Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych

Ożywianie miasta – od urbanistyki do inicjatyw oddolnych (2014-2016) [Grant SONATA]

Projekt badawczy realizowany w ISS UW pod kierunkiem dr Anny Domaradzkiej

Krótki opis:

Głównym celem projektu jest uchwycenie kluczowych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców miasta, rozumianą tutaj jako poziom realizacji ich potrzeb, zarówno tych związanych ze zdrowiem, edukacją czy pracą, jak i społecznych, wynikających z potrzeby budowania i podtrzymywania relacji z innymi. Szczególny nacisk zostanie położony na zbadanie związku między różnego rodzaju inicjatywami na rzecz rewitalizacji określonych obszarów miasta a jakością życia okolicznych mieszkańców. Przez rewitalizację rozumie się tutaj proces mający na celu doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w zdegradowanym obszarze miasta.

W szczególności badanie koncentruje się na przetestowaniu hipotezy o tym, że sposób organizacji przestrzeni miejskiej jest ściśle powiązany z gęstością i jakością relacji międzyludzkich.
Z hipotezą tą wiążą się trzy główne pytania badawcze:
1) Czy sposób organizacji przestrzeni miejskiej wpływa na gęstość i jakość relacji międzyludzkich?;
2) Czy gęstość i jakość relacji międzyludzkich przekłada się na zaangażowanie społeczne i wpływa na pozytywne zmiany w otoczeniu?;
3) Od czego zależy sukces miejskich interwencji w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców?