Tomasz Zarycki

Prof. dr hab. Tomasz Zarycki

STANOWISKO / POSITION

Profesor i Dyrektor ISS UW / Professor and Director of Institute for Social Studies

Kierownik Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością / Head of the Center for Social Change and Mobility Reserach

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia polityki, kultury, elit i wiedzy, teoria krytyczna, analiza dyskursu, socjologia historyczna, geografia społeczna / sociology of politics, culture, elites and knowledge, discourse analysis, historical sociology, social geopraphy.

WYKSZTAŁCENIE  / EDUCATION

Profesor nauk społecznych, dr hab. socjologia, mgr – geografia / Professor (social sciences), Ph.D. in sociology, M.A. in geography

t.zarycki(a)uw.edu.pl

SHORT CV on LinkedIn

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS
 KSIĄŻKI AUTORSKIE / AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POWSTAŁE WE WSPÓŁAUTORSTWIE / CO-AUTHORED BOOKS   KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ i WSPÓŁ-REDAKCJĄ / EDITED and CO-EDITED BOOKS   ARTYKUŁY W RECENZOWANYCH CZASOPISMACH MIĘDZYNARODOWYCH / PAPERS IN INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNALS 
 • Zarycki, Tomasz, Rafał Smoczyński & Tomasz Warczok (2017), The roots of the Polish culture-centered politics: towards a non-purely-cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe. East European Politics and Societies, vol.31 (2), p. 360-381. PDF
 • Smoczynski, Rafal, Ian Fitzgerald & Tomasz Zarycki (2017) The intelligentsia informed habitus in social distance strategies of Polish migrants in the UK, Ethnic and Racial Studies, vol.40, issue 6, pp. 951-968.
 • Zarycki, Tomasz (2015) Class Analysis in Conditions of a Dual-Stratification Order, East European Politics & Societies, August 2015 vol. 29 no. 3, pp. 711-718.
 • Zarycki, Tomasz (2015) The electoral geography of Poland: between stable spatial structures and their changing interpretations, Erdkunde, vol. 69, no. 2, pp. 107-124.
 • Warczok, Tomasz & Tomasz Zarycki (2014) Bourdieu recontextualized: Redefinitions of western critical thought in the periphery, Current Sociology, May 2014 vol. 62 no. 3, pp. 334-351.
 • Zarycki, Tomasz (2009) The Power of the Intelligentsia. The Rywin Affair and the Challenge of Applying the Concept of Cultural Capital to Analyze Poland’s elitesTheory and Society, vol 38, 6 / November, 2009, pp.613-648.
 • Zarycki, Tomasz (2007) History and regional development. A controversy over the ‘right’ interpretation of the role of history in the development of the Polish regionsGeoForum.vol. 38, 3 / May 2007,  pp. 485–493.
 • Zarycki, Tomasz (2004) Uses of Russia. The Role of Russia in the Modern Polish National IdentityEast European Politics and Societies. vol. 18, 4, pp. 595-627.,  Russian version as: Зарицкий  Томаш (2006) Российский дискурс в Польше: образ России в конструировании польской идентичности (in:) Данилова Е.Н.(ed.) Россияне и поляки на рубеже столетий. Опыт сравнительного исследования социальных идентификаций (1998-2002 гг.), СПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной академии. pp. 63-87., Edited Russian version: Зарицкий, Томаш (2006) Образ России в конструировании польской идентичности «Человек. Сообщество. Управление» No.2/2006, pp.4-17.,  Edited Russian version: Зарицкий, Томаш (2010) Российский дискурс в Польше: образ России в конструировании польской идентичности. (in:) G. Szvák and I. Kiss (eds.) Образ России ц центрально-европейцким акцентом. Сборник статей и материалов, Budapest: Russica Pannonicana, pp.86-102.
 • Zarycki, Tomasz (2003) Cultural Capital and the Political Role of the Intelligentsia in PolandJournal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 19, no. 4, December 2003. pp. 91-108.
 • Zarycki, Tomasz and Andrzej Nowak (2000) Hidden dimensions: the stability and structure of regional political cleavages in PolandCommunist and Post-Communist Studies. Vol. 33, 3, p. 331-354.
 • Nowak Andrzej, Marek Kuś, Jakub Urbaniak & Tomasz Zarycki (2000) Simulating the coordination of individual economic decisionsPhysica A, 287, pp. 613-630.
 • Zarycki, Tomasz (2000) Politics in the Periphery: the Interpretation of Political Cleavages in Poland in their Historical and International ContextEurope-Asia Studies. Vol.52, 5, p.851-873, Russian version as: Зарицкий Томаш (2003) Политика на периферии сквозь призму формулы Липсета-Роккана: Линии политических водоразделов в Польше в историческом и международном контекстах,  Полития,Vol.1 (28) (весна),pp.141-164.,  Major part of the paper reprinted in: Pittaway Mark (ed.) (2003) The Fluid Borders of Europe, Milton Keynes: The Open University, pp.264-270.
 • Zarycki, Tomasz (1998) Towards the theory of structures of maps in their deep/concept dimensionCartographic JournalVol. 35(1). pp.71-78.
 ARTYKUŁY W INNYCH CZASOPISMACH / PAPERS IN OTHER JOURNALS   ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH / BOOK CHAPTERS 
 • Warczok, Tomasz, & Tomasz Zarycki (2018) Polish Political Sciences in a Global Context. (in:) Oxford Research Encyclopedia of Politics, edited by W. R. Thompson. http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-872: Oxford University Press.
 • Zarycki, Tomasz. 2018. Etosy regionalne a tożsamość narodowa – pole gry. (in:) J. Szomburg & M. Wandałowski (eds.) Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 13-21.
 • Zarycki, Tomasz. 2018. Kongresówka – etosowy triumf inteligencji. (in:) J. Szomburg & M. Wandałowski (eds.) Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowe, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 67-72.
 • Zarycki, Tomasz (2018) Poland and the East, (in:) M.Moskalewicz & W. Przybylski, W. (eds) Understanding Central Europe. London, Routledge. pp. 81-85.
 •  Zarycki, Tomasz (2017) Perspektywa postkolonialna jako krytyka globalnych relacji władzy. Główne zagadenia i polskie interpretacje. (w:) M. Czyżewski, M. Otrocki, T. Piekot, & J. Stachowiak (red.) Analiza dyskursu publicznego: Przegląd metod i perspektyw badawczych, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. s. 211-221. {The post-colonial perspective as a critique of global relations of power. Main issues and the Polish interpretations}.
 • Zarycki, Tomasz (2016) Ziemie utracone, ziemie posiadane: normatywne uwikłania krytyki dyskursu kresowego. (w:) B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, & K. Marchel (red.), Doświadczenie pokoleniowe a perspektywa osobista, Warszawa: Wydawnictwo DiG, pp. 81-96. {Lands lost, lands possessed: normative entanglements of the critique of the borderlands (Kresy) discourse}
 • Zarycki, Tomasz (2016)  Globalizacja wiedzy i dylematy intelektualistów centrów i peryferii (w:) T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 301-310. {Globalization of knowledge and dillemas of intellectuals of centers and peripheries}.
 • Zarycki, Tomasz (2016) Polska jako peryferie stykowe (w:) T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 105-147. {Poland as an interface periphery}
 • Smoczynski, Rafal & Tomasz Zarycki (2015) The possible application of research findings on Polish post-noble milieu for studying contemporary Georgian nobility.  (in:) A. Sulaberidze, N. Gomelauri, I. Kutateladze, i T. Namgalashvili  (eds.) The social transformation of post-nobles in Poland and Georgia. Tbilisi: Demographic Commission of the Department of Social Sciences, The National Academy of Georgia. pp. 37-46.
 • Zarycki, Tomasz (2014) Wschodzący Białystok: konteksty i paradoksy budowy nowego wizerunku stolicy Podlasia, (w:) P.Binder (red.), Lokalne, narodowe i inne… Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 137-158. [Rising Białystok: contexts and paradoxes of construction of the new image of the capital of Podlasie].
 • Зарицкий, Томаш. (2013) Дилеммы публичной социологии: опыт Польши и США (in:) Инновационный потенциал публичной социологии в региональном социальном программировании: материалы и доклады Междунар. научно-практ. конф. (Самара, 6–7 ноября 2013 г.) ed.by Н.П. Щукина (отв. ред.) [и др.] Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013, pp. 19-34. [Dillemas of public sociology: experiences of Poland and USA].
 • Zarycki, Tomasz. (2013) Polskie dyskursy o „Wschodzie” wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej.  (w:) T. Zarycki  (red.) Polska Wschodnia i Orientalizm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. s. 186-206.
 • Zarycki, Tomasz (2013) Debating Soviet Imperialism in Contemporary Poland: On the Polish uses of the Post-Colonial Theory and Their Contexts (in:) Sanna Turoma, Maxim Waldstein Kupovykh (eds.) Empire De/Centered New Spatial Histories of Russia and the Soviet Union. Ashgate Publishing, p.191-215.
 • Zarycki, Tomasz. (2013) Podmiotowość na peryferiach: rola wewnętrznych i zewnętrznych aktorów w debatach nad upadkiem komunizmu i „transformacją” postkomunistyczną w Polsce. (in:) A. Mrozowicki, O. Nowaczyk & I. Szlachcicowa (eds.) Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Nomos. pp. 285-296.[Agency in the periphery: the role of internal and external actors in debates on the fall of communism and the post-communist ‚transformation’ in Poland].
 • Zarycki, Tomasz (2012) The embarrassing Russian connection: selective memory of the Russian heritage in contemporary Poland(in:) R. Taras (ed.) Russia’s Identity in International Relations. Images, Perceptions, Misperceptions, London: Routledge, pp. 133-148.
 • Zarycki, Tomasz (2012) The Fall of the Soviet Empire as a Turning Point. (in:) A. Kukliński, K. Pawłowski & J. Swianiewicz (eds.) The Turning Points of World History: Financial and Methodological Interpretations, Nowy Sącz, Pruszków: Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Rewasz Publishing House, s. 243-251.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Peryferie czy pogranicza? Krytyczne spojrzenie na współczesne sposoby posługiwania się pojęciem „pogranicza, (in:) B. Jałowiecki, & S. Kapralski (eds.) Peryferie i pogranicza: O potrzebie różnorodności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 33-54. [Peripheries or borderlands? A critical view on the uses of the term “borderlands”].
 • Zarycki, Tomasz (2011) Polska Wschodnia w perspektywie centro-peryferyjnej, (in:) M. Stefański (ed.) Strategiczna problematyka rozwoju Regionu Lubelskiego. Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. pp. 91-198, English version: Zarycki, Tomasz (2011) Eastern Poland in a center-periphery perspective, (in:) M. Stefański (ed.) Strategic issues of the developement of the Lublin region.Lublin: Innovatio Press Scientific publishing house University of Economic and Innovation in Lublin. pp. 95-112.
 • Zarycki, Tomasz (2011) The crisis of the Central and East European Megaspace in the long-durée perspective. (in:) P. Artymowska, A. Kukliński, & P. Żuber (eds.), The Future of Regions – The Megaspace of the XXI century. Warsaw: Ministry of Regional Development. pp. 285-297.
 • Zarycki, Tomasz (2011) From Soviet to a Western-dominated political scene: the geopolitical context of politics in Poland (in:) B. Törnquist-Plewa, & K. Stala (eds.) Cultural Transformations after Communism: Central and Eastern Europe in Focus, Lund: Nordic Academic Press, pp. 82-108.
 • Zarycki, Tomasz (2011) On the Contemporary Polish Perception of Russian Intelligentsia, (in:)  I.Novikova (ed.) Europe-Russia: Contexts, Discourses, Images, Riga: LU DZSC – LEVIRA, pp. 130-141.
 • Zarycki, Tomasz (2010) Dylematy budowy przestrzeni komunikacji i dialogu Polaków (in:) J. Szomburg (ed.) Jak poprawić komunikację i dialog Polaków? Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. pp. 5-14. [Dilemmas of construction of the space of dialogue and communication of Poles].
 • Zarycki, Tomasz (2010) Peryferyjnośc jako ograniczenie poznawcze: implikacje dla diagnoz i budowy wizji rozwojowych. (in:) A. Bartoszek and K. Czekaj (eds.) Aktywizacja kapitału ludzkiego – dylematy teorii a praktyka małych i średnich miast, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciech Korfantego. pp. 79-87. [Peripheral status as a cognitive limitation: implications for developmental visions’ construction]
 • Zarycki, Tomasz (2010) Podmiotowość w sferze symbolicznej (in:) J. Szomburg (ed.) Jaka podmiotowość Polski XXI wieku?, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. pp. 55-63. [Agency in the symbolic sphere]
 • Zarycki, Tomasz (2010) Orientalism and images of Eastern Poland (in:) M. Stefański (ed.) Endogenous factors in Development of the Eastern Poland, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji. pp. 73-88. Published also in: Gąsior-Niemiec, A. (red.).(2011) Europe. Discourses from the FrontierWarszawa: Oficyna Naukowa, pp. 162-184. Polish version as: Zarycki, Tomasz (2010) Elementy orientalizmu w obrazie Polski Wschodniej, (in:) D. Błaszczuk and M. Stefański (eds.) Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej, Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, pp. 167-181.
 • Zarycki, Tomasz (2009) Regiony Polski jako konteksty zachowań politycznych: przeciwstawne interpretacje historyczne a wyniki badań sondażowych. (in:) P. Radkiewicz, R. Siemieńska (eds.). Społeczeństwo w czasach zmian. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Regions of Poland as contexts of political behavior: contradictory historical interpretations and the survey results], pp. 195-211.
 • Zarycki, Tomasz (2009) Ku socjologicznej analizie dyskursu elit peryferyjnych (in:) M. Zahorska and E. Nasalska (eds.) Wartości, polityka, społeczeństwo, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 169-181 [Towards a sociological analysis of the peripheral elites’ discourse].
 • Zarycki, Tomasz (2009) Dlaczego potrzebujemy dobrze działających systemów komunikacji regionalnej oraz regionalnej polityki tożsamościowej. (in:) J.Szomburg (ed.) Jak uczynić regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski, Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp.101-112 [Why do we need well functioning regional communication systems and regional identity policy]
 • Zarycki, Tomasz (2009) O prowincjonaliźmie inaczej (in:) J. Szomburg (ed.) W poszukiwaniu portretu Polaków. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, pp. 55-64. [On provncionalization differently]
 • Zarycki, Tomasz (2009) Świadomość jako wiedza o kontekście działania społecznego: od psychologii społecznej do sztucznej inteligencji (in:) W. Kulesza & H. Mamzer (ed.) Rola świadomości w świecie ponowoczesnym. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, pp. 171-186. [Consciousness as knowledge of the context of social action. From social psychology to artificial intelligence]
 • Zarycki Tomasz (2008) The Lisbon Agenda as a New Khrushchev Call. On the Relevance of the Soviet Experience of Modernization for the European Union. (in:) A.Kukliński & K.Pawłowski (eds.) Futurology – The Challenges of the XXI Century. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa. pp.365-373.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Polska i jej regiony a debata postkolonialna (in:) M. Dajnowicz (ed.), Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo. Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. pp. 31-48, [Poland and its regions and the postcolonial debate].
 • Gąsior-Niemiec, Anna, Szomburg, Jan, & Zarycki, Tomasz (2008) Jakich regionów potrzebujemy, jak je tworzyć? (in:) J. Szomburg (ed.) Jak tworzyć regiony z krwi i kości?. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.pp. 7-19 [What kind of regions do we need? How to create them?].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wybrane dylematy budowy tożsamości regionalnej (in:) A. Kasińska-Metryka & R. Miernik (eds.),Tożsamość województwa świętokrzyskiego w kontekście kraju i Unii Europejskiej. Kielce-Katowice: Unikat 2. pp. 37-47 [Selected dilemmas of the regional identity construction].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Polish space in the perspective of the long duration (in:) P. Jakubowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) The future of regions in the perspective of global change: Part One,  Warszawa: Ministry for Regional Development of Poland. pp.247-298.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wymiar długiego trwania w analizie polskiej przestrzeni. Wstępne pytania teoretyczne i empiryczne (in:) P. Jakubowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. pp. 230-235 [The long duration dimension in the analysis of the Poland’s space: preliminary theoretical and empirical questions].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wybrane kategorie analizy dyskursu w badaniu tożsamości peryferyjnej (in:) A. Horolets (ed.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.pp. 253-266, [Selected categories of discourse analysis in the study of peripheral identities].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Pragmatyczny wymiar języka nauki i języka mapy (in:) H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki & M. Ziółkowski (eds.) Wielojęzyczność nauki. Warszawa, Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. pp. 148-152. [The pragmatic dimension of the languages of science and maps].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Kulturowe-polityczne uwarunkowania modernizacji Polski wschodniej i zachodniej (in:) G. Gorzelak & A. Tucholska (eds.) Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju: Polska i Ukraina,Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp. 59-92 [Cultural and political context of modernization of the Eastern and the Western parts of Poland].
 • Zarycki, Tomasz (2008) Antoni Kukliński’s unfulfilled vision of geography (in:) A. Gąsior-Niemiec & J. Niżnik (eds.) The Individuality of a Scholar and the advancement of social science, Warszawa: Rewasz. pp.125-130.
 • Zarycki, Tomasz (2008) Wzajemne postrzeganie centrów i peryferii a problem zaufania (w:) Hanna Mamzer, Tomasz Zalasinski (red.) Refleksje nad fenomenem zaufania, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. pp.45-67. [Mutal perceptions of centers and peripheries and the problem of trust]
 • Zarycki, Tomasz (2008) Władza elit w mechanizmach dialogu (w:) W. Misztal i A. Zybała (red.) Partnerstwo społeczne – model rozwoju Polski. Warszawa: Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”,pp. 213-220. [Power of elites in the mechanisms of dialogue].
 • Zarycki Tomasz (2008) O jednostronnej wizji „Wschodu” w Polskiej tożsamości narodowej (in:) J.Szomburg (ed.) Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Gdańsk, p. 73-80. [On the one-sided view of the „East” in the Polish national identity].
 • Zarycki Tomasz (2008) Tradycje republikańskie I Rzeczpospolitej jako symboliczny kapitał nowoczesnej tożsamości narodowej Polaków (in:) J.Szomburg (ed.) Modernizacja Polski. Kody kulturowe i mity. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową: Gdańsk, p. 59-66. [Republican traditions of the Polish-Lithuanian Commonwealth as a symbolic capital of the modern Polish national identity]
 • Zarycki, Tomasz (2007) W poszukiwaniu peryferii. Teoria podziałów politycznych Lipseta-Rokkana w kontekście polskim (in:) M.Dajnowicz (ed.) Oblicze polityczne regionów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku: Białystok. p.13-34. [In search of peripheries. The Lipset-Rokkan theory of political cleavages in the Polish context].
 • Zarycki Tomasz (2007) Fields as Dimensions of Context: An application of Bourdieu’s sociological theory to modelling of context of social action (in:) B.Kokinov, D.C.Richardson, T.R.Roth-Berghofer, L.Vieu (eds.)Modeling and using context. 6th international and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2007, Roskilde, Denmark, August 2007. Proceedings. Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI 4635), Berlin, New York: Springer, pp. 531-544. Link: Accesss via Springer
 • Zarycki Tomasz (2007) Tożsamość inteligencka współczesnych studentów moskiewskich i warszawskich (in:) Hanna Mamzer (ed.) W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [The intelligentsia identity of the contemporary Moscow and Warsaw students]
 • Zarycki Tomasz (2006) Społeczne konsekwencje rozwoju internetu: rewolucja czy reprodukcja struktur społecznych? (w:) Dominik Batorski, Mirosława Marody, Andrzej Nowak (eds.) Społeczna przestrzeń internetu.Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. pp. 337-346. [Social consequences of the internet development. A revolution or a reproduction of social structures?]
 • Zarycki Tomasz (2006) Pułapka imitacji. (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa, pp.301-309. [The imitation trap]
 • Zarycki Tomasz (2006) Rosja na horyzoncie Europy XXI w. Czy można oczekiwać szybkiej demokratyzacji Rosji? Artykuł dyskusyjny (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Przyszłość Europy – wyzwania globalne – wybory strategiczne. Wydawnictwo “Rewasz”, Wyższa Szkoła Biznesu National Louis University, Nowy Sącz-Warszawa, pp. 203-213. [Can we expect democratization in Russia soon?]
 • Zarycki, Tomasz (2006) The paradoxes of Central and Eastern Europe: post-communism or post-socialism? Post-colonialism or post-imperialism?, (in:) T. Herrschel, Global Geographies of Post-Socialist Transition: Geographies, societies, policies. London: Routledge.p. 38-44.
 • Zarycki Tomasz (2006) On the Fall of Communism (in:) A.Kukliński & B.Skuza (eds.) Turning Points in the Transformation of the Global SceneOficyna Wydawnicza “Rewasz”, The Polish Association for the Club of Rome, Warsaw, pp. 219-226.
 • Zarycki Tomasz (2005) The Polish enlargemnt referendum (in:) J.M De Waele (ed.) European Union accession referendums. Editions de l’Université de Bruxelles, Brussels, pp.95-112.
 • Zarycki Tomasz (2005) O dwoistej naturze struktur dialogu społecznego (in:) J.Szomburg (ed.) Jak poprawić dialog Polaków? Polskie Forum Wartości i Rozwój, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk. pp.35-44. [On the dual structure of the social dialogue].
 • Зарыцкий Томаш (2005) Исторический и политический контекст дебатов по вопросу о реституции в пост – коммунистической Польше (in:) Б.С.Пушкарев,В.А.Сендеров, В.Ж.Цветков (eds.) Реституция Прав Собственности,  Посев, Москва, pp.120-130. [The historical and political context of debates on re-privatization in post-Communist Poland]
 • Zarycki Tomasz (2005) Dylematy polskich elit jako dylematy uniwersalne (in:) J.Szomburg (ed.) Jakie elity są potrzebne Polsce? Polskie Forum Wartości i Rozwój, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera, Gdańsk. pp.51-65. [Dilemmas of the Polish elites as universal dilemmas] .Ukrainian version: Томаш Зарицкі (2006) Дилеми польської еліти як універсальні дилемиHезалежний культурологічний часопис «Ї», vol.45 Link: Text in Ukrainian
 • Zarycki Tomasz (2005) At the core or in the margins? Poland’s search for its place in Europe (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Global Challenge. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 259-264.
 • Zarycki Tomasz (2004) Rozwój Warszawy jako miasta nauki (in:) Antoni Kukliński (ed.) Globalizacja Warszawy – strategiczny problem XXI wiekuOficyna Wydanicza ‚Rewasz’, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa, pp. 95-104. [The developement of Warsaw as a city of science]
 • Zarycki, Tomasz & Anna Tucholska (2004) Region, którego miało nie być. Paradoksy tożsamości  województwa świętokrzyskiego w kontekście krajowym i europejskim (in:) Wojciech Łukowski (ed.) Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej. Materiały z konferencji „Regiony, regionalizm i Unia Europejska” zorganizowanej przez Wolny Sojusz Europejski/Zielonych i Ruch Autonomii Śląska dnia 17.03.2003 w Katowicach, Katowice. pp. 76-89 [A region which was not supposed to exist. Paradoxes of the identity of the Świętokrzyskie voivodship in the Polish and European context]
 • Zarycki Tomasz (2004) Bruxelles, un nouveau Moscou. A propos de l’émergence du clivage pro-européen/anti- européen sur la scene politique polonaise (in:)  J.M De Waele (ed.) Les clivages  politiques en Europe centrale et orientaleEditions de l’Université de Bruxelles. p. 57-72
 • Zarycki Tomasz (2003) Polska przestrzeń wyborcza w perspektywie modelu centrum-peryferie (in:) Mariusz Kowalski (ed.) Przestrzeń Wyborcza Polski, Oddział Akademicki PTG, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa. pp. 57-70. [The Polish electoral space in the perspective of the centre-periphery model]
 • Zarycki Tomasz (2003) The Regional Dimension of the Polish Political Scene (in:) Tomasz Zarycki & George Kolankiewicz (eds.) Regional Issues in Polish Politics. SSEES Occasional Papers, London: School of Slavonic and East European Studies. pp. 239-262.
 • Zarycki, Tomasz (2003) On the Attitudes Towards the Regionalisation in Poland (in:) Tomasz Zarycki & George Kolankiewicz (eds.) Regional Issues in Polish Politics. SSEES Occasional Papers, London: School of Slavonic and East European Studies. pp. 263-265.
 • Zarycki Tomasz (2003) Political Landscape of Central and Eastern Europe: Challenges and Dilemmas of the Comparative Study of Political Scenes and Geographies (in:) Robin Cassling and Gabriel Fragniere (eds.) Social Sciences and Political Change. Promoting Innovative Research in Post-socialist CountriesPIE Peter Lang, Presses Interuniversitaires Européennes, Brussels, pp. 141-150.
 • Zarycki Tomasz (2003) Tożsamość regionalna a logika kapitałów Bourdieu. Rozważania teoretyczne na marginesie „Społecznego tworzenia ojczyzn” Wojciecha Łukowskiego (in:) Marian Kempny, Grażyna Woroniecka (eds.), Wymiary globalizacji kulturowejWyzwania badawcze.  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii, Olsztyn. pp. 250-258. [Regional identity and the logic of Bourdieu’s Capitals].
 • Zarycki Tomasz (2003) Globalization and the Changing Role of the Cultural Capital in the Central-Eastern and Western Europe (in:) Antoni Kukliński, Bogusław Skuza (eds.) Europe in the perspective of global change. Warsaw: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, The Polish Association for the Club of Rome. pp. 247-258.
 • Zarycki Tomasz (2001) Central European Mosaic: Polish and Ukrainian Political Spaces ComparedWorking Papers of the University College of Southern StockholmUkrainian Translation: Зарицкий Томаш (2002)Мозаїка Центральної Европи: порівняльный анализ польского та українського просторів (in:) І.Ф.Кононов  (ed.) Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна Політика. Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. Луганськ: Альма матер-Знання, pp. 499-540.
 • Zarycki Tomasz (2001) Rediscovery of Environmental Influences on the Political Map. The Case of Polish Electoral Geography (in:) M.Antonsich, V.Kolossov, M.P.Pagnini (eds.) On the Centenary of Ratzel’s Politische Geographie. Europe Between Political Geography and Geopolitics. Memorie della Societa Geografica Italiana. Volume LXIII, pp. 673-686.
 • Zarycki Tomasz (2001) Four dimensions of the centre-periphery conflict in the Polish electoral geography (in:) Tatiana.Klonowicz, Grażyna Wieczorkowska (eds.) Social Change: Adaptation and Resistance, Warsaw University: Institute for Social Studies Press.
 • Zarycki Tomasz (2001) On the pragmatic approach to map analysis. Remarks on the basis of MacEachren’s approach to map semiotics (in:) Alexander Wolodtschenko (ed.) The Selected Problems of Theoretical Cartography 2000. Proceedings of seminar of Commission on Theoretical Cartography. Institute for Cartography, Dresden University of Technology, Dresden. pp. 64-70.
 • Zarycki Tomasz (2001) Cartographic Communication in the Perspective of Linguistic Pragmatics (in:) Proceedings of the 20th International Cartographic Conference. ICC 2001 Beijing China, August 6-10, 2001. pp.3099-3108.
 • Zarycki Tomasz (2001) Globalization in the Polish Political Discourse (in:) Herman Bünz and Antoni Kukliński (ed.) Globalization. Experiences and Prospects. Friedrich Ebert Stiftung, Oficyna Wydanicza ‚Rewasz’,Warszawa. pp.452-458.
 • Zarycki Tomasz (2000) Warszawa jako europejska metropolia nauki (in:) Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz (eds.) Globalizacja polskich metropolii. EUROREG – Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego (Oficyna Wydawnicza ‚Rewasz’), Warszawa, pp.333-351. [Warsaw as European metropolis of science]
 • Zarycki Tomasz / Зарицки Томаш (1999) The Persistence of the Borders on the Territory of Poland / Устойчивость границ территории Польши (in:) Olga Brednikova and Viktor Voronkov (ed.) Nomadic Borders /Кочующие Границы. Centre for Independent Social Research. St.Petersburg. p. 141-145 / 53-57. Links: Text in English or Text in Russian
 • Zarycki Tomasz (1999) Electoral Map of Central and Eastern Europe (in:) Ryszard Domański (ed.) The Changing Map of Europe. The Trajectory Berlin-Poznan-Warsaw. Fridriech Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza ‚Rewasz’. Warszawa. p. 79-86.
 • Zarycki Tomasz (1999) Trwałość historycznych struktur przestrzennych na przykładzie polskiej przestrzeni politycznej (in:) Grzegorz Gorzelak, Marek S.Szczepański, Tomasz Zarycki (eds.) Rozwój, Region, Społeczeństwo. EUROREG UW, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Warszawa-Katowice, 1999. p. 89-102. [On the stability of the historical spatial structures on the example of the Polish political space]
 • Zarycki Tomasz (1999) Wybory samorządowe w 1998 r. (in:) Grzegorz Gorzelak (ed.) Decentralizacja terytorialnej organizacji kraju: założenia, przygotowanie, ustawodawstwo. CASE Foundation, Warszawa. pp.39-57. [Polish Regional Elections of 1998]
 • Zarycki Tomasz (1998) Geograficzne zmagania z przestrzenią – przykład geografii wyborczej (in:) Stefan Symotiuk & Grzegorz Nowak (eds.) Przestrzeń w nauce współczesnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin, pp 169-182 [The geographic strugles with space. An example of the electoral geography]
 • Zarycki, Tomasz (1998) Electoral Geography of Lithuania. Cleavages, spatial patterns and their interpretation in a comparative perspective. (in:) В. А. Колосов (ed.) Национальное и государственное строительство в  постсоциалистическом  пространстве: территориальная идентичность, этнокультурное возрождение и политическое развитие,  Москва: Институт географии РАН, Институт Открытого общества, pp. 29-31.
 • Zarycki, Tomasz (1999) Society (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) Mazovia: tradition and the present, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp.45-58.  Także po polsku jako: Zarycki, Tomasz (1999) Ludnosć (w:) Grzegorz Kaliński (red.) Mazowsze: Tradycja i współczesność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. pp.45-58., In German: Zarycki, Tomasz (1999) Gesellschaft (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) MasowienTradition und gegenwart. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp..45-58. In French: La Societe (in:) Grzegorz Kaliński (ed.) La Mazovie. La Tradition et le present. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 47-60.
 • Zarycki Tomasz (1997) The Geography of Polish Presidential Elections of 1995 (in:) Antoni Kukliński (ed.) European Space, Baltic Space, Polish SpacePart Two, ARL, EUROREG UW, Hamburg, Warszawa. p.316-325.
 • Zarycki Tomasz (1997) The Attitudes towards the West and East as the main component of the Central European Identity (in:) Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki (ed.) The Identity of Central Europe. EUROREG UW. Warszawa. p.97-106
 • Zarycki Tomasz (1996) Profile polityczne regionów Polski (in:) Bohdan Jałowiecki (ed.) Oblicza polskich regionów. European Institute for Regional and Local Development of Warsaw University, Warszawa. p.130-173 [Political profiles of the Polish regions]
 • Gorzelak Grzegorz, Bohdan Jałowiecki, Wojciech Dziemianowicz, Wojciech Roszkowski & Tomasz Zarycki (1998) Dynamika i czynniku sukcesu lokalnego w Polsce (in:) Grzegorz Gorzelak & Bogdan Jałowiecki (eds.)Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach. EUROREG UW, Warszaw, pp.81-151 [Dynamics and factors of local success in Poland]
 • Dziemianowicz Wojciech & Tomasz Zarycki (1996) Regionalne towarzystwa kultury w Polsce (in:) Bohdan Jałowiecki (ed.) Oblicza polskich regionów. EUROREG UW, Warszawa. pp.238-246. [Regional cultural associations in Poland]
 • Zarycki Tomasz (1994) Regionalne zróżnicowanie preferencji wyborczych w województwie tarnobrzeskim (in:) Jacek Wódz (ed.) Polityczne życie lokalne / Vie politique locale. Seria wydawnicza międzynarodowej szkoły nauk politycznych Katowice / Collection de l’Ecole Internationale des Sciences Politiques Katowice, Wydawnictwo Śląsk. Katowice. p.221-236. [Regional differentiation of electoral preferences in the Tarnobrzeg District]
 RECENZJE I KOMENTARZE / REVIEWS AND COMMENTS 
 • Zarycki, Tomasz. (2017) Państwo empiryczne. Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją Jacka Raciborskiego, Państwo w  praktyce. Style działania (Kraków: Nomos, 2017). Studia Socjologiczno-­Polityczne, vol. 1(05)/2017, s. 105-108.
 • Zarycki, Tomasz (2015)  Napomnienia strażnika inteligenckich wartości. O „Prześnionej rewolucji” Andrzeja Ledera jako manifeście inteligenckiej hegemonii. Res Publica Nowa, 220, 2/2015.
 • Zarycki, Tomasz (2012) Recenzja książki: Jan Sowa. Fantomowe Ciało Króla. Peryferyjne Zmagania z Nowoczesną Formą, Stan Rzeczy, nr 1 (3)/2012, pp. 222-230.
 • Zarycki, Tomasz (2012) The Megaspace of the European Union: Reflections on the Antoni Kukliński’s Study of Megaspaces of 21st Century. (in:) P. Artymowska, A. Kukliński & P. Żuber (eds.) Reconfiguration of the Global Scene and the Megaspaces of the XXI century. Warsaw: Ministry of Regional Development. pp. 168-175.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Komentarz do tekstu Antoniego Kuklińskiego „Program Przyszłość Regionów XXI wieku – doświadczenia i perspektywy”, (in:) P. Artymowska, A. Kukliński, & P. Żuber (eds.) Rozwój regionalny, polityka regionalna, studia regionalne – nowe interpretacje. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. pp. 85-86.
 • Zarycki, Tomasz (2011) Book review: „Transgression as a Rule. German-Polish Cross-border Cooperation, Border Discourse and EU-enlargement” by Ulrich Best, Antipode, vol.43 (4), pp.1448-1450.
 • Zarycki, Tomasz (2010) Comment on Antoni Kukliński’s paper “Southern Italy, Eastern Germany, Eastern Poland – Triple Mezzogiorno?” (in:) A.Kukliński, E.Malak-Pętlicka (eds.) Southern Italy – Eastern Germany – Eastern Poland. The Triple Mezzogiorno?, Warsaw: Ministry of Regional Development, pp. 58-61
 • Zarycki, Tomasz (2008) Book review: David L.Ransel and Bozena Shallcross (eds.) “Polish Encounters, Russian Identity”, Slavonic and East European Review. Vol. 86 (1), p. 160-163.
 • Zarycki, Tomasz (2006) Recenzja książki: Zbigniew Rykiel „Podstawy geografii politycznej”, Studia Regionalne i Lokalne, nr 2 (24).[Book review:  „Fundamentals of Political Geography” by Zbigniew Rykiel”]
 • Zarycki, Tomasz (2005) Book review: Marek S.Szczepański & Michael Thomas (eds.) Regional Actors and Regional Contexts of Actions: The Cases of Upper Silesia and Lower Lusatia. Europe-Asia Studies, vol. 57, no.4, June 2005, pp. 644-645.
 • Zarycki Tomasz (2005) Comment (on the paper by A.Kukliński “Social capital and the performance of Polish regions in the enlarged European Union”) (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Strategic Choices. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 287-289.
 • Zarycki Tomasz (2005) Comment (on the paper by A.Kukliński “The design of research programs in experience of social sciences.”) (in:) A.Kukliński, K.Pawłowski (eds.) Europe – the Strategic Choices.. Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz. pp. 449-451.
 • Zarycki, Tomasz (2004) Book review: Vladimir Mikhalev (ed.), “Inequality and Social Structure during the Transition”. Basingstoke, Hampshire: Palgrave, 2003, Europe-Asia Studies, vol. 56, no.7, November 2004, pp. 1098-1099.
 • Zarycki, Tomasz (2002) Recenzja książki: Wojciech Łukowski, “Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur”Studia Regionalne i Lokalne, vol. 4, no.10, pp. 141-143. [Book review: ‘Social construction of fatherland. A study in identity of inhabitants of Mazuria’ by Wojciech Łukowski]
 • Zarycki, Tomasz (2001) Comment (on the paper „The Top-level Global research Systems: Centers, Networks and Nodality. An Analysis based on Bibliometric Indicators” by C.Wichmann Mattiesen, A.Winkel Schwarz, S.Find) (in:) H.Bünz and A.Kukliński (eds.) Globalization. Experiences and Prospects, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Warszawa, p.178.
 • Zarycki, Tomasz (2001) Recenzja książki: Mariusz Kowalski, „Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zróżnicowanie zachowań wyborczych Polaków w latach 1989-2000”,  Studia Regionalne i Lokalne, vol.2.no. 1. pp. 167-170. [Book review: ‚Electoral geography of Poland. Spatial differentiation of electoral behavior of Poles in years 1989-2000″ by M.Kowalski].
 • Zarycki, Tomasz (2001) Wystawa kartograficzna „Lie of the Land. The secret life of maps” w British Library w Londynie, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 33,4. pp. 424-425. [Review of the cartographic exhibition „Lie of the Land. The secret life of maps” at the British Library, London]
 TEKSTY NIEPUBLIKOWANE / UNPUBLISHED PAPERS 
Najważniejsze nagrody i dyplomy

[image_frame style=”framed_shadow”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/img2.jpg[/image_frame][image_frame style=”framed_shadow”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/img3.jpg[/image_frame][image_frame style=”framed_shadow”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/img4.jpg[/image_frame][image_frame style=”framed_shadow”]http://www.iss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/07/img5.jpg[/image_frame]