Tomasz Warczok

Dr Tomasz Warczok

tomaszwarczok(a)gmail.com

STANOWISKO/POSITION

Członek Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (Zespół Badań nad Peryferyjnością)

Member of the Center for Social Change and Mobility (Peripheries’ Study Group)

STAŻE NAUKOWE / SCHOLARSHIPS
 • Visiting scholar, University of California, Berkeley (2016)
 • Chercheur invité at l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris (2016, 2018)
 • Visiting scholar, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (2019)

Follow me on Academia.edu

WYKSZTAŁCENIE/EDUCATION

Licencjat, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (B.A.)

Magister, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (M.A.)

Doktor, socjologia, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Ph.D.)

PUBLIKACJE/PUBLICATIONS

Monografie

 • Gra peryferyjna. Polska politologia w globalnym polu nauk społecznych, Scholar, Warszawa 2016, (z Tomaszem Zaryckim) (w druku)
 • Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, Ha!art, Kraków 2014 (z Grzegorzem Jankowiczem, Piotrem Mareckim, Alicją Palęcką, Janem Sową).
 • Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych, Nomos, Kraków 2013 (z Andrzejem Niesporkiem, Łukaszem Trembaczowskim).
 • Miłośnicy, znawcy, koneserzy czy przechodnie? Recepcja sztuki współczesnej na przykładzie     galerii Górnego Śląska Galerii Bielskiej BWA, Bielsko-Biała 2011 (z Łukaszem Trembaczowskim).

Artykuły w czasopismach

 • Wymiary zależności a formy autonomii i autarkii polskiej politologii: Odpowiedź na komentarze. “Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1(51), 2018, s.183-196.
 • Polskie nauki polityczne w perspektywie globalnej: paradoksy ewoluującej peryferyjności. “Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 1(51), 2018, s. 143-161.
 • Sakralizacja i profanacja. Trybunał Konstytucyjny jako struktura mityczna. „Państwo i Prawo” nr 5/2018, s. 63-74 (z Hanną Dębską)
 • The roots of the Polish culture-centered politics: towards a non-purely-cultural model of cultural domination in Central and Eastern Europe. “East European Politics and Societies”, vol.31 (2), 2017 p. 360-381. (z Tomaszem Zaryckim i Rafałem Smoczyńskim)
 • Translacja i dominacja. Struktura przepływu tłumaczeń w światowych i polskich naukach społecznych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” (w druku) 2016
 • Habitus, szkoła i klasa społeczna : Bourdieu czyta Panofskiego, „Stan Rzeczy”, 2015/1, s. 188-193.
 • Hidden influences : some remarks on the social constraints of the autonomy of law, “Przegląd Prawa Publicznego”, 2015/5, s.  9-15 (z Hanną Dębską)
 • Sacred Law and Profane Politics. The Symbolic Construction of the Constitutional Tribunal, „Polish Sociological Review”, nr. 4(188)/2014, s. 465-478. (z Hanną Dębską)
 • Zamiast wstępu. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’aBourdieu, „Praktyka Teoretyczna”, 1(11), 2014, s. 8-20 (z Grzegorzem Jankowiczem, Piotrem Mareckim, Alicją Palęcką, Janem Sową)
 • (Ukryte) zaangażowanie i (pozorna) neutralność: Strukturalne ograniczenia rozwoju socjologii krytycznej w warunkach półperyferyjnych „Stan rzeczy”, 1(6), 2014, s. 129-158 (z Tomaszem Zaryckim).
 • Bourdieu recontextualized: redefinitions of western critical thought in the periphery „Current Sociology”, vol. 62, No. 3, 2014, s. 334-351 (z Tomaszem Zaryckim).
 • Konstruktywny spór filozofii i socjologii w projekcie teoretycznym Pierre’a Bourdieu, „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, Nr 3, 2013, s. 43-58.
 • Dyskurs ucieleśniony, dyskurs skontekstualizowany: podejście inspirowane teorią Pierre’a Bourdieu , „Przegląd Socjologii Jakościowej”, vol. 9, Nr 1, 2013, s. 32-47.
 • Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, Z. 5, vol. 2, 2013 s. 29-41.
 • Władza sieciowa, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, Nr 25, 2012, s. 134-150
 • Symbol, czas, struktura: fundamentalizm religijny jako odpowiedź na globalizację, „Śląskie Studia Socjologiczne”, Nr 1, 2010, s. 117-132.
 • Śląskie (sub)pole sztuki. Geneza, struktura, znaczenie. „Studia Socjologiczne”, Nr 4, 2009, s. 295-313 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Problem wielokulturowości a logika rynku. Próba ujęcia krytycznego, „Tolerancja. Szkice i perspektywy”, vol. XII, 2006, pp. 109-127.
 • Catholicism, Economy and the Political Field. Global Contradictions on the Polish Ground, “Acta Humanitarica”, vol. 2, 2006, s. 246-258.

Rozdziały w monografiach

 • Teodycee społeczne i porządek symboliczny. (Re)produkcja nierówności klasowych w polskim dyskursie naukowym, W: G. Skąpska, M. Szczepański, Ż. Stasieniuk (red.), Co po kryzysie, Wyd. US, Szczecin 2016.
 • Globalne pole nauk społecznych a socjologia polska. Zarys centro-peryferyjnego przepływu idei, W: T. Zarycki (red.) Polska jako peryferie, Scholar, Warszawa 2016, s. 170-186.
 • The Social Construction of Feminity in the Discourse of the Polish Constitutional Tribunal, In: Mańko, C. Carcel, A. Sulikowski  (red.), Questioning the Past, Resisting the Present: Law and Critique in Central Europe, Counter Press 2016 (z Hanną Dębską).
 • Dominacja i przekład : struktura tłumaczeń jako struktura władzy w światowym i polskim systemie literackim, W: G. Jankowicz, P. Marecki, M. Sowiński (red.) Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, Ha! Aart, Kraków 2015, s. 15-39.
 • Centrum, peryferie, półperyferie: system światowy i polskie uniwersum literatury, W: W. Browarny, E. Rybicka, D. Lisak-Gębala (red.), Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, Universitas, Kraków 2015, s. 91-108.
 • Troskliwe matki i rozwiązłe syfiary. Reprodukcja porządku płciowego w praktykach symbolicznych pracowników socjalnych, W: K. Wódz, J. Kliczmak-Ziółek (red.), Genderyzacja kultury współczesnej, Katowice 2014
 • Rytualne tworzenie granic symbolicznych: przypadek pracowników socjalnych, W: G. Kubica, H. Rusek (red.) Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów – perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Wyd. UŚ, Katowice 2013, s. 331-348.
 • Durkheimowska socjologia prawa, W: A. Kociołek-Pęksa, M. Stępień (red.) Leksykon socjologii prawa, C. H. Beck, Warszawa 2013, s. 261.
 • Działania podmiotowe a struktura symboliczna: na marginesie badań praktyk zawodowych pracowników socjalnych], W: A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa (red.) Sprawstwo: teorie, metody, badania w naukach społecznych, Kraków 2013, s. 319-331. (z Andrzejem Niesporkiem).
 • Kapitalizm współczesny: od „złotej ery” do kryzysu finansowego, W: P. Kawa (red.) Kryzys finansowy i jego implikacje w wybranych obszarach gospodarki, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2012, s. 13-26.
 • Kapitał ludzki – dekonstrukcja pojęcia, W: A. Bartoszek, K. Czekaj (red.), Aktywizacja kapitału ludzkiego, dylematy teoria a praktyka małych i średnich miast, Wyd. GWSH, Katowice 2010, s. 13-27.
 • Ład konsekrowany, ład zdenaturalizowany. O socjologii religii Pierre’a Bourdieu, W: M. Libiszowska-Żółtkowska, S. Grotowska (red,), Religijność i duchowość. Dawne i nowe formy, Nomos, Kraków 2010, s 154-166.
 • Wiele twarzy społecznej samoorganizacji W: R. Morawski, T. Jemczura (red,.) W kierunku samoorganizacji społecznej: społeczeństwo obywatelskie w działaniu, Wyd. PWSZ, Racibórz 2009, s. 253-256.
 • Analiza dyskursu a teoria pól Pierre’a Bourdieu. Szkic teoretyczno-empiryczny W: Horolets (red.) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii, Wyd. Marszałek, Warsaw 2008, s. 201-220 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Kościół, rynek, etyka. Legitymizacja kapitalizmu w polskim polu religijnym, W: J. Mucha, M. Nawojczyk i G. Woroniecka (red.) Kultura i Gospodarka. Ku antropologii życia gospodarczego we współczesnej Polsce, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy 2007, s. 325-340 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Miejsce i rola organizacji pozarządowych w polu sztuki. Na przykładzie „Fundacji Wyspy Progress” W: A. Kracher, R. Morawski, (red.) Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu, Racibórz 2007, s 94-101 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Trauma globalizacyjna a nowe formy stratyfikacji , W: M. Łuczak, A. Wuwer, (red.), Caritas w globalnej wiosce, UŚ, Katowice – Piekary Śląskie 2006, s. 94-101.
 • Medialna debata gospodarcza – między tradycją a wyzwaniami przyszłości. Refleksje socjologiczne ,W: R. Paradowski (red.) Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej, UW, Warsaw 2006, s. 233-243 (z Borysem Cymbrowskim).
 • Ryzyko i jego klasowa dystrybucja w społeczeństwie późnonowoczesnym W: J. Królikowska (red.) Problemy społeczne w grze politycznej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2006, s. 347-352.
 • Marketing sztuki w perspektywie socjologii, , W: J. Matus, L. Cabyova, K. Durkova (red.), Nove trendy v marketingu, Univerzita sv. Cirila a Metoda, Trnava 2008, s. 463-466 (z Joanną Wowrzeczką).
 • Globalizacja i konsumeryzm. O konsumpcji jako strategii zaradczej wobec traumatogennych         zjawisk globalizacji ,W: A. Jawłowska, M. Kempny (red.) Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 257-274.
 • Wizja relacji człowiek – rynek w debacie publicznej w Polsce. Próba socjologicznej analizy dyskursu, W: S. Partycki (red.), Człowiek a rynek, 1, TN KUL, Lublin 2004 , s. 226-230 (z Borysem Cymbrowskim)

Artykuły recenzyjne

 • Une révolution symbolique, Pierre Bourdieu (Paris 2014) „Stan Rzeczy”, Nr 8, 2015, s. 347-357.
 • Socjologia edukacji. Zarys problematyki by Mirosław J. Szymański, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica” (Kraków 2013), 1, 2013, s. 136-138.
 • Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Karolina Sztandar-Sztanderska (Warszawa 2010), „Stan rzeczy”, Nr 2, 2012, s. 249-254.
 • Czy koniec socjologii, jaką znamy. Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości by Andrzej Niesporek (Katowice 2007), „Kultura i społeczeństwo”, No. 1, 2009, s. 203-205.

Inne publikacje:

Konflikt, rytuał, emocje. Socjologia Randalla Collinsa, wprowadzenie do R. Collins, Łańcuchy rytuałów interakcyjnych, Nomos, Kraków 2011.

Granty naukowe

 • Literatura polska po 1989 w świetle teorii Pierre’a Bourdieu, (nr 2011/01/D/HS2/05129), NCN, ekspert
 • Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce(nr 2012/05/B/HS6/00834, NCN, wykonawca
 • Komunikowanie publiczne w Polsceujęcie i inter- i multi-dyscyplinarne (nr 0114/NPRH2/H11/81/2013, NPRH, wykonawca
 • Klasyfikowanie, wartościowanie, uzasadnianie. Praktyki symboliczne pracowników socjalnych (nr NN116017239), wykonawca