The Discreet (and Long-Lasting) Charm of the Polish Nobility (recenzja: R. Smoczyński,T. Zarycki, „Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej”), „Acta Universitatis Sapientiae, Social Analysis”, 9(1).
 • 2018 • Ciągłość zamiast zmiany: z historii reformowania systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (recenzja: A. Zysiak. „Punkty za pochodzenie: powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mieście”), „Kultura i Społeczeństwo”, 3.

konferencje i seminaria

 • 2022 • New Perspective on Elite’s Change and (Re)production: Insights from a Study of Members of Governments in Poland after 1989, Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies, Chicago.
 • 2022 • Od Wallerstein’a do Rothschild’a: Nagły zanik polskiej szkoły teorii zależności po 1989 r. jako przejaw głębszych przemian w globalnym polu nauk społecznych, XVIII Zjazd Socjologiczny, Warszawa.
 • 2022 • The Polish Executive: Social Background, Careers and Resources of its Members, „New Challenges in Field Theory Conference”, Uniwersytet w Strasburgu.
 • 2021 • The Inconveniences of Putting on ‘Western Suits’: Europeanization at the EU’s Peripheries and the Case of Poland’s Eastern Policy, ECPR Joint Sessions Virtual Event, online.
 • 2021 • Is There a “Populist” Ruling Elite? Insights from Poland, The annual conference of the Association for the Study of Nationalities, online (z V. Behrem).
 • 2020 • Social Topography of Public Debates: The Polish Space of Opinion on Russia, Séminaire Général de SAGE, Uniwersytet w Strasburgu.
 • 2019 • Dem Westen begegnen und für Wandel sorgen. Akademische Mobilitätsprogramme zwischen der Bundesrepublik und dem östlichen Europa in der Zeit des Kalten Krieges Vortrag, ZIPForschungskolloquium an der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą.
 • 2019 • The Polish Space of Opinion on Russia: Origins and Structures, Poland 1989: Negotiations, (Re) Constructions, Interpretations, Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien, Halle; referat zaprezentowany także na:
 • 2019 • 17.Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Wrocław.
 • 2019 • 14th European Sociological Association Conference, Manchester.
 • 2019 • Polish Space of Opinion on Russia and Eastern Policy, 4th Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Tartu.
 • 2018 • Illiberal or ani-core? Poland’s conservative camp’s discourses on foreign policy from the core-periphery perspective, ISA Midwest Annual Conference, St. Louis, Missouri.
 • 2018 • Polish Intelligentsia Totems in Elites’ Struggles for Legitimization: The Case of Jerzy Giedroyc, The 2018 Central Slavic Conference, St. Louis, Missouri.
 • 2018 • The Polish space of opinion on Russia and Eastern policy theoretical assumptions and initial results, seminar in at the Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Ratyzbona.
 • 2016 • Revisiting Polish-Russian Relations from the World-Systems Perspective, First Annual Tartu Conference on Russian and East European Studies, Tartu.