Mikołaj Lewicki

Dr hab. Mikołaj Lewicki

STANOWISKO / POSITION

Kierownik Ośrodka Badań Politycznych / Head of  the Centre for Political Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia gospodarcza i socjologia ekonomii, teorie i badania komunikacji, socjologia czasu, socjologia miasta / economic sociology, communication and media theories and research, sociology of time, urban sociology

e-mail: m.lewicki@uw.edu.pl 

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

2020 – habilitacja, Instytut Socjologii UW
2008 – doktor, Instytut Socjologii UW
2000 – magister, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

2000 – MA, American Studies Center, University of Warsaw
2008 – PhD, Institute of Sociology, University of Warsaw

WYBRANE PUBLIKACJE / SELECTED ACADEMIC PUBLICATIONS

Mikołaj Lewicki, „Społeczne życie hipoteki” (2019), 1-335, WN Scholar.

Małgorzata Jacyno, Tomasz Kukołowicz, Mikołaj Lewicki (2018), „Kultura na peryferiach”, Narodowe Centrum Kultury.

Mikołaj Lewicki, „Przepuszczalność granic – natura,  zmiana i reprodukcja symbolicznych oraz społecznych granic peryferii”, w: Kultura na peryferiach 2018, Narodowe Centrum Kultury,
27 – 48.

Mikołaj Lewicki, „Przyszłość nie może się zacząć. Polskie dyskursy transformacyjne z perspektywy teorii modernizacji i teorii czasu społecznego” (2018), 1-440, WN Scholar.

Lewicki M., Drozdowska A. (2017), „Słoiki” i warszawiacy: klasowe wojny o Warszawę, w: M. Gdula, M. Sutowski (red.), Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, s. 93-135.

Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski, Kultura i rozwój, 3(4)/2017, numer tematyczny poświęcony „żywej kulturze” wraz ze wstępem do zbioru artykułów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, 5-14.

Mirosław Filiciak, Mikołaj Lewicki, „Wynalezienie poszerzonego pola kultury”, 2017, Kultura i rozwój, nr 2/2017, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej/Instytut Studiów Społecznych Uniwersytet Warszawski, 7-31.

Jerzy Hausner, Izabela Jasińska, Mikołaj Lewicki, Igor Stokfiszewski Kultura i rozwój. Analizy, rekomendacje, studia przypadków, 2016, Fundacja GAP/Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 9-462.

Mikołaj Lewicki (2016),  „Klasy w postnarodowych społeczeństwach. Socjologia klas według Michele Lamont”, Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa, 1-2 (05)/2016,
WN Scholar,  31-54.

Maciej Gdula, Mikołaj Lewicki, Przemysław Sadura (2016), „Analiza klas po Bourdieu”, numer tematyczny półrocznika Studia Socjologiczno-Polityczne, nr 1-2 (05)/2016 , Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski / WN Scholar, 11-100.

Mikołaj Lewicki, Sławomir Mandes (2015),  „Changing frameworks of national identity inpost-communist Poland”. W: Religion and National Identities in an Enlarged Europe, red. Spohn W., Koenig M., Knoebl W. Londyn: Palgrave.

Mikołaj Lewicki (2015) „Wycenić ideę. Z rynku sztuki na Giełdę i z powrotem. Analiza procesów wartościowania i uwspółmierniania na przykładzie rynku sztuki”, Psychologia ekonomiczna; nr 7/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 5-24.

Lewicki, „Za mała, by sfinansjalizować; Procesy finansjalizacji i polska gospodarka”, Prakseologia, nr 155/2014, Warszawa: IFiS PAN, Akademia Leona Koźmińskiego, 125 – 173.

Mikołaj Lewicki (2014), „Kapitalizm na swoim. Rozwój rynku kredytów hipotecznych w Polsce jako proces finansjalizacji gospodarstw domowych”, Polityka społeczna, 5-6 (482/483),
vol. 41, Warszawa: MPiPS, 35-40.

Capitalism on its own. Development of Mortgage Market in Poland as a Process of Households  Financialization, Social Policy, No. 1 (10), 2014, Warsaw: MPiPS.

Mikołaj Lewicki, „Rozwój gospodarczy i zachowania gospodarcze” (2013). W: Współczesne społeczeństwo polskie. Podręcznik akademicki, red. Sikorska M., Giza-Poleszczuk A.,
s. 485-521, Warszawa: PWN.

Mikołaj Lewicki, Mirosława Marody, (2010), “Przemiany ideologii pracy”. W: Kultura i gospodarka, (red.) Jacek Kochanowicz, Mirosława Marody, WN Scholar.