Mirosława Marody

Prof. dr hab. Mirosława Marody

STANOWISKO / POSITION

Członek zespołu Ośrodka Badań Politycznych / Member of the Centre for Political Research

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE / RESEARCH INTERESTS

socjologia społeczeństwa ponowoczesnego, społeczeństwo polskie, społeczna historia jednostki, psychologia społeczna, socjologia zmiany, teoria i praktyka mass mediów / sociology of post-modern society, Polish society, social history of the individual, social psychology, sociology of change, theory and practice of mass media

e-mail: marodymi@is.uw.edu.pl

WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

Profesor (nauki humanistyczne), dr hab. (socjologia), mgr (socjologia) / Professor (humanities), Ph.D. in sociology, M.A. in sociology

PUBLIKACJE NAUKOWE / ACADEMIC PUBLICATIONS (selected)
 • Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2014
 • Kultura i gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2010 (redaktor wraz z J. Kochanowiczem i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2007
 • Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2007 (redaktor wraz z: Jacek Kochanowicz i S. Mandes oraz współautor)
 • Społeczna przestrzeń internetu. Warszawa: Academica. Wydawnictwo SWPS, 2006 (redaktor wraz z D. Batorski i A. Nowak)
 • Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004 (wraz z A. Gizą-Poleszczuk)
 • Poles among Europeans. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2004, (redaktor wraz z: A. Jasińska-Kania i współautor)
 • Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2004 (redaktor i współautor)
 • Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002, (redaktor wraz z: A.Jasińska-Kania i współautor)
 • Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2002 (redaktor i współautor)
 • Między rynkiem a etatem. Społeczne negocjowanie polskiej rzeczywistości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2000; redaktor i współautor