Hanna Dębska

Dr Hanna Dębska

hannadebska86(a)gmail.com

STANOWISKO/POSITION

Doktorantka w Ośrodku Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (Zespół Badań nad Peryferyjnością) / Doctoral student at the Center for Social Change and Mobility (Peripheries’ Study Group)

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE/RESEARCH INTERESTS

Krytyczna socjologia prawa, socjologia Pierre’a Bourdieu, Trybunał Konstytucyjny, teorie centro-peryferyjne, krytyczna analiza dyskursu
Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

  • Od 2013 – MISD studia doktoranckie, Instytut Studiów Społecznych UW (Ph.D. Candidate Sociology)
  • 2013 Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Jagielloński, (Ph.D. Law)
  • 2012 Licencjat, socjologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, (B.A., Sociology)
  • 2009 Magister, prawo, Uniwersytet Jagielloński (M.A. Law)

BADANIA/RESEARCH

NAGRODY I STYPENDIA

• 2016 – Stypendium Naukowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie badań.
• 2016 – Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award, University of Michigan, USA
• 2015 – Komisja Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Pierwsza Nagroda w 50-tym Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne za rozprawę doktorską „Trybunał Konstytucyjny jako instytucja władzy symbolicznej”

WYJAZDY ZAGRANICZNE
• 2019 – pobyt naukowy , Bonn Univeristy, Niemcy (7.02-2.03)
• 2018 – Geometric Data Analysis, Uppsala University, Szwecja. (17 – 21.09)
• 2017 – Summer School on Geometric Data Analysis, Potsdam Univeristy, Niemcy (9-13.10)
• 2016 – Inter-Univeristy Consortium of Political and Social Research, Summer Program in Quantitative Methods of Social Research, Ann Arbor, University of Michigan, USA (18 lipiec –12 sierpień)
• 2012 – Erasmus Program, socjologia, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy (semestr)
• 2012 – NICLAS Law Summer School on Minorities, Uniwersystet Wiedeński, Austria (7-21 lipca)
• 2005 – Sheridan College, Brampton, Toronto, Kanada (semestr letni: lipiec – wrzesień)

GRANTY NAUKOWE
• 2016-2019 – grant NCN, pt. „Ku socjologicznej teorii znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy”, Instytut Studiów Społecznych UW, kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki, prof. UW; główny wykonawca.
• 2013-2015 – grant NPRH, pt. „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidyscyplinarne” (nr 0114/NPRH2/H11/81/2013), kierownik: prof. dr hab. M. Czyżewski; wykonawca.
• 2010-2013 – grant KBN (obecnie NCN), pt. „Neutralizacja aksjologiczna w prawie” (nr rej. N N110 239439), kierownik: prof. dr hab. K. Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Katedra Socjologii Prawa; główny wykonawca.

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

MONOGRAFIE/ BOOKS

Hanna Dębska, Władza, symbol, prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, 328 ss.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH / PAPERS IN JOURNALS
• Hanna Dębska, Idea i struktura. Społeczne warunki kształtowania się filozofii i teorii prawa w Polsce, „Państwo i Prawo” 2019. (w druku)
• Hanna Dębska, Między autonomią i heteronomią. Trajektoria filozofii prawa w Polsce w latach 1945-56., „Państwo i Prawo” 2019 (w druku)
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok, Sakralizacja i profanacja. Trybunał konstytucyjny jako struktura mityczna, „Państwo i Prawo” nr 6/2018, s. 63-74
• Hanna Dębska, Prawo jako pole (ujęcie modelowe), „Państwo i Prawo”, nr 9/2016
• Hanna Dębska, Trybunał Konstytucyjny w poszukiwaniu legitymizacji. Szkic z socjologii prawa, „Studia Prawnicze” PAN, nr 4(204)/2015, s. 23-41
• Hanna Dębska, Law’s Symbolic Power: Beyond the Marxist Concept of Ideology “Wroclaw Review of Law, Administration and Economics”, vol. 2/2015.
• Hanna Dębska, Jeśli cyfrowa demencja istnieje, prawdopodobnie ma klasowy charakter. Polemika z Manfredem Spitzerem, „Polityka Społeczna”, nr 9/2015, s.25-29.
• Hanna Dębska, Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, „Studia Sociologica” VIII, vol. 1/2015, s. 18-38.
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok, Hidden Influences. Some Remarks On the Social Constraints Of the Autonomy Of Law, “Przegląd Prawa Publicznego”, nr 5/2015, s.9-15.
• Hanna Dębska & Tomasz Warczok Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, “Polish Sociological Review”, nr. 4(188)/2014, s. 465-478.
• Hanna Dębska, Iluzje prawniczego Rozumu. O społecznych warunkach praktyk (bez)refleksyjnych, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. 92/2014, s.11-23.
• Hanna Dębska, Płeć i władza. Kobiety w Trybunale Konstytucyjnym, “Studia Podlaskie”, t. 22/2014, s. 87-107.
• Hanna Dębska, W okowach prawniczego sensus communis. O trudnościach uprawiania krytycznie zorientowanej socjologii prawa, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 1(8)/2014, s. 18-28.
• Hanna Dębska, Prawo w późnej nowoczesności. Uwagi socjologa prawa, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t.85/2012, s. 64-84.
• Hanna Dębska, Tworzenie prawa antykryzysowego – dylematy aksjologiczne, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”, nr 2(3)/2011, s. 34-46.
• Hanna Dębska, Pozytywistyczna teoria prawa: utopia założeń a konieczność „pozytywizacji wartości”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, PRAWO CCC XII, 2011, s. 105- 116.
• Hanna Dębska &Jan Unarski, Wpływ nadmiernej prędkości pojazdu mechanicznego na odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego, „Palestra”, nr 9-10/2009, s.101-110.
• Hanna Dębska, Orzekanie nawiązki w trybie art.46k.k. a regres zobowiązanego w stosunku do zakładu ubezpieczeniowego. Kilka uwag na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, „Paragraf na drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego”, nr 6/2009, s. 57-64.
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH / BOOK CHAPTERS
• Hanna Dębska, Strategia wielopozycyjności w półperyferyjnym polu prawnym. Homo academicus na rynku (w:) Polska jako peryferie, T. Zarycki (red.), Scholar, Warszawa 2016, s. 221-240.
• Hanna Dębska, Tomasz Warczok, The Social Construction of Femininity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal (w:) Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, R. Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski (ed.), Counterpress 2016, s.106-130.
• Hanna Dębska, Refleksyjność strukturalna prawa. Socjologia Pierre’a Bourdieu, (w:) K. Kaleta, P. Skuczyński (red.) Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, WUW, Warszawa 2015, s. 207-228.
• Hanna Dębska, Od władzy normatywnej do władzy symbolicznej. Podejście Pierre’a Bourdieu, (w:) Wielowymiarowość prawa, J. Czapska, M. Dudek, M. Stępień (red.), Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 390-402.
• Hanna Dębska, Refleksyjna socjologia prawa Pierre’a Bourdieu, (w:) M. Stępień, A. Kociołek-Pęksa (red.) Leksykon socjologii prawa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 311-318.
• Hanna Dębska, Legal Doxa as a Form of Neutralization of Values in the Law. The Case of Constitutional Tribunal Judgments (in:) K. Pałecki (ed.) Neutralization of Values in Law, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s. 303-351.
• Hanna Dębska, Mowa nienawiści a wolność słowa w Internecie – w poszukiwaniu uniwersalnego rozwiązania. Uwagi na marginesie Jamesa Banksa, (w:) M. Wysocka-Pleczyk, B. Świeży (red.) Człowiek Zalogowany. Od mowy nienawiści do integracji w sieci, Biblioteka Jagiellońska, Kraków 2013, s. 8-17.
• Hanna Dębska, Profesjonalizm notariusza a jego status w świetle Kodeksu Etyki Notariusza. Podstawowe zagrożenia, (w:) M. Pichlak (red.), Profesjonalna Kultura Prawnicza, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 153-169.
• Hanna Dębska, The apparent dilemma – dangerous consequences. Between the legal and ethical standards, IVR World Congress, Law, Science and Technology, Paper Series D, No 022/212, Goethe Unv. 2012, s.1-13.
• Hanna Dębska, Nowe spojrzenie na strukturę normy prawnej, (w:) P. Mochnaczewski, A. Kociołek- Pęksa (red.), Dobre prawo– złe prawo. W kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Wyd.WSZiP, Warszawa 2009, s. 95-105.