Tomasz Zarycki

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki

STANOWISKO / POSITION

Profesor i Zastępca Dyrektora ISS UW / Professor and Deputy Director of Institute for Social Studies

Kierownik Ośrodka Badań Socjologicznych / Head of the Center for Sociological Reserach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia polityki, kultury, elit i wiedzy, teoria krytyczna, analiza dyskursu, socjologia historyczna, geografia społeczna / sociology of politics, culture, elites and knowledge, discourse analysis, historical sociology, social geopraphy.

Sociologist and social geographer, specializing in sociology of politics, sociology of culture, sociology of knowledge, critical sociology and discourse analysis with particular focus on Polish and Eastern European societies.  His books include „The Polish Elite and Language Sciences A Perspective of Global Historical Sociology” (Palgrave, 2022), „Ideologies of Eastness in Central and Eastern Europe” (Routledge, 2014), “Peryferie. Nowe ujęcia zależności centroperyferyjnych” (Peripheries. New approaches to centre-periphery relations, Warsaw: Scholar, 2009), “Kapitał kulturowy. Inteligencja w Polsce i Rosji” (Cultural Capital. The Intelligentsia in Poland and Russia, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2008), “New Regional Identities and Strategic Essentialism. Case studies from Poland, Italy and Germany” (co-author, Münster: LIT Verlag, 2007), „Region jako kontekst zachowań politycznych”, (Region as a Context of Political Behavior, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar” 2002). His articles appeared in such journals as „Current Sociology”, “Communist and Post-Communist Studies”, „East European Politics and Societies”, „Europe-Asia Studies”, „GeoForum”, „Journal of Communist Studies and Transition Politics”, “Kultura i Społeczeństwo”, „Russian Education & Society”, „Theory and Society”, „Social Science Information” and several others.

WYKSZTAŁCENIE  / EDUCATION

Profesor (nauki społeczne), dr hab. (socjologia), mgr  (geografia) / Professor (social sciences), Ph.D. in sociology, M.A. in geography

e-mail: t.zarycki@uw.edu.pl

Short CV in PDF LinkedIn Academia.edu ResearchGate Web of Science Scopus Google Scholar

ORCID logo https://orcid.org/0000-0003-2330-4499

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS
 KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS   ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS   ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS   ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS   RECENZJE I KOMENTARZE / REVIEWS AND COMMENTS   TEKSTY NIEPUBLIKOWANE / UNPUBLISHED PAPERS 


stat4u

stat4u