Tomasz Zarycki

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki

STANOWISKO / POSITION

Profesor i Zastępca Dyrektora ISS UW / Professor and Deputy Director of Institute for Social Studies

Kierownik Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Head of the Center for Social Change and Mobility Reserach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia polityki, kultury, elit i wiedzy, teoria krytyczna, analiza dyskursu, socjologia historyczna, geografia społeczna / sociology of politics, culture, elites and knowledge, discourse analysis, historical sociology, social geopraphy.

Sociologist and social geographer, specializing in sociology of politics, sociology of culture, sociology of knowledge, critical sociology and discourse analysis with particular focus on Polish and Eastern European societies.  His books include „The Polish Elite and Language Sciences A Perspective of Global Historical Sociology” (Palgrave, 2022), „Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe” (Routledge, 2014), “Peryferie. Nowe ujęcia zależności centroperyferyjnych” (Peripheries. New approaches to centre-periphery relations, Warsaw: Scholar, 2009), “Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji” (Cultural Capital. The Intelligentsia in Poland and Russia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008), “New Regional Identities and Strategic Essentialism. Case studies from Poland, Italy and Germany” (co-author, Münster: LIT Verlag, 2007), „Region jako kontekst zachowań politycznych”, (Region as a Context of Political Behavior, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2002). His articles appeared in such journals as „Current Sociology”, “Communist and Post-Communist Studies”, „East European Politics and Societies”, „Europe-Asia Studies”, „GeoForum”, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, “Kultura i Społeczeństwo”, „Russian Education & Society”, „Theory and Society”, „Social Science Information” and several others.

WYKSZTAŁCENIE  / EDUCATION

Profesor (nauki społeczne), dr hab. (socjologia), mgr  (geografia) / Professor (social sciences), Ph.D. in sociology, M.A. in geography

e-mail: t.zarycki@uw.edu.pl

Short CV in PDF LinkedIn Academia.edu ResearchGate  Web of Science Scopus Google Scholar

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-2330-4499

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS
 KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS   ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS   ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS   ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS 
 • Zarycki, Tomasz (2022) Nauki społeczne i sztuka w kraju peryferyjnym – wprowadzenie, (in:) Tomasz Zarycki (ed.), Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, p. 7-12.
 • Zarycki, Tomasz (2022) Polskie pole władzy w XX wieku jako generator znaczeń. Szkic ujęcia syntetycznego, (in:) Tomasz Zarycki (ed.), Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 13-44.
 • Zarycki, Tomasz (2022) Pole językoznawczo-literaturoznawcze w Polsce. W poszukiwaniu strukturalnych czynników jego wzlotów i upadku na przestrzeni „długiego XX wieku”, (in:) Tomasz Zarycki (ed.), Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 185-228.
 • Turkowski, Andrzej & Zarycki, Tomasz (2022) Od paradygmatu zależności do neoliberalizmu. Niedostrzeżona rewolucja w polskim polu nauk społecznych, (in:)  Tomasz Zarycki (ed.), Polskie nauki społeczne w kontekście relacji władzy i zależności międzynarodowych Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 263-96.
 • Zarycki, Tomasz (2021) O znaczeniu geografii jako nauki interdyscyplinarnej (in:) Jerzy Axer & Marek Konarzewski (eds.), Ekologia interdyscyplinarności; Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 37-47.
 • Zarycki, Tomasz (2020) Die intellektuelle Rolle Adam Michniks im kommunistischen und postkommunistischen Polen, (in:) I. Gilcher-Holtey, & E. Oberloskamp (eds.), Warten auf Godot? Intellektuelle seit den 1960er Jahren (pp. 193-210). Berlin: De Gruyter.
 • Zarycki, Tomasz. (2019) Polska Wschodnia i Zachodnia dziś i w przeszłości: Dwie strategie rozwoju czy przetrwania? (in:) A. Olechnicka and M. Herbst (eds.) Równość czy efektywność rozwoju: Eseje inspirowane dorobkiem naukowym Grzegorza Gorzelaka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar pp. 402-416. {Western  and Eastern Poland today and in the past: two strategies of developement or survival?}
 • Warczok, Tomasz, & Tomasz Zarycki (2018) Polish Political Sciences in a Global Context. (in:) Oxford Research Encyclopedia of Politics, edited by W. R. Thompson. http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-872: Oxford University Press.
 • Zarycki, Tomasz (2018) Etosy regionalne a tożsamość narodowa – pole gry. (in:) J. Szomburg & M. Wandałowski (eds.) Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 13-21. {Regional ethoses and the national identity – the playground}
 • Zarycki, Tomasz (2018) Kongresówka – etosowy triumf inteligencji. (in:) J. Szomburg & M. Wandałowski (eds.) Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowe, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 67-72. {The former Congress Kingdom: The triumph of the intelligentsia ethos}.
 • Zarycki, Tomasz (2018) Poland and the East, (in:) M.Moskalewicz & W. Przybylski, W. (eds) Understanding Central Europe. London, Routledge. pp. 81-85.
 •  Zarycki, Tomasz (2017) Perspektywa postkolonialna jako krytyka globalnych relacji władzy. Główne zagadenia i polskie interpretacje. (w:) M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, & J. Stachowiak (red.) Analiza dyskursu publicznego: Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. s. 211-221. {The post-colonial perspective as a critique of global relations of power. Main issues and the Polish interpretations}.
 • Zarycki, Tomasz (2016) Ziemie utracone, ziemie posiadane: normatywne uwikłania krytyki dyskursu kresowego. (w:) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, & K. Marchel (red.), Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 81-96. {Lands lost, lands possessed: normative entanglements of the critique of the borderlands (Kresy) discourse}
 • Zarycki, Tomasz (2016)  Globalizacja wiedzy i dylematy intelektualistów centrów i peryferii (w:) T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 301-310. {Globalization of knowledge and dillemas of intellectuals of centers and peripheries}.
 • Zarycki, Tomasz (2016) Polska jako peryferie stykowe (w:) T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 105-147. {Poland as an interface periphery}
 • Smoczynski, Rafal & Tomasz Zarycki (2015) The possible application of research findings on Polish post-noble milieu for studying contemporary Georgian nobility.  (in:) A. Sulaberidze, N. Gomelauri, I. Kutateladze, i T. Namgalashvili  (eds.) The social transformation of post-nobles in Poland and Georgia. Tbilisi: Demographic Commission of the Department of Social Sciences, The National Academy of Georgia. pp. 37-46.
 • Zarycki, Tomasz (2014) Wschodzący Białystok: konteksty i paradoksy budowy nowego wizerunku stolicy Podlasia, (w:) P.Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 137-158. [Rising Białystok: contexts and paradoxes of construction of the new image of the capital of Podlasie].
 • Зарицкий, Томаш. (2013) Дилеммы публичной социологии: опыт Польши и США (in:) Инновационный потенциал публичной социологии в региональном социальном программировании: материалы и доклады Междунар. научно-практ. конф. (Самара, 6–7 ноября 2013 г.) ed.by Н.П. Щукина (отв. ред.) [и др.] Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013, pp. 19-34. [Dillemas of public sociology: experiences of Poland and USA].
 • Zarycki, Tomasz. (2013) Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej.  (w:) T. Zarycki  (red.) Polska Wschodnia i Orientalizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. s. 186-206.
 • Zarycki, Tomasz (2013) Debating Soviet Imperialism in Contemporary Poland: On the Polish uses of the Post-Colonial Theory and Their Contexts (in:) Sanna Turoma, Maxim Waldstein Kupovykh (eds.) Empire De/Centered New Spatial Histories of Russia and the Soviet Union. Ashgate Publishing, p.191-215.
 • Zarycki, Tomasz. (2013) Podmiotowość na peryferiach: rola wewnętrznych i zewnętrznych aktorów w debatach nad upadkiem komunizmu i „transformacją” postkomunistyczną w Polsce. (in:) A. Mrozowicki, O. Nowaczyk & I. Szlachcicowa (eds.) Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos. pp. 285-296.[Agency in the periphery: the role of internal and external actors in debates on the fall of communism and the post-communist 'transformation’ in Poland].
 • Zarycki, Tomasz (2012) The embarrassing Russian connection: selective memory of the Russian heritage in contemporary Poland(in:) R. Taras (ed.) Russia’s Identity in International Relations. Images, Perceptions, Misperceptions, London: Routledge, pp. 133-148.
 • Zarycki, Tomasz (2012) The Fall of the Soviet Empire as a Turning Point. (in:) A. Kukliński, K. Pawłowski & J. Swianiewicz (eds.) The Turning Points of World History: Financial and Methodological Interpretations, Nowy Sącz, Pruszków: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Rewasz Publishing House, s. 243-251.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spojrzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem „pogranicza, (in:) B. Jałowiecki, & S. Kapralski (eds.) Peryferie i pogranicza: O potrzebie różnorodności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 33-54. [Peripheries or borderlands? A critical view on the uses of the term “borderlands”].
 • Zarycki, Tomasz (2011) Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej, (in:) M. Stefański (ed.) Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. pp. 91-198, English version: Zarycki, Tomasz (2011) Eastern Poland in a center-periphery perspective, (in:) M. Stefański (ed.) Strategic issues of the developement of the Lublin region.Lublin: Innovatio Press Scientific publishing house University of Economic and Innovation in Lublin. pp. 95-112.
 • Zarycki, Tomasz (2011) The crisis of the Central and East European Megaspace in the long-durée perspective. (in:) P. Artymowska, A. Kukliński, & P. Żuber (eds.), The Future of Regions – The Megaspace of the XXI century. Warsaw: Ministry of Regional Development. pp. 285-297.
 • Zarycki, Tomasz (2011) From Soviet to a Western-dominated political scene: the geopolitical context of politics in Poland (in:) B. Törnquist-Plewa, & K. Stala (eds.) Cultural Transformations after Communism: Central and Eastern Europe in Focus, Lund: Nordic Academic Press, pp. 82-108.
 • Zarycki, Tomasz (2011) On the Contemporary Polish Perception of Russian Intelligentsia, (in:)  I.Novikova (ed.) Europe-Russia: Contexts, Discourses, Images, Riga: LU DZSC – LEVIRA, pp. 130-141.
 • Zarycki, Tomasz (2010) Dylematy budowy przestrzeni komunikacji i dialogu Polaków (in:) J. Szomburg (ed.) Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. pp. 5-14. [Dilemmas of construction of the space of dialogue and communication of Poles].
 • Zarycki, Tomasz (2010) Peryferyjnośc jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych. (in:) A. Bartoszek and K. Czekaj (eds.) Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego. pp. 79-87. [Peripheral status as a cognitive limitation: implications for developmental visions’ construction]
 • Zarycki, Tomasz (2010) Podmiotowość w sferze symbolicznej (in:) J. Szomburg (ed.) Jaka podmiotowość Polski XXI wieku?, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. pp. 55-63. [Agency in the symbolic sphere]
 • Zarycki, Tomasz (2010) Orientalism and images of Eastern Poland (in:) M. Stefański (ed.) Endogenous factors in Development of the Eastern Poland, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. pp. 73-88. Published also in: Gąsior-Niemiec, A. (red.).(2011) Europe. Discourses from the FrontierWarszawa: Oficyna Naukowa, pp. 162-184. Polish version as: Zarycki, Tomasz (2010) Elementy orientalizmu w obrazie Polski Wschodniej, (in:) D. Błaszczuk and M. Stefański (eds.) Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, pp. 167-181.
 • Zarycki, Tomasz (2009) Regiony Polski jako konteksty zachowań politycznych: przeciwstawne interpretacje historyczne a wyniki badań sondażowych. (in:) P. Radkiewicz, R. Siemieńska (eds.). Społeczeństwo w czasach zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Regions of Poland as contexts of political behavior: contradictory historical interpretations and the survey results], pp. 195-211.
 • Zarycki, Tomasz (2009) Ku socjologicznej analizie dyskursu elit peryferyjnych (in:) M. Zahorska and E. Nasalska (eds.) Wartości, polityka, społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 169-181 [Towards a sociological analysis of the peripheral elites’ discourse].
 • Zarycki, Tomasz (2009) Dlaczego potrzebujemy dobrze działających systemów komunikacji regionalnej oraz regionalnej polityki tożsamościowej. (in:) J.Szomburg (ed.) Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp.101-112 [Why do we need well functioning regional communication systems and regional identity policy]
 • Zarycki, Tomasz (2009) O prowincjonaliźmie inaczej (in:) J. Szomburg (ed.) W poszukiwaniu portretu Polaków. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 55-64. [On provncionalization differently]
 • Zarycki, Tomasz (2009) Świadomość jako wiedza o kontekście działania społecznego: od psychologii społecznej do sztucznej inteligencji (in:) W. Kulesza & H. Mamzer (ed.) Rola świadomości w świecie ponowoczesnym. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, pp. 171-186. [Consciousness as knowledge of the context of social action. From social psychology to artificial intelligence]
 • Zarycki Tomasz (2008) The Lisbon Agenda as a New Khrushchev Call. On the Relevance of the Soviet Experience of Modernization for the European Union. (in:) A.Kukliński & K.Pawłowski (eds.) Futurology – The Challenges of the XXI Century. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa. pp.365-373.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Polska i jej regiony a debata postkolonialna (in:) M. Dajnowicz (ed.), Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. pp. 31-48, [Poland and its regions and the postcolonial debate].
 • Gąsior-Niemiec, Anna, Szomburg, Jan, & Zarycki, Tomasz (2008) Jakich regionów potrzebujemy, jak je tworzyć? (in:) J. Szomburg (ed.) Jak tworzyć regiony z krwi i kości?. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.pp. 7-19 [What kind of regions do we need? How to create them?].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej (in:) A. Kasińska-Metryka & R. Miernik (eds.),Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej. Kielce-Katowice: Unikat 2. pp. 37-47 [Selected dilemmas of the regional identity construction].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Polish space in the perspective of the long duration (in:) P. Jakubowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) The future of regions in the perspective of global change: Part One,  Warszawa: Ministry for Regional Development of Poland. pp.247-298.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wymiar długiego trwania w analizie polskiej przestrzeni. Wstępne pytania teoretyczne i empiryczne (in:) P. Jakubowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. pp. 230-235 [The long duration dimension in the analysis of the Poland’s space: preliminary theoretical and empirical questions].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wybrane kategorie analizy dyskursu w badaniu tożsamości peryferyjnej (in:) A. Horolets (ed.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pp. 253-266, [Selected categories of discourse analysis in the study of peripheral identities].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Pragmatyczny wymiar języka nauki i języka mapy (in:) H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki & M. Ziółkowski (eds.) Wielojęzyczność nauki. Warszawa, Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. pp. 148-152. [The pragmatic dimension of the languages of science and maps].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Kulturowe-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej (in:) G. Gorzelak & A. Tucholska (eds.) Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 59-92 [Cultural and political context of modernization of the Eastern and the Western parts of Poland].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Antoni Kukliński’s unfulfilled vision of geography (in:) A. Gąsior-Niemiec & J. Niżnik (eds.) The Individuality of a Scholar and the advancement of social science, Warszawa: Rewasz. pp.125-130.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wzajemne postrzeganie centrów i peryferii a problem zaufania (w:) Hanna Mamzer, Tomasz Zalasinski (red.) Refleksje nad fenomenem zaufania, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. pp.45-67. [Mutal perceptions of centers and peripheries and the problem of trust]
 • Zarycki, Tomasz (2008) Władza elit w mechanizmach dialogu (w:) W. Misztal i A. Zybała (red.) Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,pp. 213-220. [Power of elites in the mechanisms of dialogue].
 • Zarycki Tomasz (2008) O jednostronnej wizji „Wschodu” w Polskiej tożsamości narodowej (in:) J.Szomburg (ed.) Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Gdańsk, p. 73-80. [On the one-sided view of the „East” in the Polish national identity].
 • Zarycki Tomasz (2008) Tradycje republikańskie I Rzeczpospolitej jako symboliczny kapitał nowoczesnej tożsamości narodowej Polaków (in:) J.Szomburg (ed.) Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Gdańsk, p. 59-66. [Republican traditions of the Polish-Lithuanian Commonwealth as a symbolic capital of the modern Polish national identity]
 • Zarycki, Tomasz (2007) W poszukiwaniu peryferii. Teoria podziałów politycznych Lipseta-Rokkana w kontekście polskim (in:) M.Dajnowicz (ed.) Oblicze polityczne regionów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku: Białystok. p.13-34. [In search of peripheries. The Lipset-Rokkan theory of political cleavages in the Polish context].
 • Zarycki Tomasz (2007) Fields as Dimensions of Context: An application of Bourdieu’s sociological theory to modelling of context of social action (in:) B.Kokinov, D.C.Richardson, T.R.Roth-Berghofer, L.Vieu (eds.)Modeling and using context. 6th international and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2007, Roskilde, Denmark, August 2007. Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI 4635), Berlin, New York: Springer, pp. 531-544. Link: Accesss via Springer
 • Zarycki Tomasz (2007) Tożsamość inteligencka współczesnych studentów moskiewskich i warszawskich (in:) Hanna Mamzer (ed.) W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [The intelligentsia identity of the contemporary Moscow and Warsaw students]
 • Zarycki Tomasz (2006) Społeczne konsekwencje rozwoju internetu: rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? (w:) Dominik Batorski, Mirosława Marody, Andrzej Nowak (eds.) Społeczna przestrzeń internetu.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. pp. 337-346. [Social consequences of the internet development. A revolution or a reproduction of social structures?]
 • Zarycki Tomasz (2006) Pułapka imitacji. (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa, pp.301-309. [The imitation trap]
 • Zarycki Tomasz (2006) Rosja na horyzoncie Europy XXI w. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji? Artykuł dyskusyjny (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa, pp. 203-213. [Can we expect democratization in Russia soon?]
 • Zarycki, Tomasz (2006) The paradoxes of Central and Eastern Europe: post-communism or post-socialism? Post-colonialism or post-imperialism?, (in:) T. Herrschel, Global Geographies of Post-Socialist Transition: Geographies, societies, policies. London: Routledge.p. 38-44.
 • Zarycki Tomasz (2006) On the Fall of Communism (in:) A.Kukliński & B.Skuza (eds.) Turning Points in the Transformation of the Global SceneOficyna Wydawnicza “Rewasz”, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw, pp. 219-226.
 • Zarycki Tomasz (2005) The Polish enlargemnt referendum (in:) J.M De Waele (ed.) European Union accession referendums. Editions de l’Université de Bruxelles, Brussels, pp.95-112.
 • Zarycki Tomasz (2005) O dwoistej naturze struktur dialogu społecznego (in:) J.Szomburg (ed.) Jak poprawić dialog Polaków? Polskie Forum Wartości i Rozwój, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk. pp.35-44. [On the dual structure of the social dialogue].
 • Зарыцкий Томаш (2005) Исторический и политический контекст дебатов по вопросу о реституции в пост – коммунистической Польше (in:) Б.С.Пушкарев,В.А.Сендеров, В.Ж.Цветков (eds.) Реституция Прав Собственности,  Посев, Москва, pp.120-130. [The historical and political context of debates on re-privatization in post-Communist Poland]
 • Zarycki Tomasz (2005) Dylematy polskich elit jako dylematy uniwersalne (in:) J.Szomburg (ed.) Jakie elity są potrzebne Polsce? Polskie Forum Wartości i Rozwój, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk. pp.51-65. [Dilemmas of the Polish elites as universal dilemmas] .Ukrainian version: Томаш Зарицкі (2006) Дилеми польської еліти як універсальні дилемиHезалежний культурологічний часопис «Ї», vol.45 Link: Text in Ukrainian
 • Zarycki Tomasz (2005) At the core or in the margins? Poland’s search for its place in Europe (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Global Challenge. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 259-264.
 • Zarycki Tomasz (2004) Rozwój Warszawy jako miasta nauki (in:) Antoni Kukliński (ed.) Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wiekuOficyna Wydanicza 'Rewasz’, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, pp. 95-104. [The developement of Warsaw as a city of science]
 • Zarycki, Tomasz & Anna Tucholska (2004) Region, którego miało nie być. Paradoksy tożsamości  województwa świętokrzyskiego w kontekście krajowym i europejskim (in:) Wojciech Łukowski (ed.) Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej. Materiały z konferencji „Regiony, regionalizm i Unia Europejska” zorganizowanej przez Wolny Sojusz Europejski/Zielonych i Ruch Autonomii Śląska dnia 17.03.2003 w Katowicach, Katowice. pp. 76-89 [A region which was not supposed to exist. Paradoxes of the identity of the Świętokrzyskie voivodship in the Polish and European context]
 • Zarycki Tomasz (2004) Bruxelles, un nouveau Moscou. A propos de l’émergence du clivage pro-européen/anti- européen sur la scene politique polonaise (in:)  J.M De Waele (ed.) Les clivages  politiques en Europe centrale et orientaleEditions de l’Université de Bruxelles. p. 57-72
 • Zarycki Tomasz (2003) Polska przestrzeń wyborcza w perspektywie modelu centrum-peryferie (in:) Mariusz Kowalski (ed.) Przestrzeń Wyborcza Polski, Oddział Akademicki PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. pp. 57-70. [The Polish electoral space in the perspective of the centre-periphery model]
 • Zarycki Tomasz (2003) The Regional Dimension of the Polish Political Scene (in:) Tomasz Zarycki & George Kolankiewicz (eds.) Regional Issues in Polish Politics. SSEES Occasional Papers, London: School of Slavonic and East European Studies. pp. 239-262.
 • Zarycki, Tomasz (2003) On the Attitudes Towards the Regionalisation in Poland (in:) Tomasz Zarycki & George Kolankiewicz (eds.) Regional Issues in Polish Politics. SSEES Occasional Papers, London: School of Slavonic and East European Studies. pp. 263-265.
 • Zarycki Tomasz (2003) Political Landscape of Central and Eastern Europe: Challenges and Dilemmas of the Comparative Study of Political Scenes and Geographies (in:) Robin Cassling and Gabriel Fragniere (eds.) Social Sciences and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-socialist CountriesPIE Peter Lang, Presses Interuniversitaires Européennes, Brussels, pp. 141-150.
 • Zarycki Tomasz (2003) Tożsamość regionalna a logika kapitałów Bourdieu. Rozważania teoretyczne na marginesie „Społecznego tworzenia ojczyzn” Wojciecha Łukowskiego (in:) Marian Kempny, Grażyna Woroniecka (eds.), Wymiary globalizacji kulturowejWyzwania badawcze.  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii, Olsztyn. pp. 250-258. [Regional identity and the logic of Bourdieu’s Capitals].
 • Zarycki Tomasz (2003) Globalization and the Changing Role of the Cultural Capital in the Central-Eastern and Western Europe (in:) Antoni Kukliński, Bogusław Skuza (eds.) Europe in the perspective of global change. Warsaw: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, The Polish Association for the Club of Rome. pp. 247-258.
 • Zarycki Tomasz (2001) Central European Mosaic: Polish and Ukrainian Political Spaces ComparedWorking Papers of the University College of Southern StockholmUkrainian Translation: Зарицкий Томаш (2002)Мозаїка Центральної Европи: порівняльный анализ польского та українського просторів (in:) І.Ф.Кононов  (ed.) Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна Політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. Луганськ: Альма матер-Знання, pp. 499-540.
 • Zarycki Tomasz (2001) Rediscovery of Environmental Influences on the Political Map. The Case of Polish Electoral Geography (in:) M.Antonsich, V.Kolossov, M.P.Pagnini (eds.) On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie. Europe Between Political Geography and Geopolitics. Memorie della Societa Geografica Italiana. Volume LXIII, pp. 673-686.
 • Zarycki Tomasz (2001) Four dimensions of the centre-periphery conflict in the Polish electoral geography (in:) Tatiana.Klonowicz, Grażyna Wieczorkowska (eds.) Social Change: Adaptation and Resistance, Warsaw University: Institute for Social Studies Press.
 • Zarycki Tomasz (2001) On the pragmatic approach to map analysis. Remarks on the basis of MacEachren’s approach to map semiotics (in:) Alexander Wolodtschenko (ed.) The Selected Problems of Theoretical Cartography 2000. Proceedings of seminar of Commission on Theoretical Cartography. Institute for Cartography, Dresden University of Technology, Dresden. pp. 64-70.
 • Zarycki Tomasz (2001) Cartographic Communication in the Perspective of Linguistic Pragmatics (in:) Proceedings of the 20th International Cartographic Conference. ICC 2001 Beijing China, August 6-10, 2001. pp.3099-3108.
 • Zarycki Tomasz (2001) Globalization in the Polish Political Discourse (in:) Herman Bünz and Antoni Kukliński (ed.) Globalization. Experiences and Prospects. Friedrich Ebert Stiftung, Oficyna Wydanicza 'Rewasz’,Warszawa. pp.452-458.
 • Zarycki Tomasz (2000) Warszawa jako europejska metropolia nauki (in:) Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz (eds.) Globalizacja polskich metropolii. EUROREG – Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (Oficyna Wydawnicza 'Rewasz’), Warszawa, pp.333-351. [Warsaw as European metropolis of science]
 • Zarycki Tomasz / Зарицки Томаш (1999) The Persistence of the Borders on the Territory of Poland / Устойчивость границ территории Польши (in:) Olga Brednikova and Viktor Voronkov (ed.) Nomadic Borders /Кочующие Границы. Centre for Independent Social Research. St.Petersburg. p. 141-145 / 53-57. Links: Text in English or Text in Russian
 • Zarycki Tomasz (1999) Electoral Map of Central and Eastern Europe (in:) Ryszard Domański (ed.) The Changing Map of Europe. The Trajectory Berlin-Poznan-Warsaw. Fridriech Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza 'Rewasz’. Warszawa. p. 79-86.
 • Zarycki Tomasz (1999) Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej (in:) Grzegorz Gorzelak, Marek S.Szczepański, Tomasz Zarycki (eds.) Rozwój, Region, Społeczeństwo. EUROREG UW, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa-Katowice, 1999. p. 89-102. [On the stability of the historical spatial structures on the example of the Polish political space]
 • Zarycki Tomasz (1999) Wybory samorządowe w 1998 r. (in:) Grzegorz Gorzelak (ed.) Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo. CASE Foundation, Warszawa. pp.39-57. [Polish Regional Elections of 1998]
 • Zarycki Tomasz (1998) Geograficzne zmagania z przestrzenią – przykład geografii wyborczej (in:) Stefan Symotiuk & Grzegorz Nowak (eds.) Przestrzeń w nauce współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp 169-182 [The geographic strugles with space. An example of the electoral geography]
 • Zarycki, Tomasz (1998) Electoral Geography of Lithuania. Cleavages, spatial patterns and their interpretation in a comparative perspective. (in:) В. А. Колосов (ed.) Национальное и государственное строительство в  постсоциалистическом  пространстве: территориальная идентичность, этнокультурное возрождение и политическое развитие,  Москва: Институт географии РАН, Институт Открытого общества, pp. 29-31.
 • Zarycki, Tomasz (1999) Society (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) Mazovia: tradition and the present, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.45-58.  Także po polsku jako: Zarycki, Tomasz (1999) Ludnosć (w:) Grzegorz Kaliński (red.) Mazowsze: Tradycja i współczesność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp.45-58., In German: Zarycki, Tomasz (1999) Gesellschaft (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) MasowienTradition und gegenwart. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp..45-58. In French: La Societe (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) La Mazovie. La Tradition et le present. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 47-60.
 • Zarycki Tomasz (1997) The Geography of Polish Presidential Elections of 1995 (in:) Antoni Kukliński (ed.) European Space, Baltic Space, Polish SpacePart Two, ARL, EUROREG UW, Hamburg, Warszawa. p.316-325.
 • Zarycki Tomasz (1997) The Attitudes towards the West and East as the main component of the Central European Identity (in:) Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki (ed.) The Identity of Central Europe. EUROREG UW. Warszawa. p.97-106
 • Zarycki Tomasz (1996) Profile polityczne regionów Polski (in:) Bohdan Jałowiecki (ed.) Oblicza polskich regionów. European Institute for Regional and Local Development of Warsaw University, Warszawa. p.130-173 [Political profiles of the Polish regions]
 • Gorzelak Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Wojciech Dziemianowicz, Wojciech Roszkowski & Tomasz Zarycki (1998) Dynamika i czynniku sukcesu lokalnego w Polsce (in:) Grzegorz Gorzelak & Bogdan Jałowiecki (eds.)Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach. EUROREG UW, Warszaw, pp.81-151 [Dynamics and factors of local success in Poland]
 • Dziemianowicz Wojciech & Tomasz Zarycki (1996) Regionalne towarzystwa kultury w Polsce (in:) Bohdan Jałowiecki (ed.) Oblicza polskich regionów. EUROREG UW, Warszawa. pp.238-246. [Regional cultural associations in Poland]
 • Zarycki Tomasz (1994) Regionalne zróżnicowanie preferencji wyborczych w województwie tarnobrzeskim (in:) Jacek Wódz (ed.) Polityczne życie lokalne / Vie politique locale. Seria wydawnicza międzynarodowej szkoły nauk politycznych Katowice / Collection de l’Ecole Internationale des Sciences Politiques Katowice, Wydawnictwo Śląsk. Katowice. p.221-236. [Regional differentiation of electoral preferences in the Tarnobrzeg District]
 RECENZJE I KOMENTARZE / REVIEWS AND COMMENTS 
 • Zarycki, Tomasz (2022) On the Relevance of the Polish and East European Experiences in the Study of Global “Race” Regimes. Sociological Forum. vol.37(1): 326-332, DOI: 10.1111/socf.12797.
 • Zarycki, Tomasz (2021) Comments on Martin Müller’s “In Search of the Global East: Thinking Between North and South”. Praktyka Teoretyczna 38 (4):191-201.
 • Zarycki, Tomasz (2020) (Od)czytania Larry’ego Wolfa po polsku. Nowa Europa Wschodnia, no. 4 (70):198-202. {Readings of Larry Wolff in Polish}
 • Zarycki, Tomasz. (2017) Państwo empiryczne. Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Jacka Raciborskiego, Państwo w  praktyce. Style działania (Kraków: Nomos, 2017). Studia Socjologiczno-­Polityczne, vol. 1(05)/2017, s. 105-108.
 • Zarycki, Tomasz (2015)  Napomnienia strażnika inteligenckich wartości. O „Prześnionej rewolucji” Andrzeja Ledera jako manifeście inteligenckiej hegemonii. Res Publica Nowa, 220, 2/2015.
 • Zarycki, Tomasz (2012) Recenzja książki: Jan Sowa. Fantomowe Ciało Króla. Peryferyjne Zmagania z Nowoczesną Formą, Stan Rzeczy, nr 1 (3)/2012, pp. 222-230.
 • Zarycki, Tomasz (2012) The Megaspace of the European Union: Reflections on the Antoni Kukliński’s Study of Megaspaces of 21st Century. (in:) P. Artymowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI century. Warsaw: Ministry of Regional Development. pp. 168-175.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Komentarz do tekstu Antoniego Kuklińskiego „Program Przyszłość Regionów XXI wieku – doświadczenia i perspektywy”, (in:) P. Artymowska, A. Kukliński, & P. Żuber (eds.) Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe interpretacje. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. pp. 85-86.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Book review: „Transgression as a Rule. German-Polish Cross-border Cooperation, Border Discourse and EU-enlargement” by Ulrich Best, Antipode, vol.43 (4), pp.1448-1450.
 • Zarycki, Tomasz (2010) Comment on Antoni Kukliński’s paper “Southern Italy, Eastern Germany, Eastern Poland – Triple Mezzogiorno?” (in:) A.Kukliński, E.Malak-Pętlicka (eds.) Southern Italy – Eastern Germany – Eastern Poland. The Triple Mezzogiorno?, Warsaw: Ministry of Regional Development, pp. 58-61
 • Zarycki, Tomasz (2008) Book review: David L.Ransel and Bozena Shallcross (eds.) “Polish Encounters, Russian Identity”, Slavonic and East European Review. Vol. 86 (1), p. 160-163.
 • Zarycki, Tomasz (2006) Recenzja książki: Zbigniew Rykiel „Podstawy geografii politycznej”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (24).[Book review:  „Fundamentals of Political Geography” by Zbigniew Rykiel”]
 • Zarycki, Tomasz (2005) Book review: Marek S.Szczepański & Michael Thomas (eds.) Regional Actors and Regional Contexts of Actions: The Cases of Upper Silesia and Lower Lusatia. Europe-Asia Studies, vol. 57, no.4, June 2005, pp. 644-645.
 • Zarycki Tomasz (2005) Comment (on the paper by A.Kukliński “Social capital and the performance of Polish regions in the enlarged European Union”) (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Strategic Choices. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 287-289.
 • Zarycki Tomasz (2005) Comment (on the paper by A.Kukliński “The design of research programs in experience of social sciences.”) (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Strategic Choices.. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 449-451.
 • Zarycki, Tomasz (2004) Book review: Vladimir Mikhalev (ed.), “Inequality and Social Structure during the Transition”. Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2003, Europe-Asia Studies, vol. 56, no.7, November 2004, pp. 1098-1099.
 • Zarycki, Tomasz (2002) Recenzja książki: Wojciech Łukowski, “Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur”Studia Regionalne i Lokalne, vol. 4, no.10, pp. 141-143. [Book review: ‘Social construction of fatherland. A study in identity of inhabitants of Mazuria’ by Wojciech Łukowski]
 • Zarycki, Tomasz (2001) Comment (on the paper „The Top-level Global research Systems: Centers, Networks and Nodality. An Analysis based on Bibliometric Indicators” by C.Wichmann Mattiesen, A.Winkel Schwarz, S.Find) (in:) H.Bünz and A.Kukliński (eds.) Globalization. Experiences and Prospects, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Warszawa, p.178.
 • Zarycki, Tomasz (2001) Recenzja książki: Mariusz Kowalski, „Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2000”,  Studia Regionalne i Lokalne, vol.2.no. 1. pp. 167-170. [Book review: 'Electoral geography of Poland. Spatial differentiation of electoral behavior of Poles in years 1989-2000″ by M.Kowalski].
 • Zarycki, Tomasz (2001) Wystawa kartograficzna „Lie of the Land. The secret life of maps” w British Library w Londynie, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 33,4. pp. 424-425. [Review of the cartographic exhibition „Lie of the Land. The secret life of maps” at the British Library, London]
 TEKSTY NIEPUBLIKOWANE / UNPUBLISHED PAPERS 


stat4u

<!–
s4uext=s4upl();
document.write(’stat4u’)
//–>

stat4u